Қазақстан републикасының Ұлттық Ғылым академиясыжүктеу 93.24 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі93.24 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ӘКІМДІГІ


Ш.УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ ТАРИХ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

2015 жылы наурыздың 17-18 жұлдызында Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына орай Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының базасында «ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ - МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ: ТАРИХИ ТАҒЫЛЫМЫ МЕН ТАҒДЫРЫ» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді.

Конференция жұмысына қатысуға қазақ халқының тарихы, археология, этнология, этнография, мәдениет, тіл, педагогика және психология мәселелерімен айналасып жүрген Қазақстан және шетел ғалымдарын, жоғары оқу орындарының оқытушы-профессорлар кұрамын, докторанттар мен магистранттарды шақырамыз!


КОНФЕРЕНЦИЯ ТӨМЕНДЕГІ БАҒЫТТАР БОЙЫНША ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ:

 • Қазақ хандығының тарихын зерттеу мәселелері: жаңа пайымдар, жаңа деректер, жаңа тұжырымдар;

 • Антропология, археология, этнология және этнография ғылымдарында қазақ тарихының мәселелері;

 • Ұлттық тәрбие және ұлттық сананы қалыптастыру – қоғамдық пәндер және психология-педагогикалық ғылымдарының өзекті мәселелері;

 • Қазақ тарихы әдеби-мәдени мұрада.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.


Конференцияға қатысу үшін өтініштің (тіркелген үлгі бойынша), баяндама мәтінінің баспа түріндегі және электрондық нұсқалары және ұйымдастыру жарнасы (3000 теңге көлемінде) төленгені туралы «ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ - МӘНГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ: ТАРИХИ ТАҒЫЛЫМЫ МЕН ТАҒДЫРЫ» деп көрсетілген түбіртектің көшірмесі (банк деректемелері төменде көрсетілген) электрондық поштамен немесе төмендегі мекенжайда 2015 жылдың 1 наурызына дейін қабылданады. Тіркелу sugirbaeva@ mail.ru , bahadur.aitai@mail.ru еmail-де жүргізіледі.

Баяндама қазақ, орыс, ағылшын тілінде қабылданады және авторлардың саны 3 адамнан аспауы тиіс. Конференция материалдары бойынша еңбектер жинағы шығарылады. Іссапар шығыны қатысушылар есебінен қарастырылуы тиіс.ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ:

160012., Шымкент қаласы, Байтурсынов к.,13, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Қазақстан және әлем тарихы кафедрасы, корпус «Б», №318, 319- кабинеттер. Телефон: +7(7252) 21-03-70-ғылым бөлімі, Усенбаева Акбота.


ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҰЯЛЫ ТЕЛ.,Е-MAIL:

Сугирбаева Гулжан Даулетбековна – 8-702-111-15-11, sugirbaeva@ mail.ru

Айтай Бахадыр Сатыбалдыұлы – 8-702-189-09-01, bahadur.аitai@mail.ru
БАЯНДАМА ДАЙЫНДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:


 • Мақаланың жалпы көлемі (мақаланың негізгі мәтінін, кестелер, иллюстрациялар, библиографиялық тізімі, аннотацияны қосқанда) 7 беттен аспауы тиіс.

 • Мәтін Microsoft Word мәтіндік редактормен терілуі керек және WORD редакторында “Tіmes New Roman” шрифтімен (шрифт өлшемі – 14, жоларалық интервал – 1, азат жол – 1,25см.) жазылуы тиіс. Жоғарғы және төменгі шеттері – 20 мм, сол жағы – 30 мм, оң жағы – 10 мм.

 • Бастапқы жолдың сол жағында ӘОК индексі жазылады. Келесі жолдың ортасында баяндаманың тақырыбы бас әріппен, бір жолдан кейін оң жақ бұрышына жай әріппен автордың аты-жөні, одан бір жол төмен мекеме, қала  аты жазылады. Келесі жолдан негізгі мәтін басталады.

 • Сілтемелері тік жақшаларда, мақаланың соңында әдебиеттер тізімі көрсетіледі. Қазақ тілінде жазылған мәтін үшін – орысша, ағылшынша, орыс тілінде жазылған мәтін үшін қазақ, ағылшын тілдерінде түйіндеме (резюме) беріледі.

 • Баяндаманың электрондық нұсқасы төменде көрсетілген электрондық поштамен немесе CD-R дискімен, ал қағазға басылған мәтіні жоғарыда көрсетілген мекен-жайға жіберілуі тиіс.

 • Бет нөмірі көрсетілмейді.

 • Әр файл бір құжатта сақталуы керек, файл аты мақала авторы атымен аталуы шарт (мысалы: bahadur. aitai_doklad).

 • Мәтінде сілтеме тік жақша түрінде рәсімделіп, әдебиеттер тізімінде деректердің беті көрсетіледі. Мысалы: [6,2-б].

 • Аталған талаптарға сәйкес келмейтін немесе белгіленген уақыттан кешіктірілген материалдар қаралмайды және авторға қайтарылмайды.


МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ

ӘӨЖ (10 пт)

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ - ОРЫС ДЕРЕКТЕРІНДЕ

Сүгірбаева Г.Д. - т.ғ.к., доцент

ОҚМПИ, Шымкент қ.,Резюме (10 пт.)

Summary (10 пт.)
Негізгі мәтін (14 кегль)
Әдебиеттер тізімі:

1. Чулошников А. Очерки по истории казах-киргизского народа в связи с общими судьбами других тюркских племен. - Оренбург,1924.Ч.1.С.155

2. Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. Перевод с немецкого К.Д.Цивиной и Б.Е.Чистовой. -М.,1989.-113 С.

3. Казахско-русские отношения в ХVІ-ХVІІІ веках (Сборник документов и материалов).-Алма-Ата, 1961.
ТІРКЕЛУ ҮЛГІСІ (БАЯНДАМА МЕН БІРГЕ ЖІБЕРІЛУІ ТИІС)


Баяндамашының тегі, аты-жөні (толығымен)
Ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы
Жұмыс орны, қызметі
Мекен-жайы
Телефоны (халықаралық байланыс кодымен), ұялы телефоны, е-maіl:
Баяндама тақырыбы, секциясы
Автордың конференцияға келу мүмкіндігі

(иә, жоқ)


Қонақ үй орындарын бронь жасау қажеттігі

(иә, жоқ)
БАНК РЕКВИЗИТТЕРІ:

АО «Казкоммерцбанк»

БИК-КZ K0 KZ KX,

БИН -110740004288,КБЕ-16

ИИН- KZ 569260801159775000ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АКИМАТ

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ


ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ЭТНОЛОГИИ ИМ. Ч. ВАЛИХАНОВА


ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

17-18 марта 2015 года на базе Южно-Казахстанского государственного педагогического института проводится Международная научно-практическая конференция «КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО – ИДЕЯ МӘҢГІЛІК ЕЛ: ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ И УРОКИ», посвященная 550-летию Казахского ханства.

К участию в международной конференции приглашаются ведущие ученые, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, докторанты, магистранты, занимающиеся проблемами истории, археологии, этнологии, этнографии, культуры, языка, педагогики и психологии казахского народа!
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:


 • Проблемы исследования истории Казахского ханства, новые источники, новые взгляды, новые концепции,

 • Проблемы казахской истории в антропологии, археологии, этнологии и этнографии;

 • Национальное воспитание и формирование национального самосознания как актуальная задача общественных дисциплин и психолого-педагогических наук;

 • Казахская история в культурном и литературном наследии.

Рабочие языки конференции: русский, казахский, английский.

Для участия в конференции необходимо в печатном и электронном варианте заявку (по указанному образцу), текст статьи и копию квитанции (организационным взносом 3000 тенге) с пометкой «КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО – ИДЕЯ МӘҢГІЛІК ЕЛ: ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ И УРОКИ» (реквизиты банка указаны ниже) выслать электронной почтой или на ниже указанный адрес до 1 марта 2015 года. Регистрация ведется на е-mail-ах sugirbaeva@ mail.ru , bahadur.aitai@mail.ru.

Статьи принимаются на казахском, русском, английском языках и количество авторов не должно превышать 3 человек. По материалам конференции будет выпущен сборник. Расходы поездок должны учитываться за счет участников конференции.


АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
160012, город Шымкент, улица А.Байтурсынова, 13, Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Кафедра истории Казахстана и мировой истории, корпус «Б», 318, 319 кабинеты. Телефон/факс: +7(7252) 21-03-70.
ТЕЛЕФОНЫ И Е-MAІL ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
Сугирбаева Гульжан Даулетбековна – 8-702-111-15-11, sugirbaeva@mail.ru

Айтай Бахадыр Сатыбалдыұлы – 8-702-189-09-01, bahadur.aitai@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ:

 • Объем статьи (включая основной текст, таблицы, иллюстрации, библиографический список, аннотации) не должен превышать 7 страниц.

 • Текст набирается в редакторе WORD шрифтом “Tіmes New Roman” (размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1, абзац – 1,25 см.). Верхние и нижние поля – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм.

 • С левой стороны абзаца пишется индекс УДК. Со следующей сроки заглавными буквами по центру пишется название статьи, через строчку с правой стороны печатается Ф.И.О. автора, затем название организации, города. Со следующей строки начинается основной текст.

 • Ссылки указываются в квадратных скобках, в конце статьи – список литературы. К статье, написанной на казахском языке, прилагается резюме на русском и английском языках, к статье, написанной на русском – резюме на казахском и английском языках.

 • Электронный вариант статьи отправляется по указанному электронному адресу или на CD-R носителе, бумажный вариант отправляется по указанному адресу.

 • Нумирация на страницах не указывается.

 • Ссылки в тексте указываются квадратными скобками, в списке литератур указывается страница источника. Например: [6,2-б].

 • Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются и не подлежат к возврату.ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ

УДК (10 пт)

ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА В РУССКИХ ИСТОЧНИКАХ

Сугирбаева Г.Д. - к.и.н., доцент.

ЮКГПИ, Шымкент к.,


Түйін (10 пт.)

Summary (10 пт.)
Основной текст (14 кегль)
Список литературы:

1. Чулошников А. Очерки по истории казах-киргизского народа в связи с общими судьбами других тюркских племен.Оренбург,1924.Ч.1.С.155

2. Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. Перевод с немецкого К.Д.Цивиной и Б.Е.Чистовой.-М.,1989.-113 С.

3. Казахско-русские отношения в ХVІ-ХVІІІ веках (Сборник документов и материалов).-Алма-Ата, 1961.
ФОРМА ЗАЯВКИ (СЛЕДУЕТ ОТПРАВИТЬ СО СТАТЬЕЙ)


ФИО (полностью) докладчика
Научная степень, научное звание
Место работы, должность
Адрес
Телефоны (с международным кодом), сотовый телефон, е-maіl:
Тема доклада, секция:
Возможность присутствия автора на конференции (да, нет)
Есть ли необходимость в бронировании гостиницы (да, нет)

РЕКВИЗИТЫ БАНКА:

АО «Казкоммерцбанк»

БИК-КZ K0 KZ KX,

БИН -110740004288,КБЕ-16

ИИН- KZ 569260801159775000


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Каталог: downloads -> nauka
nauka -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер, магистранттар және докторанттар!
nauka -> Ж. З. Оразбаев, Т. Е. Ермеков, М. В. Долгов
nauka -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> А. Е. Сыдықованың «Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның қалыптасуының конституциялық-құқықтық мәселелері» тақырыбындағы диссертациялық жұмысына аннотация Зерттеудің өзектілігі
nauka -> Международная научная конференция
nauka -> Ақпараттық хат «Қаржы, есеп, басқару және туризм салаларындағы заманауи экономикалық мәселелер»
nauka -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> Конференция мақсаты : Педагог кадрлар даярлау жүйесін жетілдіру, тәжірибе алмасу, жаңашылдыққа ұмтылудың жаңа мүмкіндіктерін ашуға ықпал ету
nauka -> Информационное письмо


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет