3 Пєнніњ мазм±ныДата22.10.2017
өлшемі150.53 Kb.
#4229
түріЖұмыс бағдарламасы


Жұмыс оқу бағдарламасының титул парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Құрылыс материалдардын өндіру және стандарттау кафедрасы

Инженерлік геология пәнінен

5В074500 «Көлік құрылысы» мамандыру: «Жолдар мен аэродромдардың құрылысы» профилі «Темір жолдарының құрылысы»

мамандығының(тарының) студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар

Мамандықтың элективті пәндер каталогі негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________Н.Э. Пфейфер

«___»____________20____ ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Қ.С.Баймулдинова _____________


Құрылыс материалдарын өндіру және стандарттау кафедрасы

Инженерлік геология пәні бойынша

5В074500 «Көлік құрылысы» мамандыру: «Жолдар мен аэродромдардың құрылысы» профилі «Темір жолдарының құрылысы»

мамандығының(тарының) студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс бағдарламасы 5В074500 «Көлік құрылысы» мамандыру: «Жолдар мен аэродромдардың құрылысы» профилі «Темір жолдарының құрылысы» мамандығының жұмыс оқу жоспары және элективті пәндер каталогі негізінде әзірленген, С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың Ғылыми кенесінің отырысында 20___ ж. «___»__________, № ______ хаттамамен бекітілді.

20___ ж. «___»____________ кафедра отырысында ұсынылған № ____ хаттама


Кафедра меңгерушісі________________ В.Т. Станевич «___»___________ 20___ ж.

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20___ ж. «___»_________ № ____хаттама

ОӘК төрайымы _______________Г.А. Жукенова «___»_____________ 20___ ж.КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы _____________ М.Қ. Күдерин «___»_______________ 20___ ж.МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы _____________ А.А.Варакута «___»_____________ 20___ ж.


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ ж. «____»___________ № _____ хаттама


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, оның оқу процессіндегі орны

1.1 Пәнді оқытудағы мақсаты

Пәнінің негізгі мақсаты инженерлі геология төңірегіндегі инженерлі-құрылыс жұмыстарының теориялық және практикалық негізін білу, топырақ механикасының негізі, топырақтың ыдырау теориясы, іргетас құрылысы және жерасты құрылысы. Бұл құрылыс алаңын инженерлі-геологиялық жағдайын дұрыс бағалауға жол береді, процессті болжау және болуы, ғимарат салудағы табиғат құбылысы мен топыраққа түсетін ауырлықтың болуы; топырақ массивінің орнықтылығының жағдайы; іргетастың негізгі көлемін бергенде, топырақ негізін құрылыстағы сапасын жақсарту, жер асты және жерүсті құрылымы, яғни топырақтың ұзақ мерзімділігімен үнемделуін қарастыру, іргетастың құрылу әдісін таңдау және жер асты ғимаратының топырақ негізінің табиғаттылығының бұзылмауы.

1.2 Курс өткен студенттер оқу нәтижесінде:білуі керек:

- минералдардың негізгі түрлері мен таулы аймақтың түрлері және оларды анықтау әдісі;

- жердің ішкі динамикасының негізгі процесс түрлері;

- жердің сыртқы динамикасының процесс түплері;

- гидрогеология негізі және гидротехникалық есептердің

негізгі әдісін өткізу;

- топырақ негізі, топырақтың минералды құрамы және

физикалық құрылысы;


орындай алуы керек:

- құрылыстың инженерлі-геологикалық жағдайын бағалау;

- тау жыныстарына жасына қарай баға беру (геохронология),

құрамына қарай баға беру (петрография), бұзылуы, шөгілуі және т.б.

Түрлі экзогендік және грвитациялық процесстердің ескертулері.

Сулы ылғалды режимнің негізін гидротехникалық есеп

бойынша орындау.

дағдылануға:

- инженерлік геологиялық шарттардың құрылыстың алдындағы

анализі.

2 Пререквизиттер

Пәнің бағдарламасы мына пәндерге негізделген: жоғарғы математика, физика, мамандыққа кіріспе.


3 Постреквизиттер


Осы пәнді оқып меңгеру кезінде алынған білімдер, шеберлік пен

дағдылар келесі пәндерді игеру үшін қажет: топырақтар механикасы,іргетастар мен негіздіктер, көлік құрылыстағы үймереттер.

4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


Тақырыптар атауы

Рет №

Пәннің мазмұны

Сабақтың түрілері бойынша кездесу сағаттарының саны

Дәріс

Тәжір.

Лаб.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1 семестр

1

Кіріспе. Геология негіздері

1

-

-

18

2

Минералдар

1

2

-

20

3

Тау жыныстары

2

4

-

20

4

Эндогенді процестер

2

-

-

20

Барлығы

6

6
78

2 семестр

5

Экзогенді процестер

1

-

-

26

6

Топырақтану негіздері

1

1
26

7

Гидрогеологияның негіздері

1

5

-

26

Барлығы

6

6
78
Жиыны:

12

12

-

156


4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе. Геология негіздері

Жердің пайда болу гипотезалары. Жердің физикалық қасиеті

және құрылысы. Жер қыртысының құрылысы. Жер гравитациясы

және жылу тәртібі. Геосфералар, олардың өзара әрекеті.

Тақырып 2 – Минералдар. Минералдар және олардың жыныс түзгіштік маңызы. Минералдар туралы түсінік. Минералдардың генетикалық жіктемесі. Негізгі жыныс түзгіш минералдардың сипаты: пайда болуы, химиялық құрамы, құрылысы, физикалық қасиеті.

Тақырып 3 – Тау жыныстары. Пайда болуы жағынан тау жыныстарының жіктемесі. Тау сілемдері туралы түсінік. Геологиялық уақыт шкаласы. Құрылыс үшін уақыттың маңызы. Магмалық жыныстар. Химиялық құрамы бойынша жіктемесі және пайда болуы. Құрылым мен текстура ерекшеліктері. Тереңдік және жарықшақтық жағдайы. Тұнба жыныстар. Теңіз және континенталь шөгінділердің жиналу және қалыптасу жағдайы. Тұнба жыныстардың жіктемесі. Тұнба жыныстардың негізгі ерекшеліктері. Қалдық жыныстардың түзілу жағдайы және жіктемесі. Бөлшектердің қысқаша сипаты. Химиялық және органогенді жыныстардың түзілу жағдайы, олрдаң құрамы және қасиеті. Тереңдік формасы-қабат және линза. Қабат элементтері. Тұнбаның жынысқа айналу процесі. Метаморфтық жыныстар. Метаморфтық жыныстардың пайда болуы және жіктемесі. Сілем жыныстардың тереңдік формасы және қасиеті. Құрылым және тереңдік формасы және қасиеті. Құрылым және текстура ерекшеліктері.

Тақырып 4 - Эндогенді процестер. Жердің ішкі динамика процесі. Магматизм туралы түсінік. Жер қыртысының тектоникалық қозғалысы және тау жыныстары диелокациясының формалары. Сейсмикалық құбылыстар. Жер сілкінісі мен сейсмикалық толқын түрлері. Жер сікінісі күшін бағалау. Жер сілкінісі, топырақ сілемдері, ғимараттар мен үймереттер тұрақтылығына әсері есебінің принциптері. Метаморфизм. Метаморфизм түрлері.

Тақырып 5 - Экзогенді процестер. Жердің ішкі динамикасының

процесі. Тау жыныстарының желдету түрлері және оның маңызы.

Элюв. Процесс сипаты. Эолит шөгінділері: құм төбелері мен дөңдер.

Сары топырақтар, олардың түзілуі және құрылыстық қасиеттері. Сор,

олардың пайда болуы және таралуы. Делювиалды процестер және

көшкін құбылыстар дамуында олардың рөлі. Пролюб. Аллювиаль

шөгінділер. Өзенддердің эрозионды қызметі. Эзен алқаптарының

құрылысы. Өзен терассаларының сипаты. Өзен эрозиясымен күрес.

Көшпе мұздардың геологиялық қызметі. Көшпе мұз түзілістер-

мореналар мен флювиогляциалды шөгінділер. Баурайлар мен құрылыс

котловандардың тау жыныстарының қозғалысы. Опырылған жерлер,

шөгінділердің сипаты. Тау көшкіндері, селдер. Баурай мен құламалар

тұрақтылығының бұзылу формалары және пайда болу себебі.

Деформацияға қарсы шаралар. Суффозияға қарсы шаралар. Суффозия

және карст құбылыстар. Карсты формалар-карралар, шұңқырлар және

үңгірлер. Карсты және суффозионды аудандардағы құрылыс

ерекшеліктері. Қорыстар. Олардың сипаты және түрлері. Қорыстармен

күрес. Ғимараттар мен үймереттерді пайдаланумен байланысты

құрылыс жүріп жатқан және өңделіп жатқан территориядағы

прцестер: еріту, суффозионды-карсты құламалар, термокрасты

құламалар, температураның көтерілуі және химиялық ластануға

байланысты жер асты сулары агрессивтігінің жоғыралауы.

Тақырып 6 - Гидрогеологияның негіздері. Жер асты сулары туралы мәліметтер. Тау жыныстарындағы су түрлері. Жер асты сулары туралы түсінік және олардың халық шаруашылығында қолданылуы. Құрылыс және геологиялық процестер мен құбылыстардың дамуындағы жер асты суларының рөлі; бетон мен металға қатысты жер асты суларының агрессивтілігі. Суға төзімді жыныстар, аэрация зонасы, су тұтқыш жерлер туралы түсінік. Қысымды және қысымсыз сулар. Жер асты суларының жіктеиесі. Жарықшақ және карсты жыныстардың топырақты, қабат аралық сулары, көп жылдық тоң сулары. Су көздері және сумен жабдықтаудағы олардың рөлі. Сумен жабдықтау үшін жер асты суларының маңызы. Қазақстанның гидрогеологиялық картасы. Жер асты суларының динамикасы. Сүзудің негізгі заңы. Сүзу коэфиценті, су қозғалысының жылдамдығы және қысым гардиенті туралы түсінік. Тегіс және радиалды тасқын туралы жалпы түсінік. Көлденең және еңіс су өтпейтін бір текті қабаттардағы қысымсыз судың тегіс тасқын өнімділігі. Қысымды және қысымсыз сулардағы бұрғыларға судың келуі. Жалғыз және бірлескен ағындалар туралы түсінік. Топырақ сүзгілерінің коэфицентін анықтау. Өзара бірлескен бұрғылар. Дренаждар.

Тақырып 7 - Топырақтану негіздері. Топырақ құрамы мен қасиеті. Топырақтың геохранологиясы және петрографиясы. Топырақтың физикалық қасиеттерін зерттеудің негізгі әдісі.


4.3 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

1) Тақырып 2. Үлгі бойынша жыныс түзгіш минералдарды

анықтау және сипаттау.

2) Тақырып 3. Үлгі бойынша магмалық жыныстарды анықтау

және сипаттау.

3) Тақырып 3. Үлгі бойынша тұнба жыныстарды анықтау және

сипаттау.

4) Тақырып 3. Үлгі бойынша метаморфтық жыныстарды анықтау.

5) Тақырып 6. Гидрогеологиялық есептерді шығару

6) Тақырып 7. Топырақтаң негізгі қасиетін физикалық анықтау

(тығыздығы, ылғалдылығы).

7) Тақырып 7. Топырақтың жіктеме көрсеткішін анықтау (құмды

топырақтың түйіршікті құрамын, сазды топырақтың ылғалдылық

сипатын).

8) Тақырып 7. Құмды топырақтың табиғи еңіс бұрышын анықтау.
    1. 4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

    2. 4.4.1 СӨЖ құрылымы және жалпы мазмұны


СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Көлемі сағатпен

1

Дәріс сабақтарына дайындық

-

Сабаққа қатысуы

26

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

40

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект (және басқалар)

Коллоквиум (және басқалар)

40

4

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Реферат (және басқалар)

2 МБ тестілеу

40

5

Бақылау шараларына дайындық

-

1 МБ, 2 МБ , (тестілеу)

10

Барлығы

156

4.4.2 Студенттерге өздік зерделеу үшін ұсынылатын тақырыптар


Студенттің оқытушы көмегімен орындайтын жұмысының мазмұны


1 Жердің физикалық қасиеті және құрылысы.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 5-7 б.].

2 Жыныстардың дислокация түрлері және тектоникалық бұзылуы.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 15-19 б.].

3 Тұнба жыныстарының сипаты. Химиялық және органогенді жыныстардың түзілу жағдайы, олардың қасиеті мен құрамы. Тереңдік формасы-қабат және линза.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 25-27 б.].

4 Карсты және суффозионды аудандардағы топырақтың құрылыстық қасиетінің ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 33-37 б.].

5 Ғимараттар мен үймереттерді пайдаланумен байланысиы жүріп жатқан және өңделіп жатқан территориялардағы процестер.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 110-115 б.].5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі
1 Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. – М.: Высшая школа, 2002. – 511 с.

2 Добров Э.М. Инженерная геология: учебное пособие. – М.: Издательский цент «Академия», 2008. – 224 с.

3 Чернышев С.Н. и др. Задачи и упражнения по инженерной геологии. – М.: Высшая школа, 2001. – 254 с.

Қосымша

4 Белый Л.Д. Инженерная геология. – М.: Высшая школа, 1985. – 231 с.5 Передельский Л.В., Приходченко О.Е. Инженерная геология: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 448 с.

6 Маслов Н.Н., Котов М.Ф. Инженерная геология. – М.: Изд-во по строительству, 1971. – 341 с.

7 Пешковский А.М., Перескокова Т.М. Инженерная геология.

– М.: Высшая школа, 1982. – 391 с.

8 Павлинов В.Н и др. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии. – М.: Недра, 1987. - 149 с.


Мамандықтың(тардың) жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


5В074500 «Көлік құрылысы» мамандыру: «Жолдар мен аэродромдардың құрылысы» профилі «Темір жолдарының құрылысы»

мамандығының(тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пән атауы Инженерлік геология


Оқыту нысаныПәннің еңбек сыйымдылығы

Семестрлер бойынша бақылау формалары

семестр

Семестрлер бойынша студенттер жұмысының көлемі

кредит

академиялық сағаттар

кредит

аудиториялық сабақтар (ак.сағ)

СӨЖ

барл.

ауд.

СӨЖ

емт.

сын.

КЖ

Кж

барл.

дәр.

тәж.

лаб.

барл.

СӨЖО

сырттай ЖОБ негізінде

4

180

24

156

2

-

-

-

1,2

4

12

12

12

-

156

24

КҚ кафедра меңгерушісі____________ В.Т. Станевич «___»_____________ 20___ ж.
Жұмыс оқу бағдарламасымен

келісу парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/35
2012-2013 оқу жылына арналған
«Инженерлік геология» пәнінің

жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы
КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандар дайындаушы кафедра

Кафедра меңгерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

ӨАҚ

Саканов Қ.ТКаталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет