Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігібет26/39
Дата09.09.2017
өлшемі6.39 Mb.
#347
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39

Пәннің атауы: Құқық негіздері

Пререквизиттер:

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құқық пен құқықтану түсінігі мен құрылымы. Құқық-қоғам-тұлға. Құқық-билік, бостандық. Құқықтық мемлекет құру проблемасы. Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасының заң шығарушылық базасы; Құқық қорғау органдары. Халықаралық құқықтың негізгі принциптері. Құқықтық мәдениет.

Бағдарламаның жетекшілері: Жусіпбекова М.К


Пәннің атауы: Экономикалық теория негіздері

Пререквизиттер:

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экономикалық теорияның пәні. Экономикалық тұлғалар. Қажеттіліктер және ресурстар. Таңдау мәселесі. Қоғамдық өндіріс. Экономикалық қатынастар. Меншік және шаруашылық типтері. Экономикалық жүйелер. Экономикалық теорияның дамуының негізгі кезеңдері. Экономикалық теорияның зерттеу әдістері. Товар өндірісі және нарық теориялары, даму заңдылықтары. Сұраныс және ұсыныс теориясы. Тұтынушылар мінез құлқы теориясы. Шектік пайдалылық. Фирма теориясы. Шығындар түрлері. Пайда және оның формалары. Бәсеке, нарықтық құрылымдар типтері: жетілген бәсеке, таза монополия, монополиялық бәсеке, олигополия. Өндіріс факторлар рыногы. Еңбек рыногы. Капитал рыногы. Жер рыногы. Табыстарды бөлу. Қоғамдық ұдайы өндіріс. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. Жалпы ұлттық өнім, жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс. Жұмыссыздық. Инфляция. Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономиканы мемлекеттік реттеу. Қаржы, несие ақша саясаты. Экономикалық өсу теориялары. Халықаралық экономикалық ұйымдар. Өтпелі экономика концепциялары. Қазақстанның нарыққа өту ерекшеліктері.

Бағдарламаның жетекшілері: Арынова Л
Пәннің атауы: Философия

Пререквизиттер:

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Философия тарихын, әралуан философиялық ілімдерді тану, ойткені философиялық ойдың дамуы – бұл түрлі көзқарастар мен ойлардың сұхбаты және өмірлік философиялық сұрақтарға жауап іздеу.

Отандық философия тарихын, қазақ философиясының ерекшелігін тану.

Ғылыми категориялар мен ұғымдарды игеру.

Бағдарламаның жетекшілері: Жанбатыров А.С.
Пәннің атауы: Өміртіршілігі қауіпсіздігінің негіздері және еңбекті қорғау (ЖБП қарау)

Пәннің атауы: Еңбекті қорғаудың ұйымдастыру мәселелері (ЖБП қарау)
Пәннің атауы: Педагогика

Пререквизиттер:

Постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы:Болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық құзырлығын қалыптастыру.

1) студенттерді кәсіби іс-әрекет теориясымен қаруландыру болашақ мұғалімдерді дайындаудың негізі;

2)болашақ мұғалімдерде өзіндік кәсіби іс-әрекетінің жүйелі түрде көрінуін қалыптастыру;

3)болашақ мұғалімдерде тұлғалық, мәнді, кәсіби (гумандық, педагогикалық ойлау, қарым-қатынас жасай білу, педагогикклық әдеп, төзімділік т.б.) сапаларды қалыптастыру;

4) болашақ мұғалімдердің теориялық білімін тәжірибеде қолдана білу, іскерлікке қабілеттілігі ретінде түйінді компетенттілігін қалыптастыру.

5)студенттердің өзін-өзі білімін көтеруге, шығармашылықпен ғылыми ізденіс жұмысына дайындығын қалыптастыру.

Бағдарламаның жетекшілері: Есқалиева Г.


Пәннің аты: Ботаника

Пререквизиттер: ботаника, өсімдіктер физиологиясы

Постреквизиттер: ҚР экологиялық жағдайы

Бағдарламаның қысқаша курсы:Соңғы жылдардағы ботаника ғылымындағы жетістіктер және ашылған жаңалықтар. Өсімдіктер эволюциясы. Сканерлік және электрондық микроскоптар. Өсімдіктер клеткасының субмикроскоптық құрлысы. Клетканың молекулалық құрамы. Өсімдіктың дамуына бақылау. Эукариоттардың генетикасы. Тіршілік иелерінің алуантүрлілігі және олардың классификациясы. Бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, бірклеткалы және көпклеткалы балдырлар, түтікті споралы өсімдіктер, тұқымды өсімдіктер (жалаңаш және жабық тұқымдылардың) бөлімдеріндегі жаңалықтар. Жабықтұқымдылардың ағзасының субмикроскоптық құрлысы және ұрықтан ересек өсімдікке дейінгі дамуы. Тамырдың алғашқы және соңғы құрлысы. Өркеннің алғашқы және соңғы құрлысы. Өсімдіктің өсуінің және дамуының реттелуі. Өсімдіктің өсуі және сыртқы факторлар (тропизм, циркадиан ритмі, фотопериодизм, гелиотропизм).

Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т. Төлегенова Ж.Б. Ізбасарова Ж.Ж.
Пәннің атауы:Зоология

Пререквизиттер: омыртқасыздар зоологиясы, экология. биология, биохимия

Постреквизиттері:адам және жануарлар физиологиясы, генетика, эволюциялық ілім т.б. Омыртқалылар зоологиясы, адам анатомиясы, цитология, гистология.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Îìûðòºàñûç æàíóàðëàðäû» ê¼ï ò¾ðëiãií, îëàðäû» øû¹ó òåãií, äàìóûí, æ¾éåäåãi ºàçiðãi æà¹äàéûí, áèîñôåðàäà¹û æ¸íå àäàì ¼ìiðiíäåãi ìà»ûçûí, æàíóàðëàð ¸ëåìiíi» ýâîëþöèÿëûº êåçå»äåðií îºûòó.

Омыртқалылар зоолгиясы зоологияның соңғы хордалылр типіне арналған бөлім. Жануарлар дүниесінің ішінде хордалылар типіне жататын жануарлар ерекше орын алады. Олар әр түрлі орта жағдайларында тіршілік етуге бейімделген. Адамның шаруашылық іс-әрекетінің әр түрлі салаларында зор практикалық маңызы бар.

Бағдарламаның жетекшілері: Салимова Ф.В., Берденкулова А.Ж.


Пәннің атауы: Адам жануарлар физиологиясы

Пререквизиттер: Цитология, гистология, анатомия, жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы.

Постреквизиттер: Эволюциялық ілім, сүт қоректілердің морфологиясы және экологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Àäàìíû» æî¹àðû æ¾éêå æ¾éåñiíi» iñ-¸ðåêåòi ôèçèîëîãèÿñû åêi ñèãíàëäûº æ¾éåíi» íàºòûëû¹û. Ѽç òiòiðêåíäiðãiøòi» òiòiðêåíäiðóøi ñèÿºòû æåêå äàìó ïðîöåñiíäåãi åêi ñèãíàëäûº æ¾éåíi» ºàëûïòàñóû. Îíòîãåíåç ïðîöåñiíäå ñèãíàëäûº æ¾éå iñ-¸ðåêåêåòiíi» áiðò½òàñ äàìóû. Æî¹àðû æ¾éêå æ¾éåñiíi» iñ-¸ðåêåòiíi» òèïòåði: ñ¼çäiê, ê¼ðêåìäiê. Æî¹àðû æ¾éêå æ¾éåñiíi» ¸ðò¾ðëi iøêi æ¸íå ñûðòºû ôàêòîðëàðäû» ¸ñåðiíåí ¼çãåðiñi.

Бағдарламаның жетекшілері: Тапалов Ө., Абдраманова Г
Пәннің аты:Энтомология

Пререквизиттер: омыртқалылар және омыртқасыздар зоологиясы

Постреквизиттер: сүт қоректілердің морфологиясы және экологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Буынаяқтылардың жалпы сипаттамасын оқып білу. Өрмекшітәрізділер және насекомдар кластарының құрылымдарындағы сипаттаушы белгілерді қарастыру. (өрмекшітәрізділер) кенелердің марфологиялық құрылыстарының ерекшеліктерін, сипатты айырмашылықтарын, даму типтерін, патогендік (ауру туғызу тарату) маңыздарын оқып-үйрету. Адамда көп таралған кенелерге байланысты аурулардың маңызын оқып-үйрету. Кең таралған ауруларды таратушы насекомдардың сыртқы айқын көрінетін (ажыратылатын) белгілері. Жануарлардың экологиялық ерекшеліктеріне байланысты адамдарда ауру тарататын насекомдарға қарсы алдын алу және күрес шараларын үйымдастыру.

Бағдарламаның жетекшілер: Салимова Ф.В
Пәннің аты: Декоративті дендрология»

Постреквезиттері:

Предреквезиттері: омыртқалылар зоологиясы, омыртқасыздар зоологиясы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дендрология-ағаш, бұта, жартылай бұта және лиандар кіретін ағаш өсімдіктер жөніндегі ғылым.

Көгалдандыруға пайдаланылатын ағаштардың сыртқы құрылысы, өсу және дамуының экологиялық және биологиялық ерекшелігі. Ағаш өсімдіктерден кеңістікте пейзаж жасау принциптері. Ағаш өсімдіктердің тіршілік формалары (ағаш, бұта, бұташық, жартылай бұта, лиандар), сипаттамасы, өсу ерекшелігі, биіктігіне қарай салыстырмалы классификациясы. Жапырақ түсіретін және мәңгі жасыл өсімдіктер. Ағаш өсімдіктердің тіршілік циклі. Фенофаза. Ағаш өсімдіктердің экологиясы-өсімдіктердің қоршаған ортамен байланысы. Декоративті ағаш өсімдіктердің ерекшелігі-өлшемі, діңінің формасы, бөрік басының формасы, декоративті жапырақтылар, декоративті гүлді және жемісті ағаштар. Көгалдандыруға пайдаланылатын ағаш өсімдіктердің тұқымдас, туыс және түрлеріне сипаттама. Дендрологиялық композиция жасаудың принциптері. Дағаш өсімдіктердің агротехникасы, күту және баптау.

Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т.


Пәннің атауы: Өсімдіктер ареалын картаға түсіру әдісі

Курстың пререквизиттері: Жалпы жертану, геология, биология

Курстың постреквизиттері: Геоботаника, Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өсімдіктер ареалын картаға түсіру оқу курсы бірінші курстан бастап келешекте орта мектепте, мұғалім-географ дайындауда негізгі пәндердің бірі болып табылады. Бұл пән өсімдіктердің картасы, карта түрлері, оларды пайдалану ерекшеліктерін, картадағы бұрмаланулар, олармен жұмыс істеу барысында ескерту түсініктерімен таныстыру, географиялық карталардың басты қасиеттері мен ерекшеліктерін ашып көрсету, олардың алуан түрлілігін көрсету, карталармен жұмыс істеудің жолдары мен әдістерін қарастырады. Сондай-ақ, тағы бір ерекшелігі географиялық карта бетінде белгілі бір аумақтың кеңістіктегі тұжырымдалған бейнесі берілетіндігі. Бұл бейнеде аталған аумақты бір қарағаннан-ақ шолып шығуға, ондағы нысандардың орналасуындағы байланыстарды бірден байқауға, сөйтіп оларды кеңістіктегі орнын бір-бірімен салыстыра отырып саралауға мүмкіндік беретіндігі айрықша ескеріледі. Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т.


Пәннің атауы: Қан және қан айналым физиологиясы

Пререквизиттер: Цитология, гистология, анатомия, жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы.

Постреквизиттер: Эволюциялық ілім, сүт қоректілердің морфологиясы және экологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Àäàìíû» æî¹àðû æ¾éêå æ¾éåñiíi» iñ-¸ðåêåòi ôèçèîëîãèÿñû åêi ñèãíàëäûº æ¾éåíi» íàºòûëû¹û. Ѽç òiòiðêåíäiðãiøòi» òiòiðêåíäiðóøi ñèÿºòû æåêå äàìó ïðîöåñiíäåãi åêi ñèãíàëäûº æ¾éåíi» ºàëûïòàñóû. Îíòîãåíåç ïðîöåñiíäå ñèãíàëäûº æ¾éå iñ-¸ðåêåêåòiíi» áiðò½òàñ äàìóû. Æî¹àðû æ¾éêå æ¾éåñiíi» iñ-¸ðåêåòiíi» òèïòåði: ñ¼çäiê, ê¼ðêåìäiê. Æî¹àðû æ¾éêå æ¾éåñiíi» ¸ðò¾ðëi iøêi æ¸íå ñûðòºû ôàêòîðëàðäû» ¸ñåðiíåí ¼çãåðiñi.

Бағдарламаның жетекшілері: Тапалов Ө., Абдраманова Г

Пәннің аты: Қазіргі ботаника

Пререквизиттер: ботаника, өсімдіктер физиологиясы

Постреквизиттер: ҚР экологиялық жағдайы

Бағдарламаның қысқаша курсы:Соңғы жылдардағы ботаника ғылымындағы жетістіктер және ашылған жаңалықтар. Өсімдіктер эволюциясы. Сканерлік және электрондық микроскоптар. Өсімдіктер клеткасының субмикроскоптық құрлысы. Клетканың молекулалық құрамы. Өсімдіктың дамуына бақылау. Эукариоттардың генетикасы. Тіршілік иелерінің алуантүрлілігі және олардың классификациясы. Бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, бірклеткалы және көпклеткалы балдырлар, түтікті споралы өсімдіктер, тұқымды өсімдіктер (жалаңаш және жабық тұқымдылардың) бөлімдеріндегі жаңалықтар. Жабықтұқымдылардың ағзасының субмикроскоптық құрлысы және ұрықтан ересек өсімдікке дейінгі дамуы. Тамырдың алғашқы және соңғы құрлысы. Өркеннің алғашқы және соңғы құрлысы. Өсімдіктің өсуінің және дамуының реттелуі. Өсімдіктің өсуі және сыртқы факторлар (тропизм, циркадиан ритмі, фотопериодизм, гелиотропизм).

Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т. Төлегенова Ж.Б. Ізбасарова Ж.Ж.


Пәннің аты: Геобатаника

Пререквизиттер: ботаника, өсімдіктер физиология

Постреквизиттер: ҚР экологиялық жағдайы

Бағдарламаның қысқаша курсы:өсімдіктер қауымдастығын зерттейтін ботаниканың бөлімі. Зерттеу обьектісі өсімдіктер қауымдастығы. Геоботаника және оның негізгі проблемалары. Геоботаниканың салалары және басқа ғылымдармен байланысы. Геоботаниканың басты бөлімінің бірі- фитоценология. Фитоценоз. Фитоценоз морфологиясы және фитоценоздың түрлік құрамы. Фитоценоздың түзілуінде әрбір түрдің маңызы. Фитоценозда өсімдіктердің таралуына сипаттама. Фитоценоз экологиясы. Климаттық және жылу факторлары. Су факторларына байланысты өсімдіктердің экологиялық топтары. Топырық және ауа құрамының өсімдіктер жамылғысына әсері. Фитоценоз динамикасы. Фитоценоздың ауысуының жіктелуі. Фитоценоздың экзогендік, климатогендік, эдафогендік, биогендік және антротогендік ауысуы. Фитоценоз систематикасы және негізгі токсономиялық бірліктері. Қауымдастықтардың номенклатурасы. Өсімдіктер қауымдастығын зерттей отырып халық шаруашылығына маңызды мәселелердің атқарылуы, яғни өсімдік ресурстарын тиімді пайдалану, ауыл және орман шаруашылығындағы шараларды жоспарлауға, табиғатты қорғауға, мелиоративті жұмыстарды жүргізуде геоботаникалық зерттелердің маңызы.

Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т.
Б)Пәннің атауы: Жануарлар экологиясын зерттеудің далалық әдістері

Пререквизиттер: экология, биология

Постреквизиттер: экология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жануарлар әлемінің әр алуандылығы. Таксономиялық әр алуандылықтың жануарлар әлемі жүйесіндегі иерархиялық қатарлары, морфо-физиологиялық таксондардың ұйымдастыру деңгейі. Жануарлар патшалығындағы барлық таксондардың, класстар мен типтер ішіндегі туыстық байланыстар және систематика, олардың георафиялық таралуы. Жануарлар экологиясы: әр түрлі топтардың өмір сүру көріністері және қоршаған ортамен байланыстары. Жануарлардың ұйымдасуындағы адаптивтік ерекшеліктер. Жануарлардың практикалық маңызы (медициналық, шаруашылық, биоценоз компоненті). Жануарлар әлемін қорғау және пайдалану.

Бағдарламаның жетекшілері: Берденкулова А.Ж.
А)Пәннің атауы: Физиологиялық эксперименттер негізі

Пререквизиттер: адам анатомиясы, генетика, адам және жануарлар физиологиясы

Постреквизиттер:Эволюция ілімі, сүт қоректілердің морфологиясы және экологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Îðòàëûº æ¾éêå æ¾éåñiíi» ôèçèîëîãèÿñû æ¸íå ýâîëþöèÿñû ï¸íi áèîëîãèÿ ìàìàíäû¹û áîéûíøà îºó æîñïàðûíà êiðãåíiíå 3-4 æûë áîëäû. Áîëàøຠ콹àëiìäåð ¾øií ïñèõîëîãèÿ ñîíû» íåãiçiíäå ïåäàãîãèêà ¹ûëûìäàðûí èãåðó ìiíäåòòi. Àë ïñèõîëîãèÿ îðòàëûº æ¾éêå æ¾éåñiíi» iñ-¸ðåêåòòi åðåêøåëiêòåðiíå íåãiçäåëãåí. Îëàé áîëñà ÎÆÆÔÝ ï¸íií áàðëûº ïåäàãîãèêàëûº ìàìàíäûºòàðäû» îºó æîñïàðûíà åíãiçiï, ïñèõîëîãèÿ ï¸íiíåí á½ðûí îºûòûë¹àí æ¼í äåï åñåïòåéìií. “Áèîëîãèÿ” ìàìàíäûºòàðû áîéûíøà “Àäàì àíàòîìèÿñû”, “Àäàì æ¸íå æàíóàðëàð” ôèçèîëîãèÿñû ï¸íäåðiíäå ÎÆÆ-íi» º½ðûëûñû ìåí æàëïû ôèçèîëîãèÿñû ýâîëþöèÿëûº æ¸íå îíòîãåíåçäiê äàìóäû» íåãiçiíäå òåðå»iðåê ºàðàñòûðûëàäû. Êóðñòû» ìàçì½íû íåãiçiíåí ºîç¹ûø ½ëïàëàð ôèçèîëîãèÿñû; ÎÆÆ æåêå á¼ëiêòåðiíi» ôèçèîëîãèÿñû; ÎÆÆ ò¼ìåíãi, æî¹àð¹û iñ-¸ðåêåòòåði, àíàëèçàòîðëàð ôèçèîëîãèÿñû

Бағдарламаның жетекшілері: Тапалов Ө., Абдраманова Г
Пәннің аты: Бақша композицияларының архитектуралық элементтері

Постреквезиттері: Бөлме өсімдіктерін күту, биогеография

Пререквезиттері: ботаника, өсімдіктер физиологиясы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Бақшалық-парктік жасыл желекті, газонды, кіші архитектуралық формаларды жасыл құрылымда орналастыру, аббаттандыру, көгалдандыру өнері мен практикалық әрекеті.

Жасыл жеоекті жасаудағыт Табиғи факторлардың рөлі. Ағаш текті өсімдіктердің декоративті қасиеттері

Бақшалық парктерді жасаудағы композициялық негізгі ұстанымдар. Бақшаларды безендірудегі кебір архитектуралық элементтер. Газаон және газонды шөптер. Декоративті өсімдіктерді орналастырудың негізгі ұстанымдары.

Бағдарламаның жетекшілері: Назарова Г.А.
Пәннің аты: Жалпы жертану

Постреквезиттері: Геология, Геоморфология

Пререквезиттері: Қазақстанның физикалық географиясы, ТМД-ның физикалық географиясы. Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жер туралы пән. Геоморфология, гидрология, климатология, метеорология және табиғат компоненттері туралы жалпы мәлімет. Географиялық қабықтың құрамы (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, т.б.), құрылымы, динамикасы және іс-әрекеті мен дамуы. Табиғат компоненттерінің өзара байланысы мен өзара үйлесімділігі. Табиғатты тиімді пайдалану мәселелері. Физикалық географияның теориялық тұжырымдары мен зерттеудің негізгі әдістері.

Бағдарламаның жетекшілері: Тоқтағанова Г.

Пәннің аты: Биохимия

Постреквезиттері:

Курс пререквизиттері: Бейорганикалық химия, органикалық химия.

Бағдарламаның қысқаша курсы:Жоғарғы мектептің маңызды міндеттерінің бірі мамандарды дайындау деңгейін көтеру болып табылады. Ол үшін биологиялық химия сияқты фундаментальды негізгі пәндерден білімдерін айтарлықтай жақсартуды қажет етеді. Биологиялық химия жаратылыстану пәндер цикліндегі базалық пәндерге жатып, қазіргі химиялық технологияның, биотехнологияның, молекулалық биологияның теориялық негізі болып табылады. Болашақ педагог мамандарға биохимиядан терең білім беру оның шығармашылық, кәсіби қызметінде өте қажет.

Бағдарламаның жетекшілері: Наренова С.М.


Пәннің аты: Органикалық химия

Курс пререквизиттер: математика, физика, жалпы химия

Курс постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы: Органикалық химия қазіргі химиялық технологияның, биотехнологияның, тағам өнімдерін алу технологияларының негізі бола отырып, тұрмыста, медицинада, жануарлар мен өсімдіктердің тіршілігінде маңызы өте зор. Органикалық химияны оқытудың үлкен теориялық және практикалық мәні бар, дүниетанымдық көзқарастарының, бүтіндей әлемге дүниетанымдық көзқарастарының, бүтіндей әлемге деген ғылыми көзқарастарының қалыптасуына ықпал етеді, басқа биологиялық пәндерді меңгеруге көмектеседі.

Бағдарламаның жетекшілері: Абызбекова Г.М.
Пәннің аты: Психология

Курс пререквизиттер: Курс постреквизиттер:

Бағдарламаның қысқаша курсы:Пәнді оқытудың мақсаты жалпы психология курсында алған білімдері мен зерттеу дағдылары негізінде студенттердің психологиялық ойлауын дамыту, семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру болып табылады.

«Жалпы психология» пәнінің негізгі міндеттері:

оқытылған психологиялық құбылыстардың заңдылықтары негізінде психологияның әр салалары бойынша студенттердің білімдерін жетілдіру.


  1. әртүрлі психологиялық фактілер мен теорияларды жүйелі психологиялық талдау процесінде студенттерде танымдық дағдылар мен ептіліктерді дамыту.

  2. дүние жүзілік және отандық психология ғылымдарының негізгі принциптерімен, бағыттарымен және идеяларымен таныстыру.

Бағдарламаның жетекшілері: Шеримова А.С.

Пәннің атауы: Микробиология және вирусология

Пререквизиттер: экология, паразитология, зоология, ботаника

Постреквизиттер: эволоюциялық ілім, иммунология, сүт қоректілердің морфологиясы және экологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: пәні негізі және әдістері. Микробиологияның биологиялық білімнің дамуына қосқан үлесі. Микробтар әлемінің алуан түрлілігі прокариот құрлымы мен қызметі. Микроорганизмдер топтамасы. Микроорганизмдер және қоршаған орта. Микроорганизмдер метаболимі (энергетикалық және биосинтетикалық процестер). Микроорганизмдердің популяциялық өзгергіштігі. Микроорганизмдердің таралуы, олардың табиғаттағы зат алмасудағы маңызы. Микроценоздар. Микроорганизмдердің өсімдіктермен, жануарлар және адамдармен қарым-қатынасы, тірі организм- микробтардың паразиттік формалары үшін экологиялық қуысы. Вирустардың жалпы сипаттамасы. Вирустар экологиясы.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрасулова Қ., Қосанов С


А)Пәннің атауы:.Микология

Пререквизиттер: ботаника, зоология, биохимия

Постреквизиттер: Биогеография

Бағдарламаның қысқаша курсы: ñà»ûðóº½ëàºòàð ä¾íèåñi òóðàëû ¹ûëûì. Ìèêîëîãèÿ êóðñû ñà»ûðàóº½ëàºòàðäû» ¸ðò¾ðëi ñèñòåìàòèêàëûº òîïòàðûí æåêå-æåêå ºàðàñòûðûï, îëàðäû» òiðøiëiãi, ìîðôîëîãèÿñû, æåìiñòi äåíåëåðiíi» º½ðûëûñû ê¼áåþi, òàáè¹àòòà òàðàëóû ìåí ïðàêòèêàëûº ìà»ûçäûëû¹ûí ºàðàñòûðàäû. Îëàðäû» ïàðàçèòòi, îáëèãàòòû, ñàïðîôèòòi òiðøiëiê ôîðìàëàðûìåí òàíûñòûðàäû. Êóðñòû» ìàºñàòû òàáè¹àòòà êå» òàðà¹àí ïàðàçèòòû îáëèãàòòû, ôàêóëüòàòèâòi ïàðàçèòòi ñà»ûðàóº½ëຠò¾ðëåðiìåí, îëàðäû» ýâîëþöèÿñû ìåí ýêîëîãèÿñûìåí òàíûñòûðó.

Бағдарламаның жетекшілері: Абдрасулова Қ., Қосанов С


3 курс Биология

Пән коды

Пән аты

Бағларлама жетекшілері

кредит

семестр

БП 3-курс Биология

Gen 3206

Генетика

Кемелқызы Т. Ізбасарова Ж.Ж.

3

6

ОF 3208

Өсімдіктер физиологиясы

Ізбасарова Ж.Ж. Оңғарбаева Г.Р.

3

6

ТК
ТК 3.2.01

Геоботаника

Қазіргі ботаникаБайкенжеева А.Т.

3

5

ТК 3.2.02

1.Таксидермия және зоотомия негіздерімен

2. Биологияда далалық және зертханалық эксперименттерді қою әдістеріТапалов Ө.С. Берденкулова А.

Назарова Г.А.

Байкенжеева А.Т.


4


6

ТК 3.2.03

1. ООЖ эволюциясы және физиология

2. Адам ООЖИбадуллаева С.Ж.

Абдраманова Г.Б.3

5

ТК 3.2.08

1. Паразитология


2 Арахноэнтомология

Салимова Ф.В


3

5

ТК 3.2.09

1 Гүл шаруашылығы

2.Бөлме өсімдіктерін күтуНазарова Г.А.


3

5

ТК 3.2.10

1. Өсімдік экологиясы

2. Жануар экологиясыІзбасарова Ж.Ж.

3

5

Кәсіптік пәндер Міндетті компонент
KBTN 3303

Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен

Қосанов С.У

3

6

ТК
ТК 3.3.01

1. Биологиядан кластан тыс жұмыстарды ұйымдастыру және көрнекі құралдар дайындау

2. Салауатты өмір салтының биологиялық негізіНалибаева Г.Ы.

3

6

ТК 3.3.04

1.Микробиология және вирусология

2. МикологияҚосанов С.У.

Абдрасулова Қ.А.3

5Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   39
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет