2016 жылғы 24 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»Дата09.09.2017
өлшемі76.92 Kb.
#438

Баға ұсыныстарының сұрау салу тәсілімен қызметтiк көлiк құралдарына тәуелсіз
бағалау бойынша қызметтерді
сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру

2016 жылғы 24 қазан Астана қ.


 1. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы - «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі», А блогы, Серверлік орталық, 16 В кіреберіс.

 2. Сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен пошталық мекенжайы - «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі», А блогы, Серверлік орталық, 16 В кіреберіс, 801-бөлме, тел (7172) 74 10 76, е-mail: nit@nitec.kz, Сатып алу және мониторинг департаменті баға ұсыныстарының сұрау салу тәсілімен қызметтiк көлiк құралдарына тәуелсіз бағалау бойынша қызметтерді сатып алуды өткізу туралы хабарлайды (бұдан әрі - Қызметтер).

 3. Тауарды сатып алу үшін бөлінген сома:

  Лот №

  Қызметтердің атауы

  (ҚҚС-ескерусіз) сатып алу үшін бөлінген сома, теңге

  1

  Қызметтiк көлiк құралдарына тәуелсіз бағалау бойынша қызметтер

  126 000

 4. Сатып алатын Тауарлардың саны, қысқаша сипаттамасы, Қызметтерді жеткізу орны және талап етілетін мерзімі, төлем шарттары баға ұсыныстарының сұрау салу тәсілімен Қызметтерді сатып алу туралы шарттың қоса беріліп отырған жобасында (бұдан әрі – Шарттың жобасы) көрсетілген.

 5. Әлеуетті жеткізушілермен желімделген конверттердегі баға ұсыныстарының берілу орны , басталу және аяқталу мерзімі, 13.00-ден бастап 14.30-ге дейін күнделікті үзілісімен, 2016 жылғы 24 қазанда сағат 09.00-ден бастап 2016 жылғы 31 қазанда сағат 18.30-ға дейін 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі», А блогы, Серверлік орталық, 16 В кіреберіс, 801-бөлмеде ұсынады. Баға ұсыныстарымен конвертті ашу 2016 жылғы 1 қарашада сағат 10.30-да, 801-бөлмеде болады.

 6. Баға ұсынысы Қызметтерді көрсету байланысты әлеуетті жеткізушінің барлық шығындары енгізілген болуы тиіс.

 7. Егер Қызметтерді көрсету қызметі Лицензиялау туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес міндетті лицензиялауға жататын болса, онда әлеуетті жеткізуші нотариалдық куәландырылған лицензия көшірмесін немесе электрондық лицензияның қағаз көшірмесін ұсыну тиіс.

 8. Шарттың жобасына қол қойылған Шарт жобасының оған сатып алуды ұйымдастырушымен ұсынылған күнінен бастап он күнтізбелік күн ішінде баға ұсынысының ең азын ұсынған әлеуетті жеткізушімен немесе анықталған жеңімпазбен қол қойылуы тиіс.

 9. Әрбір әлеуетті жеткізуші тек бір ғана баға ұсынысын бере алады, ол келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:

1) атауы, заңды және нақты мекенжайы, патент нөмірі және жеке куәлігі (төлқұжат), тегі, аты, әкісінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін), БСН (заңды тұлға үшін) немесе ЖСН (жеке тұлға үшін) және әлеуетті жеткізушінің банк деректемелері;

2) көрсетілген Қызметтердің атауы, техникалық маманданымы (сипаттамасы) және саны;

3) Қызметтерді көрсету орны және мерзімі;

4) оған қосылған шығындар және қосымша құнына салық туралы мәліметтерді көрсетумен, Қызметтердің көрсету бірлігіне бағасы және Қызметтердің жалпы бағасы.

Сатып алуға қатысуға баға ұсынысы баға ұсыныстарының сұрау салу тәсілімен сатып алуға қатысуға үміткер әлеуетті жеткізішінің келісуін білдіру нысаны болып табылады, шарттың хабарландыру және жобасымен көзделген талаптары мен шарттарына сәйкес Қызметтерді көрсету. (Баға ұсынысының үлгісі www.nitec.kz сайтында орналасқан).

10. Әлеуетті жеткізуші баға ұсыныстарымен желімделген конверттің беттік жағында көрсетуі тиіс:

1) толық атауы, БСН (заңды тұлға үшін) немесе ЖСН (жеке тұлға үшін) және әлеуетті жеткізушінің пошталық мекенжайы;

2) сатып алуды ұйымдастырушының атауы және пошталық мекенжайы электрондық хабарландыруында көрсетілген ұқсас мәліметтерімен сәйкес болуы тиіс;

3) қатысу үшін сатып алынатын Қызметтердің атауы, онда әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысы берілуі тиіс.11. Баға ұсынысы конвертке мөр соғылып бекітіледі және электрондық хабарландыруда сатып алуды ұйымдастырушымен көрсетілген мерзімде сатып алуды ұйымдастырушыға әлеуетті жеткізушімен ұсынылады.

Қосымша:


1) баға ұсыныстарының сұрау салу тәсілімен Қызметтерді сатып алу туралы шарттың жобасы;

2) сатып алатын Қызметтердің көлемі;

3) Қызметтерді сатып алу туралы техникалық маманданым.

Ескерту: «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы
27 тамыздағы №9 хаттамалық шешімімен бекітілген «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарымен тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудың Бірыңғай Қағидаларының 124-тармағының 1-тармақшасына сәйкес Сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарымен конвертті ұсынған әлеуетті жеткізуші өкілінің өкілеттілігінің құжаттық растауының бар болуын тексереді.

Жоғарыда мазмұндалғанды ескере отырып, баға ұсыныстарымен конвертті тапсыру кезінде әлеуетті жеткізуші өзінің өкілеттігін құжат түрінде растауы тиіс.Объявление об осуществлении закупок услуг по независимой оценке служебных автомобилей способом запроса ценовых предложений
г. Астана 24 октября 2016 года


 1. Наименование и почтовый адрес заказчика – АО «Национальные информационные технологии», 010000, г. Астана, р. «Есиль», ул. Орынбор, 8, Дом Министерств, Блок А, Серверный центр, подъезд 16В.

 2. Наименование и почтовый адрес организатора закупок – Департамент закупок и мониторинга АО «Национальные информационные технологии», 010000, г. Астана, р. «Есиль», ул. Орынбор, 8, Дом Министерств, Блок А, Серверный центр, подъезд 16В, кабинет №801, тел.: 8 (7172) 74 10 76, е-mail: nit@nitec.kz, объявляет о проведении закупок услуг по независимой оценке служебных автомобилей способом запроса ценовых предложений (далее – Услуги).

 3. Сумма, выделенная для приобретения Товара:

  лота

  Наименование услуг

  Сумма, выделенная для закупок (без учета НДС), тенге

  1

  Услуги по независимой оценке служебных автомобилей

  126 000

 4. Количество, краткое описание закупаемых Услуг, место и требуемые сроки оказания Услуг, условия платежа указаны в прилагаемом проекте договора о закупках Услуг способом запроса ценовых предложений (далее – Проект договора).

 5. Место, срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений в запечатанных конвертах: 010000, г. Астана, район «Есиль», ул. Орынбор, 8, Дом Министерств, Блок А, Серверный центр, подъезд 16В, кабинет №801, c 09.00 часов 24 октября 2016 года до 18.30 часов 31 октября 2016 года, с перерывом ежедневно с 13.00 до 14.30 часов. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится в 10.30 часов 1 ноября 2016 года в 801 каб.

 6. В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с оказанием Услуг.

 7. В случае если деятельность на оказание услуг подлежит обязательному лицензированию, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании, то потенциальный поставщик должен предоставить нотариально засвидетельствованную копию лицензии или бумажные копии электронной лицензии.

 8. Проект договора должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение либо определенным победителем в течение десяти календарных дней со дня представления ему организатором закупок подписанного Проекта договора.

 9. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения:

1) наименование, юридический и фактический адрес, номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика;

2) наименование, техническую спецификацию (характеристику) и количество оказанных Услуг.

3) место и сроки оказания Услуг;

4) цена за единицу Услуг и общую цену Услуг, с указанием сведений о включенных в нее расходах и налоге на добавленную стоимость.

Ценовое предложение на участие в закупках является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, оказать Услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными объявлением и Проектом договора. (Образец ценового предложения размещен на сайте www.nitec.kz).

10. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование, БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица) и почтовый адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в электронном объявлении;

3) наименование оказываемых Услуг для участия, в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.11. Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком организатору закупок в период, указанный организатором закупок в электронном объявлении.

Приложение:

1) проект договора о закупках Услуг способом запроса ценовых предложений

2) объем закупаемых Услуг;3) техническая спецификация о закупках Услуг.

Примечание: Согласно п.п. 1 п. 124 Единых Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями», утвержденных протокольным решением Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 27 августа 2009 года № 9, организатор закупок проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, представившего конверт с ценовым предложением.

Учитывая вышеизложенное, при сдаче конверта с ценовым предложением, потенциальный поставщик должен документально подтвердить свои полномочия.
Каталог: uploads
uploads -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
uploads -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
uploads -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
uploads -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
uploads -> «Бекітемін» С. Ж. Асфендияров атындағы
uploads -> Ақмола оато үшін есікті қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2016 жылғы 11 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
uploads -> «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет