Ќазаќcан республикасыныѕ


Ұсынылатын әдебиеттер тізіміжүктеу 1.11 Mb.
бет3/7
Дата26.08.2018
өлшемі1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:

 1. Краткий курс математического анализа: Учебник для вузов / А. Ф. БермантИ. Г. Араманович. – 10-е изд., стереотип . – СПб.: Лань, 2003 . – 736 с. 

 2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и мат. статистика: Учебное пособие для вузов / - 9-оу издание стер. - М.: ВШ.2003 - 479 с.

 3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и мат. статистике: Учебное пособие для студентов вузов/ изд. 5-ое стер. - М: Высшая школа, 2001 - 400 с.

 4. Справочник по высшей математике / А. А. Гусак. - Мн.: Тетра Системс, 2000. - 640 с. 

 5. Данко П. Е., Попова А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. - М: Высшая школа, 2003 (ч.2)

 1. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.П., Шикин Е.В., Заляпин В.П., Соболев С.К. Вся высшая математика. Эдиториал УРСС, 2000 г.

 2. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике: Учебное пособие в 3 частях. / А.П. Рябушко, В.В. Баркатов, В.В. Державец, И.Е. Юруть; под общей редакцией А.П. Рябушко - Мн.: Высшая школа, 2006 - 270 с.


Қосымша:

8. Баврин И.И., Матросов В.А. Высшая математика. М.: «ВЛАДОС», 2002.

9. Лунгу К.Н., Норин В.П., Письменный Д.Т., Шевченко Ю.А. Сборник задач по высшей математике. 2 курс / под ред. Федина С.Н.. - М.:Айрис-пресс, 2004. – 592 с.

10. Мироненко Е.С. Высшая математика. М.: Высшая школа, 2000 г.

11. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика.: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 573 с.

12. Письменный Д. Конспект лекций по высшей математике: Полный курс. - 3-е изд. - М.: Айрис -пресс, 2005. – 608 с.МАТЕМАТИКА II
3 кредит
Авторлар:

п.ғ.к., доцент Кукало Л.И., т.ғ.к.,

аға оқытушы Танагузов Б.Т.
Рецензенттер:

ф.-м.ғ.к., доцент Омаров К.М.

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

ф.-м.ғ.к., доцент Биржанов Г.Ж.

Қарағанды экономикалық университеті

Түсіндірме жазба

«Математика II» пәні бойынша үлгілік бағдарлама 3 кредитке негізделген, және Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің бұйрығымен мамандық бойынша орнатылған оқу жоспарына сәйкес № 158 10 сәуір 2012 жылы жасалынған.

Математика курсы бойынша бағдарламаның мазмұны «5В070900-Металлургия» мамандығының талаптарына сай келеді және металлургия өнеркәсібіндегі металдар мен қорытпалардың технологиялық ерекшеліктері бойынша қажетті теориялық және практикалық дағдылардың қалыптасуына ықпал етеді.

Математика - қолданбалы жалпы техникалық бағытта студенттерге іргелі білім беру деңгейін көтеру ұстанымына негізделген жалпы білім беру пәні.

Математика курсының негізгі міндеті кәсіби жоғары білім беру стандартымен бекітілетін біліктілік сипаттамаларының талаптарына сәйкес, студенттер бойында ең жаңа математикалық әдістерді, зерттеу дағдысын қалыптастыру және практикалық мамандықтарға баулу.

Оқу үрдісінде оқытудың түрлі формалары мен кезеңдерінде, теориялық білімдерін бекітетін математиканың қолданбалы мәселелерін оқыту ісі қарастырылған (дәрістерде, практикалық сабақтарда, СМӨЖ, СӨЖ және т.б.).

«Математика II» пәнінің курсы жалпы техникалық пән болып табылады, және бұл пәнге сызықтық және векторлық алгебра, матрицалық анализ, аналитикалық геометрия, анализге кіріспе, кешенді сандар, бір айнымалы функцияның дифференциялдық және интералдық есебі, бірнеше айнымалы функцияның дифференциялдық және интегралдық есебі, дифференциялық теңдеулер, сандық және функционалдық қатарлар, өріс теориясының элементтері, ықтималдық теориясының элементтері мен математикалық статистика және т.б. туралы мәліметтер кіреді.

Ұсынылып отырған үлгілік бағдарламада студенттерге қолданбалы есептерді шешудің математикалық әдістерін интернет торабының дидактикалық мүмкіндіктерін қолдану арқылы игеру бойынша білім бағытын беру; математика бойынша білімдерін өз бетінше кеңейте түсу дағдыларын қалыптастыру және қолданбалы инженерлік-экономикалық есептердің математикалық анализін жүргізу; математикалық интуицияны дамыту және ғылыми дүниетанымдарын қалыптастыру; қолданбалы жалпы техника бағытындағы студенттерге іргелі білім беру деңгейін көтеру ісі қарастырылған; жоғары математиканың «Математика II» негізгі математикалық түсініктерін тереңдетіп оқыту негізінде математикалық мәдениетке баулу; логикалық, алгоритмдік және реактивтік ойлауды дамыту; зертеудің және математикалық есептерді шығарудың негізгі әдістерін игеру; математиканың басты сандық әдістерін меңгерту және оларды ЭВМ-де жүзеге асыру; студенттердің жеке білім траекториясының мониторингі сияқты шаралар іске асырылады.

«Математика II» пәнінің курсын оқу студенттер бойында өндіріс жағдайларын модельдеу және математикалық модельдерді құрастыру; техникалық-экономикалық мәселелер негізінде математикалық есептерді тұжырымдай алу, тиімді, жаңа математикалық зерттеулерді жүргізе алу дағдыларын қалыптастыруға ықпалын тигізеді.
Пәннің мазмұны
Кіріспе
Математика- техникалық профильдегі мамандықтардың оқу үрдісін «методологиялық вертикаль» түрінде қалыптастырады.

Математикалық әдістермен зерттеу тиімділіктерін игеру бакалаврлардың «инновациялық мүмкіндіктерін» жоғарылатады және еңбек нарығында бәсекелестікке жетелейді.


Пәннің мақсаттары мен міндеттері:

 • Интернет торабын пайдалануда дидактикалық мүмкіндіктерді пайдалану және қолданбалы есептерді шығаруда матемтикалық әдістерді пайдалана отырып, студенттерді оқытуға ыңғайландыру;

 • Білім беру, ғылыми және инновациялық іс-әрекеттерді ақпаратпен қамтамасыз ету;

 • оқу үрдісіндегі интерактивті өзара байланыс динамикасы;

 • Жеке білім беру траекториясын СӨЖ-дің түрлі формаларын іске асыру арқылы жетілдіру;

 • Білімдерін қалыптастыру барысында зерттеу, өлшеу құралдарын студенттермен бірге қолданып, оқу үрдісіне енгізу.

 • Ғылыми танымдарын модельдеу және сынақты зерттеу ісімен кеңейту;

 • СӨЖ-дің мазмұнын оқу ісінің түрлі формаларының көмегімен кеңейте түсу (сынақты зерттеу, оқыту-ойындық, ақпараттық-оқу, топтық, ұжымдық, жеке);

 • Студенттердің жеке-білім алу траекториясының мониторингі.

Техникалық мамандықтар бакалаврлары:

-инженерлі-техникалық есептерді шешу үшін математика бойынша білімдерін қолдана білуі керек;

-тәжірибелік жағдайларды модельдей алу ісін үрдістер мен объектілерді математикалық модельдеу ісімен шебер ұштастыра алуы, зерттеу әдістерін және оларды жүзеге асырудың алгоритмін таңдай білуі; техникалық, гуманитарлық, жаратылыстану пәндерінде математикалық білімдерін пайдалана білуі керек;

-математикалық зерттеулердегі сапалы сандық әдістерді білуі тиіс;

- оқудың интегративті стратегиясын математикалық зерттеулердегі сапалы сандық әдістері бойынша жүзеге асыра алуы керек ;

- ғылыми ізденіс траекторияысын математикалық анализдер нәтижесі бойынша құрастыра және жобалай білуі, оларды шешудің нақты жолын таба білуі керек;

Математикалық әзірлік - техникалық жаңа перспективтік идеялар дамуының негізі, математикалық білімнің негізгі іргетасы болып табылады.

Математика жаратылыстану, инженерлік-техникалық және гуманитарлық зерттеулерде маңызды рөл атқарады. Есептеудің және нақты зерттеулердің әдісі, түсініктері мен мәселелерін қалыптастырудың басты құралы болып табылады. Қазіргі кезде адамзат қызметінің қай саласы болмасын математикасыз ілгерілеуі мүмкін емес.

Болашақ бакалаврлар геометриялық, техникалық және экономикалық мәндердің математикалық мәнін оқып үйренуі және заңдардың математикалық қалыптасуын, экономикада (төмендетілген пайда заңы, төмендетілген шекті пайдалылық принципі, өнім шығысының оптималдылық шарты) және техникадағы математиканың қарапайым қосымшасын (шекті талдау, инженерлі динамика моделі, балансты моделдер, функцияның эалстикалық қабілетін) анықтай білуі керек.
1 Бірнеше айнымалылардың функциялары
Қос айнымалы функциялары. Негізгі ұғымдар. Фукнкция шегі. Қос айнымалылардың үздіксіздігі. Үздіксіз шектелген тұйық облыстағы функциялардың қасиеттері.

Бірнеше айнымалы функциялардың туындылары мен дифференциялдары. Бірінші деңгейдегі жеке туындылар және олардың геометриялық тұжырымдамасы. Дифференциялану қабілеттілігі және функцияның толық дифференциялылығы. Жуық есептеулерде толық дифференцияларды қолдау. Жоғарғы деңгейдегі дифференциалдар. Күрделі функцияның туындысы. Толық туынды. Толық дифференциялдар пішінінің инварианттылығы. Белгісіз функцияны дифференциалдау.

Жазықтағы жанасу мен бетке түсірілетін нормаль.

Қос айнымалы функциясының экстримумы. Негізгі түсініктер. Экстримумның қажетті және жеткілікті шарттары. Тұйық облыстағы функцияның ең жоғарғы және ең төменгі мәндері. Шартсыз оптимизациялау. Жеке туындыларды қолдану. Шартты үйлесімділеу.


2 Дифференциялды теңдеу
Дифференциялды теңдеу туралы жалпы мәлімет. Негізгі ұғым. Дифференциялды теңдеуге әкелетін есептер.

Бірінші қатардағы дифференциялды теңдеулер. Негізгі ұғымдар. Бөлшектенетін айнымалылардың теңдеуі. Біртекті дифференциялды теңдеулер. Сызықтық теңдеулер. Я. Бернулли теңдеуі. Толық дифференциялдардағы теңдеулер. Интегралдаушы көбейткіш. Клеро және Лагранж теңдеуі.

Жоғары деңгейдегі дифференциялды теңдеу. Негізгі ұғым. Деңгейді төмендетуші теңдеу. Жоғары деңгейдегі сызықты дифференциялды теңдеу. Екінші қатардағы сызықтық біртекті дифференциялды теңдеу. n­ші деңдейдегі сызықтық біртекті дифференциялды теңдеу.

Тұрақты коэффициенттермен екінші деңгейдегі дифференциялды теңдеуді интегралдау. Тұрақты коэффициенттермен екінші деңгейдегі дифференциялды теңдеуді біртекті сызықты интегралдау. Тұрақты коэффициенттермен n­ші деңгейдегі дифференциялды теңдеуді біртекті сызықты интегралдау.

Сызықтық әркелкі дифференциялды теңдеу (СӘДТ). Екінші деңгейдегі сызықтық әркелкі дифференциялды теңдеуді шешудің жалпы құрылымы. Тұрақты өндірудің түрлендірме әдісі. Екінші деңгейдегі сызықтық әркелкі дифференциалды теңдеуінің арнайы түрінің тұрақты коэффициенттер және оң бөлігімен интегралдау. n­ші деңгейдегі тұрақты коэффициенттермен және арнайы түрдің оң бөлігімен сызықтық әркелкі дифференциялды теңдеуді интегралдау.

Дифференциялды теңдеудің жүйесі. Негізгі ұғымдар. Тұрақты жүйені интегралдау. Тұрақты коэффициентті дифферециялды теңдеудің сызықтық жүйесі.


3 Қосарланған және үштік интегралдау
Қосарланған интеграл. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Қосарланған интегралдың геометриялық және физикалық мәні. Қосарланған интегралдың негізгі қасиеттері. Қосарланған интегралды декаратты координатта есептеу. Қосарланған интегралды өрісті координатта есептеу. Қосарланған интегралдың қосымшасы.

Үштік интегралдау. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Үштік интегралды декаратты координатта есептеу. Үштік интегралда айнымалыларды ауыстыру. Үштік интегралды цилиндірлік және сфералық координаттарда есептеу. Үштік интегралдың кейбір қосымшалары.


4 Сандық және функционалды қатарлар
Гармониялық қатар. Тұрақты таңбалы қатарлардың ұқсастығының жеткілікті белгілері. Қатарды салыстыру белгісі. Даламбер белгісі. Кошидің радикалды белгісі. Кошидің интегралды белгісі. Жалпыланған гармониялық қатар. Қайталанатын таңба және айнымалы таңбалы қатарлар. Лейбниц белгілері. Айнымалы таңбалы қатарлардың ұқсастығының жалпы жеткілікті белгісі. Сандық қатарлардың абсолютті және шартты ұқсастықтары. Абсолютті ұқсас қатарлардың қасиеттері.

Дәрежелік және функционалды қатарлар. Негізгі түсініктер.

Деңгейлік қатарлардың ұқсастығы. Н.Абельтеоремасы. Деңгейлік қатар ұқсастығының радиусы мен интарвалы. Деңгейлік қатарлардың қасиеттері.

Функциялардың деңгейлік қатарларға орналасуы. Тейлор және Маклорен қатарлары. Тейлор (Маклорен) қатарларына кейбір қарапайым функциялардың орналасуы.

Деңгейлік қатарлардың кейбір қосымшалары. Функция мәндерін жуық есептеу. Дифференциалды теңдеуді жуық есептеу.
5 Өріс теориясының элементтері
Өріс теориясының негізгі ұғымдары.

Скалярлы өріс. Гамильтон операторы. Бірінші деңгейдегі векторлы дифференциялды операциялар. Екінші деңгейдегі векторлы дифференциялды операциялар. Векторлы өрістердің негізгі топтарының кейбір қасиеттері. Соленоид өрісі. Мүмкіндік өрісі. Үйлесім өрісі.


6 Ықтималдық теориясының элементтері
Кездейсоқ жағдайлар. Ықтималдық анықтамасы. Негізгі теоремалар. Сынақтарды қайталау. Бернулли формуласы. Лапластың локалды және интегралды теоремасы.

Кездейсоқ көлемдер. Дискретті кездейсоқ көлемдер. Үлкен сандар заңы. Кездейсоқ көлемдердің ықтималдығын таратудың функциясы мен жазықтылығы. Бір және сыңарлас кездейсоқ аргументтер функциясының бөлінуі, кездейсоқ көлемдердің жүйесі. Кездейсоқ көлемдерді бөлу заңы мен олардың техникалық есептерді шешу кезінде қолданылуы.


7 Математикалық статистиканың элементтері. Басты жиынтығы
Таратудың белгісіз функциясын статистикалық бағалау. Таңдап тарату аппроксимациясы. Тарату параметірін бағалау. Корреляция теориясының элементтері. Сызықты корреляция. Қисық сызықты корреляция. Дәрежелі корреляция. Сызықты шегіністі теңдеу. Гипотезді статистикалық бақылау.

Келісім критерийі. Бірінші және екінші деңгейдегі қателер. Статистикалық гипотездерді параметрлі бақылау.


Тәжірибелік сабақтардың үлгілік тізімі


1

Бірнеше айнымалылардың функциясы. Дифференциялдау. Жоғарғы тәртіп туындысы.

2

Бірнеше айнымалылар туындысының экстремумы.

3

Бірінші тәртіптегі дифференциалды теңдеу.

4

Жоғарғы тәртіптегі дифференциалды теңдеу

5

Дифференциалды теңдеулер жүйесі. Техникалық есептерді шешудегі қосымшалар.

6

Қос және үштік интегралдау. Олардың геометриясы мен механикада қолданылуы.

7

Үштік интегралдау. Олардың геометриясы мен механикада қолданылуы.

8

Өріс теориясының элементтері. Дифференциялды операторлар.

9

Сандық қатарлар және олардың ұқсастығын зерттеу.

10

Функционалды қатарлар. Ұқсастық интервалының анықтамасы.Функциялардың орналасу реті.

11

Фурье қатары және олардың инженерлік есептерді шешуде қолданылуы.

12

Ықтималдық теориясы бойынша жай есептерді шешу.

13

Үздіксіз кездейсоқ көлемдер мен дискретті бөліну заңдары

14

Математикалық статистика элементтері. Негізгі ұғымдар. Сызықтық шегініс теңдеуі.

15

Статистикалық гипотезді бақылау. Бірінші және екінші реттегі қателер.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі:

 1. Краткий курс математического анализа: Учебник для вузов / А. Ф. БермантИ. Г. Араманович . – 10-е изд., стереотип . – СПб.: Лань, 2003 . – 736 с. 

 2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и мат. статистика: Учебное пособие для вузов / - 9-оу издание стер. - М.: ВШ.2003 - 479 с.

 3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и мат. статистике: Учебное пособие для студентов вузов/ изд. 5-ое стер. - М: Высшая школа, 2001 - 400 с.

 4. Справочник по высшей математике / А. А. Гусак. - Мн.: Тетра Системс, 2000. - 640 с. 

 5. Данко П. Е., Попова А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. - М: Высшая школа, 2003 (ч.2)

6. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.П., Шикин Е.В., Заляпин В.П., Соболев С.К. Вся высшая математика. Эдиториал УРСС, 2000 г.

7. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике: Учебное пособие в 3 частях. / А.П. Рябушко, В.В. Баркатов, В.В. Державец, И.Е. Юруть; под общей редакцией А.П. Рябушко - Мн.: Высшая школа, 2006 - 270 с.


Қосымша:

8. Баврин И.И., Матросов В.А. Высшая математика. М.: «ВЛАДОС», 2002.

9. Лунгу К.Н., Норин В.П., Письменный Д.Т., Шевченко Ю.А. Сборник задач по высшей математике. 2 курс / под ред. Федина С.Н.. - М.:Айрис-пресс, 2004. – 592 с.

10. Мироненко Е.С. Высшая математика. М.: Высшая школа, 2000 г.

11. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика.: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 573 с.

12. Письменный Д. Конспект лекций по высшей математике: Полный курс. - 3-е изд. - М.: Айрис -пресс, 2005. – 608 с.ФИЗИКА I
(2 кредит)
Авторы:

доцент Мингалеева А.М.

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы Чалая О.В.
Рецензенттер:

ф.-м.ғ.к., доцент Омаров К.М.

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

ф.-м.ғ.к., доцент Биржанов Г.Ж.

Қарағанды экономикалық университеті

Түсіндірме жазба
«Физика I» пәні бойынша үлгілік бағдарлама 2 кредитке негізделген, және Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің бұйрығымен мамандық бойынша орнатылған оқу жоспарына сәйкес № 158 10 сәуір 2012 жылы жасалынған.

Физика курсы бойынша бағдарлама мазмұны «5В070900- Металлургия» мамандығы пәндерінің талаптарына сай келеді және металлургия өнеркәсібіндегі металдар мен қорытпалардың технологиялық ерекшеліктері бойынша қажетті теориялық және практикалық дағдыларының қалыптасуына ықпал етеді.

Оқу үрдісінде оқытудың әртүрлі формалары мен кезеңдерінде теориялық білімдерін бекітетін, физиканың қолданбалы мәселелерін оқыту қарастырылған /дәрістерде, практикалық сабақтарда, СОӨЖ, СӨЖ және т.б./.

«Физика I» пәнінің курсы жалпы техникалық пән болып табылады және бұл пәнге механика, сұйықтар мен газдардың молекулалы-кинетикалық теориясы, термодинамика, электростатика, электрлік, электромагнетизм, тербеліс пен толқын, геометриялық және толқындық оптика, квантты физика, заттың , атомдық және ядролық физика элементтерінің құрылымы бойынша мәліметтер кіреді.

Ұсынылып отырған үлгілік бағдарламада: студенттерге қолданбалы есептерді шешудің физикалық әдістерін және Интернет торабының дидактикалық мүмкіндіктерін қолдану жайлы білім бағытын беру; физика бойынша білімдерін өз бетінше кеңейте түсу дағдыларын қалыптастыру және қолданбалы инженерлік-экономикалық есептердің физикалық анализін жүргізу; физикалық индустрияны дамыту және ғылыми дүниетанымдарын қалыптастыру; қолданбалы жалпы техника бағытында студенттерге білім беру деңгейін жоғарылату;

Физика «Физика I» негізгі физикалық түсініктерін тереңдетіп оқыту негізінде физикалық мәдениетке баулу; логикалық алгоритмдік және креативтік ойлауды дамыту; зерттеудің және физикалық есептерді шығарудың негізгі әдістерін игеру; физиканың басты сандық әдістеге асыру; студенттердің жеке-білім траекториясының мониторингі.

«Физика I» пәнінің курсын оқу студенттер бойында өндіріс жағдаяттарын құра білу және физикалық модельдерді құрастыру, техникалық – экономикалық мәселелер негізінде физикалық есептерді тұжырымдай алу; тиімді, жаңа физикалық зерттеулерді жүргізе алу дағдыларын қалыптастыруға ықпал тигізеді.
Пәннің мазмұны
Кіріспе
Қазіргі кезең физикасының негіздерін студенттерге оқыту, басқа да оқу пәндерін толығымен үйрету сияқты қажетті болып отыр, өйткені бұл қазіргі кезеңдегі техника саласының бакалаврларының ғылымға деген көзқарастарының қалыптасуына ықпал етеді. Физиканың толық курсын басқа жаратылыстану ғылымдарымен байланыстыра оқыту- кез-келген техника саласының маманын даярлаудың негізі болып табылады.

Физика курсының мақсаты мен міндеттері:

- негізгі физикалық құбылыстарды оқу; негізгі түсініктерді , қазіргі кезең және классикалық физиканың заңдары мен теорияларын, физикалық зерттеулердің әдістерін игеру;

- қазіргі физикалық ойлау мен ғылыми көзқарасты қалыптастыру.

- физиканың түрлі салаларының нақты есептерін шешудің әдіс-тәсілдерін меңгеру;

- оқулықтарды, ғылыми-техникалық әдебиеттер мен анықтамаларды пайдалану арқылы, өздігінен білім алу дағдыларын қалыптастыру.

- Қазіргі кезеңнің ғылыми құрылғыларымен танысу, физикалық тәжірибе өткізуді дағдыларын қалыптастыру, болашақ мамандығының қолданбалы есептерінің нақты физикалық мәнін анықтай білу.

Студеттің білімі мен біліктілігі. Алынған іргелі білімі негізінде студент келешектегі оқу үрдісінде өндірістік қызметінде:

- өндіріс технологиясының негіздеріне сәйкес негізгі ұғымдарды, классикалық және қазіргі физика теориясы мен заңдарын білуі және игеруі қажет;

- негізгі өлшеу приборларымен жұмыс істеу, сонымен қатар жүргізілген сынақ нәтижесінің негізгі қателерін анықтай алу дағдыларын игеруі керек;

Бұл бағдарламада оқыту түрінің дәрістік, зертханалық, және тәжірибелік сабақтар, студенттердің өздік жұмыстары, студенттердің семестрлік тапсырмаларды өз бетінше орындау жұмыстары қарастырылған, ұсынылатын зертханалық жұмыстардың үлгілері, семестрлік және тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және негізгі, қосымша әдебиеттердің тізімі берілген.


 1. Классикалық механика


1.1 Материалдық нүктенің кинематикасы
Механикалық қозғалыс. Санау жүйелері. Материалдық нүкте. Траектория. Жол мен қозғалыс. Үдеу мен жылдамдық. Тангенциялды және қалыпты үдеу. Шеңбер бойынша материалдық нүктелердің қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық қозғалыс сипаттамалары арасындағы байланыс.
1.2 Материалдық нүктелердің динамикасы
Ньютонның бірінші заңы. Инерциялды санау жүйелері. Денелердіңөзара әсер етуі. Күш, масса. Ньютонның үшінші заңы. Материалдық денелердің бөліну жүйелері. Импульсті сақтау заңы. Механикадағы күштердің түрлері. Күш өрісі туралы түсінік. Гравитациялық өріс. Инерциалды санақ жүйесі туралы түсінік. Жұмыс. Қуат. Консервативті және консервативті емес күштер. Потенциалды энергия. Потенциалды энергия мен күш арасындағы байланыс. Серпінді-өзгермелі денелердің энергиясы.Гравитациялық өріс пен оның градиентінің мүмкіндігі. Кинетикалық энергия. Энергияны механикада сақтау заңы. Жүйелер тепе-теңдігінің шарттары.
1.3 Қатты денелердің динамикасы
Абсолютті қатты денелер туралы түсінік. Дененің ілгерілмелі қозғалысы мен айналуы. Еркіндік дәрежесінің саны. Қатты дене салмағының ортасы. Инерция уақыты. Күш уақыты. Штейнер теоремасы. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі заңы. Қозғалыс уақыты. Қозғалыс уақытының сақталуы туралы заң. Қозғалмайтын осьтің айналасындағы дененің кинетикалық энергиясы.
1.4 Механикадағы қатынас принципі
Қатынастың механикалық принципі. Галилейдің жаңаруы. Эйнштейннің постулаты. Лоренцтің жаңаруы. Релятивисттік механиканың элементтері. Классикалық механиканың қолданылу шегі.
1.5 Механикалық толқындар мен тербелістер
Кезеңдік қозғалыстар. Тербеліс үрдістері. Гармониялық тербелістер және олардың сипаттамасы. Гармониялық тербелістердің қосылуы. Өшетін тербелістер. Еріксіз тербелістер.Резонанс. Толқынды қозғалыстар және олардың негізгі сипаттамалары. Гюйгенс принципі.

Жазық толқын теңдеуі. Оң ұстанымдар принципі. Когерентті толқын көздері. Толқын интерференциясы. Тұрақты толқындар. Толқындардың дифракциясы туралы түсінік. Толқындардың энергиясы. Умов векторы.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
2017 -> Бағдарламасы өтетін күні: 16 тамыз 2017 жыл Өтетін орны: Шымкент қаласы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2017 -> Мемлекеттік мекеме
2017 -> Қосымша 2 Техникалық ерекшелігі Реанимациялық бригадаларға арналған жылжымалы жедел медициналық көмек комплексі
2017 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясының
2017 -> Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс туралы хабарландыру 17/07/2012г


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет