Ауданның және электрмен жабдықтау жүйесінің қысқаша сипаттамасыжүктеу 0.9 Mb.
бет3/6
Дата25.10.2017
өлшемі0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6

х5о*l5*S б/ U62 = 0,4*1,2*1000/115.52 =0,035 ;

активтік


г6о*l6* Sб/ U62 = 0,15*0.8*1000/115,52 =0,009 ;

индуктивтік

x6=x0*l6* Sб/ U62 = 0,4*0,8*1000/115,52 =0,023 ;

активтік


r7=r0*l7*Sб/ U62 =0,15*0,8*1000/115,52 =0,009 ;

индуктивтік

x7=x0*l7* S6/ U62 = 0,4*0,4*1000/115,5 2 =0,011 ;

активтк


r8=r0-l8* S6/ U62 =0,15*0,4*1000/115,52 = 0,004 ;

индуктивтік

x8=x0*l8* S6/ U62 = 0,4*0,4*1000/115,5 2 =0,011 ;

активтік


r9=ro*l9S6// U62 = 0,15 *0.5*1000/115,52 =0,0056 ;

индуктивтік

x9=x0*l9* S6/ U62 = 0,4*0,5*1000/115,5 2 =0,014 ;
- 110/10 кВ трансформатордың кедергісі:

активтік


г10= (Ркз/ SHm)*(S6/ Syn) = (320/200000)*(1000/200)=0,008 ;

индуктивтік

х10= (UK%/100)*(S6/ SHm)= (20/100)*(1000/200)=1 ;

-10 кВ электр желісінің кедергісі (А-35маркалы сым, l=0,1 км);

-активтік

индуктивтк

x11=x0*l11* S6/ U62 = 0,83*0,1*1000/10,5 2 =0,75 ;
4.1 Қьісқа түйықтау тоқтарын есептеу (максималдық режимде)

Электрмен жабдықтау жүйелерінде қ.т. тоқтарын анықтауды келесі өрнектермен жүргізеді.

Максималдық режим

К- 1 нүктесінде қ.т. тоғын анықтау

К-1 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру схемасы келтіріледі

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады:

xнәт=x14=x11+x22=1,85+0,4=2,25 ;

rнәт=r14=r22=0,016 ;

zнәт= √r 213+x 213=2,25 .

К-1 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады:

- үшфазалық қ.т. тогы (периодтық құраушысы)

3.1.сурет. Алмастыру сұлбасы

Электрмен жабдықтау (а) және орын ауыстыру (б) сұлбаларының

максималдық режимі

- екіфазалық қ.т. тогы (периодтық құраушысы)

Іқт= √3 /2 *ІКТ(3) = 0,87*0,55 = 0,48 кА  • үшфазалық қ.т. соққылық тоғының лездік мәні ;

  • iсок= √2*kсок*I(3) , кА ;

мүнда kCOK - соққьшық коэффициенті, оның мәні келесі өрнектен анықталады

kCOK =1-e -0,01/Ta

мұнда Танэт/314гнэт - периодтық құраушының уақыт тұрақтысы ол [ 1 ]-ден xH9T/rt қатынасына сәйкес алынады. Бұл жолы хнэтнэт =2,25/0,016=140,6 тең болғанына байланысты kCOK = 1,2 деп қабылданады

ісок = √ 2 * kCOK*Iкг=1,4*1,2 *0,55=0, 3, кА ;

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының әсерлік мэні

Iсок=Iкг* √1+2(kCOK-1) 2 =0,57 , кА ;

К-2 нүктесінде қ.т. тоғын анықтау

К-2 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру сұлбасы келтіріледі

14/1,1 14/2,6 3/0,41 3/2,6

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады

xнәт=x15=x14+x3=2,25+0,55=2,8 ;

rнәт=r15=r14+r3=0,016+0,01=0,026 ;

zнәт= √r 215+x 215=2,8

К-2 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;

- үшфазалық қ.т. тоғы (периодтық қүраушысы)

Iкr(3)=Iб/Zнәт =3,71/2,8=1,32 кА

-екіфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

Iкr(2)=Iб*0,87 =0,87*1,32=1,14 кА

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының лездік мэні

ісок= √2 • kCOK- IKT(3) =1,41*1,34*1,32=2,49 кА ;

хнэт/rнэт= 2,8/0,026=107,7 , тең болғанына байланысты

К-3 нүктесінде қ.т. тогын анықтау

К-3 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру сұлбасы келтіріледі

I(3) = IKT(3)√1+2( +(kCOK-1) 2 =1,4 ,кА ;

kCOK =1,34 ;


  • үшфазалық қ.т. соққылық тогының әсерлік мәні

I(3) = IKT(3)√1+2( +(kCOK-1) 2 =1,4 ,кА ;

К-3 нүктесінде қ.т. тоғын анықтау

К-3 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру сұлбасы келтіріледі

Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады:

хнэт=х16=х15456789=2,8+0,014+0,011+0,0011+0,023+0,035+0,011=2,8 ;

гнэт=г1б=r15456789=0,026+0,0056+0,004+0,009+0,009+0,013+0,004=0,07 ;

zнәт= √r 216+x 216=2,8
К-3 нүктесіндегі қ.т. тоғы анықталады: - үшфазалық қ.т. тогы (периодтық құраушысы)

Ікг(3)=Іб/Zнэт =5,5/3,71 =1,48 кА ;

-екіфазалық қ.т. тогы (периодтық қүраушысы)

Ікг(2)=I*0,87 = 0,87 *1,48 = 1,28 кА ;

- үшфазалық қ.т. соққылық тоғының лездік мәні

хнэтнзт= 2,8/0,07=40 , тен болғанына байланысты

ісок= √2 • kCOK- IKT(3) =1,41*1,22*1,48=2,54 кА ;

kCOK =1,22 ;- үшфазалық қ.т. соққылық тогының әсерлік мәні

Iсок (3)=Iкг (3)* √1+2(kCOK-1) 2 =0,8 , кА ;

I(3) = IKT(3)√1+2( +(kCOK-1) 2 =0,66 , кА ;
К-4 нүктесінде қ.т. тоғын анықтау

К-4 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру схемасы келтіріледі

16/3,2 16/7,7 10/10,35 10/28,125

K-4
Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады

хнэт= х17=х16 +х10=2,8+1=3,8 ;

гнэт = г17= r16+ г10=0,07+0,008=0,078 ;

Zнәт=√r 217+x 217=3,8

К-4 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;

- үшфазалық қ.т. тоғы (периодтық құраушысы)

IKT(3)=I6/Zнәт =55/3,8=14,47 кА ;

-екіфазалық қ.т. тогы (периодтық құраушысы)

I(2)=Iб*0,87= 0,87 * 14,47 = 12,59 ; кА

- үшфазалық қ.т. соққылық тогының лездік мәні

ісоқ= √2 • kсоқ- IKT(3) =1,41*1,25*14,47=25,5 кА ;

хнәтнәт= 3,8/0,078=48,7 , тең болғанына байланысты

kсоқ=1,25 ;


  • үшфазалық қ.т. соққылық тогының әсерл

  • ік мэні

Iсоқ(3)=Iқт(3)* √1+2(kCOҚ-1) 2 =4,1 , кА ;

4.2 АТҚ-220 кв жабдығын таңдау

Ажыратқышты таңдау

Ажыратқыштың есептік деректері, таңдау шарттары және параметрлері 4.1 кестесіне енгізілген.

4.1 кестесі


Есептік деректер

Тавдау шарттары

C-220M-630-10

ажыратқыішыңUу=220кВ

Un>Uy

Un=220 кB

I=51AI

In ≥ I pm

In = 630A

Іу=1,28кА

ТКЛ≥IУ

IОТКЛ=10 kA

іу=0.3кА

Imax ≥ IУ

Imax=26 KA

І3(2) -tk= 0,55кА2

it2-t>i3(24

It2-t-102-4=400KA2c

ПП-67 жетегі колданылады

.

Айырғышты таңдауI pm- жүктеменің максималды жұмыс тогы, А.

220 кВ шиналары үшін [1]-ге сэйкес Ідоп=610 А тең АС-240 сымын қабылдайды: Ipm=Spm/√3*Uн=175300/1,73*220=460 A,

460 A < 610А болса, шарт орындалады.

Шиналар тәжденуге [6]-ғы шарт бойынша тексеріледі

Е = 0,9- Е0;

мүнда Е0- сымның бетіндегі электрлік өрістің бастапқы тэж кернеулігі.

[6]-ға сәйкес Е мен Е0 келесі өрнекпен анықталады:

E=(0,35*U)/(r0*(lgDcp/r0)) ;

(алюминий үшін С= 88). Жылу импульсі келесі формуламен анықталады [1]

Bк=I 3(2)(tағыт+Tа);

мұнда: taғыт - 220 кВ АЖ-і қ т. ағыту уақыты (taғыт =3,0 с);

Та – қт токтың апериодтық кдаушысының басылу уақыты (К- 1 нүктесі)

Kl нүктесіндегі үш фазалық қт.тоғы максималдық режимде тең Іқг(3)= 0,55 кА. Онда Вк = 0,55 (3 +0,0058) = 0,8- 106, А2 • с. Шинаның минималдық есептік қимасы тең:

Fpmin =√0.8-106 /88=8,2 мм , бүл таңдалған 95 мм аз

Айырғыштың есептік деректері, таңдау шарттары және параметрлері 4.2 кестесіне енгізілген.

4.2-кестесіЕсептік деректер

Таңдау шарттары

РНДЗ-2-220/1000у1 , айырғышының


Uy =220 кВ

Uп> Uу

Uп = 220 кВ

Ірт=460А

IП ≥ Ipm

Іп = 1000 A

ісок(3) =0.3А

і ≥ і (3) ітах ≥Iy

Іmах = 64 kА

І3(2) -tk= 0,55кА2

ItZ*t ≥ I*2(2) *tn

It2-t=252-4-2500KA2c

ПР -90 ПУ1 жетегі қолданылады
Кестеде келесі белгілер қабылданған:

Un - қондырғының номиналды кернеуі;

It -t - қызуга төзімділіктің (кА) мен уақытының (с) төлқұжаттық мэндері Ірт - жүктеменің максималдық тогы

Iy(3) , I 2 (3) - 35 кВ шиналарында максималдық режимдегі соққылық және үшфазалық қ.т.токтары; I - қ.т. ағыту уақыты

Tк=(tр.з.+Tа)=3с

4.2 - кестесінен таңдалған айырғыштың есептік шарттарға толық лаиықты екені және желілік, шиналық айырғыштар сонымен қатар жөндеу жалғастырмасы ретінде қабылдануға жарайтыны көрінеді.

Бөлгішті таңдау Бөлгішті таңдау деректері 4.3- кестесіне ендірілген.


4.3- кестесі.Есептік деректер

Таңдау шарттары

ОД-220 (63 ОУ)

Бөлгішінің параметрлері

Uy =220 кВ

Uп>Uу

Uп = 220кВIpm=460A

In>Ipm

Іп =1000 Aісоқ(3)

Imax= 80 кАІ3(2) -tk= 0,8кА2

It2-t>I^-tn

It2-t= 12,52-4=625кА2сПРО -У жетегі қолданылады ,

Қысқа тұйықтағышты таңдау

Таңдаудың деректері 4.4.кестесіне ендірілген
4.4 кестесі


Есептік деректер

Таңдау шарттары

КРН-220 У1 қысқа тұйықтағышының параметрлері

Uy =220 кВ

Un>Uy

Uп=220 кВ

Iсоқ(3) =0.3

іmax > іy (3)

imах = 42 кА

І3(2) *tk= 0,8кА2

It2*t>I3(2)*tn

It2*t= 102*4=400кА2с

ПРК-У жетегі қолданылады

Ток трансформаторын таңдау

Ток трансформаторын таңдау деректері 4.5- кестесіне ендірілген

4.5- кестесіЕсептік деректер

Таңдау шарттары

ТОРН-220 М ток

трансформаторының

параметрлері


Uy=220 кВ

Un>Uy

Un = 220 кВ

Iрm=460 А

In >Ipm

ІП=1000А

ісоқ(3)

√2КдІ1н > iy (3)

√2 КдI1н

І3(2) *tk= 0,8кА2

*қ ) *t > І3(2) -tk

*K,)*t = (6,5*0. 15)2*

4.5 кестесінде келесі белгілер қабылданған:

І- т.т. -ң номиналдық біріншіреттік тогы;

Кд - динамикалық төзімділіктің коэффициенті;

Kt - қызуға төзімділіктің коэффициенті.

жабдығын таңдау.


4.3 ТҚ-110 кВ жабдығын таңдау

110 кВ таратушы құрылғы ұядан шығатын арбаша жэне ВМ-110 типті май ажыратқышы бар ТВ-47 сериялы сыртқа қондыруға жинақы орындалған (КРУН). ТҚ-110 кВ калыпты жағдайда бөлек жүмыс істейтін шиналардың екі секциясынан тұрады. 110 кВ кірменің әрқайсысына РЛНД-16-110/600 разрядниктері жэне ПР-2-110/600 сақтандырғыштары арқылы ТМ өзіндік мұқтаж трансформаторлары қосылған. Шығатын желілердің ұя (шкаф) саны-4. Барлық тізбектерде ТОЛ-110 екі өзекшесі бар біртипті ток трансформаторлары пайдаланылған . Шиналардың эр секциясына ПР-90 сақтандырғыштары арқылы ТДЦТН -110 кернеу трансформаторлары қосылған .

110 кВ шиналарын таңдау

110 кВ ТҚ-ң шиналары қатты материалдан жасалынады, жұмыс тогы бойынша

таңдалады, сосын динамикалық жэне қызу төзімділігіне тексеріледі.
Шинаны таңдау шарты

Ідоп ≥Ipm

110 кВ кірмесіндегі максималдық жұмыс тогы

ІРm= Sp.m/√3*UH=175300/1,73*110=921A ,

Алюминнен жасалған шиналар таңдалады

b х һ = 30 х 4, мм

1000 > 921 А. Шарт орындалады.

4.6 кестесіЕсептік деректер

Таңдау шарттары

ВМ-110-У

ажыратқышыңың параметрлеріUy=110кВ

Un>Uy

Un=110кВ

Ірт=921А

In >Ipm

ІП=1000 А

І(3)=1,02кАIағын > І(3)


Іmах=80кА

iсоқ(3) =1,92

Iағын> iсоқ(3)

Iағын=35,5 кА

S(3)=175.3 MВА

S ағын>S(3)

Sағыт=540 MВА

І3(2)*1п=2,1кА2

It2*t>I3(2>*tn

It2* t=31,52*4=3969кА2с

Айырғышты таңдау

Өзіндік мұқтаждар трансформаторының тізбегіндегі айырғышты таңдайды жэне тексереді

4.7 кестесіЕсептік деректер

Таңдау шарттары

ОСШ- 110/400 айырғышының параметрлері

Uy=110кВ

Un>Uy

Un=110кВ

Ірш=179А

In >Ipm

In = 400 A

iсоқ(3) =1,92

Iағын> iсоқ(3)

Iағын=41 кА

І3(2)tп=1,ЗкА2

It2*t>I3(2)*tn

It2-t=162-4=1024KA2c

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет