76593.doc [Бетондау]Дата09.07.2018
өлшемі129.07 Kb.
#35657
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік

____________Сәулет-құрылыс_________ факультеті

(факультет атауы)

Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс___ кафедрасы

(кафедра атауы)

___050120 Кәсіптік білім___мамандығының (тарының) студенттеріне арналған (мамандық (тардың) атауы және шифры)

___Құрылыс өндірісінің технологиясы____

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар
Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

Сәулет құрылыс факультетінің деканы

__________ М.К. Кудерин

20__ж. «___»____________Құрастырушы: ____аға оқытушысы___Тлеуленова Г____________ ___________________

(қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, қолы) (аты-жөні)

________Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс ____ кафедрасы

(кафедра атауы)

____050120 Кәсіптік білім_______ мамандығының (тарының)

(мамандықтың толық атауы және шифры)

__кундізгі_________ оқу нысанының студенттеріне арналған

(оқу нысаны) ___Құрылыс өндірісінің технологиясы__

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Елмұратов С.К. 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)

_____Сәулет-құрылыс_______ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы ________________ Козионов В.А. 20_ж. «_____»___________

(қолы) (аты-жөні)

КЕЛІСІЛДІ *

Кафедра меңгерушісі ______________ Саканов К.Т 20__ж. «____» ________

* – егер пән мамандар дайындаушы кафедрада бекітілмесе, онда бағдарламаны осы мамандықтар бойынша мамандар дайындаушы кафедралардың меңгерушілерімен келісуі қажет.

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні __Тлеуленова Г_________

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі __аға оқытушысы__

__Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс____ кафедрасы __________ корпусында (мекен-жайы), _______ аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны _________________.

2 Пән туралы мәліметтер

Құрылыс процестерін орындау әдістері мен регламенттерін меңгеру алдында құрылыс өнімі, кұрылыс процестері мен кұрылыс жұмыстары, құрылыс жұмысшыларының еңбегін ұйымдастыру,3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ


6

4

180

30

30


120
Емтихан

Бар-лығы
180

4 Пәннің мақсаты және міндеттері- құрылыс процестерін орындау әдістері мен регламенттерін меңгеру алдында құрылыс өнімі, кұрылыс процестері мен кұрылыс жұмыстары, құрылыс жұмысшыларының еңбегін ұйымдастыру, процестердің сапалы орындалуын қамтамасыз ету, еңбек және қоршаған ортаны қорғау, технологиялык жобалау туралы негізгі түсініктер мен ережелер.

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

  • құрылыс өндірісінің негізгі ережелері мен мақсаттарын;

  • үймереттер мен ғимараттарды тұрғызғанда құрылыс процестерінің түрлері мен ерекшеліктерін

6 Пререквизиттер

геодезия ; құрылыс материалдары .7 Постреквизиттер

_______________________________________________

8 Тақырыптық жоспар

Пәннің тақырыптық жоспары№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Негізгі түсініктер және реттеуші ережелер
15

2

Құрылыс өндірісінің технологиялық жобалануы
4


15

3

Құрылыс алаңды инженерлік дайындау

4

4


10

4

Құрылыс жүктері және оларды тасымалдау

4

10

5

Жер жұмыстарының өндірі технологиясы

4

4


10

6

Қадаларды батыру және құру процесстерінің технологиясы

4

4


10

7

Тұтас құймалы бетон және темір бетон процестерінің технологиясы

4

4


10

8

Монтаждау жұмыстары

4

10

9

Тас жұмыстары

4

4


10

10

Қоршаған жабулар жасау процестерінің технологиясы
10

11

Әрлеу жабуларын жасау процестерінің технологиясы

2

6


10

БАРЛЫҒЫ :

30

30


120


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем)

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер жасай алу керек жұмыс операциялары мен кұрылыс процестерінің кұрамын тауып көрсетуін,

құрылыс процестерін орындау әдісін және қажетті техникалық
құралдарды дәлелді таңдауды, құрылыс процестерінің еңбек сыйымдылығын, машина қажеттілігін және қажетті жұмысшылардың, машиналар, механизмдер, материалдар, жартылай фабрикаттар мен бұйымдардың қажетті санын анықтауды, бригадаларға өндірістің тапсырма дайындауды.

10 Курстың компоненттері

10.1 Пәннің тақырыптарының мазмұны


3 тақырып. Құрылыс алаңды инженерлік дайындау

Құрылыс алаңды инженерлік қамтамасыз ету. Геодезиялық остерге бөлу. Табиғат қорғау шаралары және құрылыста еңбек қорғау негіздері.

4 тақырып. Құрылыс жүктері және оларды тасымалдау

Құрылыс жүктердің қызметі мен классификациясы. Құрылыста қолданылатын көліктердің түрлері. Арту-түсіру жұмыстары.


5 тақырып. Жер жұмыстарын өндіру технологиясы

Үймереттердің түрлері. Өндіруге байланысты топырақты классификациялау. Жер ғимараттарын құрумен байланысты қосалқы процестер. Дайындау мен қосымша үрдістер: су айырушы, жер астыңдағы суларды төмендету, топырақты тығыздау су өткізбейтін қабықша. Механикалық әдісімен топырақты өндіру. Сапа бақылау. Қауіпсіздік техникасының негізгі ережелері.

6 тақырып. Қадаларды батыру технологиясы

Қадаларды батыру. Құрастырмалы және тұтас құймалы ростверктер жасау әдістері. Сапа бақылау. Қауіпсіздік техникасының негізгі ережелері

7 тақырып. Бетон және темірбетон жұмыстарының технологиясы

Тұтас құймалы бетон және темірбетон процесстерінің технологиясы бойынша жалпы ережелер.Кешенді бетондау процесстерінің құрамы. Құрылымды арматуралау. Арматураны құрастыру, оның жалғануын орындау, бетонның қорғаныс қабатын қамтамасыз ету. Бетон қоспасын тасымалдау.

Құрылымға бетон қоспасын беру. Бетон қоспасын тығыздаудың қазіргі заманғы тәсілдері. Әр түрлі құрылымдарды бетондау. Бетон қоспасын ұстау және күту. Құрылымдардың қалыбын шешу. Төтенше жағдайда бетондау технологиясы. Сапа бақылау. Техника қауіпсіздігінің негізгі ережелері.

8 тақырып. Жинақтау жұмыстары.

Жинақтау процессінің құрамы мен құрылымы. Құрылыс құрылымдарының жинақтау технологиясы. Құрылыс құрылымдарын тасымалдау, реттеу және қабылдау.

Құрылым элементтерін жинақтауға дайындау. Элементтер мен құрылымдарды жобалық орынға, жинақтау кранды техникалық параметрлер бойынша орнату тәсілдері. Құрылымды орнату және тексеру.

Құрылымды уақытша бекіту. Уақытша бекітудің жеке және азаматтық құралдары. Жинақталатын элементтердің тұрақты бекітілуі. Темірбетон қаңқалы өнеркәсіп ғимараттардың құрылымдарын жинақтау негізі. Темірбетон қаңқамен азаматтық ғимараттардың құрылымдарын жинақтау. Темірбетон құрылымдарының элементтерінің байланысуын құру технологиясы. Металл құрылымдарын жинақтау.

9 тақырып. Тасты қалау технологиясы

Тасты қалау қызметі мен түрлері. Тасты қалауды кесу ережелері. Дұрыс пішінді тастан қалауды орындау. Дұрыс емес пішінді тастан қалау. Сапа бақылау. Техника қауіпсіздігінің ережелері.

11 тақырып. Әрлеу жабынын құру технологиясы.

Әрлеу жабының қызметі мен түрлері. Сылақты жабының құру технологиясы. Арнайы сылақты жағу технологиясы, бетті қазіргі заманғы материалдармен қаптау. Ілме төбелер құрылысы. Ойықтарды әйнектеу және жарық өткізбейтін арақабырға құру. Сырлы құраммен бетті әрлеу. Бетті орам материалдармен жабыстыру. Әр түрлі материалдардан еденді құру кезінде жұмысты орындау технологиясы. Сапа бақылау. Техника қауіпсіздік негіздері.

10.2 Практикалық (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) сабақтардың мазмұны мен тізімі


1) 2-тақырып. Құрылыс өндірісінің технологиялық жобалануы. Жер жұмыстарының көлемі мен еңбексыйымдылығын анықтау.

2) 3-тақырып. Құрылыс алаңды инженерлік дайындау. Жер жұмыстарын орындау үшін дайындық және қосымша процесстер.

3) 5-тақырып. Жер жұмыстарының өндірі технологиясы Жер жұмыстарын өндіру кезінде машина жинақтамасын таңдау. Забой және шұңқырды өңдеу кезінде экскаватор қозғалыс сызбасының параметрлерін есептеу

4) 6-тақырып .Қадаларды батыру және құру процесстерінің технологиясы Қада іргетастарын батыру үшін қада жабдықтарын таңдау.

Көмекші процесстер: топырақтарды жасанды бекіту. Механикалық әдіспен топырақты өңдеу. Жерқазатын және жерқазатын – көліктік машиналармен топырақты өңдеу. Топырақты төсеу және нығыздау. Гидромеханикалық әдіспен топырақты қайта өңдеу. Сапа бақылау. Техника қауіпсіздігінің негізгі ережелері.

5) 7- тақырып. Тұтас құймалы бетон және темір бетон процестерінің технологиясы Бетон және темірбетон жұмыстарын орындау кезіндегі жұмыс көлемі мен еңбексыйымдылығын есептеу Қалып типін таңдау және негізгі элементтерін есептеу. Жинақтау жұмыстарының көлемі мен еңбексыйымдылығын анықтау.Техникалық параметрлер бойынша кран және жинақтау механизмдерін таңдау.

6) 9-тақырып. Тас жұмыстары Тас жұмыстарының көлемі мен еңбексыйымдылығын анықтау.

7) 11 – тақырып. Әрлеу жабуларын жасау процестерінің технологиясы Әрлеу жабындарын құру жұмыстардың көлемі мен еңбексыйымдылығын анықтау11 Курстың саясаты

Курстың саясаты

Талаптар жүйесі:  • оқу процессіне белсене қатысу;

  • уақытында және толық көлемде үй тапсырмасын орындау;

  • ішкі тәртіп ережелерін бұзбау;

  • сабақтарға кешікпеу және босатпау;

  • оқытушылармен және курстармен іскерлік стильмен араласуды, тілектестікті ұстау.

Берілген материалды оқып келу, әрбір сабаққа дайындалу міндетті

түрде. Дайындық бақылпау жұмыстарымен, тесттермен, ауызша және жазбаша сұрау арқылы тексеріледі. Барлық тапсырмалар бекітілген мерзімге дейін орындалу тиісті. Кешіктіріліп орындалған тапсырмалар автоматты түрде төмен бағаланады.

Сабақтағы кез—келген тәртіп бұзушылық жазаланады, аудиториядан шығаруға шейін. Сабақ босатқандығы үшін келесі айып санкциялары орнатылады:


  • сабақты себепсіз босатқаны – 0 балл;

  • әрбір еңбекпен өтелмеген сабақ үшін – 0 балл;

  • әрбір еңбекпен өтелген сабақ үшін максималды 1 балл төмендетіледі.

Жазба жұмыстарын орындаған кезде көшіруге тыйым салынады, аудиториядан шығаруға шейін жазаланады.

12 Әдебиеттер тізімі

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

1 Хамзин С.К., Абишев А.К. Құрылыс процестерінің технологиясы. Оқулық.– Алматы: Баспа, 2006 ж.

2 Хамзин С.К Құрылыс өндірісінің технологиясы.Оқулық. – Алматы: Баспа, 2006 ж.

Қосымша
3 Құрылыс жұмысқа арналған сметалық жинақтар. ҚР СЖ 8.02-05-2002. 1 Жинақ. Жер жұмыстар. – Астана, 2003

4 Құрылыс жұмысқа арналған сметалық жинақтар. ҚР СЖ 8.02-05-2002. 6 Жинақ. Тұтасқұймалы бетон және темирбетон конструкциялар. – Астана, 20035 Құрылыс жұмысқа арналған сметалық жинақтар. ҚР СЖ 8.02-05-2002. 54 Жинақ. Шатырлар. – Астана, 2003
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет