А. ЕрмағанбетДата05.12.2018
өлшемі129.5 Kb.
#56775

Келісілді:

«Тұран Ойл Сервис» ЖШС

директоры

____________А. Ермағанбет

«____» 2014 ж.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Политехникалық институты

«Мұнай және газ өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары» кафедрасы

6М072400 – «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының
Магистратура бойынша
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
Оқуға түскен жылы: 2014 жыл


«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің төрағасы

____________А.Ә. Шомантаев

«____» 2014 ж.

Ғылыми-әдістемелік үйлестіру кеңесінің төрағасы

____________А.М. Жабағиев

«____» _________2014 ж.

Пән атауыПән коды


Пән циклы


Кредит саны

ECTS бойынша кредит саны

Курс

Академиялық кезеңі

Бақылау түрі

Бақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша)

Пәннің сипаттамасы: 1. Пререквизиті; 2. Постреквизиті; 3. Пәннің мақсаты; 4. Қысқаша мазмұны; 5. Құзіреттілігі.

Бағдарлама жетекшіснің аты- жөні, ғылыми атағы мен дәрежесі


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Базалық пәндер Таңдау компоненті

1

а)Қазақстан Республикасы мұнайгаз өнеркәсібі дамуының стратегиясы

КRMGODS 5301

БП ТК

3

8

1

1

емт

тест

1. Пререквизиттері: «Мұнайгаз ғылымының, техникасының және технологиясы-ның қазіргі проблемалары», «Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жетілдіру».

2. Постреквизиттер: Технологиялық машиналарды жобалауда жаңа технологияларды қолдану

3. Мақсаты: Білім алушыларға материя қозғалысының заңдылықтарын теориялық тұрғыдан түсінуге үйретеді.

4. Қысқаша мазмұны: Мұнайгаз өнеркәсібінің қазіргі қиындықтарын (проблемаларын) шешудегі экологиялық орны мен рөлі. Өндірістік процестерді ұйымдастырудың негіздері, мамандарының түрлері, өндіріс типтері, кәсіпорынның бизнес-жоспары, өндірістік тиімділікті арттыруының жоспарлануы. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуі. Инвестициялық жобаны құны мен жоспарлануы. Экоқорғанышты техникалар мен технологиялар 5. Құзіреттілігі: Қазақстанның халық шаруашылығындағы мұнай және газдың маңызы; мұнай және газды өндіру мен өңдеудің негізгі аудандары

Ахметов Н.Х.

т.ғ.к.,


аға оқытушы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

б) Технологиялық машиналар мен жабдықтардың техникалық және технологиялық дамуының перспективасы

TMZhTTDP 5301

БП

ТК


3

8

1

1

емт

тест

1. Пререквизиттері: Математика, менеджмент, экономикалық теория, Физика

2. Постреквизиттері: Технологиялық машиналарды жобалауда жаңа технологияларды қолдану

3. Пән мақсаты: Білім алушыларға экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістеріне оқып үйретеді.

4. Қысқаша мазмұны: Экономикадағы мемлекеттік орны мен ролі, экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері, экономиканың дамуынын болжау, шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, еңбек рыногін мемлекеттік реттеу, экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі.5. Құзіреттілігі: Теориялық негізде мемлекеттік экономикалық саясат саясат пен мемлекеттік экономиакалық реттеу ауқымы жағынан түрлі болып келеді.

6. Күтілетін нәтиже:

Досжанов М.Ж.

Т.ғ.д., профессорв) Ғылым білім берудегі компьютерлік технология

GBBKT 5301

БП

ТК


3

8

1

1

емт

тест

1. Пререквизиттері: Физика, математика, сызба геометрия және инженерлік графика

2. Постреквизиттер: Мұнай газ саласындағы технологиялық процестерді бақылау және басқарудың негіздері

3. Мақсаты: Білім алушыларға Мұнай мен газды сақтау және тасымалдау техникасы мен технологиясы әдістеріне оқып үйретеді

4. Қысқаша мазмұны Бұрғылау комплекстерінің негізгі параметрлері мен классификациясы, құрамы мен кинематикалық схемалары, негізгі техникалық параметрлері, бұрғылау комплекстерінің механиздері, мен негізгі машиналары, бұрғылау сораптары, бұрғылау комплексі механиздерін басқару жүйелері,технолоиялық процестердің механизациясы мен автоматизацияға арналған құрал-жабдық, көмекші операциялардың механизациясына арналған механиздер, бұрғылау процесін басқару жүйесі, бұрғылау құрлысының есебі, құрастыру және сынау, пайдалану ережелері, техникалық қызмет ету, бұрғылау қондырғыларын тасымалдау, көмірсутек кеніштерінің классификациясы.

5. Құзіреттілігі: Мұнай-газ өндірісінің қалыптасуы мен өркендеуіне байланысты төмендегідей білім негіздерін студенттерге жеткізуді мақсат етеді: Мұнайгаз кәсіпшілігінің жаңа машиналары мен механиздері; Мұнайгаз скважиналарын бұрғылаудың жаңа әдістері; Мұнай және газ ды шығарудың жаңа технологиясы.

Ысқақ Е.Н.

Т.ғ.к., аға оқытушы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

а) ИСО 9000-14000 және т.б. сериялы сапаны басқару саласының стандарты

ISOSBSS 5302

БП ТК

3

8

1

2

емт

тест

1. Пререквизиттері: «Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жетілдіру».

2. Постреквизиттері: Мұнай газ саласындағы технологиялық процестерді бақылау және басқарудың негіздері

3. Пән мақсаты: Білім алушушыларға машиналар мен механизмдердің құрылымын және жұмыс жасау принциптін теориялық тұрғыдан түсінуге мүмкіндік береді

4. Қысқаша мазмұны: Машиналар сенімділігінің негізгі әдістері және оларды жоғарылату жолдары үйрету.

4. Мазмұны: Сенімділік теориясы және сенімділік тәуелділіктері. Сенімділіктің күйі және оқиғалары. Бұйымдардың қасиеттері: істен шығушылық; ұзақ мерзімділік; жөндеуге жарамдылық; сақталушылық; Сенімділік көрсеткіштері. Технологиялық машиналар мен жабдықтардың сенімділігі негіздері. Жүйенің сенімділігі ретінде машинаның сенімділігі. Математикалық статистика әдістерінің көмегімен машинаның сенімділігін есептеу негіздері. Технологиялық машиналар мен жабдықтардың стандарттық тетіктері мен тораптарының сенімділігі. Машиналар сенімділігінің негізгі әдістері және оларды жоғарылату жолдары.

5. Құзіреттілігі: Мұнай-газ өндірісінің машиналары мен жабдықтарының сенімділігін, дәнекерлеу өндірісінің негізін үйренеді.

Жабагиев А.М.

Т.ғ.к., аға оқытушыб) Ғылым мен білім берудегі инновациялық және компьютерлік технология

GBBIKT 5302

БП

ТК


3

8

1

2

емт

тест

1. Пререквизиттері: «Мұнайгаз ғылымының, техникасының және технологиясы-ның қазіргі проблемалары».

2. Постреквизиттері: Конструкциялау негіздері, Технологиялық машиналар сенімділігі, Машина жасау технологиясы

3. Мақсаты: Машина бөлшектерінің құрылысының және материалдарын оқып үйрету.

4. Мазмұны: Технологиялық машиналар мен жабдықтардың сенімділігі егіздері. Жүйенің сенімділігі ретінде машинаның сенімділігі. Математикалық статистикаәдістерінің көмегімен машинаның сенімділігін есептеу негіздері. Технологиялық машиналар мен жабдықтардың стандарттық тетіктері мен тораптарының сенімділігі.5. Құзіреттілігі: Машиналар мен қондырғылардың сенімді жұмыс істеу қабілеттілігін бағалау негізі, біркелкі және кешенді көрсеткіштер; қондырғылардың тоқтап қалуы мен оның сипаттары; статистикалық көрсеткіштерді математикалық өңдеу; сенімділік критерийлерін есептеу әдістері және құбылмалы жүктеу режимі.

Жабагиев А.М.

Т.ғ.к., аға оқытушы2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в) ҚР мұнай газ саласынның даму стратегиясы


KRMGSDS 5302


БП

ТК


3

8

1

2

емт

тест

1. Пререквизиттері: «Мұнайгаз ғылымының, техникасының және технологиясы-ның қазіргі проблемалары», «Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жетілдіру».

2.Постреквизиттер:

Кәсіпшілік жабдықтар, бұрғылау жабдықтары, мұнайгаз кәсіпшілік жабдықтарын3. Мақсаты: Металдарды пісіру арқылы қайта өңдеу шараларын жасауға үйретеді.

4. Қысқаша мазмұны: Мұнайгаз өнеркәсібінің қазіргі қиындықтарын (проблемаларын) шешудегі экологиялық орны мен рөлі. Өндірістік процестерді ұйымдастырудың негіздері, мамандарының түрлері, өндіріс типтері, кәсіпорынның бизнес-жоспары, өндірістік тиімділікті арттыруының жоспарлануы. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуі. Инвестициялық жобаны құны мен жоспарлануы. Экоқорғанышты техникалар мен технологиялар

5.Құзіреттілігі: Болашақ магистрді технологиялық процестерді бақылау теориясы негіздеріне, технологиялық процестерді автоматты жүйесін қолданып реттеу әдістерін оқытып үйрету.

Ысқақ Е.Н., т.ғ.к., аға оқытушы

3

а) Экспериментті жоспарлау теориясы

EZhТ 5303

БП ТК

3

8

1

2

емт

тест

1. Пререквизиттері: Математика, Теориялық механика, Физика, Сызба геометриясы және инженерлік графика.

2. Постреквизиттері: Технологиялық машиналар сенімділігі, Машина жасау технологиясы,

Бұрғылау жабдықтарын есептеу, конструкциялау және автоматты жүйеде жобалау (АЖЖ), Кәсіпшілік жабдықтарын есептеу, конструкциялау және автоматты жүйеде жобалау (АЖЖ)3. Мақсаты: Машина бөлшектерінің созылу және сығылу күтеріне есептеуді үйретеді.4.Қысқаша мазмұны: Автоматтандырылған жобалау жүйесінің принциптері (АЖЖ), КОМПАС-3D-7V бойынша негізгі тапсырмалардың шешілуі, КОМПАС-3D-7V жүйесіндегі геометриялық нысандар және оның редакциялануының жалпы қабылдануы. Текстік редактор. Кестені редакторлеу және жасау. Кітапхана. Өлшеу. Моделдеудің жалпы принциптері. Моделдеуді қабылдау. АDЕМ САD спецификациясы -жобалау, конструкциялау.Дәлдік құрастыру. АDЕМ САD жүйесіндегі элементтермен құжаттар жасау. Конструктивтік элементтерді жасау5.Құзіреттілігі: Математикалық және бағдарламалық қамтамасыщ етуін; конструкциялау мен инженерлік жобалау тапсырмалары ережелерінің көрсеткіштері мен сипаттамалары туралыДосжанов М.Ж.

Т.ғ.д., профессор2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

б) Эксперттік бағалаудан өткізу әдістері

EBOA 5303

БП

ТК


3

8

1

2

емт

тест

1.Пререквизиттері: «Экспериментті жоспарлау теориясы», «Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жетілдіру»

2. Постреквизиттері: Технологиялық машиналар сенімділігі

3.Мақсаты: Қазақстан Республикасындағы стандарттау және сертификаттаудың негізгі принциптері мен ережелері, сапа жүйелерінің сәйкестігін растау ережелері мен тәртібі туралы білімді қалыптастыру.

4.Қысқаша мазмұны: Мемлекеттік, мемлекетаралық және халықаралық дәрежедегі стандарттау, метрология және сертификаттау жүйелері. Құрылымы. Негізгі қағидалары. Заңнамалық және нормативтік базалар. Мәні. Техникалық регламенттер, олардың мәртебесі. Регламенттер құжаттарын қолдану тәртібі. Мемлекетаралық, халықаралық және ұлттық стандарттары, стандарттау, метрология, сертификаттау бойынша құжаттарды және техникалық регламенттерді қолдану тәртібі. Сертификаттау түрлері мен сұлбалары. Сертификация бойынша органдар және сынау зертханалары. Өнім сапасын басқару жүйелері, оларды әзірлеу және қолдану. Өнім сапасы мен тұтынушылар құқықтарын қорғау.

5.Құзіреттілігі: Дәлдік шегі мен қонымдылықты дұрыс табу мен оны қолданып жүрген стандарттарға сәйкес сызбада дұрыс белгілеуді үйрету; стандарттау әдістері, оны еңгізу мен қадағалауды таныстыру; студенттерді сертификаттау талаптарын оқып үйренуге баулу; өлшеу құралдарының тиімді түрін пайдалана отырып, өлшеуді дұрыс табуды және әртүрлі өлшеуіш құралдарымен бөлшек өлшемдерін анықтауды үйрету.

Жабагиев А.М.

Т.ғ.к., аға оқытушыв)Автоматтандырыл-ған жобалау жүйелердің принципі

AzhZhP 5303

БП

ТК


3

8

1

2

емт

тест

1.Пререквизиттері: «Экспериментті жоспарлау теориясы», «Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жетілдіру»

2. Постреквизиттері: Технологиялық машиналар сенімділігі

3.Мақсаты: Машина бөлшектерінің созылу және сығылу күтеріне есептеуді үйретеді.

4. Қысқаша мазмұны: Түзу сырықтардың созылуы және сығылуы. Бойлық күш эпюрі. Созылу сығылу кезіндегі бір әсті кернеулі күй. Бұралу кезіндегі беріктікке және қатаңдыққа есептеу. Ауыстыру түрлері және оны интегралдау. Сипаттылық түрде анықталмайтын сырықтар жүйелері.

5. Құзіреттілігі: Машина бөлшектері мен конструкциялар элементтерін беріктікке қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу. Пәннің мазмұнының өз ерекшеліктеріне сай машина жасау саласының заманауи мәселелеріне сәйкестігін есептей алу.

Ыскак.Е.Н.

Т.ғ.к., аға оқытушы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

а) Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жасау проблемалары

TMZhZhP 5304

БП

ТК


3

8

1

1

емт

тест

1. Пререквизиттері: Технологиялық процестерді бақылау теориясының негіздері, Машина жасау технологиясы, Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және пайдалану технологиясы

2. Постреквизиттері: «Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жетілдіру», «Ғылым мен білім берудегі компьютерлік технология».

3. Мақсаты: Зерттелетін заттардың әртүрлілігінен пайда болатын, жаратылыстану ғылымы мен гуманитарлық танымның методологиялары арасында бірқатар айырмашылықтар бар. Жаратылыстану ғылымы методологиясында заттың жеке ерекшіліктері ескерілмейді, себебі ол баяғыда қалыптасып зерттеушінің назарынан тыс қалған.

4. Қысқаша мазмұны: Анализге кіріспе. Жиындар. Жиын түрлері. Жиындардарға қолданылатын амалдар. Нақты сандар. Рационал сандар қасиеттері. Нақты сандарды қосу, көбейту ережелері. Нақты сандар қасиеттері. Архимед аксиомасы. Сан жиындарының дәл жоғарғы дәл төменгі шекаралары. Мысалдар келтіру. Тізбек анықтамасы, белгіленуі және берілу тиәсілдері. Сан тізбектері. Тізбек шегінің анықтамалары. Тізбек анықтамасы, белгіленуі және берілу тиәсілдері. Сан тізбектері. Тізбек шегінің анықтамалары Коши критерийі. Фундаменталды тізбектер.Шегі бар тізбектің қасиеттері. Тізбектерге қолданылатын амалдар. Шексіз аз және шексіз үлкен тізбектер. Анықтамалары. Анықталмаған өрнектер. Монотонды тізбектер. Жоғарғы және төменгі шекаралар. е саны, дәлелдеуі. Тізбек жинақтылығының критерийі. Больцано-Вейерштрасс теоремасы. Төменгі және жоғарғы шектер. 

5. Құзіреттілігі: Жоғарыда сипатталған ғылыми зерттеулердің құрылымы, кең мағынада ғылыми танымның тәсілі немесе ғылыми әдістің өзі болып табылады. Әдіс – бұл белгілі бір қорытындыға жетуге көмектесетін әрекеттердің жиынтығы. Эмпирикалық ғылымның негізін салушылардың бірі - Ф.Бэкон танымның әдісін циркульмен салыстырған. Әрбір адамның ойлау қабілетінің деңгейі әртүрлі, сол себепті барлық адамдардың жетістікке жетуге деген мүмкіндіктерін теңестіру үшін белгілі бір құрал керек. Ғылыми әдіс осындай құрал болып табылады. Сондай – ақ, әдіс адамдардың мүмкіндіктерін теңестіріп қана қоймай, олардың іс - әрекетін біркелкі жасап, ғылыми зерттеулердің ұқсас нәтижесін алуға ықпал етеді. қолдана алу.

Дельман Т

Ф-м.ғ.к.,аға оқытушы
б) Эксперименттік зерттеулерді ұйымдастыру

EZU 5304

БП

ТК


3

8

1

1

емт

тест

1. Пререквизиттері: Технологиялық машиналарды АЖЖ, Бұрғылау жабдықтарын есептеу, конструкциялау және автоматты жүйеде жобалау (АЖЖ), Кәсіпшілік жабдықтарын есептеу, конструкциялау және автоматты жүйеде жобалау (АЖЖ).

2. Постреквизиттері: Мұнай газ саласындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

3. Мақсаты: Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау әдістерін және ұңғыманы пайдалану технологиясын оқып үйретеді.

4. Мазмұны: Бұрғылау комплекстерінің негізгі параметрлері мен классификациясы, құрамы мен кинематикалық схемалары, негізгі техникалық параметрлері, бұрғылау комплекстерінің механиздері, мен негізгі машиналары, бұрғылау сораптары, бұрғылау комплексі механиздерін басқару жүйелері,технолоиялық процестердің механизациясы мен автоматизацияға арналған құрал-жабдық, көмекші операциялардың механизациясына арналған механиздер, бұрғылау процесін басқару жүйесі, бұрғылау құрлысының есебі, құрастыру және сынау, пайдалану ережелері, техникалық қызмет ету, бұрғылау қондырғыларын тасымалдау, көмірсутек кеніштерінің классификациясы.

5. Құзіреттілігі: Мұнай-газ өндірісінің қалыптасуы мен өркендеуіне байланысты төмендегідей білім негіздерін студенттерге жеткізуді мақсат етеді: Мұнайгаз кәсіпшілігінің жаңа машиналары мен механиздері; Мұнайгаз скважиналарын бұрғылаудың жаңа әдістері; Мұнай және газ ды шығарудың жаңа технологиясы.

Жабагиев А.М.

Т.ғ.к., аға оқытушыв) Технологиялық машиналардың параметрлерін өлшеу және бақылау

TMPOB 5304

БП

ТК


3

8

1

1

емт

тест

1. Пререквизиттері Технологиялық процестерді бақылау теориясының негіздері, Машина жасау технологиясы, Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және пайдалану технологиясы.:

2. Постреквизиттері: Мұнай газ ұңымаларын бұрғылау және пайдалану техникасы мен технологиясы

3.Мақсаты: Еңбекті қорғау саласындағы негізгі заңдарды және нормативтерді оқып білуді үйретеді.

4.Мазмұны: Тіршілк әрекетін қамсыздандыруды ұйымдастыру негіздері. Бейбіт және соғыс уақытындағы азаматтық қорғаныс. Төтенше жағдайлар. Апат теориясы. Зақымдану көздері. Құтқару және аварияны қалпына келтіру жұмыстары. Тұрғындарды қорғау. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстарын, радиациялық және химиялық барлау және дозиметриялық бақылау. Өндіріс қызметі негіздерінің және оларды қолданудың осы заманғы экологиялық талаптарға сәйкестігін зерделеу. Болашақ мамандардың жалпы санитарлық-гигиеналық мәдениетін жетілдіру.

5. Құзіреттілігі: магистранттарға өнеркәсіптік қауіпсіздігінің негізгі функцияларын, міндеттерін үйрету; қоршаған ортаның қауіптіліктерінің қандай көздері мен деңгейлері бар екендігімен таныстыру; өнеркәсіптік қауіпсіздігінің ғылыми-техникалық прогресімен байланыстарын айқын көрсету.

Жабагиев А.М.

Т.ғ.к., аға оқытушыКәсіптік пәндер Таңдау компоненті

5

а) Технологиялық машиналардың параметрлерін өлшеу мен бақылау әдістері мен құралдары

ТМРОВАК 5305

КП ТК

3

8

1

2

емт

тест

1. Пререквизиттері: Физика, математика, теориялық

механика, Жылу техни-касы және термодинамика негіздері2. Постреквизиттер: Мұнайгаз саласындағы технологиялық процестерді бақылау және стандарттау теориясының негіздері

3. Мақсаты: Болашақ маманды технологиялық процестерді бақылау теориясы негіздеріне, технологиялық процестерді автоматты жүйесін қолданып реттеу әдістерін оқытып үйрету.

4. Қысқаша мазмұны: Бақылау - өлшеу жүйесі. Бақылау - өлшеу құралдары. Бақылау - өлшеу құралдарын калибрлеу және диагностикалау. Технологиялық параметрлерді өлшеу теориясы мен әдістері. Трансмиттердің жұмыс жасау принципі. Қысымды өлшеу стандарттары. Деңгейді өлшеу әдістері. Ағын шығынын өлшеу. 5. Құзіреттілігі: Технологиялық процестерді бақылау негіздерін, бақылау-өлшеу жүйелердің құрылымын, бақылау-өлшеу құралдарын реттеу әдістерін, технологиялық процесттерді автоматты басқару жүйесі арқылы реттеу әдістерін қолдануды мүмкіндік алады.

Абильдаев Н.А.

Т.ғ.к., аға оқытушыб) Машинаны майлау, тозу мен үйкеліс негіздері жөнінде үйрену және патенттік лицензиялық жұмыстар

MMTUNZhUPLZh 5305

КП ТК

3

8

1

2

емт

тест

1. Пререквизиттері: «Бұрғылау жабдық-тарын есептеу, конструкциялау және автоматты жүйеде жобалау (АЖЖ)»

2. Постреквизиттері: Мұнай газ ұңымаларын бұрғылау және пайдалану техникасы мен технологиясы

3.Мақсаты: Машиналар мен қондырғылардың сенімді жұмыс істеу қабілеттілігін бағалау оқып үйретеді.

5.Қысқаша мазмұны: Құрылым жасаудың жалпы қағидалары, жалпы пайдалынатын бөлшектердің моделін құрып, есептеу алгоритімін жасау. Машиналар мен қондырғылардың сенімді жұмыс істеу қабілеттілігін бағалау негізі.

5.Құзіреттілігі: Магистранттарға құрыллымдау негіздері, дайныдамалардың қалып түзілуі мен машиналар бөлшектерінің негізгі технологиялық тәсілдері туралы білім беру, қазіргі кезеңдегі өндіріс мүмкіншіліктерімен таныстыру.


Абильдаев Н.А.

Т.ғ.к., аға оқытушы2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в) Өндірісті автоматтандыру негіздері

OAN 5305

КП ТК

3

8

1

2

емт

тест

1. Пререквизиттері: «Теориялық механика», «Машина жасау технологиясы» «Технологиялық процестерді бақылау теориясының негіздері» «Мұнай және газды өндіру мен бұрғылаудың жаңа техникасы мен технологиясы», «Технологиялық машиналарды АЖЖ», «Кәсіпшілік жабдықтарын есептеу, конструкциялау және автоматты жүйеде жобалау (АЖЖ)»

2. Постреквизиттері: Мұнайгаз саласындағы технологиялық процестерді бақылау және стандарттау теориясының негіздері

3.Мақсаты: Мұнай және газды айдау барысында қолданатын сорапты және компрессорлық станциялар жабдықтарын оқып үйретеді.

4.Мазмұны: Сораптық және компрессорлық станциялардың тағайындалуы, жіктелуі және құрылысы, станциялардың технологиялық схемалары, негізгі жабдықтары, сорапты және компрессорлы агрегаттар, айдау агрегаттарының қосалқы жабдықтары, станцияларды инженерлермен қамтамасыз ету;

5.Құзіретілігі: : Магистранттарға мұнай және газ саласындағы дәнекерлеу технологиясының қолданылуы жайлы теориялық білім беру. Курстың негізгі талаптары – барлық кеңістіктік жағдайларда дәнекерлеу техникасын орындаудың практикалық икемділігін алу.

Ыскак Е.Н.

Т.ғ.к., аға оқытушы


6


а) Трибология негіздері

TN 5306

КП ТК

3

8

1

2

емт

тест

1.Қысқаша мазмұны: Механикалық жетектердіц атқаратын қызметі, құрамы және жалпы сипаттамалары. Механикалық берілістер, олардың түрлері және негізгі сипаттамалары. Тісті берілістер, олардың сипаттамалары мен негізгі өлшемдері. Тісті берілістердің есептеу күшін анықтау, күш шогырлануы және динамикалық коэффициенттер.

2.Құзіреттілігі: Машина бөлшектерінің және машинаның сенімді жұмыс істеу кабілетілігі. Триботехника ілімі туралы мөліметтер. Үйкеліс түрлері, олардың машине жасау өнеркәсібіндегі алатын орны. Тозуға қолданатын шаралар. Машина болшектері мен тораптарының жобалау жұмыстарын жүргізу негізі, орындау жолдары және оларды үйымдастыру. Өзараауыстрымдылық шақтама және қендыру.

3.Постреквизиттер Автоматгық жүйемен жобалау (САПР) негіздері мен одістері колданбалы бағадарламалар мен математикалық модельдер.Жабагиев А.М.,

т.ғ.к., аға оқытушы2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

б) Мұнай газ саласындағы жабдықтарды есептеу, конструкциялау және автоматтандыру

MGSZhEKA 5306

КП ТК

3

8

1

2

емт

тест

1.Қысқаша мазмұны: Автоматтандырылған жобалау жүйесін құру принциптері-тапсырмасы, ЭЕМ көмегімен шешу схемасы; АЖЖ құру мақсаты; АЖЖ құру принципі мен құрамы; АЖЖ техникалық құралы; АЖЖ-дағы ЭЕМ жұмысының режимдері; машиналық графиканың техникалық құрылғысы, құрылымы; есептеу сеттері; АЖЖ-ның бағдарламалық қамтамасыз етілуі; АЖЖ-да адамның ЭЕМ-мен тілдесуі; АЖЖ-ның жалпы бағдарламалық қамтамасыз етілуі.

2.Құзіреттілігі: Техникалық жүйені негізгі жобалау, негізгі этаптары; жүйелі жасау; конструкциялау мен жобалау құрылымдары; жобалау процесіне қойылатын талаптар

3.Постреквизиттер:

Кәсіпшілік жабдықтар, бұрғылау жабдықтары, мұнайгаз кәсіпшілік жабдықтарын есептеу және құрастыру, бұрғылау жабдықтарын есептеу және құрастыруЖабагиев А.М.,

т.ғ.к., аға оқытушыв) Мұнай газ құбырларын және мұнай газ қоймаларын жобалау және пайдалану

MGKMGKZhP 5306

КП ТК

3

8

1

2

емт

тест

1.Қысқаша мазмұны: Мұнай базасы мен жанармай құятын станциялардың техника-экономикалық негіздемесі. Берілген экономикалық аудандағы мұнай базаларын дамыту және орналастыру принциптері.

Жоспарлық жағдай және құрылысқа алаң қарастыру.Мұнай базасының бас жоспары, құру принциптері. Резервуаларды мұнай базасында орналастыру.2.Құзіреттілігі: мұнай базалары мен газ сақтау қоймаларының объектілерін қоршаған ортаны сұйық және газтәріздес көмірсутектерден ластанудан қорғау талаптарына байланысты білім беру

3.Постреквизиттер теориялық механика, материалдар кедергісі, сорапты және компрессорлы станциялар.

Жабагиев А.М.,

т.ғ.к., аға оқытушыКафедра меңгерушісі А.М. Жабағиев


Факультет деканы А.Ә. Шомантаев


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет