Англо-русско-казахский словарь физических терминов


particle ~ - поток частиц - бөлшектер ағыны; radiant ~бет5/13
Дата13.09.2017
өлшемі2.49 Mb.
#831
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
particle ~ - поток частиц - бөлшектер ағыны; radiant ~ - лучистый поток - сәулелер ағыны

fly (flew, flown) v [flai] - летать - ұшу

followv [´fɔlou] - следовать, придерживаться - еру, қолдану; as ~s - следующим образом – осылай

followinga [´fɔlouiŋ] -следующий; следящий - келесі; қадағалап бақылаушы

following n [´fɔlouiŋ] - сопровождение; слежение - ере жүру; қадағалау

foot n [fut] - ступня; основание; опора; фут - табан; ірге тас; тірек; фут

footnote n [´futnout] - сноска; примечание - сілтеме; ескерту

forbidden pp [fә´bidn] - запрещенный - тыйым салынған

force n [fɔ:s] - сила - күш, пәрмен; applied ~ - приложенная сила - түскен күш; arm of a ~ - плечо силы - күш иіні; attractive ~ - сила притяжения - тартылыс күші; balanced ~ - уравновешенная сила - теңгерілген күш; body ~ - объемная сила - көлемдік күш; centrifugal ~ - центробежная сила - ортадан тепкіш күш; centripetal ~ - центростремительная сила - ортаға тартқыш күш; cohesive ~ - сила сцепления - ілініс күші; component of a ~ - составляющая силы - күш құраушы; composition of ~s - сложение сил - күштер қосылуы; compressive ~ - сжимающее усилие - сығушы күш; constant ~ - постоянная сила - тұрақты күш; dissipative ~ - распределительная сила - үлестіруші күш; downward ~ - сила, направленная вниз, сила с

наклоном вниз - төменге қарай бағытталған күш, төменге иілген күш; driving ~ - вынуждающая сила, сила тяги, побудительная причина - мәжбүрлеуші күш, тартым күші, түрткі болған себеп; electromotive ~ - электродвижущая сила - электр қозғаушы күш; equivalent ~ - эквивалентная сила - тең күш; external ~ - внешняя сила - сыртқы күш; field of ~ - силовое поле - күш өрісі; friction ~ - сила трения - үйкеліс күші; gravity ~ - сила тяжести - ауырлық күш; inertial ~ - сила инерции - инерция күші; internal ~ - внутренняя сила - ішкі күш; net ~ - полезная сила - пайдалы күш; nuclear ~ - ядерная сила - ядролық күш; point of application of ~ - точка приложения сил - күш түскен нүкте; repulsive ~ - сила отталкивания - тебу күші; resistance ~ - сила сопротивления - кедергі күші;

resultant ~ - результирующая сила - қорытқы күш; unbalanced - неуравновешенная сила - теңгерілмеген күш; upward ~ - сила, направленная (под углом) вверх - (белгілі бір бұрышта) жоғарыға бағытталған күш;

variable ~ - переменная сила -

айнымалы күш

force v [fɔ:s] - заставлять -


мәжбүр ету

foreign a [´fɔrin] - чужеродный, посторонний, зарубежный - бөтен, бөгде, шетелдік

form n [fɔ:m] - вид; выражение, форма - түр; көрініс, форма

form v [fɔ:m] - образовывать(ся), формировать(ся) - құру (құрылу), қалыптастырү (қалыптасу)

formation n [fɔ:´mei∫әn] - образование; возникновение; форма; формирование - құрылу; шығу; форма; қалыптасу; compound nucleus ~ - сложное ядерное образование - күрделі ядролық форма

formal a [´fɔ:mәl] - номинальный, правильный, симметричный - көрсетілген, дұрыс, симметриялық

former a [´fɔ:mә] - прежний, бывший, первый (из двух) - бұрынғы, бұрын болған, алғашқысы

forward a [´fɔ:wәd] - передний; передовой - алдағы; алдыңғы қатарлы

forward adv [´fɔ:wәd] - вперед, дальше - алға, ары қарай

found v [faund] - основывать -

негізін салуfoundation n [faun´dei∫әn] - основание, фундамент, база - негіз, ірге тас, база

four-dimensional a [´fɔ:di´men∫әnl] - четырехмерный - төрт өлшемді

fraction n [´fræk∫әn] - дробь, часть, доля - бөлшек; бөлік, үлес; ~ of total mass - весовая доля - салмақтық үлес; conversion ~ - коэффициент преобразования - түрлендіру коэффициенті

frame n [freim] - корпус; рам(к)а;строение; система отсчета; система координат - корпус; рам(к)а; ғимарат; санақ жүйесі; координаттар жүйесі; inertial ~ of reference - инерциальная система отсчета - инерциялық санақ жүйесі; reference ~ - система отсчета - санақ жүйесі

framework n [´freimwә:k] - каркас; рам(к)а - негізгі қаңқа; рам(к)а

free a [fri:] - свободный, лишенный - еркін, бос, айырылған

freedom n [´fri:dәm] - свобода; люфт, зазор - бостандық; люфт, саңылау

freeze (froze, frozen) n [fri:z] - замерзать; замораживать - мұз боп қату;мұздату

freezing point - точка (температура) замерзания -


мұздау нүктесі (температурасы)

frequency n [´fri:kwәnsi] - частота, повторяемость - жиілік, қайталана беру

frequent a [´fri:kwәnt] - частотный - жиілік

fresh a [fre∫] - свежий, новый - соңғы, жаңа

friction n [´frik∫әn] - трение - үйкеліс

frictionless a [´frik∫әnlis] - свободный от трения – үйкеліссіз

front n [frʌnt] - передняя часть; фронт - алдыңғы жағы, алды; фронт; in ~ of - впереди (чего-л.) – алдында

fruitful a [´fru:tful] - плодотворный - жемісті, нәтижелі

fuel n [fjuәl] - топливо, горючее - отын, жанар май

fulcrum (pl fulcra) n [´fʌlkrәm] - точка опоры (рычага) - (рычагтың) тірек тиянағы

full a [ful] - полный, целый; поглощенный - толы, толық; бүтіндей сінген

fully adv [´fuli] - вполне, совершенно - толық, әбден

fundamental a [ِfʌndә´mentl] - основной; элементарный; фундаментальный; существенный - негізгі; қарапайым; басты; маңызды

furnace n [´fә:nis] - печь; топка - пеш; пештің оттығы


furthermore adv [´fә:ðә´mɔ:] - к тому же; кроме того; более того - оған қоса; оның үстіне

fusion n [´fju:ʒәn] - плавка,

плавление; слияние, синтез - балқыту, қорыту, еріту; қосылу, синтез

future n [´fju:t∫ә] - будущее - келешек, болашақ

G

gain n [gein] - усиление, коэффициент усиления, выигрыш - күшею, күшею коэффициенті, ұтыс; ~ in energy - приращение энергии - энергияның қосымша өсуі, (өсімшесі); directive ~ - коэффициент направленного действия - бағытталған әрекет коэффициенті; frictional heat ~ - выделенное при трении количеств теплоты - үйкеліс арқылы шығарылған жылу мөлшері; power ~ - усиление по мощности - қуат күшеюі

gap n [gæp] - зазор; интервал - ссаңылау; интервал

gas n [gæz] - газ - газ; carrier ~ - газ-носитель - тасымалдаушы газ

gauge n [geidʒ] - манометр; контрольно-измерительный прибор, датчик - манометр; бақылаулық өлшегіш аспап

general a [´dʒenәrәl] - общий,

обычный, полный, всеобщий, главный, общая часть, общие сведения - жалпы, толық, бірыңғай, басты, жалпы бөлім, жалпы мағлұматgeneralise (Am. generalize) v

[´dʒenәrәlaiz] - обобщать - жинақтап қорыту

generality n [ِdʒenә´ræliti] - общность - жалпылық, ортақтық

generalization v [ِ dʒenәrәlai´zei∫әn] - обобщение - талдап қорыту

generally adv [´dʒenәrәli] - обычно, вообще - әдетте, жалпы алғанда

generate v [´dʒenәreit] - образовывать; производить, вырабатывать; генерировать; порождать - құру; жасау, шығару; өндіру; тудыру

generation n [ِdʒenә´rei∫әn] - создание; образование; порождение, генерация; поколение - құру; шығу; тудыру; ұрпақ, буын

generator n [´dʒenәreitә] - источник, генератор - көз, генератор

get (got, got) v [get] - доставать, достигать, получать,

становиться - табу, жету, алу,болып кету

give (gave, given) v [giv] - давать; уступать - беру; көну

given pp [´givn] - данный;

заданный; определенный - бұл, осы; берілген; белгілі

glass n [gla:s] - стекло; линза; стакан - шыны; линза; стақан; magnifying ~ - увеличительное стекло, лупа -

ұлғайтқыш шыны, лупа; measuring ~ - мензурка - өлшегіш ыдыс

globe n [gloub] - земной шар, шар, небесное тело; глобус; колокол воздушного насоса - жер шары, шар, аспан денесі; ауа үрлегіштің қоңырау тәріздес жағы

glow n [glou] - накал; свечение - қызу, шыжыған ыстық; жарық шығару, жарқырау

go (went, gone) v [gou] - идти, быть в движении; становиться - бару, жүру, қозғалу; болып кету

goal n [goul] - цель - мақсат

gold a [gould] - золотой - алтын

gold n [gould] - золото - алтын

good (better, best) a [gud] - хороший; полезный; достаточный; годный - жақсы; пайдалы; жеткілікті; жарамды

govern v [´gʌvәn] - управлять - басқару

grade n [greid] - степень; градус; сорт; класс - дәреже; градус; сорт, класс

gradient n [´greidjәnt] - уклон;

градиент - еңіс; градиентgraduate v [´grædjueit] - заканчивать высшее учебное

заведение - жоғары білім беру орынды бітіру

grain n [grein] - зерно, гранула - дән, түйір, түйіршік

granular a [´grænjulә] - зернистый, гранулированный - түйірлі, түйіршіктелген

graph n [græf] - диаграмма, график - диаграмма, график

grating n [´greitiŋ] - решетка – тор

gravitation n [ِgrævi´tei∫әn] - тяготение, тяжесть - тартылыс, ауырлық

gravity n [´græviti] - сила тяжести, сила тяготения, вес, напряженность - ауырлық куші, тартылыс күші, салмақ, кернеулік

great a [greit] - большой, великий; сильный, интенсивный - үлкен, зор, ұлы; күшті, қарқынды

green a [gri:n] - зеленый, покрытый зеленью; сырой, незрелый; необработанный - жасыл, көгерген; піспеген; өнделмеген

ground n [graund] - заземление; основа; грунт; земля - жерге қосу; негіз; топырақ, жер

grow (grew, grown) v [grou] - расти; делаться, становиться - өсу; болып кету, болып бару

growth n [grouθ] - рост; увеличение; выращивание - өсу; ұлғаю; өсіруguess v [ges] - догадываться, предполагать, угадывать - түсініп қалу, шамалау, болжап білу

guesswork n [´geswә:k] - догадки, (ни на чем не основанные) предположения - болжалдар, (негізсіз) жорамал

guide n [gaid] - волновод;

направляющее устройство; руководство, учебник - толқын жетегі; бағыттаушы құрылғы; нұсқау, оқу құралы, оқулық

guide v [gaid] - направлять - бағыттау, нұсқау, басқару

gun n [gʌn] - (электронная) пушка, орудие - (электрондық) зеңбірек, қару

H

hair n [hεә] - волос(ок), нить - шаш (қылшық), жіп

half (pl halves) n [ha:f] - половина - жарты, жарым

half-integer n [´ha:f´intidʒә] - полуцелое число - жартылай бүтін сан

half-life n [´ha:f´laif] - период полураспада - жартылай ыдырау мерзімі

hand n [hænd] - рука; стрелка - қол; тіл, сілтегіш оқ

hand v [hænd] - вручать - тапсыру, беру

handle v [´hændl] - обращаться; управлять(ся); манипулировать - қолдану; меңгеру (меңгерілу); манипуляция жасау

hang (hung, hanged) v [hæŋ] - вешать, висеть - ілу, іліп қою, ілініп тұру

happen v [´hæpәn] - случаться, происходить - болу, болып қалу

happening n [´hæpniŋ] -

событие, случай - оқиға, жағдай

hard a [ha:d] - твердый, жесткий; крепкий; трудный; большой энергии - қатты; мықты; қиын; көп қуатты

hardly adv [´ha:dli] - едва, с трудом - әзер, әрең дегенде, зорға

hardness n [´ha:dnis] - твердость - қаттылық

hazard n [´hæzәd] - опасность, риск - қауіп-қатер, қауіптілік, тәуекел

head n [hed] - головка; верхняя часть - басы; жоғарғы жағы; feet ~ - напор водяного столба в футах - футпен өлшегендегі су бағанасының арыны

heat n [hi:t] - теплота; нагрев; тепло; теплоемкость - жылылық; қызу; жылу; жылу сыйымдылығы; atomic ~ -

(грамм-)атомная теплоемкость -(грамм-) атомдық жылу

сыйымдылық; combustion ~ - теплота сгорания - жану жылылығы; compression ~ - теплота сжатия - сығылу/қысылу жылылық; latent ~ - скрытая теплота - жасырын жылылық; specific ~ - удельная теплоемкость - меншікті жылу сыйымдылығы

heat v [hi:t] - нагревать – жылыту

heater n [´hi:tә] - нагреватель, подогреватель - жылытқыш, ысытқыш, қыздырғыш

heating n [´hi:tiŋ] - нагревание - жылыту, ысыту, қыздыру

heavily adv [´hevili] - тяжело; медленно; с трудом - ауыр, қиын; ақырын, баяу, жәй; әрең

heaviness n [´hevinis] - тяжесть - ауырлық, салмақтық

heavy a [´hevi] - тяжелый; трудный; обременительный; интенсивный - салмақты, ауыр; қиын; ауыртпалықты, қиындықты келтіретін; қарқынды

height n [hait] - высота - биіктік

helical a [´helikәl] - винтовой, спиральный - бұрандалы(қ), шиыршықты, спиральды

helicity n [he´lisiti] - спиральность - спиральдік, шиыршықтық

hexagonal а [hek´sægәnl] - шестиугольный - алты бұрыштыhigh a [hai] - высокий; сильный, интенсивный; главный; с высоким содержанием (чего-л.); большой; высший - биік; күшті, қарқынды; басты; көп мөлшерлі; үлкен; жоғары

highly adv [´haili] - очень, чрезвычайно, высоко - өте, аса, жоғары

hold (held, held) v [hould] - держать, считать, соблюдать(ся), выполнять(ся); быть приемлемым / справедливым для - ұстау, есептеу, сақтау (сақталу), орындау (орындалу); ... үшін қолайлы / дұрыс болу

holder n [´houldә] - держатель, штатив - тұтқыш, ұстағыш, штатив

hole n [houl] - дырка, отверстие - тесік, саңылау

hollow a [´hɔlou] - полый; глухой - қуыс, іші бос; саңылаусыз

hope v [houp] - надеяться - үміттену

horse-power n [´hɔ:sِpauә] - лошадиная сила, мощность (в лошадиных силах) - ат куші, (ат күшімен өлшенген) құат

horse-shoe a [´hɔ:∫∫u:] - подковообразный - таға тәрізді

hot a [hɔt] - горячий; высокорадиоактивный, тепловой - ыстық; жоғары радиоактивті, жылылық

hour n [auә] - час; время - сағат; уақыт

house n [haus] - дом; фирма; торговый дом - үй; фирма; сауда үйі

house v [haus] - вмещать, размещать - сыйғызу, орналастыру

however adv [hau´evә] - как бы

ни - өйткенмен, сөйтсе де

however cj [hau´evә] - однако, тем не менее - бірақ, сонда да

human a [´hju:mәn] - человеческий - адам, адамның

humidity n [hju:´miditi] - влажность - ылғалдық, дымқылдықДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет