A Бейорганикалық химияның теориялық негіздеріжүктеу 364.6 Kb.
Дата11.04.2019
өлшемі364.6 Kb.
1 курс, түскен оқу жылы 2018

1

a)Бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Теоретические основы неорганической химии

Theoretical base to inorganic chemistry


BHTN

1201


TONH

1201


TBIH

1201БПТК/

БДКВ/


BDCC

4

6

1

1

Емт

Экз


Exam

Ауызша

Устный


orally

1.Талап етілмейді

2. Аналитикалық химия, Органикалық химия, Элементтер химиясы

3. Бейорганикалық химияның теориялық негіздерін меңгеру.

4. Атом – молекулалық ілім, химияның негізгі стехиометриялық заңдары, периодтық заң және периодтық жүйе, химиялық байланыс, химиялық реакциялар жүрудің негізгі заңдылықтары, бейэлектролиттер мен электролиттердің ерітінділері, электролиттік диссоциация теориясы, металдар мен бейметалдардың жалпы қасиеттері, координациялық қосылыстар теориясының негізгі түсініктері.

5. Болашақ мектеп химия пәні мұғалімдеріне бейорганикалық химияның теориялық негіздерін қамтитын теориялық білімн оқып үйрену.

6. Бейорганикалық химияның теориялық негіздері пәні бойынша химиялық алғашқы ұғымдарды және заңдарды білу.

1.Не требуется

2. Аналитическая химия, Органическая химия, химия элементов

3.Освоение теоретических основ неорганической химии.

4. Атомно-молекулярное учение, основные стехиометрические законы химии, периодический закон и периодическая система, химическая связь, основные закономерности протекания химических реакций, растворы неэлектролитов и электролитов, теория электролитической диссоциации, общие свойства металлов и неметалов, Основные понятия теории координационных соединений.

5.Изучение теоретических основ неорганической химии для будущих учителей химии.

6. Знание первичных химических понятий и законов по дисциплине теоретические основы неорганической химии.

1.No requirement

2. Analytical chemistry, Organic chemistry, element chemistry

3.Mastering the theoretical foundations of inorganic chemistry.

4. Atomic-molecular doctrine, basic stoichiometric laws of chemistry, periodic law and periodic system, chemical bond, basic laws of chemical reactions, solutions of nonelectrolytes and electrolytes, the theory of electrolytic dissociation, General properties of metals and nonmetals, the basic concepts of the theory of coordination compounds.

5. The study of the theoretical foundations of inorganic chemistry for future teachers of chemistry.

6. Knowledge of primary chemical concepts and laws on discipline theoretical foundations of inorganic chemistry.Тапалова А.С. т.ғ.к.,акад.профессор

б)Химияның негізгі заңдары

Основные законы химии

Bases laws to chemistries


HNZ

1201


OZH

1201


BIH

1201


1.Талап етілмейді

2.Аналитикалық химия, Органикалық химияның теориялық негіздері, Элементтер химиясы

3. Химияның негізгі заңдарын меңгерту.

4.Химия ғылымының алғашқы даму кезеңіндегі ғылыми көзқарастар. Атомдық теория, атом молекулалық ілім. Химияның негізгі теориялары мен заңдары.

5. Болашақ мектеп химия пәні мұғалімдеріне химияның негізгі заңдары туралы теориялық білімн меңгеру маңызды.

6.Химияның негізгі заңдары бойынша теориялық білім және есептер шығаруа білу.

1.Не требуется

2. Аналитическая химия, теоретические основы органической химии, химия элементов

3. Изучение основных законов химии.

4. Научные подходы в начальном этапе развития химической науки. Атомная теория, атомное молекулярное учение. Основные теории и законы химии.

5. Для будущих учителей химии важно овладеть теоретическими знаниями об основных законах химии.

6. Теоретические знания и умение решать задачи по основным законам химии.

1.No requirement

2. Analytical chemistry, theoretical foundations of organic chemistry, chemistry of elements

3. The study of the basic laws of chemistry.

4. Scientific approaches in the initial stage of development of chemical science. Atomic theory, atomic molecular science. Basic theories and laws of chemistry.

5. For future teachers of chemistry it is important to acquire theoretical knowledge about the basic laws of chemistry.

6. Theoretical knowledge and ability to solve problems according to the basic laws of chemistry.

Наренова С.М. т.ғ.к.,қауым.проф.м.а.

в)Химияның қазіргі таңдағы мәселелері

Современные проблемы химии

Modern problems to chemistries


HKTP

1201


SPH

1201


MPH

12011.Талап етілмейді

2.Аналитикалық химия, Органикалық химияның теориялық негіздері, Элементтер химиясы

3.Бейорганикалық және органикалық қосылыстардың жаңа көп функционалды заттар синтезін және олардың қасиеттерін меңгеру.

4.Бейорганикалық және органикалық қосылыстардың жаңа көп функционалды заттар синтезі. Жаңа дәрілік препараттардың синтезі. Бейорганикалық және органикалық полифункционалды заттарды алудың жаңа әдістерін іздеу. Химияда нанотехнологияны дайындау.

5. Болашақ мектеп химия пәні мұғалімдеріне жаңа бейорганикалық және органикалық қосылыстардың синтезін жасау және олардың қасиеттерін меңгеру маңызды.

6. Химияның қазіргі таңдағы проблемаларын табу жолдарын білу.

1.Не требуется

2.Аналитическая химия, теоретические основы органической химии, химия элементов

3Овладение синтезом новых многофункциональных веществ неорганических и органических соединений и их свойств.

4.Синтез новых многофункциональных веществ неорганических и органических соединений. Синтез новых лекарственных препаратов. Поиск новых методов получения неорганических и органических полифункциональных веществ. Подготовка нанотехнологий в химии.

5.Для будущих учителей химии важно создать синтез новых неорганических и органических соединений и овладеть их свойствами.

6. Знание способов поиска современных проблем химии.

1.No requirement

2. Analytical chemistry, theoretical foundations of organic chemistry, chemistry of elements

3The synthesis of new multifunctional substances of inorganic and organic compounds and their properties.

4. Synthesis of new multifunctional substances of inorganic and organic compounds. Synthesis of new drugs. Search for new methods of obtaining inorganic and organic polyfunctional substances. Preparation of nanotechnology in chemistry.

5. For future teachers of chemistry it is important to create a synthesis of new inorganic and organic compounds and master their properties.

6. Knowledge of ways to search for modern problems of chemistry.

Наренова С.М. т.ғ.к.,қауым.проф.м.а.

2

а)Зоология (омыртқасыздар және омыртқалар)

Zoo 1202

Zoo 1202


Zoo 1202

БПТК/

БДКВ/


BDCC

2

3

1

1

Емт/

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1.Пререквизиті: талап етілмейді

2.Постреквизиті. Адам және жануарлар физиологиясы

3.Пәннің мақсаты.Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың жүйесі, алуантүрлілігі, таралуы және маңызы жөнінде мағлұмат беру.

4.Қысқаша мазмұны. Зоология жануарлар әлемі туралы ғылым, оның шығу тегі, дамуы, биосферадағы және адам өміріндегі ролі. Зоология ғылымы дамуының заңдылығы және негізгі этаптары. Жануарлардың жіктелуі. Макрожүйенің негізгі принциптері. Жануарлар құрылымы деңгейінің сипаттамасы: жасушалы, ұлпалы. Систематикасы, құрылысы, онтогенез, 22-типтің экологиясы. В.А. Догелдің полимеризация және олигемеризациясы.А.Н. Северцовтың филэмбриогенез туралы теориясы. П.П. Ивановтың жануарлар дамуының алғашқы және екінші метамерилері.

5.Құзіреттілігі. Зертханалық және далалық зерттеудерді жүргізе алуға және талдау жасауға дағдыландыру.

6. Күтілетін нәтиже. Зоологиядан анатомия және физиологияны омыртқасыздар және омыртқалылардың систематикасымен биологиясын меңгереді.

1. Пререквизиты : не требуется

2.Постреквизиты. Физиология человека и животных

3.Цель дисциплины.Дать представление о системе, разнообразии, распространении и значении позвоночных и беспозвоночных животных.

4.Краткое содержание. Зоология наука о животном мире, ее происхождение, развитие, роль в биосфере и жизни человека. Основные этапы и закономерности развития Зоологической науки. Классификация животных. Основные принципы макросистемы. Характеристика уровня структуры животных: клеточная, тканевая. Систематика, строение, онтогенез, экология типа 22. В. А. Полимеризация и олигемеризация Догеля.А.М. П. Теория Северцова о филэмбриогенезе. П. П. Первые и вторые метамерики развития животных Иванова.

5.Компетенции. Навыки анализа и проведения лабораторных и полевых исследований.

6.Ожидаемый результат. Изучает анатомию и физиологию по зоологии с систематикой беспозвоночных и позвоночных.

1.Prerequisites: not required

2.Post-requisites. Human and animal physiology

3.The purpose of discipline.To give an idea of the system, diversity, distribution and importance of vertebrates and invertebrates.

4.Outline. Zoology the science of the animal world, its origin, development, role in the biosphere and human life. The main stages and patterns of development of Zoological science. Classification of animals. The basic principles of the macro system. Characteristics of the level of animal structure: cellular, tissue. Systematics, structure, ontogenesis, ecology type 22. V. A. Polymerization and oligomerization of Dogel.A. M. P. Severtsov's Theory of firebrigades. P. p. the First and second metameric animal Ivanov.

5.Competences. Skills of analysis and laboratory and field research.

6.Expected result. He studies anatomy and physiology in Zoology with systematics of invertebrates and vertebrates.Берденқұлова А.Ж.- б.ғ.к., аға оқытушы

б)Зоология бойынша үлкен практикум/

Большой практикум по зоологии/

Large workshop in zoology


ZooBYP 1202/

BPZoo 1202/

LWZoo 12021. Пререквизиті. Талап етілмейді

2. Постреквизиті. Жануарлар физиологиясы

3.Пәннің мақсаты. Пәннің мақсаты студенттерде жануарлардың ұйымдасу деңгейлері мен құрылыс ерекшеліктерін, жануарлар патшалығы эволюциясының негізгі бағыттарын оқыту.

4.Қысқаша мазмұны. Зоологиялық систематиканың негізі мен жануарлардың қазіргі заманғы таксономикалық және экологиялық жүйесі; Жануарлар әлемінің көптүрлілігін, әртүрлі типке жататын жануарлардың функциональдық ерекшеліктерін зерттеу; Омыртқасыз жануарлардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы

5.Құзіреттілігі. Зертханалық және далалық зерттеудерді жүргізе алуға және талдау жасауға дағдыландыру.Курстың бастапқы сатысында студент мына білім салаларындағы қарапайым біліктілікті меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже. Зоологиядан анатомия және физиологияны омыртқасыздар және омыртқалылардың систематикасымен биологиясын біледі.

1.Не требуется

2. Постреквизиты. Физиология животных

3.Цель дисциплины. Целью дисциплины является изучение у студентов особенностей строения и уровней организации животных, основных направлений эволюции царства животных.

4.Краткое содержание. Основы Зоологической систематики и современной таксономической и экологической системы животных; изучение многообразия животного мира, функциональных особенностей различных типов животных;значение беспозвоночных животных в природе и жизни человека

5.Компетенции. Навыки анализа и проведения лабораторных и полевых исследований.На начальном этапе курса студент овладевает элементарными знаниями в следующих областях знаний.

6.Ожидаемый результат. Изучает анатомию и физиологию по зоологии с систематикой беспозвоночных и позвоночных.

1.No requirement

2. Post-requisites. Animal physiology

3.The purpose of discipline. The aim of the discipline is to study the features of the structure and levels of organization of animals, the main directions of the evolution of the animal Kingdom.

4.Outline. Fundamentals of Zoological systematics and modern taxonomic and ecological system of animals; study of the diversity of the animal world, the functional characteristics of different types of animals;the importance of invertebrates in nature and human life

5.Competences. Skills of analysis and laboratory and field research.At the initial stage of the course, the student acquires basic knowledge in the following areas of knowledge.

6.Expected result. He studies anatomy and physiology in Zoology with systematics of invertebrates and vertebrates.
Берденқұлова А.Ж.- б.ғ.к., аға оқытушы

в) Жануарлар морфологиясы/

Морфология животных/

Morphology of animals


ZhM 1202/

Mzh 1202/

MA 1202


БПТК/
БДКВ/

BDCC
1. Пререквизиті. Талап етілмейді

2. Постреквизиті. Жануарлар физиологиясы

3.Пәннің мақсаты. Жануарлар морфологиясы жөнінде түсініктің қалыптасуы.

4. Қысқаша мазмұны. омыртқалы жануарлардың негізгі құрылыс ерекшелігі мен филогенетикалық байланысы;

- қоршаған орта жағдайларына жануарлардың бейімделгіштігі.

5. Құзіреттілігі.Білім салаларындағы қарапайым біліктілікті меңгеруі.

6. Күтілетін нәтиже.Жануарлар әлемінің дамуы жөнінде эволюциялық көзқарастар, жануарлар әлемінің морфологиясы мен олардың биосферадағы тіршілігі және ғаламдық экожүйедегі орны мен маңызын анықтай алады.

1.Не требуется

2. Постреквизиты. Физиология животных

3.Цель дисциплины. Формирование представлений о морфологии животных.

4.Краткое содержание. основные строения и филогенетические связи позвоночных животных;

- адаптация животных к условиям окружающей среды.

5.Компетенции.Овладение элементарными знаниями в области образования.

6.Ожидаемый результат.Эволюционные взгляды на развитие животного мира, морфология животного мира и их жизнедеятельность в биосфере и роль и значение в глобальной экосистеме.

1.No requirement

2. Post-requisites. Animal physiology

3.The purpose of discipline. Formation of ideas about the morphology of animals.

4.Outline. basic structures and phylogenetic relationships of vertebrates;

- adaptation of animals to environmental conditions.

5.Competences.Acquisition of basic knowledge in the field of education.

6.Expected result.Evolutionary views on the development of the animal world, the morphology of the animal world and their activity in the biosphere and the role and importance in the global ecosystem.


Берденқұлова А.Ж.- б.ғ.к., аға оқытушы

3

а)Элементтер химиясы

Химия элементов

Chemistry element


EH

1203


HE

1203


HE

1203


БПТК/

БДКВ/


BDCC

4

6

1

2

Емт.

Экз


Exam

Ауызша

Устный


orally

1. Талап етілмейді

2.Органикалық химияның теориялық негіздері, Химиялық технология.

3.Қоршаған ортадағы химиялық элементтердің қасиеттері және өзгерістері жөнінде толық теориялық білімді қалыптастыру және меңгеру.

4.Элементтердің химиялық классификациясы. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың генетикалық байланысы, Элементтердің және олардың маңызды қосылыстарының периодтар және топтар бойынша қышқылды-негіздік, тотығу-тотықсыздану және басқа қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары.

5. Болашақ мектеп химия пәні мұғалімдеріне периодтық жүйедегі барлық элементтердің қасиеттерін, алу жолдарын, қолданылуын меңгеру маңызды. Заттардың қасиеттері мен құрылымдарын, термодинамика заңдарын, олардың өзгерістерінің кинетикасын зерттеу, процестің бағытын анықтауды үйрету.

6.Периодтық жүйедегі элементтердің физикалық және химиялық қасиеттерін білу.

1. Не требуется

2.Теоретические основы органической химии, Химическая технология.

3.Формирование и освоение теоретических знаний о свойствах и изменениях химических элементов в окружающей среде.

4.Химическая классификация элементов. Основные классы неорганических соединений, их генетическая связь, закономерности изменения кислотно-основного, окислительно-восстановительного и других свойств элементов и их важнейших соединений по периодам и группам.

5.Для будущих учителей химии важно усвоить свойства, способы получения, применение всех элементов периодической системы. Изучение свойств и структуры веществ, законов термодинамики, кинетики их изменений, определение направления процесса.

6.Знание физических и химических свойств элементов периодической системы.

1. No requirement

2.Theoretical foundations of organic chemistry, Chemical technology.

3.Formation and development of theoretical knowledge about the properties and changes of chemical elements in the environment. 4.Chemical classification of elements. The main classes of inorganic compounds, their genetic relationship, patterns of change of acid-base, redox and other properties of elements and their most important compounds by periods and groups.

5. For future teachers of chemistry it is important to learn the properties, methods of obtaining, the use of all elements of the periodic system. The study of the properties and structure of matter, laws of thermodynamics, the kinetics of their changes, defines the direction of the process.

6.Knowledge of physical and chemical properties of elements of the periodic system.Тапалова А.С. т.ғ.к.,акад.профессор

б)Қоршаған ортадағы химиялық элементтердің өзгерістері

Превращение химических элементов в окружающей среде

Conversion chemical element in in surrounding ambience


KOHEO1203

PHEOS


1203

CHESA


1203


1. Талап етілмейді

2.Органикалық химияның теориялық негіздері, Химиялық технология.

3.Қоршаған ортадағы химиялық элементтердің қасиеттері және өзгерістері жөнінде толық теориялық білімді қалыптастыру және меңгеру.

4.Қоршаған ортадағы нысандардың құрамындағы қосылыстардың қасиеттері, өзгеруі және бір-біріне айналуы.

5. Болашақ мектеп химия пәні мұғалімдеріне, қоршаған ортадағы химиялық элементтердің қасиеттері және өзгерістері жөнінде толық теориялық білімді қалыптастыру маңызды. Химиялық ыдыстар мен құрал жабдықтар олармен жұмыс жасаудың техникасы. Химиялық реактивтер, олардың классификациясы. Қышқылдар, сілтілер, тұздармен жұмыс жасаудың тәртібі. Химия зертханасындағы қауіпсіздік техника ережелері. Алғашқы көмек көрсету.

6.Қоршаған ортадағы химиялық элементтердің өзгерістерін білу.

1. Не требуется

2.Теоретические основы органической химии, Химическая технология.

3.Формирование и освоение теоретических знаний о свойствах и изменениях химических элементов в окружающей среде.

4.Свойства, изменение и превращение соединений в объектах окружающей среды.

5.Для будущих учителей химии важно сформировать полные теоретические знания о свойствах и изменениях химических элементов в окружающей среде. Химическая посуда и оборудование техника работы с ними. Химические реактивы, их классификация. Порядок работы с кислотами, щелочами, солями. Правила техники безопасности в химической лаборатории. Оказание первой помощи.

6.Знание изменений химических элементов в окружающей среде.

1. No requirement

2.Theoretical foundations of organic chemistry, Chemical technology.

3.Formation and development of theoretical knowledge about the properties and changes of chemical elements in the environment.

4.Properties, modification and transformation of compounds in environmental objects.

5. For future teachers of chemistry it is important to form a complete theoretical knowledge about the properties and changes of chemical elements in the environment. Chemical ware and the equipment the equipment of work with them. Chemical reagents, their classification. The order of work with acids, alkalis, salts. Safety regulations in the chemical laboratory. First aid.

6.Knowledge of changes in chemical elements in the environment.Арынова К.Ш. п.ғ.к,

аға оқытушыв)Сирек металдар химиясы

Химия редких металлов

Chemistries rare metal


SMH

1203


HRM

1203


HRM

12031. Талап етілмейді

2.Органикалық химияның теориялық негіздері, Химиялық технология.

3.Химия бакалавр мамандарына сирек кездесетін металдар туралы толық теориялық білім қалыптастыру және меңгеру.

4.Табиғаттағы сирек кездесетін металдардың құрамы, атом құрылысы, қосылыстардың қасиеттері, өзгеруі және бір-біріне айналуы.

5. Болашақ мектеп химия пәні мұғалімдеріне табиғаттағы сирек кездесетін металдардың құрамын, құрылысын және олардың қасиеттерін меңгеру маңызды. Химия ғылымының алғашқы даму кезеңіндегі ғылыми көзқарастарды меңгеру.

6. Сирек металдар химиясын меңгеру.

1. Не требуется

2.Теоретические основы органической химии, Химическая технология.

3.Формирование и освоение полного теоретического знания о редкоземельных металлах для специалистов бакалавров химии.

4.Содержание редкоземельных металлов в природе, строение атома, свойства, изменение и превращение соединений.

5.Будущая школа учителям химии важно усвоить содержание, строение и свойства редкоземельных металлов в природе. Освоение научных подходов в начальном этапе развития химической науки.

6. Изучение химии редких металлов.

1. No requirement

2.Theoretical foundations of organic chemistry, Chemical technology.

3.Formation and development of complete theoretical knowledge of rare earth metals for bachelor of chemistry.

4. The content of rare earth metals in nature, the structure of the atom, properties, change and transformation of compounds.

5. Future school teachers of chemistry it is important to learn the content, structure and properties of rare earth metals in nature. Development of scientific approaches in the initial stage of development of chemical science.

6. Study of chemistry of rare metals.Еспенбетова Ш.О.

т.ғ.к., аға оқытушы4

а)Ботаника (Өсімдіктер морфологиясы және анатомиясы, систематикасы)

Bot 1204

Bot 1204


Bot 1204

БПТК/

БДКВ/


BDCC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1.Пререквизиті. Талап етілмейді

2.Постреквизиті: Өсімдіктер систематикасы, Өсімдіктер физиологиясы

3.Пәннің мақсаты. Өсімдіктердің ішкі және сыртқы анатомиялық және морфологиялық құрылысымен танысу

4.Қысқаша мазмұны. Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы курсының бағдарламасында өсімдіктердің сыртқы және ішкі құрылыстары жан-жақты қаралады, басқа ботаника салаларының негізін салады. Жалаңаш тұқымдылардың және гүлді өсімдіктердің вегетативті және генеративті мүшелерінің анатомиялық, морфологиялық құрылысы жан-жақты қаралады. Өсімдіктердің анатомиясының және морфологиясының эволюция барысында қалаптасуы және бейімделуі.

5.Құзіреттілігі Білу: негізгі тіршілігіне сипаттама, өсімдіктердің ішкі және сыртқы құрылысы, олардың онтогенетикалық және маусымдық өзгерістері, көбею және таралу жолдары, орта жағдайына тәуелділігі; өсімдіктердің алуантүрлілігі жөнінде ғылыми түсініктін болуы, олардың құрылысындағы ерекшеліктер, экологиясы және эволюциясы; өсімдіктер флораның күрделі интеграциялық жүйісі ретінде ғылыми түсініктерінің болуы, антропогендік әсерлерге байланысты қазіргі динамикалық процестер жөнінде білу; қазіргі ботаникалық зерттеу әдістері.

Дағдылану:морфологиялық сипаттама жасап, анықтай алу, өсімдік бөліктерінен коллекциялар жинап, суреттерін салу, өсімдіктер қауымдастығына геоботаникалық сипаттама бере алу; зертханада табиғатқа бақылау жүргізу.

Игеру: өсімдіктерді анықтау әдістері; өсімдіктерге морфологиялық сипаттама беру әдістері.

6.Күтілетін нәтиже.Өсімдіктерді морфологиялық талдау жасауды игерген.

1.Не требуется

2.Постреквизиты: систематика растений, физиология растений.

3.Цель дисциплины. Ознакомление с внутренним и внешним анатомическим и морфологическим строением растений

4.Краткое содержание. В программе курса анатомия и морфология растений рассматриваются внутренние и внешние строения растений, заложены основы других отраслей ботаники. Анатомическое, морфологическое строение голых пород и вегетативных и генеративных органов цветковых растений всесторонне рассматривается. Классификация и адаптация анатомии и морфологии растений в процессе эволюции.

5.Компетенции: знать: основные характеристики жизнедеятельности, внутреннее и внешнее строение растений, их онтогенетические и сезонные изменения, пути размножения и распространения, зависимость от состояния среды; наличие научных представлений о разнообразии растений, особенностях их строения, экологии и эволюции; наличие научных представлений как сложной интеграционной системы флоры растений, о современных динамических процессах, связанных с антропогенными воздействиями; современные ботанические методы исследования.

Уметь:составлять морфологические характеристики, определять, собирать коллекции из растительных частей, рисовать рисунки, давать геоботанические характеристики растительных сообществ; осуществлять контроль за природой в лаборатории.

Владеть: методами определения растений; методами морфологической характеристики растений.

6.Ожидаемый результат.Владеет морфологическим анализом растений.

1.No requirement

2.Post-requisites: systematics of plants, physiology of plants.

3.The purpose of discipline. Acquaintance with internal and external anatomical and morphological structure of plants

4.Outline. In the program of the course anatomy and morphology of plants are considered internal and external structures of plants, laid the foundations of other branches of botany. Anatomical, morphological structure of bare rocks and vegetative and generative organs of flowering plants is comprehensively considered. Classification and adaptation of plant anatomy and morphology during evolution.

5.Competence: to know: the main characteristics of life, internal and external structure of plants, their ontogenetic and seasonal changes, ways of reproduction and distribution, dependence on the state of the environment; the presence of scientific ideas about the diversity of plants, features of their structure, ecology and evolution; the presence of scientific ideas as a complex integration system of plant flora, modern dynamic processes associated with anthropogenic influences; modern Botanical research methods.

Be able to: make morphological characteristics, determine, collect collections of plant parts, draw pictures, give geobotanical characteristics of plant communities; exercise control over nature in the laboratory.

Own: methods of determining plants; methods of morphological characteristics of plants.

6.Expected result.Владеет морфологическим анализом растений.Байкенжеева А.Т- б.ғ.к., доцент


б) Биоалуантүрлілікті бағалауда биогеографиялық әдістерді пайдалану

Биогеографические подходы к оценке биоразнообразия

Bio - geographical approach to the assessment of biodiversityBBBA

1204


BPOB 1204

BGAAD


1204

БП

ТК/


БД

КВ/


BD

CC


3

5

1

2

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1. Пререквизиты: Ботаника (1), Зоология (1)

2.Постреквизиты: Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен, Геоботаника, Ботаника (2), Зоология (2)

3. Пәннің мақсаты: Биоалуантүрлілік туралы жүйелі көзқарас қалыптастыру, зерделеу, биоалуантүрлілікті түрлі деңгейде ұйымдастыру биосфераны практикалық қолдану саласындағы экологиялық мониторинг, биологиялық әртүрлілікті сақтау;

4.Қысқаша мазмұны:Биоалуантүрлілік туралы түсініктің қалыптасуы. Биосфера эволюциясы. В.И.Вернадскидің биосфера және ноосфера концепциясы. Тірі зат концепциясы. Тірі заттың ғаламдық ролі. Антропогенді әсер өте күшті геологиялық және геохимиялық фактор концепциясы. Биосферадағы заттар айналымы. Ғаламдық биогеохимиялық циклдер. В.И.Вернадскийдің негізгі биохимиялық заңдары, қоршаған ортаға өндірістік жүктеменің артуы.

5.Құзыреттілік: Құрлық бетінде тірі организмдердің биомассасының таралуына әсер ететін факторлармен және оның таралу заңдылықтарын адамның іс-әрекеттерінің биосферадағы биомассағы тигізетін әсерін жер ғаламшарындағы табиғи бірлестіктердің қалыптасу тарихын біледі

6. Күтілетін нәтиже: Биоалуантүрліліктің жалпы түрлерін білу, биоалуантүрлілік туралы түсінікке ие болу; биоалуантүрлілікті бағалай білу.

1. Пререквизиты: Ботаника (1), Зоология (1))

2.Постреквизиты: прикладная биология с основами почвоведения, Геоботаника, Ботаника (2), Зоология (2))

3. Цель дисциплины:

Формирование системного подхода о биоразнообразии, изучение, организация биоразнообразия на различных уровнях экологический мониторинг в области практического применения биосферы, сохранение биологического разнообразия;

4.Краткое содержание:формирование представления о биоразнообразии. Эволюция биосферы. В. И. П. Концепция биосферы и ноосферы Вернадского. Концепция живого вещества. Глобальная роль живого вещества. Антропогенный эффект концепция геохимического и геохимического фактора. Циркуляция веществ в биосфере. Глобальные биогеохимические циклы. В. И. П. Основные биохимические законы Вернадского, повышение производственных нагрузок на окружающую среду.

5.Компетенции: знать факторы, влияющие на распространение биомассы живых организмов на поверхности суши и закономерности ее распространения, историю формирования природных объединений на планете земли, влияющие на биомассу в биосфере действий человека

6.Ожидаемый результат: знать общие виды биоразнообразия, иметь представление о биоразнообразии; уметь оценивать биоразнообразие.

1. Prerequisites: Botany (1), Zoology (1))

2.Post-requisites: applied biology with the basics of soil science, Geobotany, Botany (2), Zoology (2))

3. Purpose of discipline:

Formation of a systematic approach to biodiversity, the study, organization of biodiversity at different levels of environmental monitoring in the field of practical application of the biosphere, the preservation of biological diversity;

4.Summary: formation of the idea of biodiversity. Biosphere evolution. V. I. P. the Concept of the biosphere and the noosphere of Vernadsky. The concept of living matter. The global role of living matter. Anthropogenic effect concept of geochemical and geochemical factors. Circulation of substances in the biosphere. Global biogeochemical cycles. V. I. P. basic biochemical laws of Vernadsky, increase of production loads on the environment.

5.Competence: to know the factors affecting the spread of biomass of living organisms on the land surface and patterns of its distribution, the history of the formation of natural associations on the earth, affecting the biomass in the biosphere of human action

6.Expected result: to know the General types of biodiversity, to have an idea of biodiversity; to be able to assess biodiversity.Айдаров О.Т.-г.ғ.к., аға оқытушы

в)Биоалуантүрлілікті сақтау заңдары

Законы по охране биоразнообразия

Protection of biodiversityBSZ 1204

ZOB 1204


PB 12041. Пререквизиты: Ботаника (1), Зоология (1)

2. Постреквизиты: Құқық негіздері Геоботаника, Ботаника (2), Зоология (2)

3. Пәннің мақсаты: Биологиялық алуантүрлілік негізінен тірі табиғатты сипаттайды, Экологиялық жүйенің құрылымдық- функциолдық құрылуын, ішкі табиғаттың тұрақтылығымен өзгергіштігін антропогендік әсердің жағдайынан өзгерулерін зерттейді. Жоғарғы организмдердің әртүрлігі негізінен экожүйе мен ландшафтардың құрылымымен анықталады.

4. Қысқаша мазмұны:

Студенттерге биологиялық және әлеуметтік экожүйелердің тіршілік етуінің жалпы зандылықтары туралы білім беру,

мекен ету ортасын қорғау мен қалыптастыру механизмдерін көрсету, адам қызметінің жалпы экология зандарымен үйлесімділігінің дәрежесін көрсету, қазіргі әлемдегі экологиялық мәселелердің сараптамасын беру, экологиялық дағдарыстан шығу жолдарын көрсету

5. Құзыреттілік

- Биоалуантүрлілік туралы түсінікті сақтау мәселесі туралы игеруту;

- Биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері туралы заңдарды игерту

-Биоалуантүрлілікпен байланысты негізгі заңдар, ережелер мен принциптерін игере алу.

6.Күтілетін нәтиже Биоалуантүрлілік сақтау заңдарын игерту

1.Пререквизиты: Ботаника (1), Зоология (1))

2. Постреквизиты: основы права Геоботаника, Ботаника (2), Зоология (2)

3. Цель дисциплины: биологическое разнообразие в основном характеризует живую природу, изучает структурно - функциональное построение экологической системы, изменчивость и устойчивость внутренней природы в условиях антропогенного воздействия. Разнообразие высших организмов в основном определяется структурой экосистем и ландшафтов.

4. Краткое содержание:

Дать студентам знания об общих закономерностях жизнедеятельности биологических и социальных экосистем,

показать механизмы формирования и защиты среды обитания, показать степень совместимости деятельности человека с общими экологическими веществами, дать анализ экологических проблем в современном мире, показать пути выхода из экологического кризиса

5. Компетенции

- Овладение вопросами сохранения представления о биоразнообразии;

- Освоение законов о вопросах сохранения биоразнообразия

- Владеть основными законами, правилами и принципами, связанными с биоразнообразием.

6.Ожидаемый результат освоение законов сохранения биоразнообразия

1.Prerequisites: Botany (1), Zoology (1))

2. Post-requisites: fundamentals of Geobotany law, Botany (2), Zoology (2)

3. The purpose of the discipline: biological diversity mainly characterizes the living nature, studies the structural and functional construction of the ecological system, variability and stability of the internal nature in the conditions of anthropogenic impact. The diversity of higher organisms is mainly determined by the structure of ecosystems and landscapes.

4. Outline:

To give students knowledge about the General laws of life of biological and social ecosystems,

to show the mechanisms of formation and protection of the environment, to show the degree of compatibility of human activities with common environmental substances, to analyze environmental problems in the modern world, to show ways out of the environmental crisis

5. Competences

- Mastering the conservation of biodiversity;

- Development of laws on biodiversity conservation

- Own the basic laws, rules and principles related to biodiversity.

6.The expected result is the development of the laws of conservation of biodiversity


Байкенжеева А.Т- б.ғ.к., доцент


5

а) Мәдениеттану Культурология

Culturelogy

M 1101

K 1101


C 1101

ЖББП/

ТК

ООД/КВGE

D|CC


2

3

1

2

Емт.

Экз


Exam

Ауызша

Устный


orally

1.Пререквизит: Саясаттану және әлеуметтану

2. Постреквизиттері: Философия және дінтану

3.Курыстың мақсаты: Студенттерді адамзат баласының мәдени жетістіктерін игеруге, мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының әмбебаптық заңдылықтары мен негізгі түрлерін менгеруге жәнеәлемдік мәдениеттің інжу маржанын өз беттерімен түсініп беттеуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі атттыруға бағдарлау болып табылады.

4.Қысқаша мазмұны: Біздің мемлекетіміздің демократиялық және өркениеттік бағытта дамуына айқындайтын шешуші факторлардың бірі өскелең ұрпақ бойында мәдени – адамгершілік қағидалар мен өркениетті берік қалыптастыру болып табылады.

5.Құзіреттілігі: түрлі мәдениет- танулық мектептердің идеяларын, олардың бағыттарын зеріттей білу.

6.Күтілетін нәтиже: Мәдениеттану курсы демократиялық даму үрдістеріне өз үлесін қосып, азаматтық қоғам қалыптастыру, адамның шығармашылық қабілетін жандандыру мақсатында құрылған.

1.Пререквизиты: Политология и социология

2. Постреквизиты: Философия и религиоведение

3.Целью курса является ориентация студентов на овладение культурными достижениями человечества, изучение основных форм и универсальных закономерностей становления и развития культуры, самостоятельное осмысление жемчужины мировой культуры, дальнейшее повышение профессионального уровня.

4. Краткое содержание: одним из ключевых факторов, определяющих развитие нашего государства в демократическом и цивилизационном направлении, является прочное формирование цивилизованных культурно – нравственных принципов и цивилизаций у подрастающего поколения.

5.Компетенции: изучить идеи различных культурно - познавательных школ, их направления.

6 Ожидаемый результат: курс культурологии создан с целью формирования гражданского общества, активизации творческих способностей человека, внесших свой вклад в процессы демократического развития.

1.Prerequisites: political Science and sociology

2. Post-requisites: Philosophy and religious studies

3.The aim of the course is to focus students on mastering the cultural achievements of mankind, the study of the basic forms and universal laws of formation and development of culture, independent understanding of the pearl of world culture, further professional development.

4. Summary: one of the key factors determining the development of our state in the democratic and civilizational direction is the strong formation of civilized cultural and moral principles and civilizations in the younger generation.

5.Competence: to study the ideas of various cultural and educational schools, their directions.

6 Expected result: the course of cultural studies was created with the purpose of formation of civil society, activation of creative abilities of the person who contributed to the processes of democratic development.Ы.Ж. Аңламасова аға оқытушы

б)Өркениет негіздері

Основы цивилизации

Сivilization basics


ОN 1101

OS1101


CB1101

ЖББП/

ТК

ООД/КВGE

D|CC
1. Пререквизиттері: талап етілмейді.

2. Постреквизиттері: Философия

3.Курстың мақсаты: Студенттердің әлеуметтік және мәдени даму деңгейінің дамуы болып табылады.

4. Қысқаша мазмұны: қоршаған ортада болып жатқан алмасуларды өзін-өзі реттеу арқылы өзін-өзі дамыту үшін оның тұрақтылығы мен әлеуетін қамтамасыз ету қозғалысының әлеуметтік нысаны болып табылады.

5.Құзіреттілігі:адамзаттың материалдық-техникалық және зияткерлік жетістіктерін іске асыру құзыреттілігі дамиды.

6.Күтілетін нәтиже: Білім алушылардың өзін- өзі тәрбиелеу дағдылары дамытуды меңгерген.

1. Пререквизиты: не требуется.

2. Постреквизиты: Философия

3. Цель курса: развитие уровня социального и культурного развития студентов.

4. Краткое содержание: является социальной формой движения, обеспечивающей его стабильность и потенциал для саморазвития посредством саморегулирования происходящих в окружающей среде обменов.

5.Компетенции:развиваются компетенции по реализации материально-технических и интеллектуальных достижений человечества.

6.Ожидаемый результат: обучающийся владеет развитием навыков самовоспитания.

1. Prerequisites: not required.

2. Post-Requisites: Philosophy

3. The purpose of the course: the development of the level of social and cultural development of students.

4. Summary: it is a social form of movement that provides its stability and potential for self-development through self-regulation of environmental exchanges.

5.Competencies: developing competencies for the implementation of material, technical and intellectual achievements of mankind.

6.Expected result: the student has the development of self-education skills.Ы.Ж. Аңламасова аға оқытушы

в)Мәдени мұра

Культурные наследия

Cultural heritage


ММ 1101

KN1101


CH1101

ЖББП/

ТК

ООД/КВGE

D|CC
1. Пререквизит: талап етілмейді.

2. Постреквизиттері: Философия

3.Курстың мақсаты: Студенттерді елдің тарихи-мәдени мұрасын зерттеуге, қалпына келтіру және сақтауға, тарихи-мәдени дәстүрлерді қайтаруға, шет елде Қазақстанның мәдени мұрасын үгіттеу болып табылады. Қазақстанның үлкен  мәдени мұрасын, мемлекеттік тілде гуманитарлы білім қорын, тарихи-мәдени және сәулет ескерткіштерін қалпына келтіру, ұлттық әдебиет пен жазудағы көпғасырлы тәжірибені біріктіруді зерттеудегі бірыңғай жүйені қалыптастыру болып табылады.

4.Қысқаша мазмұны: Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасын халыққа кеңінен тарату мақсатында қоғамдық білім және бұқаралық ақпарат салаларына аудару жолдарын іздестіру; шетелдік ғалымдармен, іргелі ғылыми орталықтармен бірлесе отырып ұлттық мұраларды кешенді түрде жан-жақты зерттеу, олардың ғылыми айналымға түсуін қамтамасыз ету болып табылады.

1. Пререквизиты: не требуется.

2. Постреквизиты: Философия

3. Цель курса: изучение, восстановление и сохранение историко-культурного наследия страны, возвращение историко-культурных традиций, пропаганда культурного наследия Казахстана за рубежом. Формирование единой системы изучения большого культурного наследия Казахстана, фонда гуманитарного образования на государственном языке, историко-культурных и архитектурных памятников, объединения многогранного опыта национальной литературы и письменности.

4. Краткое содержание: поиск путей перевода историко-культурного наследия Казахстана в сферу общественного образования и массовой информации с целью широкого распространения среди населения; комплексное изучение национального наследия совместно с зарубежными учеными, фундаментальными научными центрами, обеспечение их поступления в научный оборот.

5. Компетенции: уметь: пропагандировать на международном уровне богатое историческое и культурное наследие Казахстана; разрабатывать предложения по внедрению в научный оборот новых и систематизированных знаний, накопленных в ходе реализации государственных и отраслевых программ.

6. Ожидаемый результат: изучение реставрации историко-культурных и архитектурных памятников, имеющих особое значение для национальной культуры; археологических исследований; научных работ в области культурного наследия казахского народа; обобщения опыта национальной литературы и письменности.

1. Prerequisites: not required.

2. Post-Requisites: Philosophy

3. The purpose of the course: the study, restoration and preservation of historical and cultural heritage of the country, the return of historical and cultural traditions, promotion of cultural heritage of Kazakhstan abroad. Formation of a unified system of studying the great cultural heritage of Kazakhstan, the Fund of humanitarian education in the state language, historical, cultural and architectural monuments, combining the multifaceted experience of national literature and writing.

4. Summary: the search for ways to transfer the historical and cultural heritage of Kazakhstan in the sphere of public education and mass information for the purpose of wide dissemination among the population; a comprehensive study of the national heritage together with foreign scientists, fundamental research centers, ensuring their entry into scientific circulation.

5. Competence: to be able: to promote at the international level the rich historical and cultural heritage of Kazakhstan; to develop proposals for the introduction of new and systematic knowledge accumulated during the implementation of state and industry programs.

6. Expected result: the study of the restoration of historical, cultural and architectural monuments of particular importance for national culture; archaeological research; scientific works in the field of cultural heritage of the Kazakh people; generalization of the experience of national literature and writing.Ы.Ж. Аңламасова аға оқытушы

6

а) Өзін – өзі тану

Самопознание

Self- knowledge


ООТ 1102

SP 1102


SK 1102

ЖББП/ТК

ООД


/КВ

GED/


СС

2

3

1

2

Емт.

Экз


Exam

Жазбаша-ауызша

Письменно-устный

In writing- orally


1.Пререквизит: Психология –педагогика мамандығына кіріспе, педагогикалық мамандыққа кіріспе.

2.Постреквизиттері: Психология.

3.Курыстың мақсаты: Болашақ мамандардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың өзін және қоршаған ортаны бағалай білу қабілетін дамыту

4.Қысқаша мазмұны: Өзін – өзі тану негіздері. Өзін- өзі түсіну философиясы. Адамзат тәжірибесі. Өзін- өзі танудың мәні. Өзін-өзі тану – адамның өзін-өзі іске асыруының шарты. Адамның рухани әлемінің бірегейлігі.Өмір стратегиясы және позитивті ойлау.

Адамның өзімен және қоршаған ортамен үйлесімділігі. Қарым–қатынас адамның өзін- өзі дамытуының шарты. Отбасы – адам бақытының және өмірлік табыстылығының негізі. Достық пен махаббаттың гуманистік қарлары. Халықтың тарихи- мәдени мұрасына құндылық қарым- қатынас. Рухани мәдениет аясындағы дін. «Қазақстандық патриотизм», «этностық және азаматтық бірегейлік», «этносаралық және конфессияаралық келсім» түсініктері.

5.Құзіреттілігі: Білім алушылардың өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі іске асыру құзыреттілігі дамиды.

6.Күтілетін нәтиже: Білім алушылардың өзін- өзі тәрбиелеу дағдылары дамыту

1.Пререквизиты: введение в психолого –педагогическую специальность, введение в педагогическую специальность.

2. Постреквизиты: Психология.

3.Цель курса: развитие гуманного мировоззрения будущих специалистов, развитие их способности оценивать себя и окружающую среду.

4.Краткое содержание: основы самопознания. Философия самосознания. Человеческий опыт. Сущность самопознания. Самопознание-это условие самореализации человека. Уникальность духовного мира человека.Стратегия жизни и позитивное мышление. Гармония человека с собой и окружающей средой. Отношения –

отношения как условие саморазвития человека. Семья-основа человеческого счастья и жизненного успеха. Гуманистические снежинки дружбы и любви. Ценностное отношение к историко - культурному наследию народа. Религия в сфере духовной культуры. Понятие «казахстанский патриотизм», «этническая и гражданская идентичность», «межэтнический и межконфессиональный подход».

5.Компетенции: развиваются компетенции обучающихся по самовоспитанию, самореализации.

6.Ожидаемый результат: развитие навыков самовоспитания обучающихся

1.Prerequisites: introduction to the psychological and pedagogical specialty, introduction to the pedagogical specialty.

2. Post-Requisites: Psychology.

3. The purpose of the course: the development of a humane Outlook of future professionals, the development of their ability to assess themselves and the environment.

4. Summary: the basics of self-knowledge. Philosophy of self-consciousness. Human experience. The essence of self-knowledge. Self-knowledge is a condition of human self-realization. The uniqueness of the spiritual world of man.Life strategy and positive thinking.

The harmony of man with himself and the environment. Relations –

relationships as a condition of human self-development. Family is the basis of human happiness and success in life. Humanistic snowflakes of friendship and love. Value attitude to the historical and cultural heritage of the people. Religion in the sphere of spiritual culture. The concept of "Kazakhstan patriotism", "ethnic and civil identity", "interethnic and interreligious approach".

5.Competencies: developing the competence of students in self-education, self-realization.

6.Expected result: development of self-education skills of studentsС.К Дарибаева

П.ғ.м, ак доцентб) Өзін – өзі тәрбиелеу негіздері

Основы самовоспита

ния

Basics of self

ООТN 1102

OS1102


BS 1102

ЖББП/ТК

ООД


/КВ

GED/


СС

2

3

1

2

Емт.

Экз


Exam

Жазбаша-ауызша

Письменно-устный

In writing- orally


1.Пререквизит: Психология –педагогика мамандығына кіріспе, педагогикалық мамандыққа кіріспе

2.Постреквизиттері: Педагогика, психология, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

3.Курыстың мақсаты: Өзін–өзі тәрбиелеу дағдысын қалыптастыру.

4.Қысқаша мазмұны: Өзін-өзі тәрбиелеу пәні және негізгі ұғымдары, өзін-өзі тәрбиелеу жолдары, заңдылықтары. Өзін-өзі бағалау жолдары, өзін-өзі тәрбиелеу жоспары және жүзеге асыру жолдары

5. Құзіреттілігі: Білім алушылардың өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі іске асыру құзыреттілігі дамиды.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушылардың өзін-өзі тәрбиелеу дағдылары дамыту

1.Пререквизиты: введение в психолого-педагогическую специальность, введение в педагогическую специальность

2.Постреквизиты: Педагогика, психология, теория и методика воспитательной работы

3.Цель курса: формирование навыков самовоспитания.

4.Краткое содержание: предмет и основные понятия самовоспитания, понятие, способы, закономерности самовоспитания. Пути самооценки, план самооценки и пути их реализации

5.Компетенции: развиваются компетенции обучающихся по самовоспитанию, самореализации.

6.Ожидаемый результат: развитие навыков самовоспитания обучающихся

1.Prerequisites: introduction to the psychological and pedagogical specialty, introduction to the pedagogical specialty

2.Post-requisites: Pedagogy, psychology, theory and methods of educational work

3.The purpose of the course: the formation of self-education skills.

4.Summary: the subject and the basic concepts of self-education, the concept, methods, patterns of self-education. Ways of self-assessment, self-assessment plan and ways of their implementation

5. Competencies: developing the competence of students in self-education, self-realization.

6. Expected result: development of self-education skills of studentsГ.Ә.Әмзеева

п.ғ.м., аға оқытушыв) Рухани- адамгершілікке тәрбиелеу жүйесі

Система духовно- нравственного воспитания

Spiritual and moral tducation system


RATZh

1102


SDNV

1102


SMES

1102


ЖББП/ТК

ООД


/КВ

GED/


СС

2

3

1

2

Емт.

Экз


Exam

Жазбаша-ауызша

Письменно-устный

In writing- orally


1.Пререквизит: Психология –педагогика мамандығына кіріспе, педагогикалық мамандыққа кіріспе

2.Постреквизиттері: Педагогика, психология, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

3.Курыстың мақсаты: Білім алушылардың рухани – адамгершілікке тәрбиелеу жүйесінің ғылыми теориялық жолдарын меңгерту.

4.Қысқаша мазмұны: Рухани құндылық, адамгершілік ұғымы туралы түсінік, Тәрбие үдерісі және адамгершілікке тәрбиелеу жолдары. Рухани құндылықтарды, адамгершілікке тәрбиелеу бағыттары. Тәрбие бағыттары. Тәрбие құрамдас бөліктері. Тәрбиелеу әдістері, заңдылықтары.

5.Құзіреттілігі: Каммуникативті, әлеуметтік құзіреттік, жалпы және мәдени құзіреттілігі дамиды.

6.Күтілетін нәтиже: Тұлғаның әлеуметтенуі жайлы білім, білік, дағды қалыптасады, рухани- адамгершілікке тәрбиелеу жолдарын игереді.

1.Пререквизиты: введение в психолого-педагогическую специальность, введение в педагогическую специальность

2.Постреквизиты: Педагогика, психология, теория и методика воспитательной работы

3.Цель курса: овладение научно – теоретическими подходами системы духовно-нравственного воспитания обучающихся.

4.Краткое содержание: понятие о духовной ценности, нравственности, воспитательный процесс и пути нравственного воспитания. Направления нравственного воспитания, духовных ценностей. Направления воспитания. Воспитательные компоненты. Методы, закономерности воспитания.
Ж.М.Утегенов

п.ғ.к. аға оқытушы
Каталог: Imdo -> Docs -> КЭД
КЭД -> Исследование экологии окружающей среды/ Research of the ecolody of the environment
КЭД -> Қызылорда облысының білім басқармасының «Қызылорда облыстық оқу орталығы (әдістемелік кабинет)» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орталық директоры Асқаров С.Қ
КЭД -> 2. Постреквизиттері: Жерге орналастыру барысындағы геодезиялық жұмыстар, жер мелиорациясы
КЭД -> М а. Камитбекова Ж. У
КЭД -> Курсы/курс/course Академиялық кезең
КЭД -> Өзін-өзі тану Самопознание


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет