2 том сборник с?Бит манов?А 115 жылPdf көрінісі
бет1/3
Дата10.05.2022
өлшемі100.49 Kb.
#173647
  1   2   3
Байланысты:
Инновациялық технологияларды қолдану арқылы қазақ тілі сабағында білім деңгейін көтеруді басқару
Балалар әдебиеті -Сұрақтар, зат есім жалғаулары, эссе жазу нұсқаулық (1) (1), Қ.тілі 11-сынып 3,4 тоқсан


1937 жылы -  , 

1986 жылы - 

1970 жылы -  , 

2000 жылы -

2005 жылы -

2006 жылы - 

2008 жылы -  

2012 жылы -

(М ^г^мдер институты курылды)

(Погодин атындагы орыс драма театры курылды)

(Тарихи - елкетану муражайы ашылды)

(Сэбит Муканов атындагы казак сазды-драма театры курылды) 

(Ленин кешесi ^азакстан Конситуциясы кешесше ауыстырылды) 

(Абай мен Пушкин ескерткiшi ашылды)

(Абылай хан резиденциясы жумыс iстей бастады)

(«Нептун»  аквапаркi (аквасаябак) ашылды)

V. Сабацты корыту.

- Сонымен каламыз кай жылы курылды?

- Петропавлдыц кандай кернектi жерлерш бiлесiздер?

- Петропавл каласы кай облыстьщ орталыгы?

VI. БаFалау.

VII.  Yй жумысы.

«Туган жер» такырыбына арналган жерлес акындардыц бiр елещн жаттап келу 

тапсырмасы берiлдi.

^азiрri  дамыган  заманда  эр  окытушы  интерактивтi  тактамен  жумыс  жасайды. 

0йткенi  интерактивтi  тактаны  пайдалану  сабактыц  негiзгi 

бiлiмдiк  максатын  жYзеге 

асыруда,  соган  катысты  тапсырмаларды  орындауды  жецшдетедц  такырып  женiндегi 

мэлiметтердi,  деректердi  есте  берiк  сактауга  ыкпал  жасайды.  Артык  уакыт,  кYш-жiгер 

жумсамай,  тактадагы  кескiндi,  сабак  уакытында  жасаган  жазбаларды  сактауга  жэне 

материалды кабылдау децгешн тексерудi оцайлатады.

Дорыта  келгенде  айтарым,  сабакта  тYрлi  эдiс-тэсiлдердi  пайдалану  барысында 

студенттердщ  сабакка  деген  кызыгушылыгы  артады.  Окытушылар  да  ездерiне  кажетт 

эдiстемелiк, дидактикалык кемекшi куралдарды молынан ала алады.

Сабактыц  танымдык,  эдютемелш  жагынан  кызыкты  етуi  устаздыц  Yнемi  iздену, 

заманауи 

эдiс-тэсiлдер  колдану,  окыту  эдiстемесiн  жацартып  отыруына  байланысты 

болмак.


Эдебиет:

1.  А.  Мецжанов «Педагогикалык пэндерд1 окыту эдктем еа»  Алматы,  1996  ж

2.  «^азак т ш н  уйренешк» №3,  2012,  12-бет.

3.  «^азак т ш  мен эдебиеп орыс мектептершде» № 6, 2011, 25  бет.

4.  М.М.  Жанпеисова.  «Модульд1 окыту технологиясы окушыны дамыту куралы ретшде»  А., 2002Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет