Абдирасилова зауре садуакасовна қазақстанда кәсіпкерліктің қалыптасу және даму тарихыбет3/3
Дата13.09.2017
өлшемі488.82 Kb.
#909
түріДиссертация
1   2   3
  Бұл бет үшін навигация:
 • SUMMARY

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ

1 Н.Ә.Назарбаев. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтің Қазақстан халқына Жолдауы. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан // Егемен Қазақстан. – 2007. – 28 ақпан. – 12 б.

2 Кронгардт Г.К. Национальный состав населения Южного Казахстана в конце ХІХ в. // Ист. науки: сб. ст. – Алма-Ата, 1976. –вып. 3. –С.33-37.

3 Галузо П.Г. Туркестан-колония. (Очерк истории колониальной политики русского царизма в Средней Азии) – Москва: Изд. Коммунистического Университета трудящихся Востока им. И.В.Сталина, 1929. –227 с.

4 Лаверычев В.Я. Государство и монополии в дореволюционной России. Проблемы вмешательства абсолютного государства в экономическую жизнь и воздействие капиталистических монополий на государственный аппарат. –Москва: «Мысль», 1982. –200 с.

5 Өзбекстан Республикасының орталық мемлекеттік мұрағаты (әр қарай - ӨР ОММ). И-17-қ., 1-т., 13947-іс, 1-п.

6 ӨР ОММ, И-17-қ., 1-т., 13950-іс, 15-п.

7 ӨР ОММ, 1-қ., 12-т., 1772-іс, 34-35, 53-пп.

8 Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства // Записки ИРГО. Кн. 5. − СПб., 1851. − С. 62-139.

9 Заорская В.В. и Александер К.А. Промышленные заведения Туркестанского края. –Петроград: «Екатеринбург типография», 1915. −559с.

10 Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұрағаты. 64-қ., 1-т., 395- іс, 125-126-пп.

11 Туркестанские ведомости, 1899. - 5 апреля (№29).

12 Туркестанские ведомости, 1899. - 28 октября (№34).

13 Галузо Н.Г. Аграрны отношеня на юге Казахстана в 1867-1914 гг. –Алма-Ата: Наука, 1965. –345 с.

13 Соколов Ю.А. Ташкент и Ташкентцы и Россия. – Ташкент: Узбекистан, 1965. - 52 с.

15 Средняя Азия. Ежемесячное литературно –историческое издание. Книга ІХ-Х. – Ташкент: тип. Туркестан. Т-ва Дела, 1910. -206 с.ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША ЖАРИЯЛАНҒАН ЕҢБЕКТЕР ТІЗІМІ
1 ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның әлеуметтік және этникалық құрамының өзгеруі // Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 60 жылдығына арналған жас ғалымдар мен студенттер мен оқушылардың «Жас ғалым 2005» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері. І бөлім. – Тараз: Тар МПИ баспасы, 2005. – 33-37 бб.

2 Өңдеуші өнеркәсіп саласындағы кәсіпкерліктің қалыптасу тарихы (Қазақстанның оңтүстік аймағы материалдары бойынша ХІХ ғ. ІІ-ші жартысы – ХХ ғ. басындағы.) // Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 60 жылдығына арналған жас ғалымдар мен студенттер мен оқушылардың «Жас ғалым 2005» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері. ІІІ бөлім. – Тараз: Тар МПИ баспасы, 2005. – 5-8 бб.

3 Қазақстандағы кәсіпкерліктің қалыптасуының экономикалық базасының құрылуы: банк ісі және теміржол магистралі (ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басы) // ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. - 2005. - №4 (39). – 38-41 бб.

4 Қазақ даласында кәсіпкерліктің қалыптасу және даму тарихынан (ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басы) // «Қазақстан халықтарының мәдени-тарихи мұраларын оқып үйрену және дамыту мәселелері» V Халықаралық Дулати оқуларының материалдары. - Тараз: ТарМУ баспасы, 2006. – 267-271 бб.

5 Мақта шаруашылығы саласындағы кәсіпкерліктің қалыптасып, дамуы (ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басы) // Отан тарихы: ізденістер, мәселелер болашағы: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 10 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. ІІ бөлім. - Астана: ЕҰУ баспасы, 2006. - 35-40 бб.

6 Тасымалдау кәсібі қалай қалыптасты? // Қазақ тарихы, 2006. - №3. – 39-43 бб.

7 Тұрмыстық қызмет саласындағы кәсіпкерліктің қалыптасуы (ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басы) // ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. - 2006. - №4 (43). – 105-108 бб.

8 Сауда саласында кәсіпкерліктің қалыптасу ерекшеліктері (Қазақстанның оңтүстік аймағы материалдары бойынша ХІХ ғ. 60 ж. – ХХ ғ. 17 жж.) // «Отан және Әлем тарихы ХХІ ғасырда: ғылыми парадигмалардың ортақтығы мен ерекшеліктері» атты Халықаралық Бекмаханов оқуларының материалдары. – Әл –Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. – Алматы, 2007. – 41-50 бб.

9 Оңтүстік Қазақстанда кәсіпкерліктің қалыптасуының саяси алғышарттары (ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басы) // Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының құрылғанына 40 жыл толуына арналған жас ғалымдардың ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері. – Тараз: Тар МПИ баспасы, 2007. – 93-98 бб.

РЕЗЮМЕ
Абдирасилова Зауре Садуакасовна
История становления и развития предпринимательства в Казахстане (1861-1917 гг.)

(на материалах Южного региона Казахстана)
диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история (История Республики Казахстан)
Объектом исследования диссертации является история становления и развития предпринимательства в южном регионе Казахстана в 1861-1917 гг.

Актуальность исследования. В настоящее время предпринимательство находит широкую поддержку и заботу со стороны государства, наметившее всесторонние пути дальнейшего углубления, развития и достижения данной цели. В этом вопросе необходимо опираться не только на мировой опыт развитых стран, но и важно обратить внимание на исторический процесс развития отечественного предпринимательства. Это дает возможность правильно понять особенности развитие капиталистических отношений, а также расскрыть закономерности развития современных рыночных отношений в Казахстане. В этой связи, становление и развитие предпринимательства в Казахстане, специфические особенности южного региона требуют внимательного изучения, учитывая современные требования.

Предмет научного исследования – становление и развитие предпринимательства в южном регионе Казахстана, законодательная политика, внутренние и внешние факторы, способствующие развитию данной отрасли, виды предпринимательства и его особенности в южном регионе, социальный и этнический состав предпринимателей.

Цель данной диссертации – всестороннее углубленное изучение истории становления и развития предпринимательства в южном регионе Казахстана в 1861-1917 гг.

Достижение обозначенной цели предусматривает решение следующих задач: показать политические и экономические закономерности становления предпринимательства в южном регионе Казахстана; проанализировать влияние местной промышленности на становление и развитие предпринимательства; рассмотреть степень развития торговых отношений в предпринимательстве; определить уровень развития сельского предпринимательства в южном регионе Казахстана; проанализировать особенности развития предпринимательства в сфере оказании услуг местному населению (транспортная, ремесленно-художественная, бытовая отрасли); дать оценку социальному и этническому составу предпринимательства в южном регионе, особенно профессиональным возможностям казахских предпринимателей.Методологической основой диссертации являются принципы историзма и объективности в становлении и развитии предпринимательства в южном регионе Казахстана, были учтены социально-политические аспекты. А так же методологическую основу диссертации составляют общенаучные методы исторического познания и системности, использование которых дает возможность показать историю становления и развития предпринимательства южного региона Казахстана не искажая фактов.

Научная новизна диссертации определяется, прежде всего тем, что в рассматриваемый период уровень развития частного предпринимательства в южном Казахстане исследуется с учетом местных, региональных особенностей. Кроме того, в ходе изучения становления и развития предпринимательства в Казахстане, показана роль и значение южного региона.

Хронологические рамки исследования охватывают с 1861 по 1917 гг., период возникновения предпринимательства в южном Казахстане до революции в Казахстане 1917 г.

Территориальные рамки диссертационного исследования охватывают территорию Сырдарьинскую и Жетысуйскую области, игравшие в дореволюционное время важное политическое и экономическое значение.

Диссертация состоит из введения, списка определений, сокращений и обозначений, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Во введении рассматриваются актуальность и степень изученности проблемы, цели и задачи, предмет и объект исследования, раскрывается источниковая база, ее научная и практическая значимость, определяются хронологические, территориальные рамки и методологическая основа диссертации.

В первой главе анализируются политико-экономические основы становления предпринимательства в южном регионе. Выявлены пути реформ царской администрации 60-х годов XIX века в южном Казахстане, особенно, в изменении налоговой, переселенческой политики, а также положительное влияние развития инфраструктуры на становление местного предпринимательства.

Во второй главе проводится анализ исторических источников, дающих основание развитию предпринимательства в южном Казахстане. Особое внимание уделяется роли становления и развития местного предпринимательства, его влияния на развитие торговли, сельского хозяйства, оказание услуг населению.

В процессе изучения данной проблемы выявлена зависимость предпринимательства в южном Казахстане от экономики царской администрации.

В третьей главе рассмотрены социальный и этнический состав предпринимательства южного региона, дан анализ профессиональному мастерству и возможностям казахских предпринимателей. В результате исследования доказано, что этнический и социальный состав южного Казахстан разнообразен. В этой связи, несмотря на предоставляемые льготы со стороны государства приезжим предпринимателям, просматриваются собственные пути ведения бизнеса казахскими предпринимателями.

В заключении подведены основные итоги и даны рекомендации по исследуемой проблеме.Положения, выносимые на защиту:

 • становление и развитие предпринимательства в южном Казахстане велось под влиянием внешних капиталистических отношений и колониальной политики царьского правительства;

 • по сравнению с другими видами предпринимательства в южном регионе Казахстана, большее распространение получило развитие коммерции и торговли. Этому способствовали выгодные природно-климатические условия, плотность состава населения. Однако следует отметить, что, несмотря на то, что торговый капитал между Россией и Средней Азией достиг высокого уровня, внутренний рынок был ограничен в основном продукцией сельского хозяйства;

 • особенности природных условий южного Казахстана дали возможность распространению предпринимательства в сельском хозяйстве. Развитие предпринимательства в данной отрасли, в первую очередь, поддержала царская администрация. При сложившихся обстоятельствах предприниматели региона чуть не лишились всего капитала, вложенного в данную отрасль, в этой связи, были вынуждены заняться торговлей преимущественно в легкой отрасли;

 • в рассматриваемый период население южного региона не было привлечено к предпринимательству в транспорте, ремесленной, художественной и бытовой отраслях. В развитии данных отраслей повлияли переселенцы, казахи позже приучились к этому, в силу традиционного мышления казахского общества, понимание оказания услуг было чуждым;

 • особенностью этнического и социального состава предпринимателей южного Казахстана является его разнообразие. В соответствии с требованиями времени, несмотря на происхождение и социальное положение, к занятию предпринимательством допускались все. Однако по сравнению с предпринимателями колониальных государств, русские предприниматели-переселенцы имели больше возможностей. Казахские предприниматели медленнее приспосабливались. Этому препятствовали конкуренция между российскими и среднеазиатскими предпринимателями, а также кочевой образ жизни казахов.

Научная и практическая значимость. Научные выводы и рекомендации могут быть использованы для написания обобщающих трудов по истории экономики Казахстана, на лекционных семинарских занятиях в высших и средне-специальных заведениях. Содержательные аспекты диссертационной работы могут быть использованы в программе планирования и развития регионального предпринимательства.

SUMMARYAbdirasilova Zaure Saduakasovna
History of formation and development of enterprise in Kazakhstan

(1861-1917)

(on materials of Southern region of Kazakhstan)
The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of historical sciences

on a speciality 07.00.02 - Native history (History the Republic of Kazakhstan)
The object of research of the dissertation is history of formation and development of the enterprise in Southern region of Kazakhstan since 1861till 1917 years.

Actuality of research. Now enterprise finds broad support and care on the part of the state, planned all-round ways of the further deepening, development and achievement of this purpose. In this question, it is necessary to base not only on world experience of the advanced countries, but also it is important to pay attention to historical development of home enterprise. It enables to understand correctly features of the Russian colonial policy in Kazakhstan, development of capitalist relations, and it to reveal laws of development of modern market relations. In this connection, formation and development of enterprise in Kazakhstan, specific features of Southern region demand attentive studying, taking into account modern requirements.

The subject of scientific research is formation and development of the enterprise in Southern region of Kazakhstan, legislative policy, the internal and external factors promoting development of this branch, forms of enterprise and its feature in Southern region, social and ethnic structure of enterprises.

The aim of the dissertational research is detailed and profound studying of history of formation and development of enterprise in Southern region of Kazakhstan since 1861 till 1917 years.

To achieve the aim there are following objectives: • To show political and economical laws of formation and development of enterprise in Southern region of Kazakhstan;

 • To analyze influence of the home industry on formation and development of enterprise;

 • To consider a degree of development of trade relations in enterprise;

 • To determine a level of development of rural enterprise in Southern region of Kazakhstan;

 • To analyze features of development of enterprise in sphere rendering of services to local population (transport, сraft-art, household branches);

 • To assess social and ethnic structure of enterprise in Southern region, to especially professional opportunities of the Kazakh enterprisers.

The methodological basis of the dissertation are principles of scientific character, objectivity in formation and development of enterprise in Southern region of Kazakhstan, sociopolitical aspects have been taken into account. The basis of the dissertation is made with general scientific methods of historical knowledge and системности.

Use of these methods of research enables to show history of development of the industry of Southern Kazakhstan not deforming the facts.The scientific novelty of the dissertation is determined, first of all that during the considered period the level of development of private enterprise in Southern Kazakhstan it is investigated in view of local, regional features. Besides, during studying formation and development of enterprise in Kazakhstan it is shown role and value of Southern region.

Chronological frameworks of research include 1861-1917 years, the period of occurrence of enterprise in Southern Kazakhstan before revolution in Kazakhstan.

The territorial frameworks of dissertational research include territory of Southern and Southeast Kazakhstan, and also Syr-Darya and Zhetisy areas playing during pre-revolutionary time the important political and economical meaning.

The dissertation will consist of introduction, the list of definitions, reductions and designations, three chapters, conclusion, the list of the used literature and appendixes.

In introduction actuality of research and a degree of level of scrutiny of the problem, the aim and task, a subject and object of research are considered; the base, its scientific and practical importance is opened; the sources, chronological, territorial frameworks and the methodological basis of the dissertation are determined.

In the first chapter are analyzed political-economical bases of formation of enterprise in Southern region. The ways of reforms of imperial administration of 60th years of XIX century to Southern Kazakhstan are revealed, especially, in change tax, movement policy. In addition, the basic directions of development of trading and industrial branches, also positive influence of development the infrastructure on formation of home local enterprise are investigated. Alongside with it changes in a colonial policy are marked.

In the second chapter, it is carried out analysis of the historical instructions giving the basis to development of enterprise in Southern Kazakhstan. The special attention is given to the role of formation and development of home enterprise, its influence on development of trade, agriculture, rendering of services to the population.

During studying this problem, it is revealed dependence of enterprise in Southern Kazakhstan from economy of imperial administration. The low estimation to development trade, the industries, agriculture, to rendering of services to the population is given.

In the third chapter there are considered social and ethnic structure of enterprise of Southern region, the analysis is given to professional skill and opportunities of the Kazakh enterprisers. As the result of research it is proved, that ethnic and social composition of Southern Kazakhstan is various. In this connection, despite of given privileges on the part of the state the visitor of enterprisers, looks through own ways of business dealing by the Kazakh enterprisers.

In the conclusion results work of research are brought, conclusions of work are formulated.The thesis for defence:

 • Formation and development of enterprise in Southern Kazakhstan was conducted under influence of external capitalist relations and the colonial policy;

 • Home enterprise has not received wide development, because the reason was lack of the capital and knowledge, in this connection the important role foreign experts played;

 • In comparison with other kinds of enterprise in Southern region of Kazakhstan, the greater distribution has received development of commerce and trade. This was promoted by favorable natural-climatic conditions, affinity and neighborhood with Central Asian’s khans, density of structure of the population. However, it is necessary to note, that in spite of the fact that the trading capital between Russia and Central Asia has achieved the high level; the home market has been limited to production of agriculture;

 • Features of an environment of Southern Kazakhstan have enabled distribution of enterprise in agriculture. Development of enterprise in this branch, first, it was supported by imperial administration. However, enterprise appeared in difficult position. Under the circumstances enterprisers of region nearly have not lost the capital enclosed in the given branch, in this connection, they have been compelled to engage in trade mainly in easy branch;

 • In this period, the population of Southern region has not been involved to enterprise in transport, craft-art and household branches. In development of the given branches immigrants have affected, the Kazakhs were accustomed to this, by virtue of traditional thinking of the Kazakh society later, the understanding of rendering of services was alien;

 • Feature ethnic and social composition of enterprisers of Southern Kazakhstan is its variety. According to requirements of time, despite of an origin and social status, to employment by enterprise all were supposed. However, in comparison with enterprisers of the colonial states, Russian enterprisers - immigrants had more opportunities. The Kazakh enterprisers adapted more slowly. With this interfered the competition between the Russian and Central Asian enterprisers, and still kept nomadic way of life of the Kazakhs influenced.

Scientific and practical importance. Scientific conclusions and recommendations can be used for a spelling of generalizing works on history of economy of Kazakhstan, on seminar trainings in high education and special institutions. Substantial aspects of the dissertational research can be used in the program of planning and development of regional enterprise.Каталог: userdata -> uploads -> u21
u21 -> Жоспар Кіріспе I. Ақшаның мәні мен қызметтері
u21 -> 3 тамыз 1936 – Қарағанды облысының құрылғанына 70 жыл
u21 -> Еѕсесі биік елорда
u21 -> Компьютердіњ Ќ¦рылѓылары
u21 -> Сейтбекова айнұр аташбекқызы әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежіресіндегі» араб және парсы сөздерінің қолданылу ерекшелігі
u21 -> Абылай хан заманы қазақ батырларының дәуірі
u21 -> Терминтанудыњ тарихы терењДЕ
u21 -> «абай жолы» романындағы тарихи шындық эволюциясы
u21 -> Темір дәуіріндегі Қазақстандағы тайпалар мен одақтар
u21 -> Ежелгі ќазаќ єдебиетініњ тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет