«Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» жөніндегі техника-экономикалық зерттеулер бойынша қызметтер көрсетуге арналғанбет1/10
Дата07.04.2019
өлшемі0.49 Mb.
#86621
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
«Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» жөніндегі техника-экономикалық зерттеулер бойынша қызметтер көрсетуге арналған

_____________ шарт


Жаңаөзен қаласы 2017ж. «___»_______

Бірге «Тараптар» деп, ал жекелеме «Тарап» деп аталатын Жарғының негізінде іс-әрекет ететін маркетинг, К. Нағмановтың тұрғысында бұдан әрі «Тапсырысшы» деп аталатын «Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС бір жағынан, және Жарғының негізінде әрекет ететін директор _______________________ тұрғысында бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын ______________ екінші жағынан «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 14 желтоқсандағы хаттама № 136 шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе ceнімді басқару құқығымен тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі ұйымдардын сатып алу ережесіне сәйкес және 2017 ж. «____»_________ хаттаманың негізінде мына төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі – мәтін бойынша - Шарт) жасасты:Договор №_____________

на оказание услуги по технико-экономическому исследованию по «Концепции развития Казахского газоперерабатывающего завода»


г. Жанаозен «___»_______2017г.
ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нагманова К. действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и в отдельности «Сторона», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления от 14.12.2016г. № 136 (далее – Правила закупок) и на основании протокола №____ от «____»_________ 2017г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Шарттың мәні

1.1. Орындаушы өзіне осы Шартта және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған Қосымшаларда белгіленген мерзімдерде, тиісті сапада және талаптарда «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» бойынша техника-экономикалық зерттеу жөніндегі қызмет көрсетулер (бұдан әрі – Қызмет көрсету) жөнінде, сондай-ақосы Шартта және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Қосымшаларда көрсетілген мерзімдерде және талаптарда Қызметтерді тиісті сапада көрсетуді қамтамасыз ету бойынша міндеттеме қабылдайды.

1.2. Тапсырысшы Орындаушының Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін тиісінше орындауы шартымен Қызмет көрсетулердің қабылдап алуға және құнын төлеуге міндеттенеді.

1.3. Шарттың 5-тарауында көрсетілген органдарда келісілген, сараптамадан өткен «Қазақ газ өңдеу зауытының даму тұжырымдамасы» бойынша техника-экономикалық зерттеу жөніндегі есеп (бұдан әрі – ТЭЗ жөніндегі есеп) осы Шарт бойынша Қызмет көрсетудің нәтижесі болып табылады.


 1. Предмет договора


 1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по технико-экономическому исследованию по «Концепции развития Казахского газоперерабатывающего завода» (далее – Услуги), а также обеспечить надлежащее качество оказания Услуг, в установленные сроки и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, являющихся неотъемлемыми частями Договора.

 2. Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость Услуг при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

 3. По настоящему Договору результатом оказанной Услуги будет являться Отчёт по технико-экономическому исследованию по Концепции развития Казахского газоперерабатывающего завода, прошедший согласование, экспертизу в органах, указанных в разделе 5 Договора, с их положительными заключениями (далее – Отчёт по ТЭИ).

2. Қызмет көрсетулердің жалпы құны

2.1. Шарттың жалпы сомасы ҚҚС есебімен 0000000,00 (00000,00) тенге құрайды және өзіне тиісті түрдегі Қызметтер көрсетумен байланысты барлық шығыстарды қамтиды.

2.2. Шарттың жалпы сомасы Тараптар осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық орындағанға дейін арттыру жағына қарай өзгертуге жатпайды.

2.3. Қызметтерді көрсету кезінде төленетін салықтарға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген жағдайда, Тараптар тиісті Қосымша келісімге қол қоя отырып осы Шартқа тиісті өзгерістер енгізуге міндеттенеді.

2.4. Егер Тапсырысшыда Қызмет көрсетуге деген сұранысты азайту қажеттілігі пайда болған жағдайда,Тапсырысшы:

- қызмет көрсетулерге деген сұранысты азайту фактісі бойынша техникалық тапсырманы өзгертеді және Орындаушыны ол туралы күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын құлақтандырып, Шартқа қосымша келісім дайындайды.

- қызмет көрсетуден бас тарту фактісі бойынша Тапсырысшы Орындаушыны ол туралы күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын құлақтандырып, шартты бұзу туралы қосымша келісім дайындайды. Шартты бұзу туралы қосымша келісім жасалмаған жағдайда, Орындаушы Шартты бұзу туралы хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткеннен кейін Шарт бұзылды деп есептеледі. Орындаушы Тапсырысшыға нақты көрсетілген Қызметтер бойынша беру-қабылдау Актісін (бұдан әрі – Акті) және нақты көрсетілген қызметтер бойынша ТЭЗ бойынша есеп дайындайды. Бұл ретте, Тапсырысшы Орындаушыға Шарттың 3-тарауының 3.1-тармағына сәйкес төленген аванстық төлем сомасын шегеріп, қабылданған Қызмет көрсетулердің нақты көлемі үшін ақы төлейді.

 1. Общая стоимость Услуги


 1. Общая стоимость Услуги по настоящему Договору (далее – Общая сумма Договора) составляет 0000000,00 (00000,00) тенге с учетом НДС и включает в себя все расходы, связанные с надлежащим оказанием Услуг.

2.2. Общая сумма Договора не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

2.3. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов, уплачиваемых при оказании Услуги, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в Договор, с подписанием соответствующего дополнительного соглашения.

2.4. В случае если у Заказчика возникнет необходимость уменьшить объем оказываемых Услуг или отказаться от них, Заказчик:

- по факту уменьшения потребности в услугах корректирует техническое задание и готовит дополнительное соглашение к Договору, уведомив исполнителя об этом за 30 (тридцать) календарных дней;

- по факту отказа от оказания Услуг Заказчик готовит дополнительное соглашение о расторжении договора, уведомив Исполнителя об этом за 30 (тридцать) календарных дней. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Исполнителем Уведомления о расторжении договора в случае отсутствия дополнительного соглашения о расторжении договора. Исполнитель готовит Акт приемки-передачи (далее – Акт) оказанных Услуг по фактически оказанной Услуге и Отчет по ТЭИ для Заказчика по фактически оказанным Услугам. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю за фактический объем оказанных и принятых Услуг, за вычетом суммы авансового платежа, выплаченного в соответствии пунктом 3.1. раздела 3 Договора.


3. Төлем шарттары

3.1. Тапсырысшы Орындаушыға Шарт бойынша барлық Қызметтер орындалған айдан кейінгі айдың аяғына дейінгі қолданылу мерзімімен тиісті аванстық төлемнің сомасына Тапсырысшы белгілеген нысан бойынша қағаз жүзіндегі аванстық төлем сомасының қайтарылғаны туралы Орындаушы банктік кепілдеме ұсынған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінің ішінде Шарттың жалпы құнынан 20 % дейін мөлшеріндегі аванстық төлемді аударады. Егер Шарт жасасқан күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзім ішінде аванстық төлемнің қайтарылғаны туралы банктік кепілдеме берілмеген жағдайда Тапсырысшы жасалған шартты біржақты тәртіппен бұзады және Орындаушы енгізген 1 (бір) % мөлшеріндегі тапсырысты қамтамасыз етуін ұстап қалып, белгіленген тәртіппен сатып алу мәселелері жөніндегі құзыретті органға «Самұрық-Қазына» АҚ Холдингінің сенімсіз ықтимал берушілердің тізбесіне енгізу үшін бұл Орындаушы туралы ақпарат жолдайды.

3.2. Төлем жүргізу Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және олардың мөрлерімен бекітілген, оның негізінде шот-фактура/шот (инвойс) жазылған Қызметтерді көрсетудің кезекті кезеңі бойынша Орындаушы шот-фактураның (Қазақстан Республикасында тұрақты өкілдігі жоқ резидент еместер үшін төлем үшін шот (инвойс) түпнұсқасы мен көрсетілген Қызметтердің Актісінің түпнұсқасын ұсынған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінің ішінде көрсетілген қызметтердің ауқымынан 90 % мөлшерінде жүргізіледі. Шот-фактура/инвойс Қызметтер көрсету Актісіне қол қойылған күннен ерте емес және 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмей Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасының/қолданбалы заңнаманың талаптарына сәйкес жазылады.

3.3. Түпкілікті есеп айырысу Орындаушы Шарт бойынша міндеттемелерін 100% орындағаннан және Шарттың 6-тармағына сәйкес Қызмет көрсетулердегі жергілікті қатысу туралы мәліметтер мен Орындаушы мен Тапсырысшының орталық аппаратының арасындағы өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі ұсынылғаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі.

3.4. Егер Орындаушы өз қызметін тұрақты құрылтайшылықсыз іске асыратын Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын болса, Тапсырысшы мына төмендегі салықтарды есептен шығарып ақы төлейді:

- Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сәйкес белгіленген ставка бойынша Орындаушының кірісінен төлем көзінен корпоративтік табыс салығы;

- егер төлем көзінен ондай ұстап қалу Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасында қарастырылса, Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сәйкес белгіленген ставка бойынша Қазақстан Республикасында тұрақты орналасқан болып танылған Орындаушы қызметкерлерінің кірісінен төлем көзінен жеке табыс салығы.

Сондай-ақ, Орындаушы Шартқа қол қойғанға дейін салықтық тіркеу нөмірі мен резиденттік елін көрсете отырып, резиденттік елде резидент еместі салықтық тіркеуді растайтын құжатты ұсынады.

3.5. Құжаттарды беру оларды Тапсырысшының құрылымдық бөлімшесінің кеңсесінде тіркеу жолымен есептіден кейінгі айдың 4-нен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Жоғарыда аталған құжаттардың әр қайсысында Шарттың нөмірі көрсетілген болуы тиіс.

3.6. Шартта көрсетілген Қызметтердің барлығы немесе бір бөлігі орындалмаған жағдайда Мердігер Тапсырысшыға ол қабылдаған тиісті түрде көрсетілген Қызмет көрсетулердің құны шегертілген аванстық төлемнің сомасын қайтаруға міндетті.3.7. Орындаушы осы Шартпен Тапсырысшыға біржақты тәртіппен Тапсырысшы мен Орындаушының арасында жасалған барлық шарттар бойынша Орындаушыға тиесілі ақшадан осы Шарт бойынша көзделген Орындаушының өз міндеттемелерін орындамауымен және (немесе) тиісінше орындамауымен байланысты ақша сомасын, сондай-ақ төленген аванстарды ұстап қалуға құқық береді. Орындаушының Шарттық міндеттемелерін орындамағанын, тиісінше орындамағанын; Шарт бойынша Қызмет көрсетудің күнтізбелік жоспары бұзылғандығын; айыппұлдар, өсімақылар және басқа да тұрақсыздықтар есептелгенін; өзара есеп айырысулар жүргізуді растайтын құжаттар ұстап қалу үшін негіздеме болып табылады
 1. Условия оплаты


 1. Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере до 20 % от общей суммы Договора в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем банковской гарантии возврата авансового платежа на бумажном носителе по форме, установленной Заказчиком, на соответствующую сумму авансового платежа, сроком действия до конца месяца, следующего за месяцем оказания всех Услуг по Договору. В случае не предоставления банковской гарантии возврата авансового платежа в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора, Заказчик в одностороннем порядке расторгает заключённый Договор и удерживает внесенный Исполнителем 1 (один) % обеспечения заявки на участие в тендере, а также направляет в установленном порядке в уполномоченный орган по вопросам закупок информацию о данном Исполнителе для внесения сведений в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков Холдинга АО «Самрук-Қазына», удерживая внесённое Исполнителем обеспечение заявки.

 2. Оплата производится в размере 90% от стоимости оказанных Услуг с учетом пропорционального удержания суммы авансового платежа в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчику Исполнителем оригинала счета-фактуры (для нерезидентов, не имеющих постоянного представительства в Республике Казахстан счета на оплату (инвойс)) и оригинала Акта оказанных Услуг по каждому этапу оказания Услуги в соответствии с календарным планом (Приложения №3), подписанного уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями, на основании которого была выписана счет-фактура/счет на оплату (инвойс). Счет-фактура/инвойс выписывается в соответствии с требованиями Применимого налогового законодательства Республики Казахстан.  

 3. Окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после 100% исполнения обязательств Исполнителем по Договору и предоставления сведений о соблюдении требований к местному содержанию в оказанной Услуге в соответствии с разделом 6 Договора и акта сверки взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком.

 4. В случае, если Исполнитель является нерезидентом Республики Казахстан, осуществляющим деятельность без образования постоянного учреждения, оплата Заказчиком производится за вычетом следующих налогов:

 • корпоративного подоходного налога у источника выплаты с дохода Исполнителя по ставке, установленной в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

 • индивидуального подоходного налога у источника выплаты с дохода работника Исполнителя, признаваемых постоянно пребывающими в Республике Казахстан, по ставке, установленной в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, если такое удержание налога у источника выплаты предусмотрено налоговым законодательством Республики Казахстан.

Также Исполнитель, до подписания Договора, предоставляет документ, подтверждающий налоговую регистрацию нерезидента в стране резидентства с указанием номера налоговой регистрации и страны резидентства.

 1. Предоставление документов осуществляется путем их регистрации в канцелярии Заказчика не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. На каждом из вышеперечисленных документов должен быть указан номер Договора.

 2. В случае невыполнения всех или части Услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель обязан возвратить Заказчику сумму авансового платежа за вычетом стоимости надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком части Услуг.

3.7. Исполнитель настоящим Договором предоставляет Заказчику право в одностороннем порядке удерживать любые суммы, в том числе выплаченные авансы, из причитающихся Исполнителю денег по всем договорам, заключённым между Заказчиком и Исполнителем, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Основаниями для удержания являются документы, подтверждающие: невыполнение, ненадлежащее выполнение Исполнителем договорных обязательств; срыв календарного плана оказания Услуг по Договору; начисленные штрафы, пени и иные неустойки; проведение взаимозачётов.

4. Тараптардың міндеттері

4.1. Орындаушының міндеттері:

4.1.1. Қызметтерді лайықты түрде, толық көлемде және осы Шарттың талаптарына сәйкес мерзімдерде көрсетуге.

4.1.2. Қызметтерді өз күшімен және қаражатымен, сондай-ақ, егер Сатып алу ережесіне сәйкес жүргізілетін сатып алу талаптарында мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) көзделсе, қосымша күшімен және қаражатымен көрсетуге.

4.1.3. Осы шарт бойынша Қызметтер көрсетуге қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда қосалқы мердігерлердің іс-әрекеті үшін өзінің іс-әрекетіндей жауаптылықта болуға міндеттенеді, оның ішінде егер мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) резидент емес болып табылатын болса, ҚР валюталық реттеу туралы заңнамасына сәйкес валюталық операциялар бойынша төлемдер мен ақша аударымдары үшін жауаптылықта болады.

4.1.4. Шартпен көзделген Қызметтердің барлық түрлерін кешіктіріп және сапасыз көрсеткені үшін жауаптылықта болуға.

4.1.5. Тапсырысшыға Шарттың талаптарын тиісінше орындамаудың, сондай-ақ басқа да заңсыз әрекеттердің салдарынан келтірілген барлық шығындарды өтеуге.

4.1.6. Қауіпсіздікті басқару, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау жүйесінің талаптарын сақтамаудың нәтижесінде пайда болған, Тапсырысшыға, Орындаушыға және (немесе) қосалқы мердігерге (бірлесіп орындаушыға) зардабы тиетін мүмкін болатын оқиғалар үшін Тапсырысшы мен мемлекеттік бақылаушы органдардың, өзге де мүдделі тұлғалардың алдында толық жауаптылықта болуға.

4.1.7. Мемлекеттік бақылаушы органдар Орындаушының қызметінің нәтижесінде болған оқиға үшін Тапсырысшыға айыппұл санкцияларын ұсынған жағдайда пайда болған зиянның зардабына ақы төлеу үшін толық материалдық жауаптылықта болуға.

4.1.8. Салық органдары Тапсырысшыдан Орындаушының қызметінің нәтижесі болып табылатын кез келген өндіріп алуды талап еткен жағдайда, Тапсырысшыға салықтар, төлемдер мен қаржылық санкциялардың сомасын қайтару үшін, сондай-ақ Тапсырысшының мемлекеттік және сот органдарына қарсы арыздану шығындарының орнын толтыру үшін толық жауаптылықта болуға.

4.1.9. Қызметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасының мұнайгаз өндіруші өнеркәсіптеріндегі қауіпсіздік, еңбек пен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі реттеуші құжаттарға сәйкес көрсетуді қамтамасыз етуге.

4.1.10. Шарттың талаптарын, Тапсырысшының ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын, сондай-ақ Шарт бойынша Қызмет көрсету кезінде заңнаманың техникалық қауіпсіздік пен еңбек қорғауды қоса алғандағы қолданымды талаптарын сақтауға. Қажетті шарттарды, талаптар мен стандарттарды сақтамаған жағдайда Орындаушыға Тапсырысшының объектілерінде ондай тыйым салуға негіз болған себептерді жойғанға дейін жұмыс істеуге тыйым салынуы немесе оның қызметтерінің ауқымы Тапсырысшы ұйғарған қызметтермен ғана шектелуі мүмкін. Бұл ретте, Орындаушы қызметтерді осы Шарттың мерзімдеріне сәйкес уақытылы көрсету үшін жауаптылықта болады.

4.1.11. Өз есебінен мемлекеттік және өзге де органдардан Орындаушыға қажетті Шарт бойынша Қызметтер көрсетуге арналған барлық рұқсат беруші құжаттарды, оның ішінде лицензияларды, сертификаттарды және өзге де рұқсаттарды алуы және толық күшінде әрі әрекетінде сақтауы қажет.

4.1.12. Қызмет көрсетудің барысында Тапсырысшы мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету.

4.1.13. Қызмет көрсетудің барысында өзінің іс-әрекеттерімен Тапсырысшының, сондай-ақ оның қарсы агенттерінің жұмысына кедергі келтірмеу.

4.1.14. Шарт бойынша Қызмет көрсету үшін қызметкерлердің ұдайы жеткілікті санын қамтамасыз ету, сондай-ақ Тапсырысшының талабы бойынша Орындаушының және/немесе Қызмет көрсетуге қатысатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының):

- өзінің міндеттерін орындау кезінде біліксіздік немесе немқұрайдылық танытқан, немесе

- Тапсырысшының мүдделеріне қарсы немесе зиян келтіретін қызметтерге қатысқан, немесе

- Шарттың қауіпсіздікке, еңбек пен қоршаған ортаны қорғауға қатысты талаптарын сақтамаған кез келген қызметкерлерін ауыстыру.

4.1.15. Шартпен белгіленген өзге де міндедемелерді орындау.

4.1.16. Шарт бойынша Қызмет көрсетуді аяқтағаннан кейін, не Тапсырысшының сұратуы бойынша Тапсырысшыдан не ол уәкілеттендірген тұлғаларынан Шартты орындау үшін алынғандардың барлығын (қағаз жүзіндегі және электрондық түрдегі ақпараттар, құжаттама, сызбалар мен жоспарлар және басқалары) қайтару.

4.1.17. Тапсырысшының сұратуы бойынша Шартты орындаумен байланысты ақпарат пен құжаттарды, оның ішінде Орындаушының шаруашылық қызметінің қаржылық есептілігін ұсынуға.

4.2. Тапсырысшының міндеттері

4.2.1. Лайықты түрде көрсетілген қызметтерді қабылдап алу және осы Шарттың талаптарына сәйкес ақысын төлеу.

4.2.2. Орындаушыға Шарттың 14-тарауының талаптарын сақтай отырып, Шарт жасасу күнінен бастап күнтізбелік 10 күннің ішінде Қызметтер көрсету үшін қажетті бастапқы деректердің толық ауқымын беруге. Тапсырысшы бастапқы деректерді беруде күнтізбелік 5 күннен астап мерзімге кешіктіріп немесе толық емес мөлшерде ұсынатын болса, Орындаушының Шарт бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі тиісінше ұлғайтылады.

4.2.3. Тапсырысшы Орындаушының қызметкерлерімен бастапқы деректерді беру мәселесі бойынша өзара іс-қимыл жасау үшін жауапты қызметкерлерді бөледі.


4.3. Тапсырысшы:

4.3.1. Орындаушының қызметіне араласпай, Қызмет көрсетудің барысын, сапасы мен толықтығын тексеру мен бақылауды іске асыруға;

4.3.2. Орындаушыға оның осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындауы үшін ұсынымдар және/немесе басқа да кеңестер беруге;

4.3.3. Орындаушы осы Шартты орындауға уақытылы кіріспесе немесе Қызметтерді оның дер кезінде аяқталуы мүмкін болмайтындай өте баяу көрсететін болса, осы Шартты орындаудан бас тартуға және шығыстардың орындалуын талап етуге;4.3.4. Орындаушы Қызмет көрсетуде осы Шартқа Техникалық тапсырмадан ауытқып, оның салдарынан Қызмет көрсетудің нәтижесі нашарлаған жағдайда Орындаушыдан қисынды мерзімде кемшіліктердің ақысыз жойылуын талап етуге құқылы, ол туралы пысықтаудың көлемдері мен мерзімдері көрсетілген Хаттама дайындалады.
 1. Обязанности Сторон


 1. Исполнитель обязуется:

 1. Оказать Услуги надлежащим образом, в полном объёме и в сроки согласно условиям настоящего Договора.

 2. Оказать Услуги своими силами и средствами, в том числе силами и средствами субподрядчиков (соисполнителей), если привлечения субподрядчиков (соисполнителей) предусматривается условиями закупок, проводимых согласно Правил закупок.

 3. В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) к оказанию Услуг по Договору нести ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей), как за свои собственные, в том числе, если субподрядчики (соисполнители) являются нерезидентами, нести ответственность по платежам и переводам денег по валютным операциям согласно законодательству РК о валютном регулировании.

 4. Нести ответственность за несвоевременное и некачественное оказание Услуг, предусмотренных Договором.

 5. Возместить Заказчику все причинённые ему убытки, вызванные ненадлежащим исполнением условий Договора, а также другими неправомерными действиями.

 6. Нести полную ответственность перед Заказчиком, государственными контролирующими органами, иными заинтересованными лицами за возможные происшествия, возникающие в результате несоблюдения требование системы управления безопасности, охраны труда и окружающей среды, рационального использования природных ресурсов со сказывающимися последствиями на Заказчике и Исполнителе и (или) на субподрядчике (соисполнителе).

 7. В случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику за возможные происшествия, происшедшие в результате деятельности Исполнителя, нести полную материальную ответственность по возмещению причинённого Заказчику ущерба.

 8. В случае предъявления налоговыми органами Заказчику любых взысканий, являющихся следствием деятельности Исполнителя, нести полную ответственность по возмещению Заказчику вмененных сумм налогов, платежей и финансовых санкций, а также по возмещению расходов Заказчика по обжалованию в государственных и судебных органах.

 9. Обеспечивать оказание Услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе регламентирующими документами по безопасности, охране труда и окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан.

 10. Соблюдать условия Договора, требования внутренних нормативных документов Заказчика, а также требования применимого законодательства Республики Казахстан, в том числе по технической безопасности и охране труда при оказании Услуг по Договору. В случае несоблюдения Исполнителем необходимых требований и стандартов, в том числе по технической безопасности и охране труда, Исполнителю может быть запрещено, оказывать Услуги на объектах Заказчика до момента устранения причин, послуживших основанием для запрета, или объем Услуг может быть сведён только к тем Услугам, которые Заказчик сочтёт возможными. При этом, Исполнитель несёт ответственность за своевременное оказание Услуг согласно срокам Договора.

 11. За свой счёт получать и сохранять в полной силе и действии все необходимые Исполнителю разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты и иные разрешения от государственных и иных органов на оказание Услуг по Договору.

 12. Обеспечивать в процессе оказания Услуг сохранность имущества Заказчика.

 13. Не препятствовать своими действиями в процессе оказания Услуг Заказчику, а также его контрагентов.

 14. Обеспечить постоянное наличие персонала, достаточного для оказания Услуг по Договору, а также заменить по требованию Заказчика любой персонал Исполнителя и/или субподрядчика (соисполнителя), участвующий в оказании Услуг, который:

- проявили некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей, или

- участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Заказчика, или

- не соблюдает требования Договора в отношении безопасности, охраны труда и окружающей среды.

4.1.15. Выполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.

4.1.16. По завершении оказания Услуг по Договору, либо по запросу Заказчика вернуть все полученное от Заказчика, либо уполномоченных им лиц для исполнения Договора (информацию на бумажных и электронных носителях, документацию, чертежи, планы и пр.).

4.1.17. Предоставлять по запросу Заказчика информацию и документы, связанные с исполнением Договора.
 1. Обязанности Заказчика

 1. Принять надлежащим образом оказанные Услуги и оплатить их стоимость согласно условиям настоящего Договора.

   1. Предоставить исходные данные в полном объеме, необходимые Исполнителю для оказания Услуг в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора, с соблюдением требований раздела 14 Договора. При задержке передачи Заказчиком исходных данных более чем на 5 календарных дней или в неполном объеме, срок исполнения обязательств по Договору Исполнителем соразмерно увеличивается.

   2. Заказчик выделяет персонал, ответственный за взаимодействие с сотрудниками Исполнителя по вопросам передачи исходных данных.
 1. Заказчик имеет право:

 1. Осуществлять проверку и контроль над ходом оказания Услуги, качество и полноту объёма оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

 2. Давать рекомендации и/или другие консультации Исполнителю для надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

 3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или оказывает Услугу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 4. Если Услуга оказана Исполнителем с отступлениями от Технического задания к настоящему Договору, ухудшившими результат оказания Услуг, потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, о чем составляется Протокол, с указанием объема доработок и сроков.
Каталог: uploads -> files
files -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
files -> 14 қараша 2012 жылы нормативтік құқықтық кесімдерді
files -> Спорттық атақтарды, разрядтарды және біліктілік санаттарын беру нормалары мен талаптарын бекіту туралы
files -> Календарный план
files -> Қр ауыл шаруашылығы министрлігі «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» кақ
files -> Гаев Андрей Михеевич


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет