АлғЫСӨз дайындалды: халықаралық байланыстар бөлімімен енгізілдіДата22.09.2017
өлшемі88.45 Kb.
#1464
ЕРЕЖЕ


___________________________________________________________
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР БӨЛІМІ

БЕ 072.004 – 2016

Қостанай


АЛҒЫСӨЗ

1 ДАЙЫНДАЛДЫ: халықаралық байланыстар бөлімімен
2 ЕНГІЗІЛДІ: халықаралық байланыстар бөлімімен
3 бекітіліп, іске асырылды: ректордың 03.03.2016ж. № 37 ОД бұйрығымен
4 дайындағандар:

Е. Кандалина – халықаралық байланыстар бөлімінің бастығы,педагогика ғылымдарының кандидаты;

В. Торгашов – халықаралық байланыстар бөлімінің маманы .
5 сарапшылар:

Ж. Жарлыгасов – ішкі байланыс және ғылыми жұмыстар бойынша проректор, ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент;


6 тексеру жиілігі 3 жыл
7 ЕНГІЗІЛДІ БЕ 072.056 – 2012 Ереже орнына. Халықаралық байланыстар бөлімі

Бұл ереже «А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ РММ» ректорының рұқсатынсыз толығымен және жекелей жарық көріп, даналанып және таратыла алмайды.


© А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті,2016

Мазмұны


1

Қолданылу аймағы………………………………………...................................

4

2

Нормативті сілтемелер………………………………………………………........

4

3

Анықтамалар……………………………………………………………………..

4

4

Белгілер мен қысқартулар……………………………………………………..

4

5

Жауапкершілік пен өкілеттілік………………………………………………....

5

6

Жалпы ережелер……………………………………………………………….

5

7

Сипаттама…………………………………………………………………………

5

8

Өзгерістер енгізу реті…………………………………………………...

7

9

Келісімдер мен таратулар……………………………………………………….

7


1 Қолданылу аймағы
1.1 Халықаралық айланыстар бөлімінің бұл ережесі (әрі қарай - ереже) халықаралық байланыстар бөлімінің (әрі қарай - ХББ) статусын, ұйымдастырушылық құрылымын, қағидаларын, мақсаты мен функционалды міндеттерін әкімшілік-құқықтық бекітілуі бойынша талаптарын орнатады.

1.2 Бұл ереженің талаптары ХББ-ның барлық қызметкерлерінің жұмысында басшылық етуі міндетті жіне ХББ қызметкерлері мен басқарманың қызметтік нқсқауларын жобалауда негізгі іргетасы болып табылады.

1.3 Халықаралық байланыстар бөлімінің ережесі «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің (әрі қарай - университет)» РММ құжаттар жинағының құрамына кіреді.

2 Нормативті сілтемелер
Бұл ереже келесі нормативтік құжаттарға негізделіп жасалған:

- 27.07.2007 ж. № 319-III Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы;

- 18.02.2011 ж. № 407- ІV Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» заңы ;

- МС ИСО 9000:2015 Менеджменттік сапа жүйесі.Негізгі ережелер мен сөздік;

- МС ИСО 9001:2015 Менеджменттік сапа жүйесі. Талаптар;

- «Білім беру мекемелерімен жүзеге асырылатын халықаралық қарым-қатынас ұйымдастырылуының режелері» 27.12.2007 г. № 661;

- СО 132.035–2015. Мекеме стандарты.Жобалау реті, қызметтік нұсқау мен бөлім ережелерін келісу мен мақұлдау.
3 Анықтамалар

Бұл ережеде МС ИСО 9000, «Білім беру деңгейіне сәйкес жалпы міндеттер мен стандарттар жайлы мемелекеттік қаулылар» ҚР-ның қаулысы 23.08.2012 ж. № 1080 негізделген терминдер қолданылған.4 Белгілер мен қысқартулар
Бұл ережеде келесі қысқартулар қолданылған:

- ҚР – Қазақстан Республикасы

- ҚР БҒМ –Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі;

- ЖМББС –Жалпыға міндетті білім беру стандарты;

- А.Байтурсынов атындағы ҚМУ РММ–«А.Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті» Республикалық Мемлекеттік мекеме;

- ХББ – халықаралық байланыс бөлімі;

-ҒЖ және СБ проректоры– Ғылыми жұмыстар және сыртқы байланыс бойынша проректор;

- ОПҚ –оқытушылық-профессорлық құрам.
5 Жауапкерішілік пен өкілеттіліктер
5.1 Бұл ережені жобалаудың жауапкершілігі мен өкілеттілігі, оның келісуі мен бекітілуі, тіркелуі мен күшіне енуі келесідей жүргізіледі:

- бұл ереже А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дың ректорымен бектіліеді;

- Ереженің дайындалуы, соның ішінде ереженің мазмұны, құрылымы, рәсімделуі, енгізілуінің жауаптылығы әзірлеушілер құзырында;

- Ереженің жасалуын уақытын бақылау тексеру және ережені қайта қарауға, әдістемелік көмек көрсетуге, қызметкерлерді қадағалау қызметі жауапты;

- Ережені нақты жобасын редакциялау жайлы шешімді ғылыми жұмыстар және сыртқы байланыстар жөніндегі проректор қабылдайды.

5.2 ХББ қызметкерлерін ережемен таныстыру және мәлімдеу ХББ басқармасының міндетінде. Таныстыру жайлы жазба «Таныстыру қағазында» рәсімделуі тиіс.
  1. Жалпы ережелер

Халықаралық байланыс бөлімі (ХББ) 08.06.2009 ж. №12 ғылыми кеңес шешімі негізінде құрылған және 15.06.2009 ж. № 73 ОД бұйрығымен бекітілген. Ол А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дың сыртқы байланыстарын үйлестіретін құрылымдық бөлім болып табылады,

ХББ-ның білім беру, қайта ұйымдастыру және ликвидациялануы А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ ректорымен жүзеге асырылады.

ХББ басшысын қызметке тағайындалуы және қызметтен босатылуы ҒЖ және СБ бойынша проректор және университет реткорының қатысуымен жүзеге асырылады.

ХББ өзінің қызмет аясын, ішкі құжаттар мен университет жарғысына, осы ереже мен қызметтік нұсқаулық, ректор бұйрығы мен тиісті нұсқауларына, сонымен қатар ҒЖ пен СБ жөніндегі прореткордың ұйғарымдарына және басқа да университет басшылғының нормативтік актілері мен нұсқауларына негіздеп жүзеге асырылады.

7 Сипаттама

7.1 ХББ қызметі ХББ басшысының басшылығында жүзеге асырылады, ол өз кезегінде ҒЖ және СБ жөніндегі проректорға бағынады.

7.2 Бөлім құрамында бөлім басшысы және мамандар болады.

7.3 ХББ-ның негізгі кағидалары:

- А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дың халықаралық қатынастары мен білім беру мекемелерімен құрылымдық байланыстарын дамыту;

- Алыс және жақын шетелдегі оқу орындарымен диалогтардың қалыптасуына ықпал ету;

7.4 ХББ-ның негізгі мақсаттары мен міндеттері:

- А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дың шетелдік ғылыми және білім беру қызметін жүзеге асыратын орталықтармен, ЖОО-лармен байланыс орнату;

- шетелдік білім беретін, зерттеушілік мәдени орталықтармен, қорлармен (фонд), оқу орындармен, сонмен қатар бөлек оқу орындар өкілдері, шетелдердің ғылымы мен мәдениетімен қарым-қатынас, А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дың ғылыми-инновациялық және білім беру деңгейін көтеру;

- Ғылым және білім беру саласындағы шетелдік және отандық тәжірибенің таратуы мен таныстырылуы.

7.5 ХББ қызметінің негізгі бағыттары:

- А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ халықаралық қатынастарды дамыту перспективаларын анықтауға қатысу;

- халықаралық қатынастар сұрақтары бойынша ХББ есебін құрастыру;

- ҒЖжСБ бойынша университеттің ғылыми кеңесіне, ректорына, проректорына халықаралық қатынастарға байланысты қажетті құжаттармен, материалдармен, мәліметтермен қамтамасыз ету;

- шетелдік әріптестермен ынтымақтастық туралы келісім-шарттарға және басқа да құжаттарға қол қою үшін дайындық;

- ынтымақтастық шарттарын белгілеуге қатысты ұсыныстар енгізу; ХББ компетенциясына жататын бағыттар бойынша ғылыми кеңес отырыстарында және басшылық қарау үшін А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ халықаралық вуздар арасындағы қатынастарды дамыту сұрақтары бойынша шолу және аналитикалық материалдарды дайындау;

- ОПҚ А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ халықаралық іс-шаралар дерекқорын қалыптастыру және оны жүргізу жұмысынтарына қатысуы;

- шетелдік корреспонденциямен танысу және оның мазмұнын ректорға, факультет декандарына, кафедра меңгерушілеріне және басқа да мүдделі тараптарға жеткізу;

- шетелдермен корреспонденттік қатынастарды жүзеге асыру және ғылым мен білім беру процестерін ықпалдастыруға қатысу үшін қолайлы жағдай жасау;

- халықаралық жобаларды дамыту үшін факультеттер мен кафедраларға консультация беру қызметін қолдау;

- ОПҚ мәселелері бойынша кеңес беру және халықаралық білім беру бағдарламаларына қатысуға студенттерді тарту;

- халықаралық ғылыми конференциялар ұйымдастыру;

- халықаралық деңгейде білім алушылардың және ППС ғылыми-зерттеу жетістіктерін хабарлау және насихаттау;

- кездесу және шетелдік серіктестерді қолдау, факультеттерді олардың жұмысымен үйлестіру;

-Шетел азаматтарына Қазақстан Республикасының білім беру аясындағы заңнамалары мен білім беру мекемесінің ішкі ережелерімен таныстыру;

- А.Байтурсынов атындағы ҚМУ-дың Академиялық мобильділік туралы ережелеріне сәйкес ішкі академиялық мобильділікті бағыттау мен жүзеге асыру.

7.6 Жауапкершілік

7.6.1 ХББ-ның маманы мен бастығы келесі әрекеттер үшін жауапты :

- Қазақстан Республикасының еңбек заңнамаларына сәйкес белгіленген қызметтік міндеттерінің дұрыс істелмеуі немесе мүлдем жасалмауына;

- ХББ қызметіне қатысты, ҒЖ мен СБ проректорының қатысуымен болған өндіруші кеңестерде қабылданған шешімдердің, университеттің ғылыми кеңесінің шешімдерінің орындалмауы ;

-Университет рекотрына немес ҒЖ мен СБ жөніндегі проректорға көрсетілетін құжаттрадың сапасы;

-Унивесритет қаулысының бұзылуы;

- Университеттің ішкі тәртібінің ережелерінің сақталмауы;

- Тәртіптің төмен дәрежеде орындалуы;

- Қазақстан Республикасы заңнамасының әкімшілік, құқықтық және азаматтық кодексіне сәйкес бекітілген ретпен, қызмет барысында жасалған құқықбұзушылықтар.

7.6.2. Өзара қарым-қатынас

ХББ А.Байтұрсынов атындағы барлық құырылымдық бөлімшелермен қарым-қатынс жасайды және ҒЖ мен СБ эөніндегі проректорға бағынады.

8 Өзгертулердің енгізілу реті

8.1Ережеге өзгертулер енгізлуі ҒЖ және СБ проректорының рұқсатымен ғана жүзеге асады.

8.2 Бұл ережеге өзгерту енгізу ереже дайындалуы мен бекітілуіндегі реті бойынша ХББ басшысымен жүзеге асырылады.

8.3 Ереженің негізгі нұсқасына өзгерту енгізуді қызметкерлердә басқару бөлімі жүзеге асырады. Жұмыс нұсқасына өзгертулер – іс-қағаздарға жауапты бөлімдегілер ДП 133.025 – 2015 сәйкес жасалады.


9 Келісімдер мен таратулар
9.1 Бұл ереженің жобасын, сараптамаға жіберілуін және талқылануын дайындаушылар жүзеге асырады.

9.2 Бұл ереженің келісімін ҒЖ және СБ жөніндегі проректор және заң қызметінің басшысы, қызметкерлерді басқару бөлімінің басшысы, құжаттар бөлімінің басшысымен жүзеге асырылады және «келісімдер қағазында» рәсімделеді.

9.3 Түпнұсқаның қызметкерлерді басқару бөліміне жіберілуне дайындаушылар жауапты.

9.4 Ереженің түпнұсқасының жұмыс жасап жатқан экземпляры қызметкерлерді басқару бөлімінің қызметкерлерімен ХББ-ға жіберіледі.

9.5 Жұмыс барысындағы экземплярға жауапты ХББ басшысы болып табылады.

9.6 Қызметкерлерді Ереженің мазмұнымен таныстыруға ХББ басшысы жауапты.


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет