Ағымдағы банк шотын ашу және visa international/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралыДата24.09.2017
өлшемі187.34 Kb.
#1667


Ағымдағы банк шотын ашу және VISA International/ MasterCard Worldwide Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы

_____________ ШАРТ


____________қ. «__»____________201__ жыл
Бұдан әрі «Банк» деп аталатын _________ қ. Банк филиалының танытуындағы «АТФБанк» акционерлік қоғамы, №_______________ сенімхат негізінде әрекет етуші _________ арқылы және бұдан әрі «Клиент» деп аталатын ________________________________, жеке басын растайтын құжат ________________ № __________, «__» ______________ жылы ______________ берілген, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп, ал жекелей «Тарап» деп немесе жоғарыда көрсетілгендей атала отырып, жоғарыда көрсетілген күні бұдан әрі «Шарт» деп аталатын Ағымдағы банк шотын ашу және VISA International/ MasterCard Worldwide card Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару туралы осы Шартты төмендегі жөнінде жасады.

Осы Шартта Карт-шотты/-тарды ашудың, төлем карточкасын (бұдан әрі – Карточкалар) шығару мен оған қызмет көрсетудің елеулі коммерциялық талаптары қарастырылған. Карт-шотты/тарды ашудың, Карточканы шығару мен оған қызмет көрсетудің тәртібі мен талаптарына қатысты барлық өзге мәселелер, сонымен қатар өзге ережелер бұдан әрі «Жалпы талаптар» деп аталатын барлық өзгерістері мен толықтыруларын қоса алғанда Банк Басқармасының 2011 жылғы 28 қарашадағы (№34 хаттамасы) бекітілген «АТФБанк» АҚ-ғы жеке тұлғаларға банктік және өзге қызметтерді көрсетудің Жалпы талаптарында Тараптармен белгіленеді.

Тікелей осы Шартта анықтамасы берілген терминдерді қоспағанда осы Шартта бас әріптен бастап қолданылған терминдердің анықтамасы Жалпы талаптарда қарастырылған. 1. ШАРТ МӘНІ

 1. Банк осы Шарт негізінде және осы Шарт талаптарына сәйкес

1-опция: сонымен қатар заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің1 қызметкерлеріне жалақы мен өзге төлемдерді төлеу тәртібі туралы Шартқа сәйкес

Клиенттің атына осы Шарттың 2.2.т. көрсетілген валютада/-ларда Карт-шот ашып (көрсетілген валюталардың әрқайсысында бір Карт-шот бойынша), осы Шарттың 2.2. т. көрсетілген карточканың түріне сәйкес Карточканы, дербес сәйкестендіру нөмірі (ПИН-коды) бар конвертті оның пайдалануына береді, Карт-шот/-тар мен Карточкаға қызмет көрсетеді және осы Шартпен және Жалпы талаптармен қарастырылған басқа да қызметтерді көрсетеді, ал Клиент Банк тарифтеріне сәйкес Банкке көрсетілетін қызмет құнын төлейді.

1.2. Осы Шарттың талаптарына сәйкес ашылған Карт-шот/-тар бойынша, Карточканы пайдаланып жүзеге асырылатын карточкалық операциялар тиісті Карт-шотта Жалпы талаптар мен осы Шартта белгіленген талаптарда көрсетіледі. 1. КАРТОЧКАНЫ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ КАРТ-ШОТҚА/-ТАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛАПТАРЫ

 1. Банктегі Карт-шоттағы/-тардағы Клиенттің ақшасына өкімдік ету тәртібі, сонымен қатар Карт-шотқа/-тарға қызмет көрсету шеңберінде Банктің қызмет көрсету талаптары Жалпы талаптарда анықталған.

 2. Банк Клиентке төменде белгіленген түрдегі Карточканы шығарады:

Visa International:

Electron ____ Electron Instant Issue ____ Classic ____ Gold ___

Platinum ____ Infinite ____ Business ____
MasterСard Worldwide:

Maestro ___ Standard ___ Business ___ Gold ___


Карт-шоттың/-тардың валютасы:

теңге ___ АҚШ доллары ___ евро ___
 1. Осы арқылы Тараптар төменде белгіленген талаптардың Тараптардың оларды орындауына жеткілікті негіздеме болып табылатындығы туралы келісті:

   1. Кодтық сөз ______________________________________.

   2. Клиент Банкке Карточка бойынша Банкомат арқылы бір тәулікте қолма-қол ақшаны алуға төмендегі көрсетілген сомада шектеу белгілеу уәкілеттігін береді (Клиент тиісті соманы көрсетпеген жағдайда Тараптар шектеуді Банктің өзі біржақты тәртіпте Жалпы талаптарға сәйкес белгілейді деген келісімге келді):

    1. Қазақстан Республикасының аумағында

___________ (________________________________________) (сомасы және валютасы санмен және жазбаша көрсетіледі)

    1. Қазақстан Республикасының тысқары:

__________ (_________________________________________) (сомасы және валютасы санмен және жазбаша көрсетіледі)

    1. АҚШ пен Канаданың аумағында:

__________ (_________________________________________) (сомасы және валютасы санмен және жазбаша көрсетіледі)

   1. Клиент осы құжат арқылы Банкке ________________________________ (филиал атауы) жеке өзі келген кезде Банкке ___ Карт-шот бойынша ай сайын өзіне Үзінді беру уәкілеттігін табыстайды.
   1. Клиент осы құжат арқылы төменде көрсетілген ұялы телефон нөміріне SMS хабарлама жолдау арқылы Банкке Карточканы пайдалана отырып жүргізілген операциялар туралы ақпарат беру уәкілеттігін табыстайды (ұялы телефон нөмірі көрсетілмеген жағдайда Тараптар осы тармақшаны қолданбауға келісті):

+7 ____________________.

Ақпараттың мазмұны, оны көрсетілген ұялы телефон нөміріне жолдау кезеңділігін Банк дербес белгілейді.

Банк Клиентке хабарламай кез келген уақытта біржақты тәртіппен SMS хабарлама жолдау арқылы ақпарат беруді тоқтатуға құқылы.

Осы Шартқа сәйкес Банк ақпарат беретін нөмірдегі ұялы телефон жоғалған жағдайда Клиент Банкке Жалпы талаптармен белгіленген тәртіппен және талаптар бойынша бұл жөнінде хабарлауға міндеттенеді.

Банк осы тармақ бойынша өз міндеттемелерін тиісті түрде орындамауға алып келген үшінші тұлғалардың/ Клиенттің іс-әрекеттері үшін, сонымен қатар Клиент көрсеткен ұялы телефон нөміріне ақпаратты бергені үшін жауапкершілік арқаламайды.

Клиент осы Шарт бойынша қарым-қатынастан туындайтын мәселелерді және/немесе дауларды реттеу үшін, сонымен қатар үшінші тұлғалардың тарапынан алаяқтық операциялардың алдын алу мақсатында Банктің осы Шартта көрсетілген телефондарды, мекенжайларды, өзге байланыс деректері мен ақпаратты пайдалануына өз келісімін береді.   1. Банк берешек пайда болған күннен бастап ол толық өтелгенше әрбір кешіктірілген күнге Рұқсат етілмеген овердрафт сомасынан жылдығы 25% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге құқылы.

   2. Клиент Заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің қызметкерлеріне жалақы мен басқа да төлемдерді төлеу тәртібі туралы шартқа2 сәйкес Карточка мен ПИН-кодын Клиент еңбек шартын жасасқан ұйымның уәкілетті тұлғасына/жеке кәсіпкерге табыстау туралы Банкке тапсырма береді. Бұл ретте Банк Карточка мен ПИН-кодын ұйымның/жеке кәсіпкердің бір ғана уәкілетті тұлғасына беруге жол бермеуі тиіс.

   3. Клиент осы Шарт арқылы Банкке жеке өзі келген кезде Банктің банктік құпияны Клиент еңбек шартын жасасқан ұйымның/жеке кәсіпкердің уәкілетті тұлғасына ол Клиент үшін ПИН-коды мен Карточканы алатын кезде ашуына өз келісімін береді. Бұл ретте Карточканы және/немесе ПИН-кодын рұқсатсыз пайдаланған жағдайда, оларды көшірген, жариялаған жағдайда немесе Клиентке табыстайтын сәтке дейін үшінші тұлғалардың тарапынан алаяқтық іс-әрекеттер жасалған жағдайда бүкіл жауапкершілік пен болжамды залалдарды Клиент өзіне қабылдайды.

2.3.8. Осы арқылы, Клиент 3D Secure қызметін белсендірген кезде Карточканы пайдаланып Интернетте 3D Secure қызметін пайдаланып мүмкін заңсыз операциялар үшін барлық жауапкершілікті көтереді.

2.3.9. Осы арқылы Клиент 3D Secure қызметіне 3D парольін мүмкін кейін пайдалану үшін жарияламау міндеттемесін өзі көтереді.

2.3.10. Осы арқылы, Клиент 3D Secure қызметінің Electron Instant Issue картасына орнатылуы мүмкін еместігін түсінетіндігін растайды.

2.3.11. Банк осы Шартқа және Жалпы талаптардың ережелеріне сәйкес теңгеде/АҚШ долларында/Еурода (бір валютаны қалдыру қажет) ашылған Карт-шоттағы Клиент ақшасының қалдығына жылдық ________% мөлшерінде сыйақыны аударуға құқылы. Сыйақы тиісті ақша сомасының Карт-шотта болу күні санынан және нақты сомасынан есептеледі.Есептелген сыйақы ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бірінші жұмыс күні Карт-шотқа төленеді. Бұл ретте, Банк бір жақты тәртіпте Карт-шоттағы Клиенттің ақша қалдығына сыйақы есептеу талаптарын, оның ішінде сыйақы мөлшерлемесін Банктің уәкілетті органының шешімі негізінде өзгертуге және/немесе есептеуді қайта қалпына келтіруге/тоқтатуға құқылы, ол туралы Клиентке осындай тоқтатуға/қайта қалпына келтіруге және/немесе өзгертулердің күшіне енуіне5 дейін кемінде 10(он) күнтізбелік күн бұрын Жалпы талаптарда қарастырылған әдістердің бірімен хабарлау.

 1. БАНКТІҢ КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫСЫН ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ТАЛАПТАРЫ
 1. Клиент Карт-шотқа/-тарға қызмет көрсеткені үшін және ол/олар бойынша операциялар жүргізгені үшін Банк Тарифтерімен қарастырылған мөлшерде және Жалпы талаптармен белгіленген тәртіппен және талаптармен Банкке комиссия сомасын төлейді.
 1. ШАРТ-ШОТТЫ ЖАБУ. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

4.1. Осы Шарттың әрекет ету мерзімі, оны тоқтату, Карт-шотты/-тарды жабу және Карточканы жою тәртібі мен талаптары осы Шартта басқасы қарастырылмаса, Жалпы талаптармен реттеледі.

4.2. Клиент осы Шарт аясында ашқан бір және бірнеше Карт-шоттарын жапқан жағдайда кез келген уақытта Карт-шотты/-тарды жүргізуді тоқтатып, Банк Төлем карточкасын шығару мен қызмет көрсету шартын бұзу және Карточканы жою туралы бір жақты тәртіпте хабарлауға құқылы.
 1. ШАРТТЫҢ ӨЗГЕ ТАЛАПТАРЫ

 1. Жалпы талаптар осы Шарттың ажырамайтын бөлігі болып табылады. Жалпы талаптар мен осы Шарт тұтас бір құжат ретінде ғана қарастырылуы мүмкін.

 2. Осы Шарт пен Жалпы талаптар осы Шарт мәнімен байланысты Тараптардың толық өзара түсіністігі мен келісімі болып табылады және Жалпы талаптардың өзін қоспағанда Жинақ шоты мен Салымға қатысты араларындағы барлық алдыңғы жазбаша немесе ауызша келісімдер мен уағдаластықтарды ауыстырады.

 3. Осы құжат арқылы Клиент осы Шартқа қол қою арқылы толығымен Жалпы талаптарға қосылады.

 4. Осы құжат арқылы Клиент төмендегілерді растайды:

   1. Жалпы талаптарда Клиентке қандай да бір ауыртпалық салатын, яғни ол өзінің ақылға қонымды мүдделеріне орай қабылдамауы мүмкін қандай да бір талаптар жоқ және Клиент Банктің Жалпы талаптарда көрсетілген талаптарды белгілеуге Клиенттің қатысуына тыйым салмағанын және/немесе шектемегенін растайды - __________________________________________________________(Клиенттің қолы, аты-жөні);

   2. Жалпы талаптармен толығымен танысқан және олармен толығымен келіседі.

 1. Жалпы талаптар Банктің веб-сайтына орналастырылған: www.atfbank.kz бұл жөнінде Клиент толығымен хабардар.

 2. Осы Шарт Тараптардың әрқайсысына бір-бірден, қазақ тілдегі және орыс тіліндегі екі данада құрастырылған. Осы Шарттың әр тілдегі мәтіндері арасында алшақтық болған жағдайда осы Шарттың орыс тіліндегі мәтіні түпнұсқа тілі болып табылады және басым күшке ие болады. 1. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ


БАНК: «АТФБанк» АҚ __________________________ қ. филиалы

Есепке алуға арналған деректемелер:Теңгеде:

Алушы банк

«АТФБанк» АҚ

Шот нөмірі

KZ44826AOKZT0000CARD

БСН

951140000151

БСК

ALMNKZKA

Төлем мақсаты

IBAN, Карточканың нөмірі, карточка ұстаушының аты-жөні, «карт-шотқа» есепке алу

АҚШ долларында:

Beneficiary

ATFBank, Almaty, Kazakhstan

Account

KZ80826AOUSD0000CARD

SWIFT

ALMNKZKA

Correspondent account

8900260645

Correspondent bank

Bank of New York Mellon New York, USA

SWIFT

IRVTUS3N

Details of payment

For financial aid, card account (IBAN, Карточканың нөмірі, карточка ұстаушының ағылшын транскрипциясындағы аты-жөні)

Еурода:

Beneficiary

ATFBank, Almaty, Kazakhstan

Account

KZ58826AOEUR0000CARD

SWIFT

ALMNKZKA

Correspondent account

9473257

Correspondent bank

Deutsche Bank AG, Frankfurt, Germany

SWIFT

DEUTDE FF

Details of payment

For financial aid, card account

Карточка ұстаушы: Мекенжайы _________________________________

ЖСН: ________________________ , Төлқұжаты, сериясы ______________

№ ___________, берген: «___» ________ 20__ ж., берген: ________________________________/________________/М.О.

КЛИЕНТ:

__________________________________________________________________________________________________

Мекенжайы:

__________________________________________________________________________________________________

________________________

ЖСН ___________________

Тел. ____________________
Банктің тарифтерімен таныстым:

________________________

қолы

Осы құжат арқылы Клиент Ережелермен танысқанын растайды_________________________

қолы

ДОГОВОР № _____________

Об открытии текущего банковского счета и

выпуске платежной карточки Международной платежной системы VISA International/ MasterCard Worldwide

г.____________ «__»____________201__ года


Акционерное общество «АТФБанк», именуемый в дальнейшем «Банк», представленный Филиалом Банка в г._________________, в лице г-на (-жи) _____________________________________, действующего (-ей) на основании Доверенности №____________ от «__» ______________ г., и ________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», документ, удостоверяющий личность ________________ №__________, выдано ______________ от «__» ______________ г., далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона» или, как указано выше, заключили настоящий Договор об открытии текущего банковского счета и выдаче платежной карточки Международной платежной системы VISA International/ MasterCard Worldwide, далее именуемый «Договор», в вышеуказанную дату о нижеследующем.

Настоящий Договор содержит существенные коммерческие условия открытия Карт-счета/-ов), выпуска и обслуживания платежной карточки (далее – Карточки). Все прочие вопросы относительно порядка и условий открытия Карт-счета/-ов, выпуска и обслуживания Карточки, а также иные положения определяются Сторонами в Общих условиях предоставления банковских и иных услуг физическим лицам в АО «АТФБанк», утвержденных Правлением Банка от «28» ноября 2011 г. (Протокол №34), со всеми изменениями и дополнениями в них, далее именуемых «Общие условия».

Определения терминов, используемых в настоящем Договоре с заглавной буквы, содержатся в Общих условиях, за исключением терминов, определение которых содержится непосредственно в настоящем Договоре.


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Банк на основании и в соответствии с условиями настоящего Договора,

Опция 1: а также в соответствии с Договором о порядке выплаты заработной платы и иных платежей работникам юридического лица/индивидуального предпринимателя 3,

открывает на имя Клиента Карт-счет/-а в валюте/-ах, указанных в п. 2.2. настоящего Договора (по одному Карт-счету в каждой из указанных валют), выпускает и выдает ему в пользование Карточку в соответствии с видом карточки, указанным в п. 2.2. настоящего Договора, конверт с персональным идентификационным номером (ПИН-кодом), оказывает услуги по обслуживанию Карт-счета/-ов и Карточки, и иные услуги, предусмотренные настоящим Договором и Общими Условиями, а Клиент получает Карточку и оплачивает Банку стоимость оказываемых услуг согласно Тарифам Банка.  1. Карточные операции по Карт-счету/-ам, открытым в соответствии с условиями настоящего Договора, осуществляемые с использованием Карточки, отражаются на соответствующем Карт-счете на условиях, установленных Общими условиями и настоящим Договором.
 1. УСЛОВИЯ ВЫПУСКА КАРТОЧКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ-СЧЕТА/-ОВ

  1. Порядок распоряжения Деньгами Клиента, находящимися на Карт-счете/-ах в Банке, а также условия оказания Банком услуг в рамках обслуживания Карт-счета/-ов определяется Общими условиями.

  2. Банк выпускает Карточку Клиенту следующего вида, отмеченного ниже:

Visa International:

Electron____ Electron Instant Issue ____ Classic ____ Gold ___

Platinum ____ Infinite ____ Business ____
MasterСard Worldwide:

Maestro ___ Standard ___ Business ___

Gold ___
Валюта Карт-счета/ -ов:

тенге ___ доллары США ___ евро ___
  1. Настоящим Стороны договорились, что отмеченные нижеследующие условия будут являться достаточным основанием для исполнения их Сторонами:

   1. Кодовое слово ______________________________________.

   2. Клиент уполномочивает Банк установить лимит на снятие наличных денег в сутки через Банкоматы по Карточке в суммах, указанных ниже (в случае если сумма не указана Клиентом, Стороны согласны, что лимит устанавливается Банком самостоятельно в одностороннем порядке в соответствии с Общими условиями):

    1. На территории Республики Казахстан:

___________ (________________________________________) (указывается сумма и валюта цифрами и прописью)

    1. За пределами Республики Казахстан:

__________ (_________________________________________) (указывается сумма и валюта цифрами и прописью)

    1. На территории США и Канады:

__________ (_________________________________________) (указывается сумма и валюта цифрами и прописью)

   1. Клиент настоящим уполномочивает Банк на предоставление ежемесячной Выписки по Карт-счету ___ лично при явке в Банк ________________________________ (наименование филиала).
   1. Клиент настоящим уполномочивает Банк на предоставление информации о произведенных операциях с использованием Карточки путем направления SMS сообщения на номер мобильного телефона, указанного ниже (в случае если номер мобильного телефона не указан, Стороны согласны, что настоящий подпункт не применяется):

+7 ____________________.

Содержание информации, периодичность ее направления на указанный номер мобильного телефона, определяется Банком самостоятельно.

Банк вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление информации путем направления SMS сообщения в любое время в одностороннем порядке без уведомления Клиента.

В случае утери мобильного телефона, на номер которого Банк предоставляет информацию в соответствии с настоящим Договором, Клиент обязуется информировать Банк в порядке и на условиях, установленных Общими условиями.

Банк не несет ответственности за действия третьих лиц/Клиента, явившиеся причиной ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств по настоящему пункту, а также за предоставление информации по указанному Клиентом номеру мобильного телефона.

Клиент согласен на использование Банком телефонов, адресов, иных контактных данных и информации, указанных в настоящем Договоре для урегулирования вопросов и/или споров, возникающих из отношений по настоящему Договору, а также в целях предотвращения мошеннических операций со стороны третьих лиц.   1. Банк вправе требовать уплаты неустойки в размере 25% годовых от суммы Несанкционированного овердрафта за каждый день просрочки, со дня образования до даты полного погашения задолженности.

   2. Клиент поручает Банку передать Карточку и ПИН–код уполномоченному лицу организации/ индивидуального предпринимателя, с которым у Клиента заключен трудовой договор. в соответствии с Договором о порядке выплаты заработной платы и иных платежей работникам юридического лица / индивидуального предпринимателя 4. При этом Банк не должен допускать выдачи Карточки и ПИН-кода одному и тому же уполномоченному лицу организации/ индивидуального предпринимателя.

   3. Клиент настоящим Договором в момент своего личного присутствия в Банке дает свое согласие Банку на раскрытие банковской тайны уполномоченным лицам организации/ индивидуального предпринимателя, с которым у Клиента заключен трудовой договор при получении последними ПИН-кода и Карточки для Клиента. При этом Клиент принимает на себя всю ответственность и возможные убытки, в случае несанкционированного использования Карточки и/или ПИН-кода, их копирования, разглашения или иных мошеннических действий третьими лицами до момента их вручения Клиенту.

   4. Настоящим, Клиент принимает на себя всю ответственность за возможные несанкционированные операции с использованием услуги 3D Secure в Интернете с использованием Карточки при активации услуги 3D Secure.

   5. Настоящим Клиент принимает на себя обязательство не разглашать для возможного последующего использования 3D пароль к услуге 3D Secure.

   6. Настоящим, Клиент подтверждает свое понимание того, что услуга 3D Secure не может быть установлена на карту Electron Instant Issue.

2.3.11. Банк вправе начислять вознаграждение в размере __% годовых на остаток денег Клиента на Карт-счете, открытом в тенге/ долларах США/ Евро (необходимо оставить одну валюту) в соответствии с настоящим Договором и положениями Общих условий. Вознаграждение начисляется, исходя из фактической суммы и количества дней нахождения соответствующей суммы денег на Карт-счете. Начисленное вознаграждение выплачивается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным, на Карт-счет. При этом, Банк вправе в одностороннем порядке приостанавливать/

возобновлять начисление и/или изменять условия начисления вознаграждения на остаток денег Клиента на Карт-счете, в том числе размер вознаграждения, на основании решения уполномоченного органа Банка, уведомив Клиента, одним из способов, предусмотренных Общими условиями, не менее чем за 10(десять) календарных дней до подобного приостановления/возобновления и/или вступления в силу изменений 5.

 1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА

  1. Клиент оплачивает сумму комиссий Банка за обслуживание Карт-счета/ -ов и проведение операций по нему/ ним в размере, предусмотренном Тарифами Банка, в порядке и на условиях, установленных Общими условиями.
 1. ЗАКРЫТИЕ КАРТ-СЧЕТА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  1. Срок действия настоящего Договора, порядок и условия его прекращения, закрытия Карт-счета/-ов и аннулирования Карточки регулируются Общими условиями, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

  2. Банк вправе в одностороннем порядке заявить о расторжении Договора на выпуск и обслуживание платежной карточки и аннулировать Карточку, прекращая тем самым ведение Карт-счета (-ов), в любое время в случае закрытия Клиентом одного и более Карт-счетов, открытых в рамках настоящего Договора.
 1. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  1. Общие условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Общие условия и настоящий Договор могут рассматриваться исключительно в качестве единого документа.

  2. Настоящий Договор и Общие условия представляют собой полное взаимопонимание и согласие Сторон в связи с предметом настоящего Договора и заменяют собой все предыдущие письменные или устные соглашения и договоренности, кроме самих Общих условий, имевшиеся между ними в отношении Сберегательного счета и Вклада.

  3. Настоящим Клиент путем подписания настоящего Договора присоединяется к Общим условиям в целом.

  4. Настоящим Клиент подтверждает, что:

   1. Общие условия не содержат каких-либо обременительных для Клиента условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы, и Клиент подтверждает, что Банк не запрещал и/или не ограничивал Клиента участвовать в определении условий, содержащихся в Общих условиях - __________________________________________________________(подпись и ФИО Клиента);

5.4.2. полностью ознакомился с Общими условиями и согласен (-а) с ними полностью.

  1. Общие условия размещены на веб-сайте Банка: www.atfbank.kz о чем Клиент полностью осведомлен.

  2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, на казахском и русском языках. В случае разночтений русский вариант настоящего Договора является языком оригинала и имеет преимущественную силу. 1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


БАНК: филиал АО «АТФБанк». в г. ___________________.

Реквизиты для зачислений:В тенге:

Банк получатель

АО «АТФБанк»

Номер счета

KZ44826AOKZT0000CARD

БИН

951140000151

БИК

ALMNKZKA

Назначение платежа

IBAN, Ф.И.О. держателя карточки, «зачисление на карт-счет»


В долларах США:

Beneficiary

ATFBank, Almaty, Kazakhstan

Account

KZ80826AOUSD0000CARD

SWIFT

ALMNKZKA

Correspondent account

8900260645

Correspondent bank

Bank of New York Mellon New York, USA

SWIFT

IRVTUS3N

Details of payment

For financial aid, card account (IBAN, Ф.И.О. Держателя карточки в английской транскрипции)

В евро:

Beneficiary

ATFBank, Almaty, Kazakhstan

Account

KZ58826AOEUR0000CARD

SWIFT

ALMNKZKA

Correspondent account

9473257

Correspondent bank

Deutsche Bank AG, Frankfurt, Germany

SWIFT

DEUTDE FF

Details of payment

For financial aid, card account

Держатель карточки: Адрес _________________________________

ИИН: ________________________ , Паспорт, серия ______________

№ ___________, выдан: «___» ________ 20__ г., выдан: ________________________________/________________/М.П.
КЛИЕНТ:

______________________________________________________________________________________________

Адрес:

_______________________________________________________________________________________________________________________

ИИН ____________________

Тел. ____________________
С Тарифами Банка ознакомлен (-а):

________________________

подпись

Настоящим Клиент подтверждает, что был ознакомлен с Правилами_________________________

подпись

1 Клиент жалақылық жобаға қатысушы болмаған жағдайда бұл мәтінді алып тастау керек.

2 Клиент жалақылық жобаға қатысушы болмаған жағдайда және Карточка мен ПИН-кодын жеке өзі алған болса, бұл мәтінді алып тастау керек

3 Клиент жалақылық жобаға қатысушы болмаған жағдайда, бұл мәтінді алып тастау керек/ Текст подлежит исключению, если Клиент не является участником Зарплатного проекта

4 Текст подлежит исключению, если Клиент не является участником Зарплатного проекта и получает Карточку и ПИН-код лично

5 Осы Шартқа сәйкес Infinite карточкасы шығарылмаса тармақ жойылуға жатады./ Пункт подлежит удалению, если в соответствии с настоящим Договором не выпускается карточка Infinite
Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет