6М010800 «Дене шыныќтыру жјне спорт» мамандыєы бойынша магистратураєа ќабылдау емтихандарыныѕжүктеу 142.85 Kb.
Дата29.04.2019
өлшемі142.85 Kb.

6М010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтихандарының

СҰРАҚТАРЫ

1. Дене шынықтырудың қоғамда алатын орны.

2.„Қозғалыс”, „Қозғалыстық іс-әрекет”, „Дене жаттығулары” түсініктеріне сипаттама беру.

3.Дене тәрбие сабағында белсенділікті тәрбиелеудің ұйымдастырушылық - әдістемелік негіздері.  1. Дене тәрбиесі дамуының негізгі кезеңдері.

  2. Дене тәрбиесіндегі „оқыту” және „білім беру” түсініктері.

  3. Дене тәрбиесінен сынақтарды ұйымдастыру және оның оқушылар мен мұғалім үшін маңызы.

7.Дене тәрбие ілімі мен әдістеме пәні, оның басқа ғылыми пәндермен байланысы.

8.Дене жаттығулары –дене тәрбиесіндегі негізгі амал.

9.Арнайы дәрігерлік топ оқушыларымен дене тәрбие сабағын ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері.

10.Дене тәрбиесі процесіндегі „жаттығудың тиімділігі” деген түсініктің маңызы.

11.Дене жаттығулар техникасы. Техниканың негізі мен бөлшектері

12.Спорттық ойындар сабағын өткізу әдістемесінің ерекшеліктері.

13.”Дене тәрбиесіндегі білім” деген түсініктің мазмұнын ашып беріңіз.

14. Пульсометрия - оқушыларды педагогикалық бақылау әдісі.

15. Дене тәрбиесінен үй тапсырмасы және оның салауатты өмір салтын қалыптастырудағы ролі.

16.Табиғи күштер және гигиеналық факторлар – дене тәрбиесінің амалдары.

17.Дене тәрбиесінен негізгі құжаттар, жасалу технологиясы.


  1. Педагогикалық бақылау әдісіне сипаттама.

19.Дене шынықтыру – жалпы қоғам мәдениетінің бір бөлімі.

20.Қозғалыстардың іс-әрекеттерді оқыту әдістеріне сипаттама беру.

21.Гимнастика сабақтарын өткізу әдістемесінің ерекшеліктері.

22.Дене тәрбиесі жүйесінің негіздері.

23.Дене тәрбиелеу процесінде сөз әдісін қолдану.

24.10-11 сыныптар оқушыларының бағдарлама бойынша сағат санын бөлу және мазмұнына сипаттама.

25.„Дене дамуы”, „Дене жетілімі”, “Дене дайындығы” түсініктеріне сипаттама беру.

26.Дене тәрбиесіндегі оқыту принциптері.

27.Дене тәрбие сабағында жарақат алудың себептері және олардың алдын – алу шаралары.

28.Дене шынықтырудың қоғамда алатын орны.

29.„Қозғалыс”, „Қозғалыстық іс-әрекет”, „Дене жаттығулары” түсініктеріне сипаттама беру.

30. Дене тәрбие сабағында белсенділікті тәрбиелеудің ұйымдастырушылық - әдістемелік негіздері

31.Дене тәрбие процесінде практикалық әдісті қолдану.

32.Мектептегі дәрігерлік бақылау. Оқушыларды дәрігерлік топтарға бөлу.

33.Дене тәрбиесі бағдарламасына сипаттама.
34.Дене тәрбиесінің басқа тәрбиелеу процестерімен байланысы.

35.Қозғалыстық біліктілікке және қозғалыстық дағдыға сипаттама беру.

36.Жеңіл атлетика сабақтарын өткізу әдістемесінің ерекшеліктері.
37.Дене тәрбиесінің негізгі бағыттары.

38.Мектептің оқу және ұзартылған күн тәртібіндегі дене шынықтыру іс-шаралары.

39.Оқушылардың дене тәрбие сабақтарына білімін, біліктілігін тексеру және бағалау әдістері.
40.Оқыту құрылымы – бұл қозғалыстық іс-әрекетке оқытудағы кезеңдері. Оқыту процесінде қателіктерді жою әдістемесі.

41.Дене тәрбиесі сабақтарында оқушылардың білімін, біліктілігін тексеру және бағалау әдістері.

42.БЖСМ - де қолданылатын спорттық жаттықтыру әдістеріне сипаттама.

43.Жеке адамды жан-жақты гармониялық дамыту принципі.

44.Оқытудың бірінші кезеңі – қозғалыстық іс-әрекетпен танысу.

45.Жоспар – графикке сипаттама /жасалу технологиясы/.

46.Дене тәрбиесінің еңбек және қорғаныс іс-әрекетімен байланыстық принципі.

47.Мектепте дене тәрбие жұмысын есепке алу. Есеп түрлері.

48.Спорт түрлері, спорттың әлеуметтік функциялары.

49.Дене тәрбиесі жүйесінің сауықтыру бағытындағы принципі.

50.Қозғалыстық іс-әрекетті үйрету кезеңі. Оқыту процесінде кездесетін қателіктердің классификациясы және оларды жою әдістемесі.

51..Туризм – салауатты өмір салтын қалыптастыратын амал.

52.Дене тәрбиесі жүйесінің әдістемелік негізі.

53.Дене қасиеті - күшке сипаттама, тәрбиелеу әдістері.

54.Шаңғы дайындығы сабақтарын өткізу ерекшеліктері.

55.Дене тәрбие жүйесінің бағдарламалық – нормативтік негізі.

56.Дене қасиеті – жылдамдыққа сипаттама, тәрбиелеу әдістері.

57.Сабақ конспектісін құрастыру технологиясы.

58.Оқушылардың дайындық деңгейін анықтауда қолданылатын негізгі тесттерге сипаттама. „Президенттік сынама”.

59.Дене қасиеті – төзімділікке, тәрбиелеу әдістері.

60.БЖСМ жұмысы, мақсаты және мазмұны.

61.Дене қасиеті ептілік және тепе – теңдікті сақтау қабілеттеріне сипаттама, тәрбиелеу

әдістері.

62.Студент жастардың дене тәрбиесі /мазмұны және мақсаты/.

63.Спорттық таңдау және бағыттау. Талантты жастарды іріктеу жүйесі және әдістері.

64.Дене тәрбие теория және әдістеме пәнінің даму кезеңдері және көздері.

65.Дене қасиеті - иілгіштікке сипаттама, тәрбиелеу әдістері.

66.Оқушыларды шынықтыру әдістемелері.

67.Дене тәрбиесін оқытатын ғылыми пәндерге сипаттама беру.

68.Дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары мен әдістері.

69.ЖОО кафедра жұмысының және спорт клубының құрылымы мен мазмұны.

70.Дене тәрбиесінде ғылыми - әдістемелік жұмысқа дайындық жасау.

71.Дене тәрбие жүйесінің қағидаларына сипаттама.

72.Дене тәрбиесінен мектептен тыс жұмыс өткізетін мекемелер.

73.Дене тәрбиесінде қолданылатын зерттеу әдістері.

74.Дене жаттығуларын үйрете отырып тәрбиелеу. Дене жаттығу классификациясына сипаттама.

75.Мектептегі бұқаралық – спорт жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау.

Вопросы

вступительных экзаменов для магистрантов специальности 6М010800 «Физическая культура и спорт»
1.Подготовка специалистов по физической культуре в связи с реформированием

системы образования в Республике Казахстан

2.Требования, предъявляемые к методике проведения уроков.

3.Характеристика понятий: «физическое воспитание», «физическое развитие»

4. Предмет теории и методики физического воспитания, его взааимосвязь с другими научными дисциплинами.

5. Основные формы организации занятий по физическому воспитанию в школе. Их характеристика.

6. Спортивная тренировка как специализированный процесс всестороннего физического воспитания спортсменов. Современные требования к тренировке с учетом развития науки и спортивными достижениями.

7. Исторические корны возникновения физического воспитания как общественного явления. Социальная сущность физического воспитания.

8. Урок- основная форма работы по физическому воспитанию. Его отличие от других

форм работы.

9. Основные стороны спортивной тренировки. Их характеристика.

10. Соотношение понятий: «физические упражнения», «двигательные действия»,

«движения». Их определение и характеристика.

11. Подготовка учителя к уроку и проведение его.Использование инновационых

методов обучения.

12. Характеристика технической подготовки спортсмена как одной из сторон

спортивной тренировки.

13. Основные типы уроков физической культуры, применяемые в средней школе.

14. Характеристика тактической подготовки как одной сторон спортивной

тренировки. Использование опыта ведущих тренеров.

15. Физические упражнения как основные средства физического воспитания.

16. Организация зачетов по физическому воспитанию в школе.

17. Характеристика психологической подготовки как одной из сторон спортивной

тренировки.

18. Техника физических упражнений. Основы и детали техники. Стандартная и индивидуализированная техника.

19. Требования, предъявляемые к формулировке задач урока в плане-конспекте.

20. Периодизация спортивной тренировки. Задачи и содержание периодов.

21. Формирование двигательных умений и навыков, их разные степени овладения двигательным действием.

22. Учебная документация по физическому воспитанию в школе, ее характеристика.

23. Характеристика «спортивной формы». Ее фазовый характер.

24. Техника физического упражнения как биодинамическая структура

(пространственные, временные, пространственно-временные и динамические характеристики)

25. Особенности подготовки и проведения спортивного праздника в школе.

26. Характеристика основного (соревновательного) периода спортивной тренировки.

27. «Фазы» двигательного действия (формирование навыка) и «этапы» обучения (структура обучения). Их соотношение.

28. Особенности методики проведения занятий по гимнастике. Техника безопасности.

29. Характеристика переходного периода спортивной тренировки.

30. Основные средства физического воспитания. Их характеристика.

31. Особенности проведения уроков по лыжной подготовке. Техника безопасности.

32. Характеристика подготовительного периода спортивной тренировки.

33. Характеристика методов педагогических иследований в физическом воспитании.

34. Организация и методика проведения занятий по физическому воспитанию с

учащимися специальной медицинской группы.

35. Воспитательно-образовательное значение спортивного соревнования.

36. Основные принципы системы физического воспитания. Их характеристика.

37. Характеристика структуры урока.

38. Личность тренера как фактор воспитания. (стили руководства тренера)

39. Характеристка «переноса», «интерференции» и «деавтоматизации» навыка. Определения и примеры.

40. Роль учителя физической культуры в организации учебно- воспитательного

процесса с учетом современных требований.

41. Внетренировочные факторы, дополняющие спортивную тренировку. Их

характеристика.

42. Здоровый образ жизни как средство стимулирующее всестороннее развитие личности.

43. Пульсометрия как метод педагогического контроля учащихся.

44. Характеристика послесоревновательных состояний: победы и порожения

45. Профессиональная физическая подготовка. Ее содержание и направленность.

46. Характеристика базовой и вариативной частей школьной программы.

47. «Нагрузка» и «отдых» как уровни работоспособности спортсмена.

48. Спорт как фактор международных связей РК на современном этапе со странами ближнего и дальнего зарубежья.

49. Плотность урока и ее значение в процессе физического воспитания учащихся.

50. Характеристика соревновательных состояний: «мертвой точки» и «второго

дыхания»


51. Этапы в структуре обучения физическим упражнениям. Их характеристика.

52. Педагогическое наблюдение как метод педагогического контроля на уроке

физической культуры.

53.Обьем и интенсивность нагрузки. Их соотношение при выполнений физических

упражнений.

54. Характеристика особенности формирования навыка: целостность, автоматизация, осознанный характер для большинства навыков.

55. Причины травматизма на уроках физической культуры и меры их профилактики.

56. Теоретическая (интеллектуальная подготовка) в системе подготовки спортсмена.

57. Характеристика «тренированности», «подготовленности» спортсмена и «спортивной формы».

58. Проверка и оценка знаний и умений учащихся на уроках физической культуры.

59. Взаимосвязь технической и тактической подготовки как важный фактор

подготовки спортсмена к соревнованию.

60. Методы обучения в физическом воспитании. Их характеристика.

61. Внешкольные учреждения и их роль в физическом воспитании учащихся.

62. Характеристика понятий: «физическое образования», «спорт»

63. Возникновение физических упражнений как основных средств физического воспитания.

64. Врачебный контроль в школе. Распределение учащихся по медицинским

группам.


65. Сила как основное двигательное качество. Методика ее развития у учащихся и спортсменов.

66. Характеристика понятий «физическая культура» и «физическая подготовка». Их определение и содержание.

67. Хронометрирование как метод педагогического контроля на уроке физической

культуры.

68. Выносливость как основное двигательное качество. Методика ее развития у
учащихся и спортсменов.

69. Туризм как средство формирования здорового образа жизни.

70. Учет работы по физическому воспитанию в школе. Виды учета.

71. Быстрота как основное двигательное качество. Методика ее развития у

учащихся и спортсменов.

72. Характеристика двигательных (физических) качеств. Их определение и содержание.

73. Нестандартное оборудование на уроках физической культуры и его роль в

активизации учебного процесса

74. Методические принципы при обучении физическим упражнениям. Их характеристика.


Вопросы

вступительных экзаменов для магистрантов специальности 6М010800 «Физическая культура и спорт»
1.Подготовка специалистов по физической культуре в связи с реформированием

системы образования в Республике Казахстан

2.Требования, предъявляемые к методике проведения уроков.

3.Характеристика понятий: «физическое воспитание», «физическое развитие»

4. Предмет теории и методики физического воспитания, его взааимосвязь с другими научными дисциплинами.

5. Основные формы организации занятий по физическому воспитанию в школе. Их характеристика.

6. Спортивная тренировка как специализированный процесс всестороннего физического воспитания спортсменов. Современные требования к тренировке с учетом развития науки и спортивными достижениями.

7. Исторические корны возникновения физического воспитания как общественного явления. Социальная сущность физического воспитания.

8. Урок- основная форма работы по физическому воспитанию. Его отличие от других

форм работы.

9. Основные стороны спортивной тренировки. Их характеристика.

10. Соотношение понятий: «физические упражнения», «двигательные действия»,

«движения». Их определение и характеристика.

11. Подготовка учителя к уроку и проведение его.Использование инновационых

методов обучения.

12. Характеристика технической подготовки спортсмена как одной из сторон

спортивной тренировки.

13. Основные типы уроков физической культуры, применяемые в средней школе.

14. Характеристика тактической подготовки как одной сторон спортивной

тренировки. Использование опыта ведущих тренеров.

15. Физические упражнения как основные средства физического воспитания.

16. Организация зачетов по физическому воспитанию в школе.

17. Характеристика психологической подготовки как одной из сторон спортивной

тренировки.

18. Техника физических упражнений. Основы и детали техники. Стандартная и индивидуализированная техника.

19. Требования, предъявляемые к формулировке задач урока в плане-конспекте.

20. Периодизация спортивной тренировки. Задачи и содержание периодов.

21. Формирование двигательных умений и навыков, их разные степени овладения двигательным действием.

22. Учебная документация по физическому воспитанию в школе, ее характеристика.

23. Характеристика «спортивной формы». Ее фазовый характер.

24. Техника физического упражнения как биодинамическая структура

(пространственные, временные, пространственно-временные и динамические характеристики)

25. Особенности подготовки и проведения спортивного праздника в школе.

26. Характеристика основного (соревновательного) периода спортивной тренировки.

27. «Фазы» двигательного действия (формирование навыка) и «этапы» обучения (структура обучения). Их соотношение.

28. Особенности методики проведения занятий по гимнастике. Техника безопасности.

29. Характеристика переходного периода спортивной тренировки.

30. Основные средства физического воспитания. Их характеристика.

31. Особенности проведения уроков по лыжной подготовке. Техника безопасности.

32. Характеристика подготовительного периода спортивной тренировки.

33. Характеристика методов педагогических иследований в физическом воспитании.

34. Организация и методика проведения занятий по физическому воспитанию с

учащимися специальной медицинской группы.

35. Воспитательно-образовательное значение спортивного соревнования.

36. Основные принципы системы физического воспитания. Их характеристика.

37. Характеристика структуры урока.

38. Личность тренера как фактор воспитания. (стили руководства тренера)

39. Характеристка «переноса», «интерференции» и «деавтоматизации» навыка. Определения и примеры.

40. Роль учителя физической культуры в организации учебно- воспитательного

процесса с учетом современных требований.

41. Внетренировочные факторы, дополняющие спортивную тренировку. Их

характеристика.

42. Здоровый образ жизни как средство стимулирующее всестороннее развитие личности.

43. Пульсометрия как метод педагогического контроля учащихся.

44. Характеристика послесоревновательных состояний: победы и порожения

45. Профессиональная физическая подготовка. Ее содержание и направленность.

46. Характеристика базовой и вариативной частей школьной программы.

47. «Нагрузка» и «отдых» как уровни работоспособности спортсмена.

48. Спорт как фактор международных связей РК на современном этапе со странами ближнего и дальнего зарубежья.

49. Плотность урока и ее значение в процессе физического воспитания учащихся.

50. Характеристика соревновательных состояний: «мертвой точки» и «второго

дыхания»


51. Этапы в структуре обучения физическим упражнениям. Их характеристика.

52. Педагогическое наблюдение как метод педагогического контроля на уроке

физической культуры.

53.Обьем и интенсивность нагрузки. Их соотношение при выполнений физических

упражнений.

54. Характеристика особенности формирования навыка: целостность, автоматизация, осознанный характер для большинства навыков.

55. Причины травматизма на уроках физической культуры и меры их профилактики.

56. Теоретическая (интеллектуальная подготовка) в системе подготовки спортсмена.

57. Характеристика «тренированности», «подготовленности» спортсмена и «спортивной формы».

58. Проверка и оценка знаний и умений учащихся на уроках физической культуры.

59. Взаимосвязь технической и тактической подготовки как важный фактор

подготовки спортсмена к соревнованию.

60. Методы обучения в физическом воспитании. Их характеристика.

61. Внешкольные учреждения и их роль в физическом воспитании учащихся.

62. Характеристика понятий: «физическое образования», «спорт»

63. Возникновение физических упражнений как основных средств физического воспитания.

64. Врачебный контроль в школе. Распределение учащихся по медицинским

группам.


65. Сила как основное двигательное качество. Методика ее развития у учащихся и спортсменов.

66. Характеристика понятий «физическая культура» и «физическая подготовка». Их определение и содержание.

67. Хронометрирование как метод педагогического контроля на уроке физической

культуры.

68. Выносливость как основное двигательное качество. Методика ее развития у
учащихся и спортсменов.

69. Туризм как средство формирования здорового образа жизни.

70. Учет работы по физическому воспитанию в школе. Виды учета.

71. Быстрота как основное двигательное качество. Методика ее развития у

учащихся и спортсменов.

72. Характеристика двигательных (физических) качеств. Их определение и содержание.

73. Нестандартное оборудование на уроках физической культуры и его роль в

активизации учебного процесса74. Методические принципы при обучении физическим упражнениям. Их характеристика.
Каталог: images -> stories -> masters -> questions
stories -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
stories -> Ќазтђтынуодаѓы Ќараѓанды экономикалыќ универститеті
stories -> Ұсыныс беруге шақыру
questions -> Бітірушілердің билет сұрақтары
questions -> СұРАҚтары физика табиғаты құбылыстардың жалпы заңдылықтары туралы ғылым
questions -> 6М060100 Математика мамандыєы бойынша магистратураєа тїсетін
questions -> 6М060100 Математика мамандыєы бойынша магистратураєа тїсетін
questions -> Жануарлар миграциясы, оның түрлері мен тәсілдері. Жануарлардың бағдарлауы. Түр ареалының кеңеюі үшін миграцияның маңызы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет