Академик З. Алдамжар атындағыжүктеу 1.21 Mb.
бет1/13
Дата12.04.2019
өлшемі1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Академик З. Алдамжар атындағы

Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

Костанайский социально-технический университет

имени академика З. Алдамжар

Элективтік пәндер каталогы

Каталог элективных дисциплин

Elective disciplines catalog

2017- 2021 оқу мерзімі


бакалавриат

5В071300Көлік, көліктік техника және технологиялар

шифр мамандық атауы5В071300Транспорт, транспортная техника и технологии

шифр специальность

Қостанай, 2017 г.КІРІСПЕ
Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады.

Оқу жоспарындағы барлық пәндер үш циклға біріктірілді: жалпы білім беру циклы (ЖБП), базалық пәндер циклы (БП), кәсіптендіру пәндері циклы (КП).

Жалпы білім беру пәндер циклы маманның интеллектуалдық, жеке тұлғалық, әлеуметтік тұрғыда дамуына мүмкіндік береді. Базалық пәндер циклы болашақ маманның мамандығына сәйкес фундаменталдық білімінің қалыптасуына бағытталады. Кәсіптендіру пәндері циклы кәсіби қызметтің нақты саласында қолданылатын арнайы білімді, дағдыны, құзыреттілікті анықтайды.

Студент Типтік оқу бағдарламасымен бекітілген мамандықтардың міндетті компонент пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс.

Таңдау бойынша компонент пәндері екіге бөлінеді: білім беру бағдарламаларына кіретін пәндер және жалпы элективті пәндер. 5В071300 – Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығы бойынша студенттердің таңдауына екі білім беру бағдарламасы ұсынылады: «Көліктік техника» және «Автокөлiк техникалық пайдалану». Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Студент эдвайзермен бірлесе отырып, студенттің жеке оқу жоспарын құру үшін пәндерге жазылу нысанын толтырады.

Құрметті студенттер! Білім беру траекториясының біртұтастығының ойластырылуы Сіздің болашақта маман ретінде кәсіби дайындығыңыздың деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек.ВВЕДЕНИЕ
При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог элективных дисциплин. Каталог элективных дисциплин представляет собой систематизированный перечень дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание.

Все дисциплины учебного плана объединены в три цикла: цикл общеобразовательных дисциплин (ООД), цикл базовых дисциплин (БД), цикл профилирующих дисциплин (ПД):

Цикл общеобразовательных дисциплин предполагает подготовку интеллектуального, личностного и социально развитого специалиста. Цикл базовых дисциплин направлен на формирование у будущего специалиста фундаментальных знаний по соответствующей специальности. Цикл

профилирующих дисциплин определяет перечень специальных знаний, умений, навыков и компетенций применительно к конкретной сфере профессиональной деятельности.

Наряду с изучением дисциплин обязательного компонента, установленных Типовым учебным планом специальности, студент также должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.

Дисциплины компонента по выбору делятся на два вида: дисциплины образовательных программ и общие элективные дисциплины. В рамках специальности 5В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии студентам предлагается на выбор две образовательные программы: «Транспортная техника» и «Техническая эксплуатация автомобилей». Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер.

Вместе с ним студент заполняет форму записи студентов на дисциплины для составления ИУП (индивидуального учебного плана).

Уважаемые студенты! Важно помнить, что от того, насколько продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит уровень Вашей профессиональной подготовки как будущего специалиста.Элективті пәндер каталогы (ЭПК) - зерттеу мақсатын, қысқаша мазмұнын (негізгі тараулардың) және зерттеуден күтілетін нәтижелерді (білім алушылардың алатын білімі, біліктілігі, дағдысы мен құзыреттерін) көрсете отырып, пәннің қысқаша сипаттамасы берілетін таңдау компоненттері бойынша барлық пәндердің жүйеленген аннотациялық тізбесі. ЭПК-да әр оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттері көрсетіледі. ЭПК білім алушыларға элективті оқу пәндерін баламалы түрде таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Элективті пәндер каталогы Академик З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті оқытушылары мен студенттеріне арналған.СТУДЕНТКЕ ЖАДНАМА

Академик З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті құрметті студенті!


Сiздiң алдыңызда элективті пәндер каталогы (ЭПК). ЭПК - элективті оқу пәндерiнiң жүйеленген аннотациялық тiзбесі. Ол Сізге жеке оқу траекториясын өз бетіңізбен, жедел, икемді және жан-жақты құруға мүмкіндік беру мақсатымен жасалған. ЭПК Сiздiң жеке оқу жоспарыңызды құрудағы көмекшіңіз.

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша барлық оқу пәндері 3 циклға бөлінеді: Жалпы білім беретін пәндер циклы (ЖБП), Базалық пәндер циклы (БП) және Кәсіптендіру пәндер циклы (КП). Әр циклдің ішінде оқу пәндері 2 түрге бөлінеді: міндетті компонент және таңдау бойынша компонент (элективті, яғни таңдалатын оқу пәндері).

Міндетті компоненттің пәндері мамандық бойынша типтік оқу жоспарымен бекітілген және тиісті мамандық бойынша міндетті түрде барлық студенттерге оқытылады.

Элективті оқу пәндері тізбесінің ішінен Сіз өзіңізге қызықты пәндерді таңдай аласыз. Соның негізінде оқу пәндерінің әр циклы бойынша Сіздің жеке оқу жоспарыңыз 2 бөлімнен тұратын болады: міндетті компонент және таңдау бойынша компонент (элективті оқу пәндері).


Элективті пәндер каталогының көмегімен қажетті курсты таңдау


  1. Тізімде сіздің курс пен оқу семестріңіз бойынша кестені тауып алыңыз.

  2. Элективті оқу пәндеріне типтік оқу жоспары бойынша қанша кредит берілгенін ұғып алыңыз.

  3. Элективті оқу пәндері тізбесінің өзімен танысыңыз. Оқу пәндері сәйкесінше нөмері бар таңдау бойынша курстарға біріктірілгендігіне назар аударыңыз. Әр элективті пәндер тобынан тек қана бір элективті оқу пәнін таңдауға болады.

  4. Сізді қызықтырған элективті оқу пәндерінің мазмұнын оқып, өз таңдауыңызды жасаңыз.

  5. Сіз таңдаған кредит санының типтік оқу жоспарындағы қажетті санға сәйкес келіп тұрғандығын тексеріңіз.

  6. Сізге элективті оқу пәндерін таңдау жасауда эдвайзер көмектеседі.


ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет