Англо-русско-казахский словарь физических терминовбет3/13
Дата13.09.2017
өлшемі2.49 Mb.
#831
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

B


back a [bæk] - обратный, задний - кері, артқы

back adv [bæk] - назад, обратно; сзади - қері, қайта; артта, артынан

back n [bæk] - задняя или оборотная сторона (чего-л.) - (бір заттың) артқы не сырт жағы

back v [bæk] - двигаться в обратном направлении; поддерживать - шегініп жүру; тіреу

background a [´bækgraund] - фоновый - фондық

background n [´bækgraund] - фон, задний план; подготовка - фон, артқы план; дайындық

backward adv [´bækwәd] - назад, обратно - артқа, қайта

bad a (worse, worst) [bæd] - плохой, испорченный - жаман, бұзылған

balance n [´bælәns] - весы; равновесие; маятник - таразы; тепе-теңдік; маятник; spring ~ - пружинные весы - серіппелі таразы

balance v [´bælәns] - уравновешивать, балансировать - теңгеру

ball n [bɔ:l] - шар(ик); балл - шар; балл

balloon n [bә´lu:n] - воздушный шар, аэростат - әуе

шары, аэростат

band n [bænd] - полоса (частот), зона, слой, (под)диапазон - (жиіліктер) жолағы, алқап, қабат, диапазон (бөлігі); energy ~ - энергетическая зона - энергетикалық алқап;

conduction ~ - зона проводимости - өткізгіштік алқабы; valence ~ - валентная зона - валенттік алқап

bandwidth n [´bændwidθ] - ширина полосы - жолақ ені

bar n [ba:] - брус(ок), стержень; блок, преграда; бар - кесек, тірек; блок, бөгет; бар

bar v [ba:] - преграждать, исключать - бөгеу, жою

base n [beis] - основа, база, опора, цоколь - негіз, база, тірек, цоколь

base v [beis] - основываться - негізделу

beaker n [´bi:kә] - лабораторный стакан (сосуд) - лабораториялық стақан (ыдыс)

beam n [´bi:m] - луч; пучок лучей (частиц); балка, брус, перекладина; балансир - сәуле; сәулелер (бөлшектер) шоғы; төрт қырлы бөрене, көпір ағаш; теңгергіш; light ~ - пучок света - жарық шоғы;

incident light ~ - падающий световой луч - түсушы жарық шоғы; narrow ~ - параллельный пучок лучей; острый луч – параллель сәулелер шоғы; сүйір сәуле

bear (bore, borne) v [bεә] - нести нагрузку, выдерживать - жүк көтеру, шыдау

bearing n [´bεәriŋ] - подшипник; пеленг - подшипник, пеленг

behave v [bi´heiv] - работать (о машине); вести себя - істеу (машина жөнінде); өзін-өзі ұстау

behaviour [bi´heivjә] (Aмер. behavior) n - поведение; свойства; режим (работы) - жүріс-тұрыс; қасиеттер; (іс) тәртібі

believe v [bi´li:v] - верить; полагать, думать, считать - сену; жорамалдау, ойлау, есептеу

belong v [bi´lɔŋ] - принадлежать - қатарында болу

bend (bent, bent) v [bend] - гнуть(ся), изгибать(ся) - ию (иіну), бүгу (бүгілу)

bending n [´bendiŋ] - изгиб - бүгіліс, иілу

bilinear a [bai´liniә] - двухлинейный, билинейный - қос сызықты, екі сызықты

bind (bound, bound) v [baind] - связывать – байланыстыру

binding n [´baindiŋ] - связь; скрепление, соединение -

байланыс; бекіту, қосу

binding (pr. p.) [´baindiŋ] - связующий, цементирующий; вяжущий - байланыстыратын, жабыстырушы

bit n [bit] - бит (единица информации) - бит (ақпарат бірлігі)

black a [blæk] - темный, черный - қараңғы, қара

black v [blæk] - затемнять; заглушать (радиопередачу) - күңгірттеу; (радиохабарды) басып тастау

block n [blɔk] - блок, блокировка; группа, узел; преграда - блок, бөгеу, кедергі жасау; топ, торап; бөгет

block v [blɔk] - преграждать, блокировать - кедергі жасау, бөгеу

blow (blew, blown) v [blou] - ударять, толкать; дуть; утекать (о газе); перегорать (о предохранителе) - соғу, итеру; үрлеу; кеміп қалу (газ жөнінде); күйіп кету (қорғағыш жөнінде);

blow up v [´blou´ʌp] - взрывать – жару

board n [bɔ:d] - доска; щит, пульт, панель; комиссия - тақта; қалқан, пульт, панель; комиссия; control ~ - пульт управления - басқару пульті; gauge [meter] ~ - приборная доска - аспап тақтасы

body n [´bɔdi] - (материальное) тело; корпус - (материалдық) дене; тұла бойы, тұрқы; black ~ - абсолютно черное тело - абсолюттық қара дене; ~ at rest - тело в состоянии покоя - тыныштық күйіндегі дене; elastic ~ - упругое тело - серпімді дене; moving ~ - движущееся тело - қозғалатын дене; rigid [solid] ~ - твердое тело - қатты дене

boil v [bɔil] - кипеть, кипятить – қайна(т)у

break n [breik] - поломка, разрыв; boiler n [´bɔilә] - бойлер, котел (паровой) - бойлер, (бу жіберетін) қазан

boiling a [´bɔiliŋ] - кипящий - қайнаудағы

boiling n [´bɔiliŋ] - кипение - қайнау; ~ point - точка кипения - қайнау нүктесі

bond n [bɔnd] - связь, обязательство; диффузный слой - байланыс, міндет; диффузиялық қабат; covalent ~ - ковалентная связь - ковалентті байланыс

bond v [bɔnd] - связывать, соединять - байланыстыру, қосу

book n [buk] - книга; произведение, сочинение - кітап; туынды, шығарма; record ~ - журнал наблюдений - бақылау журналы

bore n [bɔ:] - канал (трубки); диаметр канала, калибр - (түтік) арнасы; канал диаметрі, калибр

boric a [´bɔ:rik] - борный - бор

boride n [´bɔ:rid] - борид - борид

boron n [´bɔ:rɔn] - бор - бор

bottom n [´bɔtәm] - низ; дно; основание; низкочастотные звуки - асты; түп; табан; төмен жиілікті дыбыстар; at the ~ of - внизу - астында

bound n [baund] - граница; предел, ограничение; скачок, прыжок - шекара; шек, шектеу; қарғу, секіру

bound v [baund] - ограничивать; перемещаться скачками - шек қою; секіріп жүру

boundary n [´baundәri] - предел, порог; граница, стенка, линия раздела - шек, жоғарғы шек; шекара, қыр, айыру сызығы

bow n [bou] - дуга (в весах) - (таразыдағы) имек

box n [bɔks] - коробка; ящик; кожух; муфта - қорап; жәщік; қаптама; муфта; ~ of weights - разновески - әр салмақты кірілер жинағы

bracket n [´brækit] - скобка, держатель - жақша, қапсырма шеге, құрсау

brain n [brein] - мозг, ум, рассудок - ми, ақыл, ес

brake n [breik] - тормоз - тежеуіш

branch n [bra:nt∫] - ветвь, ответвление; область, направление - тарау, тармақ; сала, тарам

brass n [bra:s] - латунь, желтая медь - жез, сары мыс

breadth n [bredθ] - ширина – ен

break n [breik] - поломка, разрыв; прерыватель; размыкание, выключение(тока) - сыну, үзілу; үзгіш; ажыратылу, (ток) сөндіру

break (broke, broken) v [breik] - размыкать; разрушать, нарушать - ажырату; қирату, бұзу

breeder n [´bri:dә] - реактор-размножитель; бридерный реактор - көбейткіш реактор; бридер реакторы

bridge n [bridʒ] - мост(ик); перемычка; размыкание; шунт - көпір; мойын; ажыратылу; шунт

brief a [bri:f] - короткий, недолгий; краткий - қысқа, аз уақытта; қысқаша

briefly adv [´bri:fli] - вкратце, кратко, сжато - қысқаша, қысқартып

bright a [brait] - яркий – жарық

brightness n [´braitnis] - яркость – жарқындық

bring (brought, brought) v[briŋ] - приносить; вызывать; осуществлять - әкелу; қоздыру; жүзеге асыру

broad a [brɔ:d] - широкий - кең

broaden v [´brɔ:dn] - расширять - кеңейту, ұлғайту

broadening n [´brɔ:dniŋ] - расширение, уширение - ұлғаю, кеңею

bubble n [bʌbl] - пузырек, пузырь; пузырьковое включение - көбікше, көпіршік; көпіршікті қоспа

build (built, built) v [bild] - строить, конструировать - салу, құрастыру

build-up n [´bildʌp] - нарастание - өсу

bulb n [bʌlb] - лампа накаливания; баллон, колба - қыздыру шамы; баллон, колба; light ~ - лампа накаливания - қыздыру шамы

bulk a [bʌlk] - объемный - көлемдік

bulk n [bʌlk] - объем; масса; основная, большая часть чего-либо - көлем, масса; бір заттың негізгі, басым бөлігі

bullet n [´bulit] - пуля, ядро - оқ, ядро

burn (burnt, burned) v [bә:n] - гореть, жечь - жану, күйдіру

burner n [´bә:nә] - горелка -

шілтер, жанарғы

burning n [´bә:niŋ] - горение - жану, күю

burst n [bә:st] - вспышка; всплеск; импульс, толчок - жарқ

ету; лап ету; импульс, түрткі

burst (burst, burst) v [bә:st] - взрывать; разрывать - жару, жырту

C

calculate v [´kælkjuleit] - вычислять, рассчитывать - есептеу, санау

calculation n [ِ kælkju´lei∫әn] - вычисление, подсчет - есептеу, есеп

calculus (pl. calculuses) n [´kælkjulәs] - исчисление - есептеу

calibrate v [´kælibreit] - калибровать, градуировать; проверять - ‰лгілеу, µлшемдеу; тексеру

call n [kɔ:l] - вызов; позывной сигнал - шаќыру; шаќыру сигналы

call v [kɔ:l] - звать; называть - шаќыру; атау; ~ for - требовать, предусматривать - талап ету, ескерілу

caloric a [kә´lɔric] - тепловой, термический - жылулық

caloric n [kә´lɔric] - теплород - жылутегі

can n [kæn] - кожух; колпак; стакан - ќаптама; ќалпаќ; стаќан

can v [kæn] - консервировать - консервілеу

canning n [´kæniŋ] -

консервирование - консервілеу

cancel v [´kænsәl] - сокращать; гасить, стирать; аннулировать - азайту; сµндіру, µшіру; жою

cancellation n [ِ kænsә´lei∫әn] - сокращение; гашение, стирание; аннулирование - азаю; сµндіру, µшіру; жою

candle n [´kændl] - свеча; международная свеча (единица силы света) - шам; халыќаралыќ шам (жарыќ к‰шініњ бірлігі)

capable a [´keipәbl] - способный, умелый - ќабілетті, шебер

capacitance n [kә´pæsitәns] - емкость; емкостное сопротивление - сыйымдылыќ; сыйымдылыќ кедергі

capacitor n [kә´pæsitә] - конденсатор – конденсатор; ~ plate - обкладка конденсатора - конденсатор астары

capacity n [kә´pæsiti] - емкость; способность; мощность - сыйымдылыќ; ќабілеттілік; ќуат; heat ~ - теплоемкость - жылу сыйымдылығы

capture n [´kæpt∫ә] - захват; улавливание - ќармау; ±стау

capture v [´kæpt∫ә] -

захватывать, улавливать - ќармау; ±стау

car n [ka:] - автомашина; вагон; тележка - автокµлік; вагон; арба

carbon n [´ka:bәn] - углерод; угольный электрод - кµміртек; кµмір электроды

care n [kεә] - уход, содержание; тщательность - к‰тім, асырау; ±ќыптылыќ

careful a [´kεәful] - внимательный; аккуратный; осторожный - м±ќият; ±ќыпты; саќ

carrier n [´kæriә] - носитель, держатель, опора - тірек, т±тќыш, с‰йеніш

carry v [´kæri] - нести, переносить; проводить - алып ж‰ру, тасу; µткізу

case n [keis] - случай, обстоятельство; кожух, корпус, чехол - оќиѓа, жаѓдай; ќаптама, т±рќы, тыс

cast (cast, cast) v [ka:st] - бросать; (тех.) отливать - тастау; (тех.) ќ±йып жасау

cause n [kɔ:z] - причина, основание; дело - себеп, негіз; іс

cause v [kɔ:z] - вызывать, причинять, заставлять - ќоздыру, келтіру, мєжб‰р ету

cavity n [´kæviti] - полость; объемный резонатор - ќуыс; кµлемдік резонатор

cease v [si:s] - переставать,


прекращать(ся) - аяќталу, біту

cell n [sel] - (гальванический) элемент; ячейка; фотоэлемент; камера; клетка - (гальваникалыќ) элемент;±яшыќ; фотоэлемент; ќуыс; клетка; dry ~ - сухой элемент - құрғақ элемент

cellular a [´seljulә] - клеточный - клеткалы

centre (Амер. center) n [´sentә] - центр, середина, ось - орталыќ, орта, кіндік; ~ of gravity - центр тяжести - ауырлық кіндігі; vibrating ~ - центр колебания - тербеліс кіндігі

centrifugal a [sen´trifjugәl] - центробежный - центрден тепкіш

centripetal a [sen´tripitl] - центростремительный - центрге тартќыш

certain a [´sә:tn] - определенный; надежный; достоверный - белгілі; сенімді; ақиқат

certainly adv [´sә:tnli] - конечно, несомненно - єрине, ш‰бєсіз

certainty n [´sә:tnti] - несомненный факт, достоверность - к‰мєнсіз факт, д±рыстыќ

chain n [t∫ein] - цепь; чейн (мера длины) - тізбек; чейн (±зындыќ µлшемі)

chamber n [´t∫eimbә] - камера, отсек, отделение - камера; ќуыс, бµлім; bubble ~ - пузырьковая

камера - кµпіршікті камера; cloud ~ - камера Вильсона - Вильсон камерасы; collision ~ - камера столкновений - соќтыѓысу камерасы

chamber v [´t∫eimbә] - помещать в камеру - камера ішіне салу

chance n [t∫a:ns] - случай; вероятность - оќиѓа; ыќтималдыќ

change n [t∫eindʒ] - изменение; переход; замена; превращение - µзгеру; ауысу; алмасу; айналу

change v [t∫eindʒ] - изменяться, менять; превращаться - µзгеру, алмастыру; айналу

changing a [´t∫eindʒiŋ] - переменный (о токе) - айнымалы (тоқ жµнінде)

channel n [´t∫ænl] - канал, русло - канал, арна

chapter n [´t∫æptә] - глава; тема - тарау; таќырып

character n [´kæriktә] - знак, символ; кодовая комбинация импульсов - тањба, символ; импульстардыњ кодтыќ ќиыстыруы

characterize v [´kæriktәraiz] - характеризовать - сипаттау

charge n [t∫a:dʒ] - заряд; нагрузка - заряд; ж‰ктеме; ~ density - плотность заряда - заряд тығыздығы; ~ distribution

- распределение заряда - заряд таралуы; moving ~ - движущийся заряд - жылжымалы заряд; negative ~ - отрицательный заряд - теріс заряд; point ~ - точечный заряд - н‰ктелі заряд; positive ~ - положительный заряд - оң заряд; stationary ~ - покоящийся заряд - тыныштыќ ќалпындаѓы заряд; surface(-bound) ~ - поверхностный заряд - беттік заряд; test ~ - пробный заряд - сыншы заряд; unit ~ - единица заряда; равный единице заряд - заряд бірлігі; бірге тењ заряд

charge v [t∫a:dʒ] - заряжать, нагружать - зарядтау; жүктеу

check n [t∫ek] - проверка, контроль - тексеру, баќылау

check v [t∫ek] - проверять, контролировать - тексеру, баќылау

choose (chose, chosen) v [t∫u:z] - выбирать - тањдау

choice n [t∫ɔis] - выбор - тањдау

circle n [´sә:kl] - окружность, круг - шењбер, дµњгелек

circular a [´sә:kiulә] - круговой – айналма

circuit n [´sә:kit] - цепь; схема, контур, замкнутая линия - тізбек; с±лба, пішін, т±йыќ сызыќ; alternating current ~ - цепь переменного тока - айнымалы тоқ тізбегі; ~ breaker - выключатель в цепи - тізбек

ажыратқышы; element - элемент цепи, схемный элемент - тізбек элементі, сұлба элементі; closed ~ - замкнутая цепь, замкнутый цикл - т±йыќ тізбек, т±йыќ цикл; direct current ~ - цепь постоянного тока - т±раќты тоқ тізбегі; equivalent ~ - схема замещения, эквивалентная схема - алмастыру сұлбасы, балама сұлбасы; external ~ - внешняя цепь - сыртқы тізбек

circumference n [sә´kʌmfәrәns] - окружность (круга), контур замкнутой линии, длина окружности; периферия - (шењбер) ±зындыѓы, т±йыќ сызыќтыњ пішіні, шењбер ±зындыѓы; шалѓай жатќан жаќ

circumstance n [´sә:kәmstәns] - (рl) подробности; обстоятельства - егжей-тегжейі; жаѓдайлар

class n [kla:s] - класс; категория, разряд; группа - класс; дєреже, ќатар; топ

classify v [´klæsifai] - группировать, классифицировать - топтау, жіктеу

clean a [kli:n] - чистый – таза

clean v [kli:n] - очищать, прочищать - тазалау, тазарту

clear а [kliә] - чистый; ясный, светлый, прозрачный - таза; айќын, ашыќ, мµлдір

clearly adv [´kliәli] - ясно, понятно; чисто - айќын,


т‰сінікті; таза

clarify v [´klærifai] - пояснять, выяснять; очищать - т‰сіндіру, аныќтау; тазалау

clock n [klɔk] - часы - саѓат

clockwise a [´klɔkwaiz] - движущийся по часовой стрелке - саѓат тілі баѓытымен ж‰ретін

close a [klous] - закрытый; близкий; тесный (о контакте), замкнутый - жабыќ; жаќын орналасқан; тыѓыз байланысќан (контакт жµнінде), т±йыќ

close v [klouz] - замыкать; закрывать - т±йыќтау; жабу

closed a [klouzd] - закрытый, запертый; замкнутый, законченный; находящийся под током - жабыќ, бекітулі; т±йыќталѓан, біткен; тоќќа ќосылѓан к‰йінде

cloud n [klaud] - облако, туча; пятно - б±лт; даќ

cluster n [´klʌstә] - сгусток, скопление; группа; пучок - шоѓыр; топ; шоќ ; dispersed ~ - рассеянное созвездие - шашыраѓан шоќж±лдыз; star ~ - звездное скопление - ж±лдызды шоѓыр; vacancy ~ - свободное созвездие - бос шоќж±лдыз

coal n [koul] - (каменный) уголь - (тас) кµмір

coalesce v [ِkouә´les] - соединяться, слипаться - бірігу, жабысу

coat v [kout] - покрывать - жабу, қаптау, каттау

coating n [´koutiŋ] - покрытие, оболочка, налет - жабу, қабықша, қабат

coexistence n [´kouig´zistәns] – сосуществование - ќатар µмір с‰ру

coherence n [kou´hiәrәns] - связь, сцепление, когерентность - байланыс, ілінісу, когеренттік

coherent a [kou´hiәrәnt] - связный; сцепленный; когерентный - байланысќан; ілініскен/біріккен; когерентті

cohesive a [kou´hi:siv] - способный к сцеплению, когезионный - ілінісуге бейімді, когезиялыќ

coil n [kɔil] - катушка; спираль; виток - шарѓы; спираль; орам; moving ~ - движущаяся катушка - жылжымалы шарғы

coil v [kɔil] - свертывать, скручивать кольцом, спиралью - орау, шыѓыршыќтау, ширату

coincide v [ِkouin´said] - совпадать - дєл келу(мат.) беттесу

coincidence n [kou´insidәns] - совпадение - тура келу

coincident a [kou´insidәnt] - совпадающий, соответствующий - тура келуші, ‰йлесуші

cold a [kould] - холодный, недействующий; низкотемпературный - суыќ, іскеќосылмаѓан; тµмен температуралы

cold-worked a [´kould´wә:kt] - холоднообработанный (давлением) - (ќысым арќылы) суыќ к‰йінде µнделген

collapse v [kә´læps] - рушиться, обваливаться - ќ±лау / бүліну, опырылып ќ±лап т‰су

collapse n [kә´læps] - крушение; обвал; падение - апат; опырылып ќ±лау; ќ±лау

collect v [kә´lekt] - собирать - жинаќтау

collection n [kә´lek∫әn] - собирание; скопление; набор - жинаќтау; шоғыр; жиынтық

collector n [kә´lektә] - коллектор; токосниматель - коллектор; тоқ сµндіргіш

collide v [kә´laid] - сталкиваться – соқтығысу

collision n [kә´liʒәn] - столкновение, соударение - соқтығу; µзара соқтығысу; elastic ~ - упругое столкновение - серпімді соқтығысу; head-on-~ - лобовое столкновение - маңдайлық соқтығу

colour (Амер. color) n - цвет, окраска - тус; бояу

colour (Амер. color) v [´kʌlә] - окрашивать – бояу

column n [´kɔlәm] - столбец; колонка; столб; колонна - қатар; бағана; діңгек; тіреуіш

combination n [ِkɔmbi´nei∫әn] -

сочетание, комбинация - тіркестіру; қиыстыру

combine v [kәm´bain] - сочетать, комбинировать - тіркестіру; қиыстыру

combustion n [kәm´bʌst∫әn] - сгорание, горение - жану, қүю

come (came, come) v [kʌm] - приходить - келу; ~ across - натолкнуться - соқтығысып қалу; (ауыспалы) устіне түсу; ~ into effect - вступать в силу - күшіне ену

commercial a [kә´mә:∫әl] - коммерческий, промышленный - сауда(лық), µнеркєсіп(ті)

common a [´kɔmәn] - общий; обычный, простой - жалпы; дағдылы, қарапайым

commonly adv [´kɔmәnli] - обычно, обыкновенно - єдетте, єдетінше

communicate v [kә´mju:nikeit] - сообщать(ся), связывать(ся) - қатынасу, байланысу

communication n

[kәِ mju:ni´kei∫әn] - связь, коммуникация, сообщение - байланыс қатынас, қарым-қатынас, хабарласуcommutation n [ِkɔmju´tei∫әn] - замена - ауыстыру, алмастыру, орнына салу

commutative a [kә´mju:tәtiv] -

касающийся замены; коммутативный,перестановочный - ауыстырумен байланысты; коммутативті, алмастырма

commutator n [´kɔmjuteitә] - коллектор - коллектор

commute v [kә´mju:t] - заменять, коммутировать - ауыстыру, алмастыру, орнына салу

comparable a [´kɔmpәrәbl] - сравнимый, сопоставимый - салыстырмалы, салыстыруға келетін

comparative a [kәm´pærәtiv] - сравнительный; относительный - салыстырма; салыстырмалы

comparatively adv [kәm´pærәtivli] - сравнительно - салыстырғанда

compare v [kәm´pεә] - сравнивать - салыстыру

comparison n [kәm´pærisn] - сравнение, компарирование – салыстыру

compass n [´kʌmpәs] - окружность; круг; компас - шеңбер; дөңгелек; компас

compete v [kәm´pi:t] - конкурировать, состязаться - бәсекелесу, жарысқа түсу

competition n [ِkɔmpi´ti∫әn] - соревнование, конкуренция - жарыс, бәсеке

complete a [kәm´pli:t] -

замкнутый, полный, цельный - тұйық, толық, толығыменcomplete v [kәm´pli:t] - заканчивать, завершать - аяқтау, бітіру

completely adv [kәm´pli:tli] - совершенно, полностью - әбден, мүлде

completeness n [kәm´pli:tnis] - завершенность - аяқталғандық

complicated a [´kɔmplikeitid] - сложный, трудный для понимания - күрделі, түсінуге қиын

compose v [kәm´pouz] - составлять, создавать - құрастыру, жарыққа шығару

composition n [ِkɔmpә´zi∫әn] - состав, векторное сложение - құрам, векторлық қосу; ~ of forces - (векторное) сложение сил - (векторлық) күштерді қосу; ~ by weight - состав по весу - салмағына қарай құрам

compound n [´kɔmpaund] - соединение; смесь; состав - қоспа; аралас; құрам

compound a [´kɔmpaund] - составной, сложный - құрмалас; күрделі

compress v [kәm´pres] - сжимать, сдавливать - қысу; сығу

compressibility n [kәmِpresi´biliti] - cжимаемость - қысылушылық

compressible а [kәm´presәbl] -

сжимаемый - сығылған
compression n [kәm´pre∫әn] - сжатие - қысым, сығым

compressional a [kәm´pre∫әnәl] - сжимающий, сжатый - қысушы, сығылған

comprise v [kәm´praiz] - содержать; составлять; включать - құрамында болу; құрау

computation n [ِkɔmpju´tei∫әn] - исчисление; вычисление, подсчет - есептеп шығару; есептеу, есеп; hand ~ - вычисление от руки - қолмен есептеу

compute v [kәm´pju:t] - вычислять, подсчитывать - есептеу, санау

computer (Амер. computor) n [kәm´pju:tә] - ЭВМ; компьютер - электрондық есептеуші машина

concave a [´kɔn´keiv] - вогнутый - ойыс

concept n [´kɔnsept] - понятие; представление; концепция - ұғым; түсінік; концепция

conceptual a [kәn´septjuәl] - понятийный, умозрительный - ұғымдық, ойша

concern n [kәn´sә:n] - фирма, предприятие, концерн; забота, интерес - фирма, кәсіпорны, концерн; қамқорлық, құштарлық

concern v [kәn´sә:n] - касаться, иметь отношение; заботиться - қатысты болу, байланысты болу; қамын ойлау

concise a [kәn´sais] - краткий, сжатый, сокращенный - қысқа, қысқаша, қысқартылған

conclude v [kәn´klu:d] - (с)делать вывод, прийти к заключению - қорытынды шығару, түйінге келу

conclusion n [kәn´klu:ʒәn] - заключение, вывод - қорытынды, түйін

condensate v [´kɔndenseit] - конденсировать, сгущать; сжижать - қысу, қоюландыру; сұйылту

condensation n [ِ kɔnden´sei∫әn] - сгущение; сжижение; конденсация - сұйылту; сығылу; конденсация; momentum space ~ - бозе-конденсация; конденсация бозе-газа - бозе-конденсация; бозе-газдың сұйылтуы

condense v [kәn´dens] - конденсировать, сгущать; сжижать - қысу, қоюландыру; сұйылту

condition n [kәn´di∫әn] - условие; состояние - шарт, жағдай; қүй; under such ~s - при таких условиях - осындай жағдайларда

conditional a [kәn´di∫әnl] - условный - шартты

conduct v [kәn´dʌkt] - проводить (электрический ток), служить проводником; руководить - (электр тоқты)

өткізу, өткізгіші болу; басқару

conductance n [kәn´dʌktәns] - активная проводимость - активті өткізгіштік

conduction n [kәn´dʌk∫әn] - проводимость - өткізгіштік; electrical ~ - электропроводимость - электр өткізгіштік; heat ~ - теплопроводность - жылу өткізгіштік

conductivity n [ِ kɔndʌk´tiviti] - удельная (электрическая) проводимость - меншікті (электр) өткізгіштік; thermal ~ - удельная теплопроводность - меншікті жылу өткізгіштік

conductor n [kәn´dʌktә] - проводник - өткізгіш; current-carrying ~ - проводник с током - тоққа қосылған өткізгіш; poor ~ - плохой проводник - нашар өткізгіш

cone n [koun] - конус; сопло; раструб, головная часть - конус; шошақ канал; кең балақ, алғы бөлік

configuration n [kәnِ figju´rei∫әn] - очертание, форма; конфигурация - кескін, пішін; конфигурация

confine v [kәn´fain] - ограничивать; удерживать - шектеу; ұстау

confirm v [kәn´fә:m] - подтверждать - растау


confusion n [kәn´fju:ʒәn] - путаница - шатақ, былық(па), бытықы-шытықы

connect v [kә´nekt] - соединять(ся), связывать(ся) - қосу (қосылу), байланастыру (байланысу)

connection n [kә´nek∫әn] - связь; соединение; схема (включения) - байланыс; қосу / жалғау; (қосу) сұлбасы

consequence n [´kɔnsikwәns] - следствие, результат - салдар, нәтиже

conservation n [ِkɔnsә´vei∫әn] - сохранение; охрана; забота - сақтау; қорғау; қамқорлық; energy ~ - сохранение энергии - қуаттың сақталуы; ~ of charge - сохранение заряда - зарядтың сақталуы; ~ of matter - сохранение материи - материяның сақталуы; momentum ~ - сохранение импульса - импульстің сақталуы

conserve v [kәn´sә:v] - сохранять, сберегать, консервировать - сақтау, қорғау, консервілеу

consider v [kәn´sidә] - учитывать, считать, полагать; рассматривать - санасу, есептеу, ойлау; қарау

considerable a [kәn´sidәrәbl] - значительный, важный, большой - мәнді, маңызды, едәуір

consist v [kәn´sist] - состоять

(из); заключать(ся); совмещать(ся) - тұру / құрылу; болу; қабысу

consistent a [kәn´sistәnt] - согласованный, соответствующий; совместный - қелісілген, сайма-сай; бірлескен

constant a [´kɔnstәnt] - постоянный - тұрақты

constant n [´kɔnstәnt] - постоянная величина, константа - тұрақты шама, константа; arbitrary ~ - произвольная постоянная - кез келген тұрақты шама; elastic ~ - упругая постоянная - серпімді тұрақты шама; stress-optical ~ - постоянная светового давления - жарық қысымының тұрақтысы

constituent n [kәn´stitjuәnt] - составная часть, компонент - құрайтын бөлік, компонент

constitute v [´kɔnstitju:t] - образовывать, составлять - құрау

constitutive a [´kɔnstitju:tiv] - основной, существенный, определяющий - негізгі, маңызды, анықтаушы

consumption n [kәn´sʌmpәn] - потребление, расход - тұтыну, шығын

contact n [´kɔntækt] - контакт, сцепление, соприкосновение – түйісу / қосылу, іліну / жабысу, жаңасу / тию

contain v [kәn´tein] -

содержать в себе; (мат.) делиться - ішінде бар болу; (мат.) тура бөліну

content n [´kɔntent] - содержание; вместимость; площадь (геометрической фигуры) - мөлшер; сыйымдылық; (геометриялық фигураның) ауданы; heat ~ - теплосодержание, энтальпия - жылу мөлшері,энтальпия

continue v [kәn´tinju:] - продолжать - жалғастыру

continuous a [kәn´tinjuәs] - непрерывный, постоянный - үзіліссіз, ұласқан, тұрақты

contract v [kәn´trækt] - сжиматься, сужать(ся), стягивать(ся) - қысылу / сығылу, тарылту (тарылу), қысқартылу

contradict v [ِ kɔntrә´dikt] - противоречить - қайшы болу

contribute v [kәn´tribjut] - делать вклад, способствовать - үлес қосу, мүмкіндік жасау

contribution n [ِkɔntri´bju:∫әn] - вклад; благоприятный фактор; статья - қосылған үлес; қолайлы жағдай; мақала

convenience n [kәn´vi:njәns] - удобство – ыңғайлылық

convenient a [kәn´vi:njәnt] - удобный, подходящий - ыңғайлы, қолайлы

convention n [kәn´ven∫әn] - условие, правило; условное обозначение - шарт, ереже;


шартты белгі

conventional a [kәn´ven∫әnl] - условный; обычный - шартты; кәдімгі

converge v [kәn´vә:dʒ] - сходиться - жинақталу

convergence n [kәn´vә:dʒәns] - сходимость, конвергенция - жинақтылық

converging a [kәn´vә:dʒiŋ] - собирающий (о линзе) - жинағыш (линза жөнінде)

conversion n [kәn´vә:∫әn] - преобразование, превращение - түрлену, айналу

convert v [kәn´vә:t] - преобразовывать, превращать - түрлендіру, айналдыру

cool v [ku:l] - охлаждать - суыту

coolant n [´ku:lәnt] - охладитель, хладагент - суытқыш, суытқыш агент

cooling a [´ku:liŋ] - охлаждение - суыту

core n [kɔ:] - сердечник; ядро, центральная часть - өзек; ортасы, орталық бөлік

соrk n [kɔ:k] - пробка - тығын

соrk v [kɔ:k] - затыкать пробкой; закупоривать - тығындау

corner n [´kɔ:nә] - угол, часть - бұрыш, бөлік

correct a [kә´rekt] - правильный, точный - дұрыс,

дәл

correct v [kә´rekt] - править, исправлять, корректировать - түзету, жөндеу, дұрыстау

correction n [kә´rek∫әn] - коррекция, поправка - түзету, жөндеу

correlate v [´kɔ:rileit] - взаимно соотноситься, коррелировать - өзара қатыста болу

correlation n [ِkɔri´lei∫әn] - соотношение, (взаимо)связь, корреляция - ара қатыс, (өзара) байланыс, корреляция

correspond v [ِkɔris´pɔnd] - согласовываться, соответствовать - келісу, сәйкестену

corresponding a [ِkɔris´pɔndiŋ] - соответствующий; аналогичный - сәйкес; ұқсас

count v [kaunt] - считать, подсчитывать - санау, есептеу

counter n [´kauntә] - счетчик - санауыш

counteract v [ِkauntә´rækt] - противодействовать, уравновешивать - кедергі жасау, теңгеру

counterpart n [´kauntәpa:t] - соответствующая величина, соответствующее понятие; заменитель; копия; двойник - сәйкес шама, сәйкес ұғым,


ауыстырушы; көшірме; ұқсас

counting n [´kauntiŋ] - счет - санау

coupling n [´kʌpliŋ] - соединение, связывание; взаимодействие - қосу, байланыс; әрекеттестік

course n [kɔ:s] - направление, курс; ход, течение; порядок; линия действия - бағыт, бет алыс; барыс, ағым; тәртіп; қимыл жолы

cover n [´kʌvә] - футляр, чехол, кожух, покров - қынап, тыс, қаптама, жапқыш

cover v [´kʌvә] - покрывать, закрывать, укрывать; охватывать (область) - бүркеу, жабу, жасыру; (саланы) қамту

covering n [´kʌvәriŋ] - оболочка; покрытие - қабық; бүркеу

create v [kri´eit] - создавать, творить - жасау, жарату

creation n [kri´ei∫әn] - создание, творение; произведение - туынды; шығарма

cross n [krɔs] - пересечение, перекрещивание - түйіспе, торап

cross v [krɔs] - пересекать(ся), скрещивать(ся) - кесіп өту (қиылысу), айқастыру (айқасу)

cross-section n [´krɔs´sek∫әn] -

поперечное сечение; эффективное сечение - көлденең қима; тиімді қима; circular ~ - круговое сечение - дөңгелек қима

crystalline a [´kristәlain] - кристаллический; прозрачный - кристалдық; мөлдір

curious a [´kjuәriәs] - любопытный, необычный - қызық, әдеттен тыс, айрықша

current a [´kʌrәnt] - современный; текущий - осы заманғы; қазіргі

current n [´kʌrәnt] - электрический ток, сила тока; течение, поток - электр тоғы, тоқ күші; ағыс, тасқын; alternating ~ - переменный ток - айнымалы тоқ; changing ~ - переменный ток - айнымалы тоқ; convection ~ - конвекционный поток - конвекциялық ағын; ~ density - плотность тока - тоқ тығыздығы; ~ element - элемент тока - тоқ элементі; ~ flow - поток тока - тоқ ағыны; ~-voltage characteristics - вольт-амперная характеристика - вольт-амперлік сипаттама; direct ~ - постоянный ток - тұрақты тоқ; electron ~ - ток

электронной проводимости - электрон өткізгіш тоғы; variable ~ - переменный ток - айнымалы тоқ; varying ~ - переменный ток - айнымалы тоқ

curvature n [´kә:vәt∫ә] - кривизна, изгиб - қисықтық, бүгіліс

curve n [kә:v] - кривая, график, лекало - қисық сызық, график, қисық сызықтарды сызатын сызғыш; adiabatic ~ - адиабатическая кривая - адиабаттық қисық; decay ~ - кривая спада, кривая затухания (свечения) - кему қисығы, (жарқырау) басылуының қисығы

curve v [kә:v] - изгибать, закруглять – бүгу / ию, жұмырлау

cut (cut, cut) v [kʌt] - резать, разрезать; сокращать - кесу / турау, қию; қысқарту

cut n [kʌt] - разрез; сокращение, сечение, профиль, уменьшение - тілік; қысқарту, қима, пішін, кему

cycle n [´saikl] - период, цикл, круговой процесс; герц - мерзім, айналым, айналма процесс; герц

cycle v [´saikl] - совершать цикл - айналым жасау


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет