Актуальные вопросы развития политической науки в Казахстанежүктеу 3.14 Mb.
бет15/16
Дата21.04.2019
өлшемі3.14 Mb.
түріСборник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Оның үстіне, өткен жылдың 6 қыркүйегінде Ресей Федерациясының президенті Дмитрий Медведев №1315 «Мемлекеттік басқарудың халықаралық әріптестік саласындағы кейбір мәселелері туралы» жарлыққа қол қойды. Мақсат – «мемлекеттік басқарудың халықаралық әріптестікке қатысты тұстарының тиімділігін арттыру». Сол жарлығы арқылы федерация президенті Ресей халықаралық ғылым және мәдени әріптестік орталығын таратып жіберді. Ал оның орнына ТМД елдері, елден жырақта тұрып жатқан отандастар және халықаралық гуманитарлық байланыс жөніндегі Федералдық агенттік құрылды.

Мұны да аз десеңіз, жақын уақытта «орыс картасы» іске қосылуы мүмкін. Орыс картасы дегеніміз – Ресей Федерациясының отандастарының куәлігі. Ресей өзінің сыртқы саясатындағы басым бағыттардың бірі әрі бірегейі ретінде ТМД елдерінде тұратын отандастарына қолдау көрсету мәселесін танып отыр. Ресей үшін сырттағы орыс диаспорасы геосаяси жоспардың іргетасы десек те қателеспейміз. Мұның дәлелі ретінде Ресей Федерациясының сыртқы істер министрі С.Лавровтың «Российская газетаға» берген сұхбатын келтірсек те жеткілікті. Онда министр былай дейді: «Отандастарымызды титтей де болсын кемсітуді түп тамырымен жоюға қол жеткіземіз. Ресейдің басқа мемлекеттермен қарым-қатынасы сол елдерде тұратын орыс диаспораларының құқықтары мен заңдық мүдделерінің қорғалуын есепке ала отырып құрылады… Әрине, қазіргі заманда «жеңіл күштің» рөлі жоғары. Яғни, өркениетті түрде гуманитарлық-мәдени байланыс орнатамыз. Сыртқы саясаттың өзге де нәзік тұстары бар. Отандастарымызбен жан-жақты байланыстың барлығын дерлік осы факторларды есепке ала отырып орнату керек деп ойлаймын». Лавровтың бұл сөздерінің тікелей посткеңестік кеңістіктегі елдерде арналып отырғаны айдан анық. Өйткені, орыс диаспорасының көп шоғырланған жерлері осы мемлекеттер. Солтүстік көршіміздің ниет-пиғылы отандастар туралы заң қабылдағаннан кейін бұдан да айқын әрі анық көрінеді деген ойдамыз. Ал бірақ, біздің елімізде қазірдің өзінде «жеңіл күштің» жұмыс істеп жатқанын жоққа шығаруға болмас.

Бұдан шығатын қорытынды біреу: жоғарыда келтірілген жағдаяттар елдегі қазақ және орыс ұлттарының патриоттық бағыттағы қозғалыстары мен ұйымдарының жұмысы жандана түсуіне жол ашады деген сөз. Ең қауіптісі орыс ұйымдарының саяси талаптары көбейіп, оған қазақтың ұлттық-патриоттық бағыттағы ұйымдарының қарсы әрекеті қосылып, нәтижесінде Қазақстандағы қазақтар мен орыстардың арасында этносаяси қақтығыстардың тұтануы ықтимал. Қысқасы, №1315 жарлықтың зардабы ауыр болуы әбден мүмкін.

Рекомендации участников секционного заседания 3

«Необходимость и пути развития казахскоязычной политологии»
1. Создание информационно-ресурсного и научно-координационного центра казахскоязычных политологов, работающих как в сфере ВУЗов (преподавание политологии), так и в исследовательской сфере (научно-исследовательские институты, экспертные центры). В рамках данной работы предполагается:

1) совместно с государственными органами и общественными структурами продолжить работу по переводу на государственный язык трудов ведущих представителей политической мысли;

2) совместно с государственными органами и общественными структурами проводить работу по изданию учебников и методических пособий на государственном языке, которые наряду с наработками достижениями современной политической мысли учитывали исторический опыт и политические традиции Казахстана. Провести также работу по ревизии имеющегося сегодня научно-методического багажа, научно-методических исследований;

3) совместно с государственными органами проводить работу по повышению качества издаваемых книг и защищаемых научных диссертаций, в том числе на государственном языке;

4) способствовать развитию активного взаимодействия казахскоязычных политологов с политическими, в том числе государственными структурами, их экспертное участие в формировании и проведении внутренней и внешней политики Казахстана;

5) способствовать развитию разносторонних контактов казахскоязычных политологов с мировыми исследовательскими структурами, прежде всего с тюркоязычными странами;

6) способствовать созданию и поддержанию современного содержательного интернет-портала казахскоязычных политологов, в рамках которого создать систему постоянно действующих форумов, научно-исследовательских баз данных и методических семинаров. В рамках данного портала предлагается создать открытую информационную базу данных об учебных, исследовательских, издательских структурах в сфере политологии (кафедры, институты, центры и др.), а также персонализированной базы данных о политологах, их научной специализации и научных работах;

7) разработать и издать всеобъемлющую политологическую энциклопедию Казахстана, казахско-русско-английский политологический словарь и базовые учебники по вопросам теории политических наук для вузов на казахском языке, для чего образовать специальную экспертную комиссию из числа авторитетных ученых;

8) ввести в практику проведение крупных научных методических конференций по вопросам становления казахстанской политологической школы с учетом вызовов и задач, стоящих перед нашим государством и нацией;

9) создать на базе портала «библиотеку» учебных программ по политическим наукам (для обмена опытом между политологическими кафедрами и институтами регионов страны);

10) проводить регулярные конкурсы политологических работ среди студенческой молодежи, проводить награждение наиболее отличившихся работ. Способствовать и оказывать содействие вхождению в политологическое научное сообщество нового поколения казахскоязычных политологов.

11) проводить конгрессы и семинары в регионах страны с выездом ведущих ученых и экспертов Казахстана, способствовать созданию региональных центров политологии, в том числе по вопросам регионалистики;

12) рекомендовать руководителям и экспертам ведущих центров преподавать в ВУЗах, проводить практические занятия в ВУЗах, в том числе с выездом в регионы, усиливать связи с преподавателями ВУЗов. Кроме того, проводить практику выпускников и старшекурсников в собственных центрах, по возможности выделять гранты перспективным студентам;

13) стимулировать аналитические службы государственных органов готовить аналитические материалы на государственном языке с тем, чтобы способствовать созданию спроса на казахскоязычных политологов и экспертов.

2. Информационная деятельность:

1) шире пропагандировать достижения и наработки казахскоязычных политологов и экспертов, в том числе из регионов;

2) провести работу по открытию постоянных приложений и вкладышей в казахскоязычных СМИ по вопросам политики и политологии;

3) способствовать становлению школы политических обозревателей в казахскоязычных СМИ;

4) публиковать труды и наработки казахскоязычных политологов, в том числе в рамках государственного социального заказа;

5) способствовать открытию на телеканалах специализированных телепрограмм и телепередач, посвященных вопросам политики, приглашать туда казахскоязычных политологов.

3. Развитие системы подготовки и переподготовки кадров:

1) провести работу по направлению перспективных молодых политологов по программе «Болашак» в зарубежные ВУЗы, проводить практику совместных семинаров и конференций с ведущими научными центрами, в том числе по вопросам методологии науки;

2) провести ревизию существующих научно-исследовательских и научно-методических учебных программ на предмет их теоретической полноты; разработать единый стандарт для ВУЗов;

3) совместно с государственными органами провести работу по увеличению грантов по курсу «политические науки», прежде всего в регионах;

4) способствовать созданию казахскоязычных диалоговых площадок в каждом ВУЗе, в том числе в регионах;

5) способствовать изданию специализированных учебников для ВУЗов по узким направлениям: «элитоведение», «имиджеология», «политтехнологии»;

6) проводить конкурсы на лучшие методические рекомендации и учебные программы среди ВУЗов;

7) открыть на базе одного из ведущих научных институтов или университетов научно-методический центр по повышению квалификации преподавателей региональных ВУЗов.

V. ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОНГРЕССА
Обращение участников II Конгресса политологов Казахстана
Политологическое сообщество Республики Казахстан четко осознает потребность в своей дальнейшей консолидации, профессиональной самоидентификации и в выработке высоких научных стандартов, которые заложили бы основу для повышения социальной роли казахстанской политической науки.

Тем более, что в условиях роста политической неопределенности и появления новых угроз и вызовов для суверенного развития Казахстана, значимость политической науки существенно возрастает. При этом динамика политической науки в нашей стране в немалой степени зависит от того, как скоро казахстанские политологи осознают, что будущее этой научной дисциплины находится в их руках.

Вместе с тем потребность в профессиональной экспертизе со стороны государства и общества при решении сложных социально-экономических и политических проблем, количество которых в последнее время существенно растет, является для казахстанских политологов как серьезным вызовом, так и одновременно важным испытанием на профессиональное мастерство. Это требует от нас активного развития теоретического и прикладного направления своей деятельности для того, чтобы производить более качественный и востребованный научный продукт.

Как показывает мировая практика, степень внимательности политиков к политологическим исследованиям и консультациям прямо пропорциональна степени открытости политической системы. Поэтому одной из главных задач политологии является вклад в становление плюралистического и дискуссионного интеллектуального поля как генератора идей, необходимых для развития политической системы страны. Ведь реальное, а не идеологизированное и мифическое, знание о политических процессах становится жизненно важным для политической стабильности страны, а также для решения практических задач внутриполитической и международной жизни.

Кроме этого, политологическое сообщество страны полностью осознает свой потенциал и адекватно оценивает свои возможности для того, чтобы играть более активную роль в формировании политической повестки дня для Казахстана. Здесь следует учитывать и преобладающий фактор влияния на общественное мнение страны, что делает казахстанскую политологию одним из важных субъектов социально-политической жизни страны.

Именно поэтому, ставя во главу угла принципы научной объективности и политической непредвзятости, сообщество казахстанских политологов готово выступить в качестве медиатора, посредника и «мозгового центра» при обсуждении и решении наиболее актуальных и острых вопросов политического развития страны, а также анализа внешних факторов влияющих на это развитие.

Кодекс профессиональной этики политологов

Республики Казахстан
Участники II Конгресса политологов Казахстана, осознавая необходимость укрепления профессиональной солидарности и научной самоидентификации, повышая авторитет политической науки, а, также поддерживая процесс развития более высоких стандартов научной деятельности, считают важным принятие следующего Кодекса профессиональной этики политологов РК.
Основные этические принципы
1. В рамках своей профессиональной деятельности политолог должен исходить из принципов научной объективности, профессиональной компетентности, придерживаться высоких профессиональных стандартов и научной честности, не допуская преднамеренного искажения фактов ни при каких обстоятельствах.
2. Выступая от имени политической науки не совершать действий, которые могут дискредитировать политологию, как научную дисциплину и нанести удар по репутации всего политологического сообщества Казахстана.
3. Не допускать превалирование идеологических или личных предпочтений, которые могут препятствовать установлению научной истины в ходе проведения теоретических и прикладных исследований,
4. Аргументировано и последовательно отстаивать свои научные взгляды, невзирая на конъюнктуру и авторитеты.
5. Не допускать плагиата, который несовместим с профессиональной деятельностью политолога.
6. Активно проявлять профессиональную солидарность с целью защиты своих коллег, их научной деятельности и результатов этой деятельности от всяческих посягательств и давления извне.
7. Вносить вклад в становление плюралистического интеллектуального поля, как генератора идей необходимых для эффективного развития государства и общества.
8. Четко осознавать свою профессиональную и моральную ответственность за результаты проведенных научных исследований и подготовленных рекомендаций.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

«Состояние и перспективы развития политической науки в Казахстане»
В целях выявления актуальных проблем и вопросов текущего состояния и определения перспектив дальнейшего развития отечественной политической науки Центром актуальных исследований «Альтернатива» при поддержке Казахстанского института социально-экономической информации и прогнозирования был проведен экспертный опрос среди участников II-го Конгресса политологов Казахстана.

Всего было опрошено 50 экспертов, представляющих научно-исследовательские структуры, государственные органы, учреждения образования, неправительственные организации и средства массовой информации.Казахстанская политология: основные тенденции развития
Прежде всего, респондентам было предложено оценить современное состояние казахстанской политической науки. Большинство из них (36%) в этом отношении убеждены в том, что уровень данной отрасли знания снижается.

Мнения еще двух групп опрошенных, равных друг с другом в количественном соотношении (по 28%), разошлись между противоположными точками зрения - процессом наращивания научного потенциала и процессом стагнации политической науки.

Остальная часть респондентов (по 2%) распределили свои ответы следующим образом:

- уровень развития политической науки находится на начальной стадии;

- идет постепенное развитие политической науки, но существует множество препятствий, мешающих этому процессу;

- отсутствует развитие как позитивных, так и негативных моментов.

Наконец, еще 2% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос: «В каком состоянии, на Ваш взгляд, находится сегодня казахстанская политическая наука?»

Характеризуя уровень политической науки Казахстана в сравнении с другими странами мира, 66% респондентов считают, что он является средним по меркам Содружества Независимых Государств (СНГ).

Иного мнения придерживаются 18% опрошенных, уверенных в том, казахстанская политология находится ниже среднего уровня стран СНГ. Тогда как 10% респондентов полагают, что она по своему уровню ничем не уступает российской политологии. По мнению еще 6% опрошенных политическая наука Казахстана находится на уровне развивающихся стран.
Диаграмма 2. Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы охарактеризовали уровень политической науки Казахстана в сравнении с другими странами?»

Нельзя не отметить, что никто из опрошенных экспертов вообще не отметил такие варианты ответа на соответствующий вопрос, как «находится на уровне развитых стран» и «является лидирующей среди стран СНГ». Данное обстоятельство свидетельствует о том, что по своему современному уровню политологии Казахстан заметно отстает от стран дальнего зарубежья и практически ничем не выделяется среди других постсоветских государств.

Респондентов попросили также отметить наиболее важные проблемы отечественной политической науки. Их ответы позволили составить следующий рейтинг соответствующих проблем:

1) отсутствие устойчивых научных школ в сфере политологии – 66%;

2) недостаточный уровень затрат из государственного бюджета на финансирование политической науки – 50%;

3) низкое качество отечественного политологического образования – 48%;

4) невостребованность специалистов в области политологии на рынке труда, а также острая нехватка квалифицированных научных и преподавательских кадров – 44%;

5) отсутствие благоприятных политических условий для развития политической науки в целом – 38%;

6) разобщенность представителей политологического сообщества – 36%;

7) политическая ангажированность, самоцензура, отсутствие многовекторного менталитета у специалистов казахской национальности и незнание государственного языка - 2%.

Как видно из этих ответов, наиболее актуальной проблемой казахстанской политологии является отсутствие на сегодняшний день в данной сфере устойчивых научных школ, что серьезно сдерживает ее развитие.

При оценке респондентами уровня подготовки специалистов в области политологии в рамках различных направлений образования и практического приложения соответствующих знаний была использована балльная система подсчета с ранжированием от 1 (наименьший балл) до 6 (наибольший балл) баллов и выведением среднего балла. По результатам полученных на данный вопрос ответов был составлен следующий рейтинг:

1) деятельность научно-исследовательских организаций – 3,27 баллов;

2) докторантура – 3,17 баллов;

3) аспирантура – 3,13 баллов;

4) бакалавриат – 3,04 баллов;

5) магистратура – 3 балла;

6) соискательство - 2,97 баллов;

7) научно-исследовательская работа в вузах – 2,7 баллов;

8) курсы повышения квалификации - 2,46 баллов.

Таким образом, респонденты полагают, что наибольшую подготовку в области политической науке специалисты данной отрасли знания получают в прикладном процессе, связанном с их непосредственным участием в деятельности профильных научно-исследовательских организаций.

Оценивая вклад отечественных высших учебных заведений в развитие аналитического рынка Казахстана, большинство респондентов (72%) высказались не в пользу вузов. По их мнению, университетское образование оторвано от процесса формирования аналитического рынка.

Критическую позицию по отношению к сфере высшего образования поддерживают еще 14% опрошенных, которые считают, что именно политических аналитиков в вузах готовят хуже, нежели аналогичных специалистов в других отраслях науки. Сюда же следует добавить и точку зрения еще 2% респондентов, считающих, что казахстанские вузы не способствуют развитию аналитики.

Вместе с тем 12% опрошенных придерживаются прямо противоположных взглядов, утверждая, что вузы принимают активное участие в формировании аналитического рынка республики.

В рамках настоящего исследования также была сделана попытка выявления уровня развития казахстанской политической науки на современном этапе, исходя из оценки так или иначе характеризующих его критериев. Результаты ответов на данный вопрос выглядят следующим образом.


Таблица 1. Оценка уровня развития казахстанской политологии по основным критериям


Критерии оценки

Уровень

Высокий

Уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Опыт и квалификация научных кадров

12%

74%

14%

Информационное обеспечение

8,2%

55,1%

36,7%

Система подготовки научных кадров

6%

44%

50%

Система аттестации научных кадров

4%

28%

68%

Международные связи

8%

44%

48%

Интеграция науки и образования

4%

26%

70%

Конкуренция в научной среде

4%

42%

54%

Государственная поддержка

-

30,0%

70%

Внедрение научных достижений в практику

-

18,0%

82%

Материально-техническое обеспечение научных учреждений

-

36,0%

64%

Заработная плата/доходы научных кадров

-

18,0%

82%

Таким образом, по большинству основных критериев, характеризующих состояние и развитие политической науки Казахстана, можно говорить о низком уровне рассматриваемой отрасли знания. При этом основные факторы, обуславливающее это обстоятельство, связаны преимущественно с материально-технической стороной развития казахстанской политологии и применением полученных специалистами в этой области соответствующих знаний на практике. Это, прежде всего, вопросы заработной платы и доходов научных кадров, внедрения научных достижений в практику (82%), оказания соответствующей поддержки со стороны государства и обеспечения взаимной интеграции науки и образования (70%).

Обращает также на себя внимание и отрицательная оценка респондентами системы аттестации (68%) и подготовки (50%) научных кадров в области политологии. Даже с точки зрения установления и поддержания международного научного сотрудничества казахстанская политическая наука находится на низком уровне (48%).

Единственно, что опрошенные эксперты смогли оценить в контексте состояния и развития отечественной политологии по средним параметрам, это опыт и квалификация действующих научных кадров (74%) и информационное обеспечение образовательной и исследовательской работы в данной отрасли знания (55,1%).

Неоднозначно респонденты оценивают и перспективы дальнейшего развития политической науки в Казахстане. По мнению 58% из них, все будет зависеть от степени политического развития общества и государства.

24% опрошенных считают, что политическая наука будет носить конъюнктурный характер, выполняя скорее декоративную роль.

Не лишены оптимизма в данном вопросе 12% респондентов, на взгляд которых в Казахстане существуют все предпосылки для формирования сильных научных школ, что они и ожидают в следующие годы.

Еще 2% опрошенных не видят какой-либо ясности в рассматриваемом процессе. Столько же респондентов придерживаются пессимистических оценок, полагая, что казахстанскую политологию в будущем ожидают фрагментация соответствующих групп и центров и потеря площадок для дискуссий. Такое же количество респондентов затруднились ответить на данный вопрос.


Каталог: uploads
uploads -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
uploads -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
uploads -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
uploads -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
uploads -> Ақмола оато үшін есікті қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2016 жылғы 11 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
uploads -> «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет