Ао «Национальный инфокоммуникационный холдингжүктеу 324.74 Kb.
Дата06.05.2019
өлшемі324.74 Kb.

Қызметтерді сатып алу туралы

Келісім шарт №______
Нур - Султан қ. «____» _________ 2019 жыл
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, оның атынан ___________________ (негіздемені көрсету – Жарғы/Бұйрық/Сенімхат) негізінде әрекет етуші ___________ (лауазымы) ______________(аты-жөні) тұлғасында бір жағынан, және ___________________, әрі қарай «Жабдықтаушы» деп аталатын, ___________ негізінде әрекет етуші ________________ тұлғасында екінші жағынан, бұдан әрі бірлесе отырып «Тараптар» деп аталатын, «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ және оның еншілес және тәуелді ұйымдары 2017 жылғы 25 желтоқсаңдағы Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудың бірыңғай ережелеріне сәйкес (бұдан әрі – Сатып алу ережелері) және 2019 жылғы «___» ___________ №___ (негіздемені көрсету – хаттама/өкілетті орган шешімі/баға ұсыныстарын сұрау) негізінде, қызметтерді сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі – Келісім шарт) жасады және төмендегілер туралы мәмілеге келді:


 1. Келісім шарттың мәні

1.1. Тапсырыс беруші міндеттерін жүктейді, ал Жабдықтаушы саны, орындалу мерзімі және қысқаша сипаттамасы осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 және 2 Қосымшаларда көрсетілген Тапсырыс беруші көрсеткен мекен-жай бойынша _________ көрсетілетін қызметтер бойынша (Қызметтерді көрсету) _________ (бұдан әрі – Қызметтер) байланысты міндеттерді өзіне алады.

1.2. Тапсырыс беруші Қызметтерді қабылдайды және Келісім шартта қарастырылған шарттар бойынша оған төлейді.

1.3. Жеткізуші тұлға Қызметтерді өзі көрсетуге тиіс.

Ескерту: Бұл тармақ Жабдықтаушы қосалқы мердігерлік ұйымды жалдамай қызметтерді өзі көрсеткен жағдайда көрсетіледі.

 1. Келісім шарттың құны және төлем шарттары


2.1. Келісім шарт құны Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған салықтарды, жинақтарды және басқа да міндетті төлемдерді қоса алғанда, _____________ (____________) теңге (бұдан әрі – Келісім шарт бағасы) құрайды және өсу өзгерісіне жарамсыз болып табылады. Тапсырыс беруші сома құн салығы төлеушісі болмаса, келісім шарттың жалпы құны ҚҚС-сыз көрсетіледі.

Жабдықтаушы қосылған құн салығын төлеуші емес екенін растайды (ҚҚС). Егер Жабдықтаушы қосылған құн салығын төлеуші болып табылмаса.

2.2. Тапсырыс беруші көрсетілген Қызметтер үшін көрсетілген Қызметтерді қабылдау-тапсыру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін, шот-фактура мен жергілікті мазмұн үлесі бойынша есептілік ұсынылғаннан кейін және төлемге шот ұсынғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күні ішінде төлем жүргізеді.

2.3. Көрсетілген Қызметтердің қабылдап-тапсыру актісінің формасы мен мазмұнын Жабдықтаушы Тапсырыс берушімен алдын ала келіседі. Көрсетілетін Қызметтердің қабылдап-тапсыру актісінің формасы мен мазмұнына Тапсырыс берушіде ескерту болған жағдайда, Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің ескертулерін есепке ала отырып қабылдап-тапсыру актісін түзетеді.

2.4. Төлем қолма-қол ақшасыз есеп айырысу тәртібі бойынша Жабдықтаушының есеп айыру шотына қаражат аудару арқылы жүргізеді.

2.5. Көрсетілген Қызметтердің көлемі сандық және құндық нұсқада осы Келісім шарттың № 1 қосымшасында ескертілген.
 1. Келісім шартқа өзгертулер енгізу шарттары

3.1. Осы Келісім шартқа Жабдықтаушыны таңдауға негіз болған сапа мен басқа да шарттардың өзгермейтіндігі жағдайында өзгеріс енгізуге рұқсат етіледі:

1) Тараптардың өзара келісімі бойынша Келісім шарт сомасына мен Қызмет құнының кемуі бөліміне қатысты, егерде Келісім шартты орындау барысында сатып алынатын ұқсас Қызмет құны кему жағына өзгерсе.

2) осы Келісім шартта көрсетілген көрсетілетін Қызмет бірлігі үшін құнның өзгермейтіндігі жағдайында сатып алынатын Қызметтер көлеміне қажеттіліктің азаюы немесе көбеюіне байланысты Келісім шарт сомасының азаюы немесе көбеюі бөлімінде. Осы Келісім шартты бұлай өзгерту аталған Қызметтерді сатып алу үшін сатып алулар жоспарында қарастырылған сома шегінде рұқсат етіледі.

3) Жабдықтаушы осы Келісім шарттың орындалу процесінде Қызмет түрінің құнының өзгермейтіндігі жағдайында осы Келісім шарттың пәні болып табылатын Қызмет көрсетудің жоғарырақ сапасын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда.

4) Келісім шарт сомасының азаюына немесе өсуі бөлігінде, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген бағалардың, тарифтердің, алымдар мен төлемдердің өзгеруіне байланысты

3.2. Осы Келісім шартқа, Келісім шарттың 3,1 тармағында қарастырылмаған негіздемелер бойынша, өткізілген сатып алулардың шарттарын және (немесе) Жабдықтаушыны таңдауда негіз болған сөйлемнің мәнін өзгертетін өзгерістер енгізуге рұқсат етілмейді.

3.3. Келісім шартқа енгізілген кез келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті өкілімен қол қойылған және мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы болып табылады.

 1. Тараптардың міндеттері

  1. Жабдықтаушы міндеттеледі:

1) осы Келісім шарт бойынша өзіне алынған міндеттерді толық және тиісті орындауға;

2) Көрсетілетін Қызметтерді осы келісім шарттың 2 Қосымшаларында қарастырылған мерзімде жеткізуге;

3) келісім шарт бойынша міндеттерін орындау кезінде Қызметтердің осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісім шарттың № 2 қосымшасында (техникалық сипаттама) берілген талаптарға сәйкес болу керектігін ескеруі қажет;

4) тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Келісім шарт бойынша міндеттердің орындалу жағдайы туралы ақпарат беруге;

5) қызмет көрсету бойынша Тапсырыс берушінің негізсіз шығындануына қарсы шара қолдануға;

6) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Келісім шарттың шарттарын орындауға Жабдықтаушымен жұмылдырылған қызметкерлерді қоспағанда, Тапсырыс берушімен немесе оның атынан басқа тұлғалармен берілген Келісім шарттың немесе оның қандай да бір ережесінің мазмұнын ашпауға;

7) Келісім шарттың осы тармағының 6 тт көрсетілген ақпаратты Келісім шарттың осы тармағының 6 тт көрсетілген қызметкерге оңаша және міндеттерді орындауға қаншалықты қажетті болған мөлшерде жеткізуге;

8) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Келісім шартты орындау мақсатынан өзге мақсаттарда жоғарыда аталған кез келген жоғарыды аталған құжаттарды және Келісім шарттың осы тармағының 6,7 тармақшаларында көрсетілген ақпаратты қолданбауға;

9) жабдықтаушының Келісім шарт міндеттемелерін орындамауы немесе тиісті дәрежеде орындамауымен және/немесе басқа да заңға қайшы әрекеттерімен Тапсырыс берушіге тигізген зиянын толық өтеуге;

10) Қызметтерді көрсеткен уақытта осы келісім шарттың №3 Қосымшасына сәйкес нысан бойынша Тапсырыс берушіге жергілікті қамтудың үлесі бойынша есеп беруге;
4.2. Тапсырыс беруші міндеттеледі:

1) Келісім шарт өз күшіне енген сәтінен бастап Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі болып табылатын жауапты тұлға тағайындауға;

2) уақытылы, сұраныс түскен сәттен Жабдықтаушыға Қызмет көрсетуге қажетті ақпарат беруге;

3) Жабдықтаушымен Көрсетілген Қызметтерді қабылдау-тапсыру актісі ұсынылғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға ескертулер айтуға және жіберуге және/немесе көрсетілген Қызметтерді қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюға.
 1. Қызметтердің техникалық сипаттамаға сәйкестілігін тексеру

5.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетілген Қызметтердің техникалық сипаттамада (Келісім шарттың № 2 қосымшасы) көрсетілген талаптарға сәйкестілігіне бақылау мен тексеру жүргізеді. Мұнымен қоса осы тексерулер бойынша барлық шығындарды Жабдықтаушы көтереді. Тапсырыс беруші осы мақсаттарға тағайындалған өзінің өкілдері туралы Жабдықтаушыға жазбаша түрде және уақытылы хабарлауы қажет.

5.2. Тапсырыс беруші көрсетіліп жатқан қызметтердің техникалық сипаттама (№ 2 Қосымша) талаптарына сәйкессіздігін анықтаған жағдайда, Тапсырыс беруші тексеру біткеннен кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға Қызметтердің Келісім шарттың талаптарына сәйкессіздігі туралы хабарлама жібереді және Жабдықтаушы Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығынсыз 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде техникалық сипаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою үшін шара қолданады.

5.3. Көрсетілген Қызметтер кемшілігін жою мүмкін болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Жабдықтаушыдан өз таңдауы бойынша талап етуге құқылы:

1) Қызметтерге бекітілген құнының тепе-тең кемуін;

2) Көрсетілген Қызмет кемшілігін жою үшін өз шығындарының орнын толтыруға;

3) Келісім шартты орындаудан бас тартуға.

5.4. Жоғарыда аталған тармақтардың бірде бірі Жабдықтаушыны Келісім шарттың өзге де мінддеттемелерінен, соның ішінде осы келісім шартпен бекітілген тұрақсыздықты төлеуден босатпайды
6. Тауарларды жеткізу және құжаттама

6.1. Жабдықтаушының Қызметтерді көрсетуі осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісім шарттың № 2 қосымшасында көрсетілген мерзімде орындалады.

6.2. Көрсетілген қызметтер үшін біржола есептесу үшін Жабдықтаушы келесі құжаттарды ұсынуы керек:

1) тараптармен қол қойылған көрсетілген қызметтерді қабылдап-тапсыру актісі екі данада;

2) Қызметтердің сипаттамасымен, Қызмет көлемін, Қызмет бағасы және Қызметтің жалпы сомасын көрсетумен есеп шот фактурасы;

3) төлеуге арналған шот;

4) қазақстандық қамту үлесі бойынша есеп.

5) көрсетілген қызметтер бойынша ай сайынғы есептілік;
7. Кепілдеме


7.1. Жабдықтаушы Келісім шарттың шарттарына және Техникалық сипаттамаға сәйкес көрсетілген Қызметтердің сапасына кепілдік береді.

7.2. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге Қызметті уақтылы көрсетуге кепілдік береді.


8. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Жабдықтаушы тарапынан осы Келісім шарттың №2 Қосымшасында көрсетілген Қызмет көрсетудің бекітілген мерзім бұзылса, Жабдықтаушы Келісім шарттың жалпы сомасының 10% көлемінде айып төлейді.

8.2. Жабдықтаушы Келісім шарт бойынша қарастырылған уақыт аралығында Қызметтерді көрсете алмаған жағдайда, Жабдықтаушы айып төлем ретінде мерзімін өткізген әр күнтізбелік күн үшін Келісім шарттың жалпы сомасынан 0,1 (бір) пайызға баламалы соманы төлейді.

8.3. Егер Жабдықтаушы Келісім шарттың міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындамаса (сапасыз деңгейде Қызмет көрсетсе, Келісім шарт міндеттемелерінің өзге де шарттарын бұзса), Жабдықтаушы Келісім шартта көрсетілген жауапкершіліктерден басқа, Тапсырыс берушіге айыппұл ретінде сапасыз орындағаны себепті әр күнтізбелік күн үшін Келісім шарттың жалпы сомасынан 0,1 (бір) пайызға баламалы соманы төлейді.

8.4. Жабдықтаушы осы Келісім шарт бойынша Қызмет көрсетуден бас тартса, Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге Келісім шарттың жалпы сомасының 10 % көлемінде айыппұл төлейді.

8.5. Қазақстандық мөлшер үлесі бойынша есептілікті ұсыну мерзімін бұзған жағдайда Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге айып төлем ретінде мерзімін өткізген әр күн үшін Келісім шарттың жалпы сомасынан 0,1%-ға баламалы соманы төлейді.

8.6. Айып төлеу Жабдықтаушыны Келісім шарт бойынша өз міндеттерін орындаудан босатпайды.

8.7. Орындаушының 6.2-тармақта көрсетілген құжаттарды уақытында ұсынбауы Тапсырыс берушіні уақытында төлем жүргізбеу жауапкершілігінен босатады.

8.8. Тапсырыс беруші осы Келісім шартта көзделген тұрақсыздық айыбының сомасын осы Келісім шарт бойынша Жабдықтаушыға төленуге тиесілі төлемнен/төлемдерден ұстап қалуға құқылы.

8.9. Егер Жабдықтаушы ҚҚС төлеушісі болып табылатынын жасырса немесе Шартты орындау кезінде ҚҚС-ны төлеуші болатын болса, Жабдықтаушы мұндай төлемге байланысты барлық салықтар мен басқа да шығыстарды өзі көтереді, бұл ретте Шарттың 2.1-тармақғында көрсетілген Шарттың жалпы сомасы өзгеріссіз қалады. Ескерту. Егер Жабдықтаушы қосылған құн салығын төлеуші болып табылмаса.9. Төлем қабілетсіздігі себебінен Келісім шарттарын орындаудан біржақты бас тарту

9.1. Егер Жабдықтаушы банкротқа ұшыраса немесе төлеуге қабілетсіз болса, Жабдықтаушыға сәйкес жазбаша хабарлама беру арқылы Тапсырыс беруші біржақты негізде кез келген уақытта Келісім шарттарын орындаудан бас тарта алады. Мұндай жағдайда Келісім шарттарын орындаудан жедел бас тартылады, және Тапсырыс беруші, Келісім бас тарту зиян келтірмеген немесе әрекеттерді орындауға немесе санкция қолдануға нәтижесінде Тапсырыс берушіге білдірілген немесе білдірілетін қандай да бір құқықтарды қозғамаған жағдайда, Жабдықтаушыға қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.


10. Қажетсіздік себебінен Келісім шарттарын орындаудан біржақты бас тарту

10.1. Жабдықтаушыға сәйкес жазбаша хабарлама жіберу арқылы Тапсырыс беруші кез келген уақытта Келісім шартты оның бұдан былай орындалу қажетсіздігі себебінен бұза алады. Хабарламада Келісім шартты бұзу себебі көрсетілуі қажет, жойылған келісім шарт міндеттерінің көлемі, сонымен қатар Келісім шартты бұзудың өз күшіне енген күні ескертілуі керек.

10.2. Жоғарыда көрсетілген жағдайлар себебінен Келісім шарт жойылған кезде, Жабдықтаушы бұзу күнінде тек Келісім шарт бойынша бұзумен байланысты нақты шығындар үшін ғана төлем талап етуге құқылы.
11. Келісім шарттарын орындамау себебінен оның шарттарын орындаудан біржақты бас тарту

11.1. 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жабдықтаушыға міндеттердің орындалмауы туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы Келісім шарттарын бұзғаны үшін Тапсырыс беруші біржақты негізде Келісім шарттарын толықтай немесе жартылай орындаудан бас тарта алады:

1) Жабдықтаушы Тауарды Келісім шартпен қарастырылған мерзімде немесе Тапсылыс берушімен ұсынылған осы Келісім шартты ұзарту кезеңі аралығында көрсете алмаса;

2) Жабдықтаушы Келісім шарт бойынша басқа да міндеттерді орындай алмаса.

11.2. Хабарламада Келісім шарттарын орындаудан бас тарту себебі көрсетілуі қажет, Келісім шарт бойынша орындалмаған міндеттердің көлемі, сонымен қатар Келісім шарт бұзылған деп саналатын күн ескерілуі қажет.
12. Форс-мажор

12.1. Келісім шарттары форс-мажорлы жағдайлардың нәтижесінде орындалмаған жағдайда Тараптар ол үшін жауапкершілік тартпайды.

12.2. Осы баптың мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және ойда күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға: әскери қозғалыстар, табиғи немесе стихиялық апаттар, эпидемия, карантин жатады.

12.3. Форс-мажорлы жағдайлар туған кезде форс-мажор туралы мәлімдеген Тарап форс-мажор туындаған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде келесі Тарапқа осындай мән-жайлар және олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жолдайды, сондай-ақ 15 жұмыс күні ішінде олардың туындауы туралы уәкілетті органдардың дәлелдерін ұсынады.


13. Даулы сұрақтардың шешілуі

13.1. Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы бір-бірінің арасында Келісім шарт бойынша немесе соған байланысты пайда болатын барлық келіспеушіліктер мен дауларды келіссөздер барысында шешуге бар күшін салуы керек.

13.2. Келіссөздер басталғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы Келісім шарт бойынша дауды шеше алмаса, кез келген Тарап бұл мәселенің Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете алады.
14. Хабарлама

14.1. Бір Тарап екінші Тарапқа Келісім шартқа сәйкес жіберетін кез келген хабарламадан кейін түпнұсқаны ұсынуымен хат, телеграмма немесе факс түрінде жіберіледі.

14.2. Хабарлама осы күндердің қайсысы кешірек болатынына байланысты жеткізілген сәтте немесе хабарламада көрсетілген күнде қабылданған болып есептеледі.
15. Келісім шарттың әрекет ету мерзімі және оны бұзу шарттары

15.1. Келісім шарт Тараптардың қол қойған сәтінен бастап өз күшіне енеді және 2019 жылғы ___ _______ қоса алғанда әрекет етеді, ал өзара есеп айырысу және қазақстандық мөлшер үлесі бойынша есептілік ұсыну бөлімінде – олардың толық орындалғанына дейін әрекет етеді.

15.2. Келісім шартты мерзімінен бұрын бұзу келесі жағдайларда Тараптар арасында өзара есеп айырысқаннан кейін ғана мүмкін:

1) тараптардың бақылауына бағынбайтын және келеңсіз сипатқа ие оқиғалар туындағанда (Форс-мажор);

2) осы Келісім шарттың 9,10,11 бөлімдерінде көрсетілген жағдайда.

15.3. Осы Келісім шарт келесі факттардың бірінің анықталғаны жағдайында кез келген кезеңде бұзылады:

1) cатып алу ережелерінің 14 тармағында қарастырылған шектеулерді бұзу;

2) сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті жабдықтаушыға Сатып алу ережелерінде қарастырылмаған қолдау көрсетуі.


16. Өзге шарттар

16.1. Келісім шарттың барлық қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады.

16.2. Келісім шарт бойынша Тараптардың бірінің міндеттерін беруіне тек өзге Тараптың жазбаша келісімімен рұқсат етіледі.

16.3. Келісім шарт бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде екі данада құрастырылған, Тараптардың әрқайсысына бір данадан.

16.4. Келісім шартпен реттелмеген бөлімде Тараптар Қазақстан Республикасы заңнамасын басшылыққа алады.

17. Тараптардың заңды мекен-жайлары және банк реквизиттері


Тапсырыс беруші:
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы

Мекен-жайы: Астана қ., Есіл ауданы,

Алматы көшесі, 1, «Асылтау» Бизнес орталығы, 10 қабат

БСН: 080940016280

БСК: KZKOKZKX

ЖСК: KZ309261501158176000

«Казкоммерцбанк» АҚ

тел.:570 778 (қабылдау), 570 898 (кеңсе)Email: zerde@zerde.gov.kz
_____________

М.П.
Жабдықтаушы:


________________ М.О.Договор № _____

о закупке услуг
г. Нур - Султан «____» _________ 2019 год
Акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______(Ф.И.О.)___________ действующей (-его) на основании _______(указать основание – Устав/Приказ/Доверенность)_________, с одной стороны, и _________________именуемое (-ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________(Ф.И.О.)_______ действующего (-ей) на основании _________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Едиными правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями от 25 декабря 2017 года (далее – Правила закупок) и на основании ______(указывается основание - протокол/решение уполномоченного органа/запрос ценовых предложений)________ №_____ от «____»________2019г., заключили настоящий Договор о закупке услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:


 1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по системно-техническому обслуживанию системы контроля учета доступа, видеонаблюдения (далее - Услуги) количество, сроки оказания и краткая характеристика которых указана в Приложениях № 1,2 являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, по адресу, указанному Заказчиком.

1.2. Заказчик принимает Услуги и оплачивает их на условиях, предусмотренных Договором.

1.3. Поставщик оказывает услуги лично.

.

 1. Стоимость Договора и условия платежа


2.1. Стоимость Договора составляет __________ (______) тенге (далее – общая сумма Договора), включая налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и не подлежит изменению в сторону увеличения. В случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость, общая сумма договора указывается без НДС.

Поставщик подтверждает, что не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). Прим. В случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

2.2. Заказчик производит оплату за оказанные Услуги в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи оказанных Услуг, предоставления счёта-фактуры, отчетности по доле местного содержания, документов, перечисленных в приложении №3 к Договору и выставления счета на оплату.

2.3. Форма и содержание Акта приема-передачи оказанных Услуг предварительно в обязательном порядке согласовывается Поставщиком с Заказчиком. В случае наличия у Заказчика замечаний к форме и/или содержанию Акта приема-передачи оказанных Услуг, Поставщик исправляет Акт приема-передачи оказанных Услуг, с учетом замечаний Заказчика.

2.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Объем оказанных Услуг в количественном и стоимостном выражении оговорен в приложениях № 1 к настоящему Договору.
 1. Условия внесения изменений в Договор

3.1. Внесение изменений в настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги и соответственно суммы Договора, если в процессе исполнения Договора цены на аналогичные закупаемые Услуги изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых Услуг, при условии неизменности цены за единицу Услуги, указанной в настоящем Договоре. Такое изменение настоящего Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в плане закупок для приобретения данных Услуг;

3) в случае, если Поставщик в процессе исполнения настоящего Договора предложил при условии неизменности цены за единицу Услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказанных Услуг, являющегося предметом настоящего Договора;

4) в части уменьшения или увеличения суммы Договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан.

3.2. Не допускается вносить в настоящий Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 3.1. Договора.

3.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.
 1. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору;

2) оказать Услуги в полном объеме в срок, предусмотренный Приложением №2 к настоящему Договору;

3) при исполнении своих обязательств по Договору должен учитывать, что Услуги должны соответствовать требованиям, указанным в приложении №2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;

4) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

5) принимать меры по недопущению необоснованных затрат со стороны Заказчика по оказанию Услуг;

6) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание Договора или какого-либо из его положений, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора;

7) предоставлять информацию, указанную в пп.6 настоящего пункта Договора, персоналу, указанному в пп.6 настоящего пункта Договора конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

8) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, указанную в пп.пп.6, 7 настоящего пункта Договора кроме как в целях реализации Договора;

9) возместить убытки, вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору, и/или иными неправомерными действиями;10) одновременно с оказанием Услуг представить Заказчику отчетность по доле местного содержания по форме согласно Приложению №3 к настоящему Договору.

4.2. Заказчик обязуется:

1) с момента вступления Договора в силу назначить ответственное лицо, являющееся уполномоченным представителем Заказчика;

2) своевременно, с момента поступления запроса передавать Поставщику необходимую для оказания Услуг информацию;

3) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком Акта приема-передачи оказанных Услуг изложить и направить Поставщику замечания и/или подписать Акт приема-передачи оказанных Услуг.
 1. Проверка Услуг на соответствие технической спецификации

5.1. Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказанных Услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение № 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2. В случае выявления Заказчиком несоответствии оказанных Услуг требованиям технической спецификации (Приложение № 2 к Договору), Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания проверки направляет Поставщику уведомление о несоответствии Услуг требованиям Договора, и Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации в течение 2 (двух) рабочих дней без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.3. В случае невозможности устранения недостатков оказанных Услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

1) соразмерного уменьшения установленной за Услуги цены;

2) возмещение своих расходов на устранение недостатков оказанных Услуг;

3)отказа от исполнения Договора.

5.4. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки, установленной настоящим Договором.
6. Оказание Услуг и документация

6.1. Оказание Услуг Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении № 2 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Для окончательного расчета за оказанные Услуги Поставщик должен предоставить следующие документы:

1) акт приема-передачи оказанных Услуг, подписанный Сторонами, в двух экземплярах;

2) счет-фактуру с описанием Услуг, указанием количества Услуг, цены за единицу Услуги и общей суммы оказанных Услуг;

3) счет на оплату;

4) отчетность по доле местного содержания.

5) по завершению исполнения договора отчет по доле местного содержания по форме согласно приложения №3 договора.
7. Гарантия


7.1. Поставщик гарантирует качество оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией, указанной в Приложении №2 к Договору.

7.2. Поставщик гарантирует своевременное оказание Услуг Заказчику, в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором


8. Ответственность Сторон

8.1. За нарушение Поставщиком установленных Договором сроков оказания Услуг, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

8.2. В случае если Поставщик не окажет Услуги в течение периода времени, предусмотренного Договором, Поставщик выплатит в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1% (одному) проценту от общей суммы Договора, за каждый календарный день просрочки.

8.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком условий Договора (оказание услуг ненадлежащего качества, нарушение других условий, определенных содержанием обязательства по Договору), Поставщик помимо ответственности, указанной в настоящем Договоре выплатит Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1% (одному) проценту от общей суммы Договора, за каждый день ненадлежащего исполнения.

8.4. За отказ Поставщика от оказания Услуг по настоящему Договору, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

8.5. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле местного содержания Поставщик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 0,1% от общей суммы Договора, за каждый день просрочки.

8.6. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

8.7. Несвоевременное предоставление Поставщиком документов, указанных в пункте 6.2. освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату.

8.8 Заказчик имеет право удержать суммы неустоек, предусмотренных настоящим Договором с платежа/платежей, причитающихся к выплате Поставщику по настоящему Договору. .

8.9. В случае, если Поставщик скрыл тот факт, что является плательщиком НДС или в период исполнения Договора Поставщик становиться плательщиком НДС, все налоги и иные расходы связанные с такой оплатой Поставщик несет самостоятельно, при этом общая сумма Договора указанная в пункте 2.1. Договора остается неизменной.9. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу неплатежеспособности

9.1. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.


10. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу нецелесообразности

10.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

10.2. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
11. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу невыполнения его условий

11.1. За нарушение условий Договора Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора полностью или частично, направив Поставщику, письменное уведомление о невыполнении обязательств не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней:

1) если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие обязательства по Договору.

11.2. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.
12. Форс-мажор

12.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

12.2. Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события включают: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемию, карантин.

12.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, заявляющая о форс-мажоре должна в течение 3 рабочих дней с момента возникновения форс-мажора направить другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах, а также в течение 15 рабочих дней представить доказательства уполномоченных органов об их возникновении.13. Решение спорных вопросов

13.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

13.2. Если в течение 7 (семи) дней после начала переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Уведомление

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.

14.2. Уведомление считается полученным в момент доставки или в указанный в уведомлении день в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

15. Срок действия и условия расторжения Договора

15.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года включительно, а в части взаиморасчетов и предоставления отчетности по доле местного содержания – до их полного исполнения.

15.2. Досрочное расторжение Договора возможно только после проведения взаиморасчетов между Сторонами в следующих случаях:

1) при наступлении событий неподвластных контролю Сторон, и имеющих непредвиденный характер (Форс -мажор);

2) в случае, указанном в главах 9, 10, 11 настоящего Договора.

15.3. Настоящий Договор будет расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 14 Правил закупок;

2) оказания организатором закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Правилами закупок.16. Прочие условия

16.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

16.2. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

16.3. Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.4. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:
АО «Национальный

инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

Адрес: г.Астана, район Есиль,

ул.Алматы, 1, Бизнес Центр «Асылтау», 10 этаж

БИН: 080940016280

БИК: KZKOKZKX

ИИК: KZ309261501158176000

АО «Казкоммерцбанк»

тел.:570 778 (приемная), 570 898 (канцелярия)Email: zerde@zerde.gov.kz
____________

М.П.
Поставщик:

________________М.П.


Қызметтерді сатып алу бойынша Келісім шартқа № 1 қосымшасы

«_____» _________ 2019 ж. № _____

Приложение № 1 к Договору о закупке Услуг

от «_____» ___________ 2019 г. № _____Сатып алынатын Тауарлардың ТІЗБЕСІ

ПЕРЕЧЕНЬ Закупаемых Услуг
ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ АТАУЫ - «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

Наименование заказчика - АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

т/б

/

п/п


Қызмет атауы

/

Наименование услуг

Өлшем бірлігі

/

Единица измерения

Өлшем саны

/

Количество

Бірлік үшін құн, теңге, айына ҚҚС-сыз

/

Цена за ед., тенге, без НДС в месяц

Жалпы құны, теңге, ҚҚС сыз

/

Общая стоимость, тенге, без НДС

Тауарларды жеткізу орны

/ 

Место поставки Услуг Услуга


Астана, ул. Алматы 1, Бизнес-центр «Асылтау»


Тапсырыс беруші»

/

«Заказчик»
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»


«Жабдықтаушы»

/

«Поставщик»

________________

М.П.

_______________М.П.
Қызметтерді сатып алу бойынша Келісім шартқа № 2 қосымша

«_____» _________ 2019 ж. № _____

Приложение № 2 к Договору о закупке Услуг

от «_____» ___________ 2019 г. № ____

Техническая спецификация

Қызметтерді сатып алу бойынша Келісім шартқа № 3 Қосымша

от «_____» ____________ 2019 г. № _____


Ақпаратты ұсынуға жауапты ұйымның атауы:
Толтыру күні:

Жасалған келісім шарттар және қазақстандық қамту үлесі бойынша есептілік кестесі

Кесте электрондық нұсқада, xls (Microsoft Excel 2003) пішімінде ұсынылуы керек.

р/с №

Тапсырыс беруші

Келісім шарт №

Келісім шарттың жасалға күні

Келісім шарттың аяқталатын күні

Жабдықтаушының атауы

Жабдықтаушы орналасқан аймақ (облыс, Астана, Алматы қалалары),орны

Жабдықтаушының деректемелері

Жабдықтаушының БСН (ЖСН)

Жабдықтаушы қызметкерлерінің саны

Барлығы тауар сатып алынған

Барлығы жұмыс сатып алынған

Барлығы қызмет сатып алынған

ҚР резиденттері

Өзгелер

Теңгедегі мөлшері

Қазақстандық қамтылым %-бен

Теңгедегі мөлшері

%-дағы қазақстандық мөлшер

Теңгедегі мөлшері

Қазақстандық қамтылым%-дағы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Орындаушының Т.А.Ә. байланыс телефоны
Ескертпе! Кесте пішімін өзгертуге жол берілмейді. Толықтай толтырылмаған немесе өзгертілген пішімде ұсынылған есептілік кестелері қабылданбайды.
Жасасқан келісім шарттар және қазақстандық қамту үлесі бойынша есептілік кестесін толтыру бойынша нұсқау

 1. Реттік нөмірі.

 2. Жарғыға сәйкес тапсырыс беруші ұйымның тырнақшасыз қысқартылған атауы. Үлгі: Зерде Холдингі АҚ

 3. Келісім шарт нөмірі

 4. Келісіп шарт жасасқан күн. Үлгі: 07.02.2016.

 5. Келісім шарттың әрекет етуінің аяқталу күні. Үлгі: 31.12.2016.

 6. Жарғыға сәйкес жабдықтаушы ұйымның тырнақшасыз қысқартылған атауы. Үлгі: Райымбек ЖШС.

 7. Облыстың толық атауы, үлгі: Солтүстік Қазақстан облысы. Республикалық маңызы бар қалалардың атауы келесідей енгізіледі: Астана, Алматы. Егер жабдықтаушы ҚР резиденті болмаса, жабдықтаушының елі көрсетіледі

 8. Орталық офистің заңды мекенжайы және жабдықтаушының байланыс телефондары.

 9. Заңды тұлғаның БСН нөмірі немесе жеке тұлғаның ЖСН нөмірі. Жабдықтаушы ҚР резиденті болған жағдайда толтырылады.

 10. Жабдықтаушының жұмысшылары – ҚР азаматтары, жалпы саны. Жабдықтаушы ҚР резиденті болған жағдайда толтырылады.

 11. Жабдықтаушының жұмысшылары – өзге мемлекеттердің азаматтары, азаматтығы жоқ тұлғалар, жалпы саны.

12,14,16 -бағандарындағы Сатып алынған тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің көлемі жасалған келісім шартқа сәйкес ақшалай баламасы теңгемен көрсетіледі.

13,15,17-бағандарда Қазақстандық қамтудың пайызы ҚР Инвестициялар және даму министрінің 30.01.15ж. №87 бұйрығымен бекітілген Тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді сатып алу кезінде ұйымдардың қазақстандық қамтуын есептеудің бірыңғай әдістемесіне сәйкес есептеледі.Бағандар осы Нұсқаудың талаптарына сәйкес болмаса, грамматикалық қателермен толтырылған жағдайда есептілік ұсынылмаған болып есептеледі.

Приложение № 3 к Договору о закупке услуг

от «_____» ___________ 2019 г. № _____


Наименование организации, ответственной за предоставление информации:
Дата заполнения:

Таблица отчетности по заключенным договорам и доле местного содержания

Таблица должна представляться в электронном виде, в формате xls (Microsoft Excel 2003).


п/п

Заказчик

договора

Дата заключения договора

Дата окончания договора

Наименование поставщика

Регион (область, города Астана, Алматы), место дислокации поставщика

Реквизиты поставщика

БИН (ИИН) поставщика

Численность персонала поставщика

Всего закуплено товаров

Всего закуплено работ

Всего закуплено услуг

Резиденты РК

Иные

Объем в тенге

Казахстанское содержание в %

Объем в тенге

Казахстанское содержание в %

Объем в тенге

Казахстанское содержание в %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон
Примечание! Изменение формата таблицы не допускается. Таблицы отчетности, заполненные не полностью, либо представленные в измененном формате, не принимаются.
Руководство по заполнению Таблицы отчетности по заключенным договорам и доле казахстанского содержания

 1. Порядковый номер.

 2. Сокращенное наименование организации-заказчика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: АО Холдинг Зерде.

 3. Номер договора

 4. Дата заключения договора. Пример: 07.02.2016

 5. Дата окончания действия договора. Пример: 31.12.2016

 6. Сокращенное наименование организации-поставщика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: ТОО Райымбек.

 7. Полное название области, пример: Северо-казахстанская область. Название городов республиканского значения вносятся в следующем виде: Астана, Алматы. Если поставщик не является резидентом РК, указывается страна поставщика.

 8. Юридический адрес центрального офиса и контактные телефоны поставщика.

 9. Номер БИН юридического лица или ИИН физического лица. заполняется в том случае, если поставщик является резидентом РК:

 10. Работники поставщика - граждане РК, общее количество. заполняется в том случае, если поставщик является резидентом РК:

 11. Работники поставщика - граждане других государств, лица без гражданства, общее количество.

В графах 12,14,16 Объем закупленных товаров, работ, услуг, согласно заключенному договору выражается в денежном эквиваленте в тенге.В графах 13,15,17 Процент казахстанского содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.01.15 № 87
В случае, если графы заполняются не в соответствии с требованиями настоящего Руководства, с грамматическими ошибками, отчетность считается непредоставленной

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет