Ао «нк «спк «Жетісу» закупает охранные услугиДата04.03.2018
өлшемі290.02 Kb.
#19640

АО «НК «СПК «Жетісу» закупает услуги оценки
Наименование заказчика Акционерное общество «Национальная компания

и организатора «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу»

Почтовый адрес заказчика 040008, Алматинская область, г. Талдыкорган,

и организатора ул. Абылайхана, 113


Название закупки АО «НК «СПК «Жетісу» объявляет о проведении

закупа услуг оценки земельных участков

Наименование услуг услуги по оценке земельных участков
Краткое описание указана в приложении к договору
Место оказания услуг по Лоту № 1 - Алматинская обл., Енбекшиказахский р/н,

Корамский с/о

по Лоту № 2 - Алматинская обл., Енбекшиказахский р/н,

Балтабайский с/о

по Лоту № 3 - Алматинская обл., Уйгурский р/н,

земли районного запаса

Срок оказания услуг не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заявки

Заказчика


Срок и условия оплаты по факту оказания услуг, после подписания акта оказанных

услуг
Сумма закупок по всем лотам 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) тенге без

учета НДС (по 50 000,00 тенге на каждый лот)

Срок представления заявки с 09 час. 00 мин. 19 октября 2017 года до 10 час. 00 мин.

26 октября 2017 года (в рабочие дни с 09 час. 00 мин.

до 18 час. 00 мин с перерывом с 13 час.00 мин. до 14 час.

00 мин.)
Место представления заявки Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Абылайхана, 113,

4 этаж, 412 каб., Департамент правового обеспечения и

управления персоналом
Срок и место вскрытия 10 час. 20 мин. 26 октября 2017 года, Алматинская обл.,

г. Талдыкорган, ул. Абылайхана, 113, 3 этаж, конференцзал


Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте до времени начала процедуры вскрытия конвертов, указанного в объявлении о закупках способом запроса ценовых предложений. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:

1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика;

2) наименование и количество оказываемых услуг;

3) место и срок оказания услуг;

4) цену за единицу и общую цену оказываемых услуг, с включенными в нее расходами, связанными с оказанием услуг;

5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;

6) копию лицензии;

7) техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком.

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в данном объявлении о закупках;

3) наименование закупок.  


Срок подписания не позднее 5 рабочих дней со дня получения договора поставщиком

Проект договора проект договора на 10 листах.«Жетісу» ӘКК» ҰК» АҚ бағалау қызметтерін сатып алады
Тапсырыс беруші мен «Жетісу» Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы»

ұйымдастырушының аты Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы


Тапсырыс беруші мен 040008, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Абылайхан ұйымдастырушының көшесі, 113 үй

пошталық мекен-жайы


Сатып алу атауы мен «Жетісу» ӘКК» ҰК» АҚ жер телімдерін бағалау қызметтерін

сатып алатынын хабарлайды

Қызмет атауы жер телімдерін бағалау қызметі
Қысқаша сипаты келісім-шартқа қосымшада көрсетілген
Қызмет көрсету орны № 1 Лот бойынша - Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., Қорам а/о

№ 2 Лот бойынша - Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд.,

Балтабай а/о

Алматы обл., Ұйғыр ауд., аудандық жерлер қорынан

Қызмет көрсету уақыты Тапсырыс берушімен тапсырыс берілген күннен 10 (он)

күнтізбелік күнінен кешіктірмей


Төлем жасау уақыты нақты көрсетілген қызметке, көрсетілген қызмет актсіне қол

мен шарты қойылған соң


Сатып алу сомасы барлық лоттарға 150 000,00 (жүз елу мың) теңге ҚҚС-сыз

(әр лотқа 50 000,00 теңгеден)

Тапсырыс беру уақыты 2017 жылғы 19 қазанда 09 сағ. 00 минуттан бастап

26 қазанда 10 сағ. 00 минутқа дейін (жұмыс күндері 09 сағ.00

минуттан 18 сағ. 00 минутқа дейін, 13 сағ.00 мин.

14 сағ. 00 мин. дейінгі үзіліспен)


Тапсырыс беру орны Алматы обл., Талдықорған қ., Абылайхан көш., 113, 4 қабат,

412 каб., Құқықтық қамтамасыз ету және персоналды басқару

департаменті
Конверттерді ашу уақыты 2017 жылғы 26 қазанда 10 сағ. 20 мин. Алматы обл.,

мен орны Талдықорған қ., Абылайхан көш, 113, 3 қабат, кеңсе залы


Баға ұсынымын сұрату тәсілімен сатып алу туралы хабарландыруда көрсетілген конверттерді ашу уақытына дейін баға ұсынымы тапсырылуы тиіс. Әрбір өнім беруші төмендегідей мәліметер мен құжаттары болуы тиіс, өнім берушінің қолы қойылып мөрі басылған тек бір ғана баға ұсынымын тапсырады:

1) өнім берушінің атауы, нақты мекен-жайы;

2) көрсетілетін қызметтің атауы мен саны;

3) қызмет көрсету орны мен уақыты;

4) қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындар қосылған бірлік бағасы мен жалпы сомасы;

5) өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы куәлік көшірмесі;

6) лицензия көшірмесі;

7) өнім берушімен қол қойылған техникалық спецификация.

Мөр басылған баға ұсынысы салынған конвертінің беткі жағында төмендегідей мәліметтер көрсетілуі тиіс.

1) әлеуетті өнім берушінің толық атауы және почталық мекен-жайы;

2) сатып алу хабарламасында көрсетілген мәліметтерге сай тапсырыс берушінің атауы және почталық мекен-жайы;

3) сатып алынатын қызмет атауы.


Келісім-шартқа қол қою келісім-шартты алғаннан бастап 5 жұмыс күннен кешіктірмей
Келісім-шарт жобасы келісім-шарт жобасы 10 парақта.ПРОЕКТ

Договор № ______

о закупках услуг

г. Талдыкорган «___» _________ 2017 г.
Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Правления Шинтуринова Е.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующей на основании ___________________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о закупках услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком, в соответствии с действующим гражданским законодательством Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» - общая сумма, включая стоимость материалов, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) «Услуги» — деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Перечень и описание закупаемых Услуг, с учетом технической спецификации (Приложение №1 к Договору);

2) Сведения о казахстанском содержании в кадрах, товарах, работах и услугах. Сведения о доле фонда оплаты труда граждан Республики Казахстан в общем фонде оплаты труда работников Поставщика за период оказания Услуги (Приложение №2 к Договору).


1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется оказать Услуги, а Заказчик принять и оплатить их.

1.2. Услуги считаются оказанными после их сдачи Заказчику и подписания акта оказанных Услуг Заказчиком.

1.3. Стоимость и порядок расчетов за оказываемые Услуги определяются в соответствии с разделом 3 Договора.


2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества, в соответствии с Приложением №1 к Договору;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме с использованием необходимых материалов, в сроки и по месту в соответствии с Приложением №1 к Договору;

2.1.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в отношении Казахстанского содержания в товарах, работах и услугах, Поставщик обязан предоставить совместно со счетами-фактурами и нотариально заверенные копии сертификата формы СТ- KZ, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии и подтверждающего казахстанское происхождение товаров, используемых при оказании Услуг по настоящему Договору.

2.1.4. Поставщик обязан предоставить совместно со счетами-фактурами и сведения о казахстанском содержании в кадрах, товарах, работах и услугах, а также, сведения о доле фонда оплаты труда граждан Республики Казахстан в общем фонде оплаты труда работников Поставщика за период оказания Услуги (Приложение №2 к Договору);

2.1.5. Безвозмездно, в течение 3 (трех) рабочих дней, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Поставщик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Услуг.

2.1.6. По первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе и качестве исполнения обязательств по Договору;

2.1.7. По окончании срока, указанного в Приложении №1 к Договору или в случае досрочного выполнения Услуг письменно уведомить Заказчика о готовности оказанных Услуг к приемке и сдать ее по акту оказанных Услуг Заказчику.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить оказанные Услуги по цене, указанной в разделе 3 Договора.

2.2.2. Передать Поставщику документы и информацию, необходимые для надлежащего выполнения обязательств по Договору.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Проверять ход оказания и качество предоставляемых Услуг, не вмешиваясь в деятельность Поставщика.

2.3.2. Дополнять, изменять и останавливать Услуги на любом этапе выполнения Услуг.

2.3.3. Если по результатам проводимого контроля за процессом оказания Услуг, будет установлена неизбежность получения отрицательного результата по причине ненадлежащего качества оказываемых Услуг, несоблюдения сроков их выполнения, что приводит к нецелесообразности дальнейшего их проведения, направить Поставщику письменное уведомление о расторжении Договора. При этом Услуги, произведенные Поставщиком и не сданные по актам, не возмещаются.   1. В случае досрочного выполнения Услуг по Договору принять и оплатить Услуги в соответствии разделом 3 Договора.

   2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков, в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в оказываемых Услугах.

   3. Заказчик вправе отказаться от подписания акта оказанных Услуг, предложенного Поставщиком, в случае невыполнения последним в полном объеме своих обязательств, согласно условиям настоящего Договора.

   4. В случае невыполнения Поставщиком в полном объеме Услуг согласно условиям настоящего договора Заказчик вправе не оплачивать сумму, указанную в п.3.1. Договора.


3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Общая сумма Договора составляет ____ (____) тенге, без учета НДС и все расходы, а также все непредвиденные затраты, необходимые для выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

3.2. Оплата по Договору производится по факту оказания Услуг в соответствии с запросом (требованием) Заказчика на основании Акта оказанных Услуг, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта оказанных Услуг и выставления Поставщиком счета-фактуры, путем перечисления Заказчиком денег на текущий счет Поставщика.

4. Проверка Услуг на соответствие технической спецификации

4.1.Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказываемых Поставщиком Услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение №1 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик.

4.2.Услуги, оказываемые в рамках данного Договора, должны соответствовать условиям, указанным в технической спецификации (Приложение №1 к Договору), запросам (требованиям) Заказчика и условиям Договора.

4.3. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.


5. Гарантия

5.1. Поставщик гарантирует оказать Услуги с надлежащим качеством, в полном соответствии с нормативами, установленными стандартами и требованиями, предъявляемыми к ним.


6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

6.2. За неисполнение или несвоевременное оказание Услуг по Договору Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1% от цены Договора, за каждый календарный день просрочки.

6.3. При нарушении Поставщиком сроков, указанных в п.п.2.1.5. Договора Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

6.4. В случае не предоставления информации и неисполнения обязательств по доле местного содержания (согласно п.п.2.1.3. и 2.1.4. Договора) Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного процентного значения местного содержания, указанного в заявлении (декларации), но не более 15% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта оказанных Услуг.

6.5.Меры ответственности Поставщика, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

6.6. Задержка исполнения обязательств Поставщиком, возникшая по вине Заказчика и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные Договором, не будет основанием для взимания неустойки с Поставщика. При этом Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору соразмерно времени задержки.

6.7. Претензии Заказчика относительно несоответствия оказанных Услуг согласно условиям настоящего договора (в том числе скрытые дефекты) могут быть направлены в адрес Поставщика в течение гарантийного срока с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта оказанных Услуг. В данном случае Поставщик устраняет за свой счет и своими силами несоответствия оказанных Услуг по условиям настоящего договора (в том числе скрытые дефекты) в течении срока требуемого Заказчиком с момента получения претензии Поставщиком. Все расходы в этом случае возмещаются за счет Поставщика.

6.8. Оплата неустойки и штрафа не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Договору.

6.9. Сроки оплаты неустойки и штрафа, а также возмещения убытков, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком устанавливаются Заказчиком в одностороннем порядке.

6.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, решаются путем проведения переговоров, с учетом взаимных интересов.

6.11. В случае не достижения согласия, споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.


7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, диверсия, терроризм, издание нормативных правовых актов государственными органами, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению условий договора, при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

7.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) календарных дней с даты их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами и/или организациями.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление, лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств обеими Сторонами будет существовать свыше 1 (одного) месяца, то Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.


8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения между Сторонами.


9. Расторжение Договора

9.1. Расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором или действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.

9.2. Без ущерба каким-либо другим санкциям, предъявленным Поставщику Заказчиком, за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть Договор, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств за 10 (десять) календарных дней до желаемой даты его расторжения:

9.2.1. если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором;

9.2.2. если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

9.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.


10. Уведомления

10.1. Любое уведомление, информация и другая документация, которая одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, может высылаться в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

10.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
11. Порядок внесения изменений и дополнений в заключенный Договор

11.1. Внесение изменения в заключенный Договор о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается в следующих случаях:

11.1.1. в части уменьшения либо увеличения суммы Договора о закупках, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых Услуг, при условии неизменности качества и цены за единицу Услуг, указанных в заключенном Договоре о закупках данных Услуг. Такое изменение заключенного Договора о закупках Услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане закупок для приобретения данных Услуг;

11.1.2. в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора о закупках Услуг предложил при условии неизменности цены за единицу Услуги более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказания Услуг, являющегося предметом заключенного с ним Договора о закупках Услуг;

11.1.3. по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги, и соответственно суммы Договора о закупках, если в процессе исполнения Договора о закупках цены на аналогичные закупаемые Услуги изменились в сторону уменьшения.

11.1.4. при наступлении случая, указанного в п. 4.3. Договора.

11.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным п. 11.1 Договора.
12. Конфиденциальность

12.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения Договора.

12.2. Предоставлять указанную информацию своему персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств по Договору.

12.3. Без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора.
13. Заключительные положения

13.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены по соглашению Сторон в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

13.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.

13.4. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14. Адреса и подписи Сторон


ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Жетiсу»

040000 Алматинская обл.,

г. Талдыкорган, ул. Абылайхана 113,

РНН 092 200 224 450,

ТРФ АО «Народный Банк Казахстана»,

ИИК KZ 446 010 311 000 035 908,

БИК HSBKKZKX, БИН 070640009334

тел.: 8 (7282) 27-40-57, факс: 24-02-17.
Председатель Правления
______________ /Е. Шинтуринов


ПОСТАВЩИК:Настоящий договор является типовым и может подлежать корректировке при его заключении.

Перечень закупаемых услуг
Наименование заказчика

Наименование

закупаемой услуги

Ед. изм.

Кол-во

Условия поставки и выполнения

Срок оказания услуг

Место

оказания

услуг

Условия оплаты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Акционерное общество «Национальная компания

«Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу»Лот № 1

Выполнение процедур по проведению оценки земельного участка площадью 5,0 га, кадастровый номер 03-044-243-977, в Корамском с/о Енбекшиказахского района,

Предусмотренная сумма 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге без учета НДС и 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) тенге с учетом НДС


объект

1

в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000
не позднее

10 (десяти) календарныхдней со дня подачи заявки ЗаказчикомАлматинская область,

Енбекшиказахский район,

Корамский с/о


По факту оказанных услуг,

после подписания акта оказанных услуг2

Акционерное общество «Национальная компания

«Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу»Лот № 2

Выполнение процедур по проведению оценки земельного участка площадью 5,0 га, кадастровый номер 03-044-081-785, в Балтабайском с/о Енбекшиказахского района,

Предусмотренная сумма 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге без учета НДС и 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) тенге с учетом НДС


объект

1

в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000
не позднее

10 (десяти) календарныхдней со дня подачи заявки ЗаказчикомАлматинская область, Енбекшиказахский район, Балтабайский с/о

По факту оказанных услуг,

после подписания акта оказанных услуг3

Акционерное общество «Национальная компания

«Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу»Лот № 3

Выполнение процедур по проведению оценки земельного участка площадью 5,0 га, кадастровый номер 03-052-082-1093, в землях районного запаса Уйгурского района

Предусмотренная сумма 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге без учета НДС и 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) тенге с учетом НДС


объект

1

в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000
не позднее

10 (десяти) календарныхдней со дня подачи заявки ЗаказчикомАлматинская область, Уйгурский район, земели районного запаса

По факту оказанных услуг,

после подписания акта оказанных услуг

Заказчик:

АО «НК «СПК «Жетісу»

Председатель Правления
____________Е. Шинтуринов

Поставщик:Сатып алынатын қызметтер тізімі
Тапсырыс берушінің атауы

Сатып алынатын қызмет атауы

Өлш. бірл.

Саны

Қызмет көрсету талаптары

Қызмет көрсету мерзімі

Қызмет көрсету орны

Төлем талаптары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

«Жетісу» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы


1-лот

Еңбекшіқазақ ауданының Қорам ауылдық округіндегі 5,0 га, кадастрлық нөмірі 03-044-243-977 жер телімін бағалау жүргізу әрекеттерін орындау

Қарастырылған сома ҚҚС есептемегенде 50 000 (елу мың) теңге және ҚҚС 56 000 есептегенде (елу алты мың) теңге


объект

1

ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес
Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Қорам ауылдық округі

Көрсетілген қызметтер фактісі бойынша, көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылғаннан кейін

2

«Жетісу» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы


2-лот

Еңбекшіқазақ ауданының Балтабай ауылдық округіндегі 5,0 га, кадастрлық нөмірі 03-044-081-785 жер телімін бағалау жүргізу әрекеттерін орындау

Қарастырылған сома ҚҚС есептемегенде 50 000 (елу мың) теңге және ҚҚС 56 000 есептегенде (елу алты мың) теңге


объект

1

ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес
Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Балтабай ауылдық округі

Көрсетілген қызметтер фактісі бойынша, көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылғаннан кейін

3

«Жетісу» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы


3-лот

Ұйғыр ауданының жер қорынандағы 5,0 га, кадастрлық нөмірі 03-052-082-1093 жер телімін бағалау жүргізу әрекеттерін орындау

Қарастырылған сома ҚҚС есептемегенде 50 000 (елу мың) теңге және ҚҚС 56 000 есептегенде (елу алты мың) теңге


объект

1

ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес
Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей

Алматы облысы, Ұйғыр ауданының жер қорында

Көрсетілген қызметтер фактісі бойынша, көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылғаннан кейінТапсырыс беруші:

«Жетісу» ӘКК» ҰК» АҚ

Басқарма төрағасы
____________Е. Шинтуринов

Өнім беруші:


Приложение № 1 к Договору

о закупках услуг

от «___»____________2017 г.№_______

Техническая спецификация по закупу услуг оценщика
Объект: Лот №1. Земельный участок площадью 5,0 га в Корамском с/о, Енбекшиказахского района;

Лот №2. Земельный участок площадью 5,0 га в Балтабайском с/о, Енбекшиказахского района;

Лот №3. Земельный участок площадью 5,0 га в землях районного запаса Уйгурского района.
Заказчик: АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу».
Сумма закупа: Лот №1. 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге без учета НДС и 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) тенге с учетом НДС;

Лот №2. 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге без учета НДС и 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) тенге с учетом НДС;

Лот №3. 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге без учета НДС и 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) тенге с учетом НДС включая в себя все расходы оценщика, в том числе налоги и другие обязательные платежи в бюджет.
ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНОЧНОЙ КОМПАНИИ:

 1. наличие лицензии на занятие деятельности по оценке имущества;

 2. срок занятия оценочной деятельностью не менее 2 (двух) лет;

 3. наличие Договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности оценочной компании;

 4. желательно наличие международного сертификата оценщика;

 5. желательно являться членом Палаты оценщиков Республики Казахстан.


ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ:

 1. наличие в своем штате не менее 2-х физических лиц, заключивших трудовой договор с Оценщиком, имеющих страховые полисы и документы об образовании, подтверждающие получение ими профессиональных знаний в области оценочной деятельности, и являющихся членами одной из саморегулируемых некоммерческих организаций оценщиков, отвечающих требованиям Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года № 109-II «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».


Место оказания услуг: Лот№1. Алматинская область, Енбекшиказахский район, Корамский с/о;

Лот№2. Алматинская область, Енбекшиказахский район, Балтабайский с/о;

Лот№3. Алматинская область, Уйгурский район, земели районного запаса.
Сроки оказания услуг: не позднее 10 (десяти) календарных дней, со дня заявки Заказчика.
Гарантийные обязательства: Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае выявления ошибок или нарушений к требованиям, указанным выше, Исполнитель обязуется исправить их за свой счет, в строго оговоренные сроки.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ

ӨНІМ БЕРУШІ
Басқарма төрағасы

______________ /Е. Шинтуринов ____________/ /

2017 жылғы ____________

№_______ шартқа

№ 1 қосымшаБағалаушы қызметтерін сатып алу бойынша техникалық ерекшелік
Объект: Лот № 1. Еңбекшіқазақ ауданының Қорам ауылдық округіндегі 5,0 га жер телімі;

Лот № 2. Еңбекшіқазақ ауданының Балтабай ауылдық округіндегі 5,0 га жер телімі;

Лот № 3. Ұйғыр ауданының жер қорындағы 5,0 га жер телімі.
Тапсырыс беруші: «Жетісу» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ.
Сатып алу сомасы:

Лот № 1. ҚҚС есептемегенде 50 000 (елу мың) теңге және ҚҚС есептегенде 56 000 (елу алты мың) теңге;

Лот № 2. ҚҚС есептемегенде 50 000 (елу мың) теңге және ҚҚС есептегенде 56 000 (елу алты мың) теңге;

Лот № 3. ҚҚС есептемегенде 50 000 (елу мың) теңге және ҚҚС есептегенде 56 000 (елу алты мың) теңге, бұл сома бағалаушының барлық шығындарын, оның ішінде салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді қамтиды.
БАҒАЛАУШЫ КОМПАНИЯҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

1) мүлікті бағалау қызметімен айналысуға лицензиясының болуы;

2) бағалау қызметімен 2 (екі) жылдан кем емес уақыт айналысуы;

3) бағалау компаниясының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының болуы;

4) бағалаушының халықаралық сертификатының болғаны дұрыс;

5) Қазақстан Республикасының бағалаушылар палатасының мүшесі болғаны дұрыс.


ПЕРСОНАЛҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

1) штатында Бағалаушымен еңбек шартын жасасқан, сақтандыру полистері бар және бағалау қызметі саласында кәсіби білім алғанын растайтын білімі туралы құжаттары бар және Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 30 қарашадағы «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» №109-ІІ заңының талаптарына сай келетін өзін-өзі реттейтін коммерциялық емес бағалаушылар ұйымының біреуінің мүшесі болып табылатын 2-ден кем емес жеке тұлғасы болуы керек.


Қызметтерді көрсету орны:

Лот 1. Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Қорам селолық округі;

Лот 2. Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Балтабай селолық округі;

Лот 3. Алматы облысы, Ұйғыр ауданының жер қоры.
Қызметтерді көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей.
Кепілдемелік міндеттемелері: Орындаушы көрсетілген қызметтердің кемшіліктері үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. Қателер немесе жоғарыда көрсетілген талаптардың бұзылуы анықталған жағдайда, Орындаушы оларды өз есебінен, қатаң түрде келісілген мерзімде түзетуге міндеттенеді.


Тапсырыс беруші:

Басқарма төрағасы

____________Е. ШинтуриновӨнім беруші:

Приложение № 2 к Договору

о закупках услуг

от «___»_____________2017г.

№_________
Сведения о казахстанском содержании в кадрах, товарах, работах и услугах. Сведения о доле фонда оплаты труда граждан Республики Казахстан в общем фонде оплаты труда работников Поставщика за период оказания Услуги.
Поставщик предоставляет Заказчику нижеследующую информацию:

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА (ЕДИНОЖДЫ)

1. Сведения о наличии и количестве работников согласно следующей таблицы:


№ п/п

Фамилия, имя отчество

Должность

Стаж работы в сфере поставки товаров,

работ, услугКвалификация или специальность по диплому, свидетельству и другим документам об образовании

№ документа, удостоверяющего личность

№ трудового договора

Гражданство

 

 

 

 

 

 

 

 


В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОСНОВЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ.

2.Сертификат СТ-KZ.

3.Сведения о казахстанском содержании в товарах, работах, услугах.

Поставщик предоставляет данные по казахстанскому содержанию в товарах, работах, услугах в соответствии с нижеприведенной методикой расчета:
3.1.Расчет казахстанского содержания (КСТ) в договоре на поставку товаров, производится по формуле:

3.2.Расчет казахстанского содержания (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг), производится по формуле:

где:

n - общее количество товаров, закупленных Поставщиком в целях исполнения договора о закупках напрямую;

i - порядковый номер товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

S - общая стоимость договора о закупке товаров.


где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых Поставщиком в целях исполнения договора о закупках работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

K= 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и поставщиком и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных Поставщиком в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников Поставщика, выполняющего j-ый договор;S - общая стоимость договора о закупках работ (услуг).
Заказчик:

АО «НК «СПК «Жетісу»

Председатель Правления
____________Е. Шинтуринов


Поставщик:
Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет