Ақпараттық хат құрметті әріптестер, магистранттар және докторанттар!Дата24.09.2017
өлшемі55.53 Kb.
#1691

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Құрметті әріптестер, магистранттар және докторанттар!
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Тарих, археология және этнология факультетінің Дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасы «Дүниежүзі тарихын қазіргі заманның өзекті мәселелеріне қатысты зерттеу» Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясын өткізеді.

Өткізілу мерзімі: 19-20 қараша 2015 ж., сағ. 10.00.

Өткізілу орны: Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы 71, 3 оқу ғимараты, 4-этаж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Тарих, археология және этнология факультеті Конференц-зал.

Конференция аясында мынадай проблемалар талқыланады:1. Еуразияшылдықтың тарихи тамырларын тарих ғылымындағы жаңа әдістемелік тұрғыларға сай және қазіргі заманғы өзекті мәселелерге қатысты зерттеу.

2. Алтын Орда, оның ішкі және халықаралық жағдайы: ХХІ ғ. көзқарасы (Дөңгелек үстел)

3. Түркі әлемінің мәдени-гуманитарлық ықпалдастығы (орта ғасырлар, жаңа және қазіргі заман).

4. Қазіргі заманғы жаһандану және интеграция жағдайындағы әлемдік қауымдастық және Қазақстан (Дөңгелек үстел)

5. Шет мемлекеттердегі және Қазақстандағы ұлттық - мемлекеттік құрылыс: салыстырмалы сараптама.

6. Орталық Азия тарихының жаңа парадигмалары мен тұжырымдамалары (деректанулық және тарихнамалық аспектілер)

Конференцияға қатысу үшін тапсырыстарды, баяндаманың тезистерін қараша айының 5-жұлдызына дейін келесі мекен-жайға жолдаңыздар: Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы 71, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ тарих, археология және этнология факультеті, Дүние жүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасы, 415, 421 кабинеттер.Конференцияға қатысу үшін тапсырыс беру формасы:

Тегі Аты. Әкесінің аты;

Ғылыми дәрежесі, қызметі;

Ел, аймақ, қала;

Ұйым, ЖОО;

Баяндаманың тақырыбы;

Қатысушының телефоны мен E-mail электронды поштасы;

Ұйымдастыру алқасаның байланыс телефондары: - 3773340, ішкі 1284, 1289. E-mail: aigera_akynova@mail.ru Акынова А.П.

Конференцияның жұмыс тілі: қазақ, орыс, неміс, ағылшын.

Мәтінді әзірлеу тәртібі:

Мақаланы жинаққа жариялау 05 қарашаға дейін, келесідей тәртіпті қатаң сақтай отырып, конференцияны ұйымдастыру алқасына өткізулеріңізді сұраймыз: қаріп (шрифт) түрі «Times New Roman» немесе «Times New Roman KZ», 14-ші кегль, бір интервалдық арақашықтықта. Беттердің параметрлері: жоғары және төменгі алаң–2 см, сол жақ-3 см, және оң жақ 1 см. Автордың аты жөні, баяндаманың атауы бас әріптермен, жартылай толық шрифтпен (жоғары оң жақ бұрышта) жақша ішінде елі мен қаласы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, қызметі, жұмыс орны көрсетіледі. Мәтін ғылыми, стилистикалық және техникалық редакциялануы қажет. Абзац төрт таңбадан соң (табуляция 0,8 см).

Мақаланың көлемі – 6 бетке дейін, мүмкіндігінше мақаланың соңғы беті толық аяқталсын. Қағазға шығарылған баяндама мен электронды тасығыштағы файлда автордың тегі көрсетілсін.

Конференция материалдары арнайы жинаққа шығарылады.

Мерзімнен кешіккен, конференцияның ғылыми деңгейіне, тақырыбына сай келмейтін және көрсетілген талаптарға сәйкессіз мақалаларды қабылдамау ұйымдастыру алқасаның құқығында.

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби
Информационное письмо

Уважаемые коллеги, магистранты и докторанты!
Кафедра Всемирной истории, историографии и источниковедения факультета истории, археологии и этнологии Казахского Национального университета имени аль-Фараби проводит международную научно-теоретическую конференцию «Исследование всемирной истории в контексте актуальных проблем современности».

Дата проведения: 19-20 ноября 2015 г., 10.00.

Место проведения: г. Алматы, проспект аль-Фараби, 71. ГУК-3. 4-этаж. Факультет истории, археологии и этнологии. Конференц зал факультета.

В рамках конференции предлагается обсуждение следующих проблем:1. Исследование исторических истоков евразийства в контексте актуальных проблем современности в соответствии с новыми методологическими подходами в исторической науке.

2. Золотая Орда, ее внутреннее и международное положение: взгляд с ХХІ в. (Круглый стол)

3. Культурно-гуманитарная интеграция тюркского мира (средние века, новое и новейшее время).

4. Мировое сообщество и Казахстан в условиях современной глобализации и интеграции. (Круглый стол)

5. Национально-государственное строительство в зарубежных странах и Казахстане: компаративный анализ

6. Новые парадигмы и концепции в истории Центральной Азии (источниковедческие и историографические аспекты)

Для участия в конференции в срок до 05.11.2015 г. просим представить заявки, тезисы статей по адресу: г. Алматы, проспект аль-Фараби, 71. ГУК-3. 4-этаж. Факультет истории, археологии и этнологии. Кафедра Всемирной истории, историографии и источниковедения, кабинет 415, 421.Форма Заявки для участия в конференции.

Ф.И.О.;


Ученая степень, должность;

Страна, регион, город;

Организация, ВУЗ;

Тема сообщения, доклада;

Контактные телефоны и E-mail участника.

Телефоны оргкомитета: - (8727) 3773340, вн.1284, 1289. E-mail: aigera_akynova@mail.ru; Акынова А.П.

Рабочие языки конференции: казахский, русский, немецкий, английский

Порядок оформления текста:

Для опубликования статьи, доклада просим в срок до 05.11.2015 г. представить в оргкомитет конференции текст с соблюдением следующих требований: шрифт типа «Times New Roman» или «Times New Roman KZ», кегль 14, с одинарным междустрочным интервалом. Параметры страницы: поля – верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см и правое – 1 см. Ф.И.О. автора, название доклада строчными буквами, полужирным шрифтом (в верхнем правом углу) с указанием в скобках города, страны; ученая степень, ученое звание, занимаемая должность, место работы участника. Текст должен быть отредактирован научно, стилистически и технически. Абзацный отступ на четвертом знаке (табуляция 0,8 см).

Обьем статьи – до 6 стр.: желательно, чтобы последняя страница была полностью заполнена. Вместе с распечатанным текстом доклада предоставить электронный носитель с указанием файла: фамилия автора (авторов).

Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки докладов, полученные позже срока, не соответствующие тематике, научному уровню конференции, оформленные с отступлением от указанных требований.

Al-Farabi Kazakh National University
Informational Letter

Dear Colleagues and Postgraduates!
The Department of World History, Historiography, and Source Studies within the Faculty of History, Archeology, and Ethnology at Al-Farabi Kazakh National University will host an international scientific conference "The study of world history in the context of the actual problems of our time."

Date: November 19-20, 2015, 10:00 am.

Venue: Almaty, 71 al-Farabi Avenue. GUK-3, 4th floor. Faculty of History, Archeology, and Ethnology. Departmental conference hall.

The conference will consider the following issues:1. Investigation of the historical origins of Eurasianism in the context of the urgent problems of our time, in accordance with the new methodological approaches to historical science.

2. The Golden Horde, its internal and international situation: a view from the XXI century. (Round table)

3. Cultural and humanitarian integration of the Turkic world (the Middle Ages, modern and contemporary times).

4. The international community, and Kazakhstan in the conditions of modern globalization and integration. (Round table)

5. Nation-building in foreign countries and Kazakhstan: Comparative Analysis

6. New paradigms and concepts in the history of Central Asia (of sources and historiographical aspects)

In order to participate in the conference, kindly submit an application and article abstract to: : Almaty, 71 al-Farabi Avenue. GUK-3, 4th floor. Faculty of History, Archeology, and Ethnology. Department of World History, Historiography, and Source Studies. Office 415, 421 by November 5, 2015.Application form for participation in the conference:

Full name;

Degree, position;

Country, region, city;

Organization, university;

Paper topic;

Contact information (telephone number and email address).

Organizational committee contact: Аkynova A.P. - (8727) 3773340, ext.1284, 1289. E-mail: aigera_akynova@mail.ru;

Conference languages: Kazakh, Russian, German, English

Paper format:

In order for your paper to be published, please submit the text in the following format to the organizational committee by November 5, 2015: Times New Roman or Times New Roman KZ, size 14, single-spaced. Top and bottom margins: 2 cm; Left and right margins: 1 cm. Author’s full name and paper title in lower-case letters in bold in the upper righthand corner with country and city in parentheses; degree, academic rank, position, place of work. The text should be edited academically, stylistically, and technically. Indentation on the fourth character (0.8 cm tabulation).

Article length: up to 6 pages. Ideally, the last page should be complete. Together with the hard copy, please submit an electronic version with the author’s last name in the file name.

The conference materials will be published in a separate collection, for which we will collect a fee.The organizational committee reserves the right to reject applications submitted after the deadline, deemed irrelevant to the topic or academic level of the conference, or not conforming to the requirements outlined above.
Каталог: downloads -> nauka
nauka -> Ж. З. Оразбаев, Т. Е. Ермеков, М. В. Долгов
nauka -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> А. Е. Сыдықованың «Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның қалыптасуының конституциялық-құқықтық мәселелері» тақырыбындағы диссертациялық жұмысына аннотация Зерттеудің өзектілігі
nauka -> Международная научная конференция
nauka -> Ақпараттық хат «Қаржы, есеп, басқару және туризм салаларындағы заманауи экономикалық мәселелер»
nauka -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> Конференция мақсаты : Педагог кадрлар даярлау жүйесін жетілдіру, тәжірибе алмасу, жаңашылдыққа ұмтылудың жаңа мүмкіндіктерін ашуға ықпал ету
nauka -> Ж. З. Оразбаев, Т. Е. Ермеков, М. В. Долгов
nauka -> Информационное письмо


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет