5 – сынып Математикабет1/3
Дата04.12.2018
өлшемі1.51 Mb.
#56098
  1   2   3

1.Саба›тыЈ та›ырыбы: Жай бйлшектіЈ негізгі ›асиеті. Жай бйлшекті ›ыс›арту.

Ма›саты: 1. Білімділік: О›ушыларды негізгі

›асиеттерімен таныстыру, б±л

›асиеттерді есептер шы“аруда

пайдалануды Їйрету.


 1. Дамытушылы›: О›ушылардыЈ

ойлану, есте са›тау ›абілеттерін, йз ойын толы› айта білу, йз білімін ба“алай білу ›абілеттерін дамыту

ТЩрбиелік масаты:

бір-бірініЈ кймегі ар›ылы

досты› ›арым-›атынасты

ны“айту. изін-йзі

бас›ару“а тЩрбиелеу.
Сабатипі: аралас саба›

СабатыЈ Щдісі: с±ра›-жауап, тЇсіндірмелік. Кйрнекілігі: Плакаттар, « ТЇймеда› » гЇлі.

Саба› барысы:I. °йымдастыру кезеЈі

а) О›ушылармен сЩлемдесіп, саба›та жо› о›ушыларды белгілеу.

Щ) О›ушылардыЈ о›у ›±ралдарын реттеп саба››а назарын аудару.

II. Саба›тыЈ та›ырыбын, ма›сатын хабарлау.

III. ЖаЈа материалды тЇсіндіру.

ДйЈгелектіЈ боял“ан

Егер Щрбір бйлікті та“ы да йзара теЈ 2 бйлікке бйлсек, онда дйЈгелектіЈ сы ял“ан болып шы“ады.

ДйЈгелектіЈ боял“ан бйлігі мен боял“ан бйлігі бірдей ( теЈ ). Онда

бйлшегініЈ алымын да, бйлімін де бірдей саЈ“а кйбейткенде, о“ан теЈ болшек алынады:


2 : 3


2 :3
3.18 – сурет 3.19 – сурет

4 3.19 – сурет бойынша жЩне бйлшектері тік тйртб±рыштыЈ боял“ан бірдей бйліктерін кескіндейді.

Демек, 

 бйлшегініЈ алымын да, бйлімін де бірдей сан“а бйлгенде о“ан теЈ бйлшек алынды.

Егер бйлшектіЈ алымын да, бйлімін де бірдей натурал сан“а кйбейтсек немесе бйлсек, онда о“ан теЈ бйлшек алынады. Б±л - бйлшектіЈ негізгі ›асиеті.

1-мысал. жЩне бйлшектері бйлшегініЈ Щр тЇрлі жазылулары. ТеЈ бйлшектер бір санныЈ Щр тЇрлі жазылулары болып табылады. БйлшектіЈ негізгі ›асиетін пайдаланып, берілген бйлшекті бйлімі мен алымы йзара жай сандар болатын бйлшекпен алмастыру“а болады. М±ндай жа“дайда бйлшек ›ыс›артылды дейміз. Бйлшекті ›ыс›арту“а болатын еЈ Їлкен сан – оныЈ алымы мен бйлімініЈ еЈ Їлкен орта› бйлгіші.

2-мысал. Бйлшек 4-ке ›ыс›артылды. EYOБ (12, 28) . Бйлшектер алымы мен бйлімі йзара жай сандар бол“анша ›ыс›артылады, ›ыс›артылмайтын бйлшектер.

БйлшектіЈ алымын да, бйлімін де олардыЈ орта› бйлгішіне ( 1-ден йзге) бйлуді бйлшекті ›ыс›арту деп атайды.

Алымы мен бйлімі йзара жай сандар болатын бйлшектер ›ыс›артылмайтын бйлшектер деп аталады.

IY. ТЇсінгендерін тексеру ма›сатында тймендегі с±ра›тар“а жауаптар алынады. а) № 437 (ауызша) Щ) Бос орындарды толтыр:1) БйлшектіЈ негізгі ›асиетін т±сіндіріп бер? 2) Бйлшекті ›ыс›арту дегеніміз не? 3) љандай бйлшекті ›ыс›артылмайтын бйлшек деп атайды?

Y. ЖаЈа материалды бекіту: О›улы›пен ж±мыс

438

1) ; 2) 

440

1) ; 2) ; 3) 

442 ; ЕКОЕ ( 72; 96 ) 


Сергіту сЩті.

®ш май жанып т±рады, екеуі сйндірсе, нешеуі ›алады

. (екеуі) сйндірілмегені жанып кетеді.

445


42 жеміс а“ашы , ← оныЈ 14 – і алма а“аш ?

Шешуі:


 Жауабы: Алма а“аштары бйлігі
451

1)  

2)  

YI. ®йге тапсырма, о›ушылардыЈ білімдерін ба“алау.

п ѕ № 438 ( 3 – 5 ), 442 (3), 445 (2),

438 ( 3,4,5 )

3)

442 (3)

 ЕКОЕ ( 45; 150 ) 

 445 (2)

Туристер межелеген ›ашы›ты›тыЈ ›андай бйлігін автобуспен жЇрді? .

Жауабы: Туристер межелеген ›ашы›ты›тыЈ бйлігін автобуспен жЇрді.2.Саба›тыЈ та›ырыбы: Д±рыс жЩне б±рыс бйлшектер.
Саба›тыЈ ма›саты: а)Д±рыс бйлшектерді , б±рыс бйлшектерді ажырата білуге Їйрету.

Натурал санды б±рыс бйлшек тЇрінде жаза білуге Їйрету.

Щ) Та›ырып›а байланысты есептер шы“ару ар›ылы о›ушыныЈ ой-

йрісін белсенді дамыту, ойлау ›абілетін жетілдіру.

б)О›ушыларды ал“ырлы››а,тап›ырлы››а, дЩлдікке, ±›ыптылы››а

тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: ЖаЈа та›ырыпты меЈгерту.

Саба›тыЈ типі: Аралас саба›.

Саба›тыЈ Щдісі : деЈгейлеп саралап о›ыту.

Саба›тыЈ кйрнекілігі: Кестелер, карточкалар

Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеп, о›ушылар назарын саба››а аудару.
ІІ ®й тапсырмасын тексеру.
ІІІ ЖаЈа саба›: Саба› ма›сатын тЇсіндіру. Тірек білімді пайдалану.

бйлшектерімен


 1. алымы бйлімінен кіші бйлшектерді бір жол“а жазу:

 2. алымы бйлімінен Їлкен немесе теЈ бйлшектерді жазу:

бйлшегін д±рыс бйлшек деп аталады.

бйлшегін б±рыс бйлшек деп аталады.

Зерттеу


Д±рыс бйлшектіЈ алымы бйлімінен кіші болып табылса, д±рыс бйлшек 1-ден кіші.

Мысалы: О›ушылар“а айт›ызу.немесе 7

Кезкелген б±рыс бйлшек 1-ден Їлкен, немесе 1-ге теЈ .

Мысалы: О›ушылар“а айт›ызу.

Натурал санды б±рыс бйлшек тЇрінде жазу.

Мысалы: 7
ІΥ.Саба›ты бекіту.

Есептер шы“ару.

№467 ауызша орындау.

д±рыс бйлшек 8 9 ; 9 10 ;

Б±рыс бйлшек: 5 4; 9=9; 25 25; 71 43; 99=99;


№468

№470
Сергіту сЩті. љатар т±р“ан 3 санныЈ ›осындысы да, кйбейтіндісі де 6-“а теЈ болады.

Осы сандар ›ай сандар екенін кім табады.

№471


 1. Д±рыс бйлшек :

а) х 3

Щ) х 5
 1. Б±рыс бйлшек

а)

Щ)


№472


 1. 8м сым йзара теЈ

а) 3 бйлікке бйлгенде, оныЈ Щрбір бйлігініЈ ±зынды“ы м болады, м±нда“ы б±рыс бйлшек

Щ) 24 бйлікке бйлгенде, оныЈ Щрбір бйлігініЈ ±зынды“ы м болады, м±нда“ы д±рыс бйлшек

б) 16 бйлікке бйлгенде, оныЈ Щрбір бйлігініЈ ±зынды“ы м болады, м±нда“ы д±рыс бйлшек

в) 6 бйлікке бйлгенде, оныЈ Щрбір бйлігініЈ ±зынды“ы м болады, м±нда“ы б±рыс бйлшек


В деЈгей


№474
Д±рыс бйлшектер :
Б±рыс бйлшектер:
Υ.Саба›ты ›ортындылау.

№475
Есеп бойынша кестемен ж±мыс

Натурал сан3561016Б±рыс бйлшекБйлімі 4Бйлімі 5
ΥІ.®йге тапсырма:

№469
Д±рыс бйлшек : 5 : 1 : 3 =; 2 : 15 = ; 37 : 45 =

Б±рыс бйлшек: 8 : 3 = 9 : 7 = 14 : 14 =; 25 : 4 =;

№470
2.


№482


 1. б±рыс бйлшек х 7 ...

10 Х
д±рыс бйлшек х 8 ...


 1. б±рыс бйлшек х 11

б±рыс бйлшек 14 х

д±рыс бйлшек х 12
ΥІІ.О›ушы білімін ба“алау.

3.Саба›тыЈ та›ырыбы: Аралас сандар.


Саба›тыЈ ма›саты: а) білімділік: аралас сан туралы тЇсінік беру.Аралас санныЈ

БЇтін жЩне бйлшек бйлігін ажырата білу. Б±рыс бйлшекті аралас

сан“а айналдыра білу,аралас санды б±рыс бйлшекке айналдыра

білу.Натурал санды аралас сан тЇрінде жазу,натурал санды б±рыс

бйлшек тЇрінде жаза білу ар›ылы білімдерін кеЈейту.

Щ) дамытушылы›: о›ушылардыЈ танымды› ізденістерін, ой- йрісін

дамыту.Аралас сандарды , бйлшектерді жаз“анда д±рыс жазу,

нЩрселердіЈ бЇтін жЩне бйлшек бйлігін таба білу, суреттер ар›ылы

жаза білуге Їйрету;.

б) тЩрбиелік: о›ушыларды ±йымшылды››а , ±›ыптылы››а тЩрбиелеу.

Саба›тыЈ тЇрі: жаЈа та›ырыпты меЈгерту.

Саба›тыЈ типі: аралас саба›.

Саба›тыЈ Щдісі : деЈгейлеп саралап о›ыту.

Саба›тыЈ кйрнекілігі: Сызба, карточка, кесте.

Саба›тыЈ барысы: І. °йымдастыру кезеЈі.

А)О›ушыларды ±йымдастырып, саба››а назарын аудару.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.
итілген материалдар бойынша с±ра›тар:


 1. х –тіЈ ›андай мЩндерінде ;-д±рыс бйлшек, -б±рыс бйлшек болады?

 2. Бйлімі 7 болатын барлы› д±рыс бйлшекті ата.

С±ра›тарТапсырмалар 1. Жай бйлшектіЈ жазылуы, о›ылуы.2. Д±рыс бйлшектіЈ аны›тамасы.3. Б±рыс бйлшектіЈ аны›тамасы.

ІІІ ЖаЈа саба›

Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру.

ЖаЈа саба›ты тЇсіндіру.

Суреттегі тіктйртб±рыштардыЈ бйлігі боял“ан. Онда бЇтін жЩне бйлік бар.Демек , тік тйртб±рыштардыЈ бйлігі боял“ан . ›осындысын ›осу белгісін жазбай тЇрінде жазу“а болады.

БЇтін бйліктен жЩне бйлшек бйліктен т±ратын сан аралас сан деп аталады.

Б±рыс бйлшекті аралыс сан тЇрінде, аралас санды б±рыс бйлшек тЇрінде жазу“а болады.1.Б±рыс бйлшекті аралас сан тЇрінде жазу.

Б±рыс бйлшекті аралас сан тЇрінде жазу Їшін: • БйлшектіЈ алымын бйліміне бйлу керек:

 • Толымсыз бйлінді аралас сан бЇтін бйлігі болады:

 • љалды› бйлшек бйліктіЈ алымы, ал бйлгіш бйлімі болады:

Мысалы , .Жазылуы:

Осы сия›ты:2.Аралас санды б±рыс бйлшек тЇрінде жазу:

 • Аралас санныЈ бЇтін бйлігін бйлшек бйлігініЈ бйліміне кйбейту керек.

 • Шы››ан кйбейтіндіге бйлшек бйлігініЈ алымын ›осып, алым ету керек:

 • БйлшектіЈ бйлімін йзгертпей, бйлім етіп ›алдыру керек:

Мысалы, , ›ыс›аша жазылуы: .

Мысалдар: .Каталог: uploads -> doc -> 136e
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
136e -> «Крымская война»
136e -> 3 Негізгі бөлім і-тарау Термодинамика тарауының физикалық негіздерінің тиориясы теориясы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет