Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігібет27/39
Дата09.09.2017
өлшемі6.39 Mb.
#347
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   39Пәннің атауы: Генетика

Пререквизиттер: ботаника, зоология, эмбриология, биохимия, цитология, т.б.

Постреквизиттер: мутагенез теориясы, эволюциялық ілім, медициналық генетика т.б.

Бағдарламаның қысқаша курсы:Генетика тірі ағзаның негізгі екі қасиетін – тұқым қуалаушылық және өзгергіштікті зерттеуге, оның заңдылықтарын әр түрлі деңгейде оқып үйретуге арналған. Бұл ғылым клеткалық деңгейден бастап ағза деңгейіне дейін тұқым қуалау ақпараты қалай беріледі, оның механизмдері қандай, ақпараттық материалдың негізінің құрамы неден тұрады сол туралы білім береді.

Бағдарламаның жетекшілері: Кемелқызы Т. Ізбасарова Ж.Ж.

Пәннің атауы: Өсімдіктер физиологиясы

Курстың пререквизиттері: ботаника (өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы, өсімдіктер систематикасы), цитология, биохимия

Курстың постреквизиттері: геоботаника, биотехнология

Бағдарламаның қысқаша курсы Өсімдіктер физиологиясы өсімдік клеткасының физиологиясын, өсімдіктердің тіршілік әрекетінің жалпы заңдылықтарын оқытады. Өсімдіктердегі физиологиялық процестердің өзара және қоршаған орта жағдайларымен тығыз байланыстылығы туралы осы заманғы ғылыми жетістіктер негізінде студентерге түсінік береді. Адамзат игілігіне пайдаланылатын мәдени және табиғи өсімдіктердің өнімі мен сапасын арттыруға бағытталған шаралар жүйесінің теориялық негізі туралы білім береді. Сонымен бірге өсімдіктер физиологиясы жалпы тірі табиғатты танудағы негізгі ғылыми салалардың бірі.

Бағдарламаның жетекшілері: Ізбасарова Ж.Ж. Оңғарбаева Г.Р.

Пәннің аты: Қазіргі ботаника

Пререквизиттер: ботаника, өсімдіктер физиологиясы

Постреквизиттер: ҚР экологиялық жағдайы

Бағдарламаның қысқаша курсы:Соңғы жылдардағы ботаника ғылымындағы жетістіктер және ашылған жаңалықтар. Өсімдіктер эволюциясы. Сканерлік және электрондық микроскоптар. Өсімдіктер клеткасының субмикроскоптық құрлысы. Клетканың молекулалық құрамы. Өсімдіктың дамуына бақылау. Эукариоттардың генетикасы. Тіршілік иелерінің алуантүрлілігі және олардың классификациясы. Бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, бірклеткалы және көпклеткалы балдырлар, түтікті споралы өсімдіктер, тұқымды өсімдіктер (жалаңаш және жабық тұқымдылардың) бөлімдеріндегі жаңалықтар. Жабықтұқымдылардың ағзасының субмикроскоптық құрлысы және ұрықтан ересек өсімдікке дейінгі дамуы. Тамырдың алғашқы және соңғы құрлысы. Өркеннің алғашқы және соңғы құрлысы. Өсімдіктің өсуінің және дамуының реттелуі. Өсімдіктің өсуі және сыртқы факторлар (тропизм, циркадиан ритмі, фотопериодизм, гелиотропизм).

Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т. Төлегенова Ж.Б. Ізбасарова Ж.Ж.


Пәннің аты: Геобатаника

Пререквизиттер: ботаника, өсімдіктер физиология

Постреквизиттер: ҚР экологиялық жағдайы

Бағдарламаның қысқаша курсы:өсімдіктер қауымдастығын зерттейтін ботаниканың бөлімі. Зерттеу обьектісі өсімдіктер қауымдастығы. Геоботаника және оның негізгі проблемалары. Геоботаниканың салалары және басқа ғылымдармен байланысы. Геоботаниканың басты бөлімінің бірі- фитоценология. Фитоценоз. Фитоценоз морфологиясы және фитоценоздың түрлік құрамы. Фитоценоздың түзілуінде әрбір түрдің маңызы. Фитоценозда өсімдіктердің таралуына сипаттама. Фитоценоз экологиясы. Климаттық және жылу факторлары. Су факторларына байланысты өсімдіктердің экологиялық топтары. Топырық және ауа құрамының өсімдіктер жамылғысына әсері. Фитоценоз динамикасы. Фитоценоздың ауысуының жіктелуі. Фитоценоздың экзогендік, климатогендік, эдафогендік, биогендік және антротогендік ауысуы. Фитоценоз систематикасы және негізгі токсономиялық бірліктері. Қауымдастықтардың номенклатурасы. Өсімдіктер қауымдастығын зерттей отырып халық шаруашылығына маңызды мәселелердің атқарылуы, яғни өсімдік ресурстарын тиімді пайдалану, ауыл және орман шаруашылығындағы шараларды жоспарлауға, табиғатты қорғауға, мелиоративті жұмыстарды жүргізуде геоботаникалық зерттелердің маңызы.

Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т.

Пәннің аты: Таксидермия және зоотомия негіздерімен

Пререквизиттер: омыртқалылар зоологиясы, паразитология

Постреквизиттер: омыртқалылардың салыстырмалы анатомиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: алғаш жануарлардың таза техникалық қосалқы саласы, құстар мен аңдардың терілерін бұзбай сыпырып табиғи қалыпта қасиеттерін сақтау тәсілдері түрінде ғылыми негізін дамытты. Таксидермия биология ғылымдарының кең көлемді, ірі бөлімі. Биологиялық көрнекі құралдар (чучела, қаңқа, муляж, модельдер, тұлыптар, консервіленген препараттар, макро және микропрепараттар және т.б) дайындауда тероиялық білім мен практикалық маңызы бар құнды мәліметтер беретін бөлім. Жалпы білім беретін мектептер, колледждер және ЖОО-ң оқу процесінде мұражайлық композициялар, мұражайларда экологиялық экспозициялар (биологиялық топтар, диарамдар) дайындауда мыңызы зор. Жануарлардың тірі табиғаттағы тіршілік ету ерекшелігін, мінез-құлық ерекшелігін, биологиясын білуі керек, сонымен қатар такседермист маман сурет сала алу да мүсінші де бола білуі керек. Сондықтанда таксидерия биологиялық көптеген пәндермен зоологиямен, гистологиямен, анатомиямен, экологиямен, биогеографиямен және т.б. байланысты.

Бағдарламаның жетекшілері: Тапалов Ө.С. Берденкулова А.
Пәннің аты: Биологияда далалық эксперименттерді қою

Пререквизиттер: экология, ботаника, зоология, генетика, өсімдіктер физиологиясы

Постреквизиттер: Биологияны оқыту әдістемесі, қолданбалы биология топырақтану негіздерімен.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ғылыми зерттеулерді жүргізудің негізгі принциптері; мақсат міндеттерді айқындау; жүргізуге тиісті ғылыми тәжірибелердің көлемі мен уақытын белгілеп жоспар құру, тәжірибелік модельдерді таңдау принциптері; табиғи ортаның экологиялық сапасын анықтау табиғи және салыстырмалы жер бөліктерін белгілеу принциптері; химиялық уақыттылық қоршаған ортаның басқа факторларын және антропогендік әсерлердің деңгейлерін есепке ала отырып алынған зерттеулердің нәтижелеріне талдау жүргізу, зерттеу нәтижелеріне статистикалық талдау жүргізу ; атқарылған жұмысқа ғылыми есеп берудің принциптері; түйінді ойлар мен қорытындылар.

Бағдарламаның жетекшілері: Назарова Г., Байкенжеева А.Т.

Пәннің атауы: ООЖ эволюциясы және физиология

Пререквизиттер: адам анатомиясы, генетика, адам және жануарлар физиологиясы

Постреквизиттер:Эволюция ілімі, сүт қоректілердің морфологиясы және экологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Îðòàëûº æ¾éêå æ¾éåñiíi» ôèçèîëîãèÿñû æ¸íå ýâîëþöèÿñû ï¸íi áèîëîãèÿ ìàìàíäû¹û áîéûíøà îºó æîñïàðûíà êiðãåíiíå 3-4 æûë áîëäû. Áîëàøຠ콹àëiìäåð ¾øií ïñèõîëîãèÿ ñîíû» íåãiçiíäå ïåäàãîãèêà ¹ûëûìäàðûí èãåðó ìiíäåòòi. Àë ïñèõîëîãèÿ îðòàëûº æ¾éêå æ¾éåñiíi» iñ-¸ðåêåòòi åðåêøåëiêòåðiíå íåãiçäåëãåí. Îëàé áîëñà ÎÆÆÔÝ ï¸íií áàðëûº ïåäàãîãèêàëûº ìàìàíäûºòàðäû» îºó æîñïàðûíà åíãiçiï, ïñèõîëîãèÿ ï¸íiíåí á½ðûí îºûòûë¹àí æ¼í äåï åñåïòåéìií. “Áèîëîãèÿ” ìàìàíäûºòàðû áîéûíøà “Àäàì àíàòîìèÿñû”, “Àäàì æ¸íå æàíóàðëàð” ôèçèîëîãèÿñû ï¸íäåðiíäå ÎÆÆ-íi» º½ðûëûñû ìåí æàëïû ôèçèîëîãèÿñû ýâîëþöèÿëûº æ¸íå îíòîãåíåçäiê äàìóäû» íåãiçiíäå òåðå»iðåê ºàðàñòûðûëàäû. Êóðñòû» ìàçì½íû íåãiçiíåí ºîç¹ûø ½ëïàëàð ôèçèîëîãèÿñû; ÎÆÆ æåêå á¼ëiêòåðiíi» ôèçèîëîãèÿñû; ÎÆÆ ò¼ìåíãi, æî¹àð¹û iñ-¸ðåêåòòåði, àíàëèçàòîðëàð ôèçèîëîãèÿñû

Бағдарламаның жетекшілері: Тапалов Ө., Абдраманова Г
Пәннің атауы: Адам ОЖЖ

Пререквизиттер: Цитология, гистология, анатомия, жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы.

Постреквизиттер: Эволюциялық ілім, сүт қоректілердің морфологиясы және экологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Àäàìíû» æî¹àðû æ¾éêå æ¾éåñiíi» iñ-¸ðåêåòi ôèçèîëîãèÿñû åêi ñèãíàëäûº æ¾éåíi» íàºòûëû¹û. Ѽç òiòiðêåíäiðãiøòi» òiòiðêåíäiðóøi ñèÿºòû æåêå äàìó ïðîöåñiíäåãi åêi ñèãíàëäûº æ¾éåíi» ºàëûïòàñóû. Îíòîãåíåç ïðîöåñiíäå ñèãíàëäûº æ¾éå iñ-¸ðåêåêåòiíi» áiðò½òàñ äàìóû. Æî¹àðû æ¾éêå æ¾éåñiíi» iñ-¸ðåêåòiíi» òèïòåði: ñ¼çäiê, ê¼ðêåìäiê. Æî¹àðû æ¾éêå æ¾éåñiíi» ¸ðò¾ðëi iøêi æ¸íå ñûðòºû ôàêòîðëàðäû» ¸ñåðiíåí ¼çãåðiñi.

Бағдарламаның жетекшілері: Тапалов Ө., Абдраманова Г

Пәннің аты: Паразитология

Пререквизиттер: омыртқалылар және омыртқасыздар зоологиясы

Постреквизиттер: сүт қоректілердің морфологиясы және экологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Паразиттік және улы жануарларды зерттеу (анықтау, оқытып үйрету). Биолог мамандарды дайындауда және оларды жергілікті жердің фаунасының паразит-иелерін анықтап бағыт беруде маңызды рөл атқарады.

“Паразитология” курсы әртүрлі топтағы паразиттік және улы жануарлардың нақты морфологиясы мен танысуға мүмкіндік береді. Биология, экология, систематика, практикалық білім алуда ерекшеліктері бар.

Экологиялық топтардағы әртүрлі жануарларды жеке сұрақтар етіп қарастыруда, ағзаға тигізетін экологиялық факторлардың және ағза деңгейіне популяциялық заңдылықтардың әсеріне ерекше көңіл бөлу.

Курс мақсатын таныстыру: Қызылорда облысында паразиттік және улы топта кездесетін жануарларды анықтауда студенттер және болашақ биолог мұғалімдерге практикалық іс-шараларды ұйымдастыруды, ата-аналар арасында ағартушылық жұмыстарға қатысуына мүмкіндік береді.

Бағдарламаның жетекшілері: Салимова Ф.В.
Пәннің аты: Арахноэнтомология

Пререквизиттер: омыртқалылар және омыртқасыздар зоологиясы

Постреквизиттер: сүт қоректілердің морфологиясы және экологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Буынаяқтылардың жалпы сипаттамасын оқып білу. Өрмекшітәрізділер және насекомдар кластарының құрылымдарындағы сипаттаушы белгілерді қарастыру. (өрмекшітәрізділер) кенелердің марфологиялық құрылыстарының ерекшеліктерін, сипатты айырмашылықтарын, даму типтерін, патогендік (ауру туғызу тарату) маңыздарын оқып-үйрету. Адамда көп таралған кенелерге байланысты аурулардың маңызын оқып-үйрету. Кең таралған ауруларды таратушы насекомдардың сыртқы айқын көрінетін (ажыратылатын) белгілері. Жануарлардың экологиялық ерекшеліктеріне байланысты адамдарда ауру тарататын насекомдарға қарсы алдын алу және күрес шараларын үйымдастыру.

Бағдарламаның жетекшілер: Салимова Ф.В
Пәннің аты:Бөлме өсімдіктерін күту

Пререквизиттер: ботаника, өсімдіктер физиологиясы.

Постреквизиттер: биогеография

Бағдарламаның қысқаша курсы:Бөлме өсімдіктері жер шарының түрлі климаты мен топырақ жағдайларына бейімделе өскен келімсек өсімдіктер. Олардың отандары ылғалды тропикалық ормандар, сусыз шөлді далалар, субтропиктер. Оларға жарық, су, жылу әртүрлі дәрежеде әсер етеді. Сондықтан оларға түрліше күтім жасалады Бұларды түрлі топырақ қоспаларын жасау, бөлмеде жарықтың түсу ерекшелігіне сәйкес орналастыру, түрліше суару тәсілдерін пайдалана отырып іскеа асыруға болады. Бұл курста өсімдіктерге әсер етуші негізгі факторларды ескере отырып күтіп, баптау, көбейту жолары жөнінде мәлімет беріледі. Студенттерді курс пәнімен, мақсатымен, міндетімен таныстыру; Бөлме өсімдіктерінің түрлерімен, оларды өсіру, көбейту және күту жолдарымен таныстыру; Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттердің білуі қажет:

Бөлме өсімдіктерінің түрлерін; Бөлме өсімдіктері мүшелерінің құрлысын, олардың атқаратын қызметтерін; Өсімдіктерді өсіріп көбейту жолдарын; Бөлме өсімдіктерін өсіретін топырақ түрлерін; Бөлме өсімдіктерін өсіретін ыдыс түрлерін; өсімдіктерді көшіріп және аударып отырғызу әдістерін; өсімдіктерді суару және су бүрку тәсілдерін; бөлме өсімдіктерінің зиянкестері мен ауру түрлерін, оларды емдеу жолдарын; Пәнді оқып үйрену нәтижесінде мыналарды

Бағдарламаның жетекшілері: Назарова Г


Пәннің аты: Гүл шаруашылығы

Пререквизиттер: ботаника, өсімдіктер физиологиясы.

Постреквизиттер: биогеография

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өсімдіктердің бұтақтарын, сабақтарын кесу өсімдік өсіру жұмысында кен тараған тәсіл. Гортензня, пеларгония, райхангул, олеандр, хризантема өсімдіктерінің гүлдері бір жылдық жас бұтақтарға бітеді. Сондықтан ондай өсімдіктердің өткен жылғы бұтақтарын кесіп тас-таудан оларға ешбір зиян келмейді. Құмырадағы шағын қоректік заттарды өсімдіктің үнемді пайдалануына көмек ету үшік жыл сайын ықшамдап олардың артық жапырақтары мен бұтақтарын кесіп отырған пайдалы. Рай-Хангүл өсімдігінің гүлдеп болғаннан кейін бір жылдық бұтағын кесіп тастасымен қайтадан гүл бүрі өсіп шығады. Бұтақтары мен жапырақтарың осылайша кесіп отыру өсімдіктің үнемі гүлдеп тұруына жағдай жасайды. Бірақ барлық өсімдік жыл бойы үздіксіз гүлдей береді деп айтуға болмайды.

Бағдарламаның жетекшілер: Назарова Г
Пәннің атауы: Өсімдіктер экологиясы

Пререквизиттер: экология, биология

Постреквизиттер: экология және табиғи ресурстарды пайдалану, ауыл шаруашылығы экологиясы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өсімдіктер экологиясының ғылым ретінде даму тарихы. Басқа ғылымдармен байланысы. Өсімдіктер мен ортаның қарым-қатынас байланысының негізгі заңдылықтары. Сыртқы факторлардың өсімдіктер тіршілігіне әсері. Жауап қайтару реакциясы. Сәуле. Сәуле экологиялық фактор ретінде және оның өсімдіктер тіршілігінде ролі. Фотопериодизм. Жылулық режим өсімдіктердің тіршілік етуінің қажетті жағдайы. Су режимі және өсімдіктердің суға қатынасы. Өсімдіктердің ксероморофтігінің бейімделу көрсеткіштері. Заленскийдің заңы. Желдің әсері. Өсімдіктердің тіршілік формалары. Раункиер жүйесі. Өсімдіктерге антропресиннің әсері. Өсімдіктерді қорғау. ҚР өсімдіктерінің Қызыл Кітабы.

Төменгі сатыдағы өсімдіктердің негізі мен әдістері. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің тіршілік ету қоректену ерекшеліктері және құрылымының әртүрлілігі. Прокариоттар және эукариоттар. Макрожүйенің негізгі принципі. Өсімдіктер дүниесінің топтамасы. Таллом құрылысы, онтогенез, экология, төменгі сатыдағы өсімдіктердің негізгі жүйелік тобының жүйедегі орны. Өсімдік дүниесінің алуантүрлері. Филогенетикалық жүйелер. Мүк тәрізділердің ринопиттер, псилофиттер, плаундар, хвощтар, папоротник тәрізділердің, жалаңаш тұқымдылар және жабық тұқымдылардың құрылысы мен көбею ерекшеліктері, өсімдіктер жамылғысының қалыптасуындағы маңызы. Олардың экологиялық және морфологиялық ерекшеліктері. Өсімдіктер дүниесі эволюциясының негіздері. Өсімдіктер жамылғысының экологиялық маңызы. Жоғарғы топтағы өсімдіктердің негізгі таксондарының маңызды түрлері, олардың табиғаттағы және ауылшаруашылығындағы маңызы.

Бағдарламаның жетекшілері: Ізбасарова Ж.Ж.


Пәннің атауы: Жануарлар экологиясы

Пререквизиттер: экология, биология

Постреквизиттер: экология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жануарлар әлемінің әр алуандылығы. Таксономиялық әр алуандылықтың жануарлар әлемі жүйесіндегі иерархиялық қатарлары, морфо-физиологиялық таксондардың ұйымдастыру деңгейі. Жануарлар патшалығындағы барлық таксондардың, класстар мен типтер ішіндегі туыстық байланыстар және систематика, олардың георафиялық таралуы. Жануарлар экологиясы: әр түрлі топтардың өмір сүру көріністері және қоршаған ортамен байланыстары. Жануарлардың ұйымдасуындағы адаптивтік ерекшеліктер. Жануарлардың практикалық маңызы (медициналық, шаруашылық, биоценоз компоненті). Жануарлар әлемін қорғау және пайдалану.

Бағдарламаның жетекшілері: Ізбасарова Ж.Ж.


4 курс БиологияБП

Таңдау бойынша курс -9

а) Өсімдіктер экологиясы

б) Жануарлар экологиясы


Қосанов С.О.

Ізбасарова Ж.Ж.
3 кредит,

7 семКП

Таңдау бойынша курс-2

а) Қазіргі ботаника

б) Геоботаника


Байкенжеева А.Т.


1 кредит

7 семКП

Таңдау бойынша курс-3

а) ЭОӘ


  • б) Мектеп оқушыларына экологиялық білім беру

Назарова Г.А.

2 кредит,

7 семКП

Таңдау бойынша курс-5

а) Экологиядағы жүйелі талдау

б) Экологиялық моделдеу және болжау


Абжалелов Б.Б

2 кредит,

7 семКП

Таңдау бойынша курс-6

а) ҚР экологиялық жағдайы

б) Әлеуметтік экология


Асқарова Г.Ш

3 кредит,

7 семКП

Таңдау бойынша курс -7

а) Экологиялық қауіптілікті бағалау әдістері

б) ҚР экологиялық қауіпсіздігін қамтамассыз ету


Абжалелов Б.Б

1 кредит,

7 сем

Пәннің атауы: Өсімдіктер экологиясы

Пререквизиттер: экология, биология

Постреквизиттер: экология және табиғи ресурстарды пайдалану, ауыл шаруашылығы экологиясы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өсімдіктер экологиясының ғылым ретінде даму тарихы. Басқа ғылымдармен байланысы. Өсімдіктер мен ортаның қарым-қатынас байланысының негізгі заңдылықтары. Сыртқы факторлардың өсімдіктер тіршілігіне әсері. Жауап қайтару реакциясы. Сәуле. Сәуле экологиялық фактор ретінде және оның өсімдіктер тіршілігінде ролі. Фотопериодизм. Жылулық режим өсімдіктердің тіршілік етуінің қажетті жағдайы. Су режимі және өсімдіктердің суға қатынасы. Өсімдіктердің ксероморофтігінің бейімделу көрсеткіштері. Заленскийдің заңы. Желдің әсері. Өсімдіктердің тіршілік формалары. Раункиер жүйесі. Өсімдіктерге антропресиннің әсері. Өсімдіктерді қорғау. ҚР өсімдіктерінің Қызыл Кітабы.

Төменгі сатыдағы өсімдіктердің негізі мен әдістері. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің тіршілік ету қоректену ерекшеліктері және құрылымының әртүрлілігі. Прокариоттар және эукариоттар. Макрожүйенің негізгі принципі. Өсімдіктер дүниесінің топтамасы. Таллом құрылысы, онтогенез, экология, төменгі сатыдағы өсімдіктердің негізгі жүйелік тобының жүйедегі орны. Өсімдік дүниесінің алуантүрлері. Филогенетикалық жүйелер. Мүк тәрізділердің ринопиттер, псилофиттер, плаундар, хвощтар, папоротник тәрізділердің, жалаңаш тұқымдылар және жабық тұқымдылардың құрылысы мен көбею ерекшеліктері, өсімдіктер жамылғысының қалыптасуындағы маңызы. Олардың экологиялық және морфологиялық ерекшеліктері. Өсімдіктер дүниесі эволюциясының негіздері. Өсімдіктер жамылғысының экологиялық маңызы. Жоғарғы топтағы өсімдіктердің негізгі таксондарының маңызды түрлері, олардың табиғаттағы және ауылшаруашылығындағы маңызы.

Бағдарламаның жетекшілері: Ізбасарова Ж.Ж.
Пәннің атауы: Жануарлар экологиясы

Пререквизиттер: экология, биология

Постреквизиттер: экология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жануарлар әлемінің әр алуандылығы. Таксономиялық әр алуандылықтың жануарлар әлемі жүйесіндегі иерархиялық қатарлары, морфо-физиологиялық таксондардың ұйымдастыру деңгейі. Жануарлар патшалығындағы барлық таксондардың, класстар мен типтер ішіндегі туыстық байланыстар және систематика, олардың георафиялық таралуы. Жануарлар экологиясы: әр түрлі топтардың өмір сүру көріністері және қоршаған ортамен байланыстары. Жануарлардың ұйымдасуындағы адаптивтік ерекшеліктер. Жануарлардың практикалық маңызы (медициналық, шаруашылық, биоценоз компоненті). Жануарлар әлемін қорғау және пайдалану.

Бағдарламаның жетекшілері: Ізбасарова Ж.Ж.
Пәннің аты: Қазіргі ботаника

Пререквизиттер: ботаника, өсімдіктер физиологиясы

Постреквизиттер: ҚР экологиялық жағдайы

Бағдарламаның қысқаша курсы:Соңғы жылдардағы ботаника ғылымындағы жетістіктер және ашылған жаңалықтар. Өсімдіктер эволюциясы. Сканерлік және электрондық микроскоптар. Өсімдіктер клеткасының субмикроскоптық құрлысы. Клетканың молекулалық құрамы. Өсімдіктың дамуына бақылау. Эукариоттардың генетикасы. Тіршілік иелерінің алуантүрлілігі және олардың классификациясы. Бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, бірклеткалы және көпклеткалы балдырлар, түтікті споралы өсімдіктер, тұқымды өсімдіктер (жалаңаш және жабық тұқымдылардың) бөлімдеріндегі жаңалықтар. Жабықтұқымдылардың ағзасының субмикроскоптық құрлысы және ұрықтан ересек өсімдікке дейінгі дамуы. Тамырдың алғашқы және соңғы құрлысы. Өркеннің алғашқы және соңғы құрлысы. Өсімдіктің өсуінің және дамуының реттелуі. Өсімдіктің өсуі және сыртқы факторлар (тропизм, циркадиан ритмі, фотопериодизм, гелиотропизм).

Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т. Төлегенова Ж.Б. Ізбасарова Ж.Ж.
Пәннің аты: Геобатаника

Пререквизиттер: ботаника, өсімдіктер физиология

Постреквизиттер: ҚР экологиялық жағдайы

Бағдарламаның қысқаша курсы:өсімдіктер қауымдастығын зерттейтін ботаниканың бөлімі. Зерттеу обьектісі өсімдіктер қауымдастығы. Геоботаника және оның негізгі проблемалары. Геоботаниканың салалары және басқа ғылымдармен байланысы. Геоботаниканың басты бөлімінің бірі- фитоценология. Фитоценоз. Фитоценоз морфологиясы және фитоценоздың түрлік құрамы. Фитоценоздың түзілуінде әрбір түрдің маңызы. Фитоценозда өсімдіктердің таралуына сипаттама. Фитоценоз экологиясы. Климаттық және жылу факторлары. Су факторларына байланысты өсімдіктердің экологиялық топтары. Топырық және ауа құрамының өсімдіктер жамылғысына әсері. Фитоценоз динамикасы. Фитоценоздың ауысуының жіктелуі. Фитоценоздың экзогендік, климатогендік, эдафогендік, биогендік және антротогендік ауысуы. Фитоценоз систематикасы және негізгі токсономиялық бірліктері. Қауымдастықтардың номенклатурасы. Өсімдіктер қауымдастығын зерттей отырып халық шаруашылығына маңызды мәселелердің атқарылуы, яғни өсімдік ресурстарын тиімді пайдалану, ауыл және орман шаруашылығындағы шараларды жоспарлауға, табиғатты қорғауға, мелиоративті жұмыстарды жүргізуде геоботаникалық зерттелердің маңызы.

Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т.
Пәннің аты: Экологияны оқыту әдістемесі

Пререквизиттер: жалпы педагогика, биологияны оқыту әдістемесі, жалпы экология

Постреквизиттер: -

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экологияны оқыту белсенді түрде дамып келе жатқан ғылым, әрі ғалымдар мен методист-оқытушылардың бірігіп жұмыс істеуінің тәтижесінде жетілдіруде. Экологиялық білім беру мазмұны, формасы және оқыту әдістері жөнінде түсінік беру және практикалық іскерлікті жетілдіру болып табылады.

Бағдарламаның жетекшілері: Назарова Г
Пәннің аты: Мектеп оқушыларына экологиялық білім беру

Пререквизиттер: жалпы педагогика, биологияны оқыту әдістемесі, жалпы экология

Постреквизиттер: -

Ìåêòåïòå ýêîëîãèÿëûº áiëiì áåðóäi» ìàºñàò-ìiíäåòòåði. Ýêîëîãèÿëûº áiëiì áåðó åðåêøåëiêòåði. Ýêîëîãèÿëûº áiëiì áåðó ò½æûðûìäàìàñû. Ìåêòåï ï¸íäåðiíäå ýêîëîãèÿëûº áiëiì ºàëûïòàñòûðó æîëäàðû. Ýêîëîãèÿëûº ½¹ûìäàð, îëàðäû ºàëûïòàñòûðó æîëäàðû. κóøûëàð¹à ýêîëîãèÿëûº áiëiì áåðó áàðûñûíäà áåðiëåòií ò¸ðáèå. Ìåêòåïòå ýêîëîãèÿëûº áiëiì áåðó æîëäàðû. Ñàáàº, îíû» ò¾ðëåði. Ñàáàºòàí òûñ æ¸íå ñûíûïòàí òûñ æ½ìûñòàð êåçiíäå ýêîëîãèÿëûº áiëiì ºàëûïòàñòûðó ì¾ìêiíäiêòåði. Ìåêòåïòå îºóøûëàð¹à ýêîëîãèÿëûº áiëiì áåðóäi» ìàòåðèàëäûº-òåõíèêàëûº áàçàñû.

Бағдарламаның жетекшілері: Назарова Г
Пәннің атауы: Экологиядағы жүйелі талдау

Пререквизиттер: экология, ҚР экологиялық жағдайы, өсімдіктер, жануарлар және адам экологиясы.

Постреквизиттер:-

Бағдарламаның қысқаша курсы: Геожүйенің географиялық қабықтың өзара байланысты және өзара әрекеттесуші компоненттері ретінде қарастырылуы; түрлі элементтердің жүйелі қасиеттері; табиғаттың тұтастылығы және өзара байланыстылығы; табиғаттың, халықтың және шаруашылықтың арасындағы географиялық байланыстар.географиялық қабықтағы, аймақтық өндіріс кешендерінің геожүйесі; геожүйені зерттеу әдістері;

Бағдарламаның жетекшілері: Абжалелов Б.Б.
Пәннің аты: Экологиялық моделдеу және болжау

Пререквизиттер: экология, этномология, фитопатология, биология

Постреквизиттер: Мониторинг типі және приципы, бұлінген экожүйені қалпына келтіру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Геожүйенің географиялық қабықтың өзара байланысты және өзара әрекеттесуші компоненттері ретінде қарастырылуы; түрлі элементтердің жүйелі қасиеттері; табиғаттың тұтастылығы және өзара байланыстылығы; табиғаттың, халықтың және шаруашылықтың арасындағы географиялық байланыстар.географиялық қабықтағы, аймақтық өндіріс кешендерінің геожүйесі; геожүйені зерттеу әдістері;

Бағдарламаның жетекшілері: Абжалелов Б.Б.
Пәннің аты: ҚР экологиялық жағдайы

Пререквизиттер: экология, ҚР экологиялық жағдайы, өсімдіктер, жануарлар және адам экологиясы.

Постреквизиттер: Экология, ғаламдық экология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қоршаған ортаның сапасын бағлау. ҚР табиғи ортасының жағдайын бағалауға арналған жалпы мемлекеттік қызметтің жүйелері: ластау көздернің мониторингі; құрлық суларынң ластануның мониторингі; Қазақстанның атмосфера мен шекаралық өзендерінің ластануын болдырмауға арналған халықаралық конвенцияға қатысуы; теңіздердің, топырақтардың ластануының мониторингі.

Бағдарламаның жетекшілері: Кужамбердиева С.Ж.
Пәннің аты: Биологиялық есептерді шығару әдістемесі

Пререквизиттер: физика, математика,

Постреквизиттер: Ботаника, өсімдік экологиясы мен физиологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Биологиялық есептерді шығаруға арналаған әдістемелік талаптар. Биологиялық есептер жүйесі. Олардың химияны оқыту әдістемесі курсындағы орны. Биологиялық есептерді шығарудың көмегімен жалпы дидакьтикалық приниптерді жүзеге асрыу. Биологиялық есептердің анализі. Биологиядан есептер шығаруда физикадан және математикадан білімдерді пайдалану. Биологиялық есептерді шығару жолдары. Оқушыларға есеп шығаруды үйретуде студентердің білімі мен біліктілігін қалыптастыру. Есептер шығаруды үйретудегі әдістемелік принциптер. Биология сабағында есептерді шығаруда оқушылардың біліктілігі мен білімін жинақтау. Есептерді шығаруда пәнаралық ақпаратты пайдалану. Орта мектеп курсының бағдарламасында алдын-ала қарасытрылған жеке типтік есептерді үйретудің әдістьемесі. Күрделі және химиялық олимпиада есептерін шығаруды үйрету әдістемесі.

Бағдарламаның жетекшілері: Байкенжеева А.Т.
Пәннің атауы: Әлеуметтік экология

Пререквизиттер: ҚР экологиялық жағдайы, экология. өндірістік экология

Постреквизиттер: Экологиядағы жүйелі талдау, Экологиядағы модельдеу және болжау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Әлеуметтік экологияның негіздері, мақсат, міндеттері. Оның экологиялық санамен ойлауды қалыптастырудағы алатын орны. Табиғат пен қоғамның қарым-қатынастарының теориялық аспектілері және олардың тарихи жүзінде қалыптасуы. В.И. Вернадскийдің ноосфера және техносфера жайлы ілімі. Табиғат пен қоғам арасындағы қарым-қатынастардың үйлесуінің мүмкіндіктері. Әлеуметтік экологиялық зардаптарының пайда болуы және экологиялық кризис. Табиғатты ұтымды пайдалану. Түрлі типтегі цивилизациялардың экологиялық дамуы. Қоршаған дүнйеге деген негізгі қатынастық тенденцияларды танып білудегі діннің, мәдениеттің және искусстваның маңызы. Қоршаған орта және әлеуметтік құлдырау. Экология және политика. Урбанизация, демографиялық қысым, олардың табиғи жүйелерге деген әсерлері

Бағдарламаның жетекшілері: Ибадуллаева С.Ж.
Пәннің аты: Экологиялық қауіптілікті бағалау әдістері

Пререквизиттер: ҚР экологиялық жағдайы, экология.

Постреквизиттер: Экологиядағы жүйелі талдау, Экологиядағы модельдеу және болжау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Экологиялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясаттық мақсаты табиғи жүйелердің,қоғамның өмірлік маңызды мүделерімен жеке тұлға құқығының қоршаған ортаға антропогендік және табиғи әсерлердің нәтижесінде туындайтын қатерлерден қозғалуын қамтамассыз ету болып табылады. Климаттың өзгеруі мен жердің озон қабатының бұзылуына душар ететін антропогендік өзгеруді азайту; биоәртүрлілікті сақтау және Жердің шөлейттенуі мен тозуының алдын алу; экологиялық апат аймақтарын, әскери ғарыш полигондары мен сынақ кешендерін оңалту; Каспий теңізі қайраңының ластануының алдын алу; су ресурстарының тозуының және ластануының алдын алу; өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардың жинақталу көлемдерін қысқарту; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу.

Бағдарламаның жетекшілері: Абжалелов Б.Б.
Пәннің аты: ҚР экологиялық қауіпсіздігін қамтамассыз ету

Пререквизиттер: ҚР экологиялық жағдайы, экология

Постреквизиттер: Экологиядағы жүйелі талдау, Экологиядағы модельдеу және болжау

Бағдарламаның қысқаша курсы:Экологиялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясаттық мақсаты табиғи жүйелердің,қоғамның өмірлік маңызды мүделерімен жеке тұлға құқығының қоршаған ортаға антропогендік және табиғи әсерлердің нәтижесінде туындайтын қатерлерден қозғалуын қамтамассыз ету болып табылады. Климаттың өзгеруі мен жердің озон қабатының бұзылуына душар ететін антропогендік өзгеруді азайту; биоәртүрлілікті сақтау және Жердің шөлейттенуі мен тозуының алдын алу; экологиялық апат аймақтарын, әскери ғарыш полигондары мен сынақ кешендерін оңалту; Каспий теңізі қайраңының ластануының алдын алу; су ресурстарының тозуының және ластануының алдын алу; өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардың жинақталу көлемдерін қысқарту; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу.

Бағдарламаның жетекшілері: Абжалелов Б.
5В011400 - Тарих

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
1 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

ТК1201

а)Ресей тарихы (1917 жылға дейін)

б) Орыс деректеріндегі Қазақстан (XVII-XX ғғ.)Оразбақов А.

Маликов Б.3

1

2

БП

ТК1205

а) Мұрағаттану негіздері

б) Мұрағат қорларында жұмыс істеу әдістемесіЕспенбетова А

2

1

3

БП

ТК1203

а) Әлем тарихындағы номадизм мәселелері

б) Сыр өңірі тарихыМыңжасов Н.

Ізтілеуова А.3

2

4

КП

ТК1306

а) Қазақ өркениеті

б) Ұлттық қолөнер тарихыМыңжасов Н.

Изтелеуова А.С.2

2

5

КП

ТК1307

а) Шығыс өркениетінің тарихы

б) Қытай тарихыӘбдіразақова А

2

2

3 курс

1

БП

ТК3206

а) Қазақ халқының этнографиясы

б) Қазақ халқының этномәдениетіҚожақұлы Ө.

Жұбаниязов И2

5

2

БП

ТК3207

а) Қазақ халқының рухани мәдениеті

б) Қазақ халқының материалдық мәдениетіАңсатова М.

Жұбаниязов И2

5

3

БП

ТК3209

а) Қазақ диаспорасының тарихы

б) Жадидизм мәселелеріОразбақов А.

Ибраев У.2

5

4

БП

ТК3210

а) Тарихи демография

б) Тарихи экологияОразбақов А.

Тоқболат С.3

5

5

КП

ТК3301

а) Халықаралық қатынастар тарихы

б) ЕҚЫҰ құрылуы мен қызметінің тарихыИбраев У.


2

5

6

КП

ТК3303

а) Қазақстандағы ұлт азаттық қозғалыстар тарихы

б) Алаш қозғалысы жетекшілерінің тарихи қызметіАңсатова М.
Ильясова К.

2

5

7

КП

ТК3305

а) Дүниежүзілік діндер тарихы

б) Дүниежүзілік өркениет тарихыІзтілеуова А.

Нәрікбаев Ә.2

5

8

БП

ТК3211

а) Адам және қоғам

б) Көшпенділер өркениетіНәрікбаев Ә.

Тоқболат С.3

6

9

КП

ТК3202

а) Алаш автономиясы және Алашорда үкіметінің қызметі

б) Түркістан автономиясының құрылуыИльясова К.
Еспенбетова А

2

6

10

КП

ТК3304

а) Қазақстан тарихының деректері

б) Ұлт азаттық қозғалыстар тарихының тарихнамасыМыңжасов Н.

Аңсатова М.2

6


4 курс

1а)Адам және қоғам пәнін оқыту әдістемесі

б)Дүниежүзілік өркениет тарихыНәрікбаев Ә.Ө.

Изтелеуова А.С.3

7

2а)КСРО және ТМД елдерінің тарихы

б)Шығыс Еуропа елдерінің тарихыАбдразақова А.Ө.

2

7

3а)Шежірелер - тарихи дереккөзі ретінде

б)Тарихи антропологияБіләлов С.


3

7

4а)Қазақстан тарихының тарихнамасы

б)Қазақстан тарихының қазіргі тарихнамасыАңсатова М.Н.


2

7


1-курс
Пәннің атауы: Ресей тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Шығыс славяндардың ертедегі тарихы. Ежелгі орыс мемлекеті. Саяси бытыраңқылық кезіндегі Русь. Моңғол-татар шапқыншылығы жағдайындағы орыс жерлері. Бірорталықтанған орыс мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы. Ресейдегі әлеуметтік –саяси өзгерістер. Ресейдің империяға айналуы. Сарай төңкерістері. Ресейдің ішкі-сыртқы саясаты. ХХ ғ. бас. Ресейдегі үздіксіз революциялар. Монархиялық биліктің жойылуы. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Ресей. ХХғ. бірінші ширегіндегі Ресей. Үздіксіз революциялар. Мемлекеттік Дума. Мұсылман қозғалысы. Ақпан революциясы және оның нәтижелері. Уақытшы үкімет пен Кеңестер. РСДРП-ның қызметі. Большевиктердің жеңісі. В.И.Ленин. Кеңес өкіметінің орнатылуы. Азамат соғысы. ЖЭС. Бесжылдықтар. Индустриаландыру. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру. Тоталитарлық жүйенің орнығуы. Сталиндік жеке басқа табынушылық. «Қырғи қабақ» соғыс. «Жылымық» кезеңдегі КСРО. Тоқырау жылдарындағы КСРО. Кеңестік жүйенің ыдырауы. КСРО-ның тұңғыш және соңғы президенті М.С.Горбачев.
Пәннің атауы: Орыс деректеріндегі Қазақстан (XVII-XX ғғ.)

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақ-орыс қатынасының басталуы туралы құжаттар. ХҮІғ.аяғындағы қазақ-орыс қатынасының жалғасуы Құл-Мұхаммед бастаған елшілік: мақсаты мен нәтижелері. Әбілқайыр ханның патша әкімшілігімен жүргізген келіссөздері туралы құжаттар. Абылай ханның Ресей мемлекетінің әкімшіліктерімен қарым-қатынасы туралы деректер.
Пәннің атауы: Мұрағаттану негіздері

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мұрағат құжаттарын пайдалануды ұйымдастыру және жариялау. Мұрағат құжаттарын пайдалануды ұйымдастыру, оның түрлері. Оқырман залдары арқылы зерттеушілерді құжаттармен және ақпаратпен қамтамасыз ету. Мұрағат анықтамаларын, құжат көшірмелерін беру. Құпия түрде сақталатын құжаттар туралы түсінік қалыптастырылады.
Пәннің атауы: Мұрағат қорларында жұмыс істеу әдістемесі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мұрағат құжаттарын пайдалануды ұйымдастыру және жариялау. Мұрағат құжаттарын пайдалануды ұйымдастыру, оның түрлері. Оқырман залдары арқылы зерттеушілерді құжаттармен және ақпаратпен қамтамасыз ету. Мұрағат анықтамаларын, құжат көшірмелерін беру. Құпия түрде сақталатын құжаттар.
Пәннің атауы: Әлем тарихындағы номадизм мәселелері

Бағдарламаның қысқаша курсы: Көшпелілік эволюциясы және Қазақстан жеріндегі этногенетикалық процесстер ерекшеліктері. Шаруашылықтың, өмір салтының, заттай және рухани мәдениеттің,, тіл мен шығу тегінің, мінез-құлқымен болмыстың ортақтығы.
Пәннің атауы: Сыр өңірі тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Сыр өңірінің тарихы» курсында студенттер Сыр өңірінің ежелгі заманнан бергі тарихымен, мәдениетімен және өлкедегі археологиялық, тарихи ескерткіштермен танысады.
Пәннің атауы: Қазақ өркениеті

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Қазақ өркениеті» курсында студенттер қазақ өркениетінің қалыптасу тарихымен, ерекшеліктерімен танысып, таным деңгейлерін арттырады.
Пәннің атауы: Ұлттық қолөнер тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Ұлттық қолөнер тарихы» курсында студенттер қазақтың ұлттық қолөнерінің қалыптасу тарихымен, ерекшеліктерімен танысып, таным деңгейлерін арттырады.
Пәннің атауы: Шығыс өркениетінің тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Шығыс өркениеті тарихы пәні, оның мақсаты мен міндеттері. Шығыстық өркениет тарихы туралы деректерге, тарихнамасына сипаттама беру. Алғашқы қауымдық құрылыстан өркениеттің айырмашылығы. Ежелгі Шығыстың әлеуметтік-экономикалық құрылысы және шығыс өркениетінің дамуы мен қалыптасуының негізгі этаптарын оқып үйренеді.
5б. Пәннің атауы: Қытай тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қытай елінің ежелгі және ортағасырлардағы тарихы. Қытай мемлекетінің дүниежүзілік өркениет пен мемлекеттілік тарихында алатын орны, мәдениеті. Қытай мемлекеттілігінің негізгі ерекшеліктері. Қытай тарихындағы болған көтерілістер. Қытайдың жаңа және қазіргі заман тарихы.

Пәннің атауы: Қазақ халқының этнографиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Этнография ғылымы. Этнография ұғымының мағынасы. Қазақ этногенезінің қалыптасуы. Ортағасырлық Қазақстан тарихындағы этникалық топтасу кезеңдері. Қазақ халқының қоныстары және оның түрлері. Қазақ халқының әдет-ғұрып, нанымдары. Қазақ халқының ұлттық киімі мен әсемдік бұйымдары. Қазақ халқының өнері және жауынгерлік дәстүрі. Қазақ халқының ұлттық тағамдары мен ыдыс-аяқтары. Қазақтардың ірі кәсібі мен қолөнері. Қазақ халқының жазба мәдениеті.
Пәннің атауы: Қазақ халқының этномәдениеті

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Этнос» ұғымының қалыптасуы. Қазақ халқының шығу тегі, құрамы, қонысы, ерекшеліктері. Тарихи және мәдени қарым-қатынастары. Қазақ халқының мәдени элементтері мен құрылымдары. Қазақ ұлтының заттай және рухани мәдениеті. Бұл мәдениеттердің қалыптасуына әсер еткен факторлар. Этномәдениеттің әлемдік өркениетке қосқан үлесі.
Пәннің атауы: Қазақ халқының рухани мәдениеті

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ежелгі Қазақстанның рухани мәдениеті. Ерте орта ғасырлық Қазақстанның рухани мәдениеті. Ислам ықпалы мен рухани жаңғыру және оның мәдени-өркениеттік мазмұны. Орта ғасырлардағы түркілердің рухани мәдениетінің гүлденуі. Кейінгі орта ғасырлардағы рухани мәдениет. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы дін мен ағарту ерекшеліктері. Ауыз әдебиеті және билер мен жыраулардың рухани мұрасы. Жаңа кезеңдегі қазақ мәдениетінің рухани-идеологиялық негіздері. Отарлық кезеңдегі халықтың әдеби-эстетикалық дамуы. Қазақ ағартушылығы және ұлт зиялыларының мұрасындағы халықтың рухани жандану мәселелері.
Пәннің атауы: Қазақ халқының материалдық мәдениеті

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақ халқының материалдық мәдениеті курсының негізгі міндеті- студенттерге қазақ халқының материалдық және рухани мәдениеті, салт-дәстүрлерін ұғындыру. Дәстүрлі мәдениетті сақтау мен ассимиляция проблемаларын қамти отырып студенттерді материалдық мәдениеттің озық үлгілерімен таныстыру.
Пәннің атауы: Қазақ диаспорасының тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақ диаспорасының теориялық аспектілері. Қазақ ирредиентінің қалыптасуы. Тарихи процестер. Қазақ диаспорасының қалыптасуы: алғы шарттары, барысы, дамуы. ХХғ. Геноцид саясаты. Қазақ халқының қасіреті. Синьзяндағы оқиғалар. Әлемде қазақтардың таралуы және оның ауқымының кеңеюі. Қазақ диаспорасы: еңбек иммиграциясы. Қазақ диаспорасы – қазіргі заманда. Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы. Қазақ диаспорасы туралы зерттеулер.
Пәннің атауы: Жадидизм мәселелері

Бағдарламаның қысқаша курсы: Діни ағымдар туралы түсінік. Жадидизмнің пайда болуы. Негізгі принциптері мен қағидалары. Қазіргі кезеңдегі діни хал ахуал. Жадидизмнің негізгі ерекшеліктер мен қазіргі саси, қоғамдық дамудағы орны.
Пәннің атауы: Тарихи демография

Бағдарламаның қысқаша курсы: Демография ғылымы. Зерттеу саласы. Дүние жүзі халықтарының өсу динамикасы. Дүние жүзілік миграциялық қозғалыс. Дүние жүзі халықтарының орналасу тығыздығы. Дүние жүзілік семьялық структура: некелесу және ажырасуы. Дүние жүзіндегі халықтардың жастық және жыныстық структурасы. Қазақстан халықтарының өсу динамикасы. Қазақстан халықтарының әлеуметтік – демографиялық тенденциясы. Халықаралық санақ бойынша Қазақстан халықтарының сандық көрсеткіші (1999ж.). Қазақстанда тұратын этникалық топтардың қоныстануы: алғы шарттары, тарихы, демографиясы.
Пәннің атауы: Тарихи экология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тарихи экологияның ғылым ретінде қалыптасуы және дамуы. Тарихи экологияның мақсаты, міндеттері. Зерттеу әдістері. Экологияның тарихи процесстерге ықпалы. Тарихи, этникалық процестер. Осы күнгі экономикалық және саяси проблемаларды шешудегі экологияның алар орны мен атқарар ролі. Қоршаған орта факторлары, олардың классификациясы. Ежелгі және орта ғасырлардағы өркениеттер: экологиялық проблемалары. Жаңа және қазіргі заманның әлемдік экологиялық проблемалары.
Пәннің атауы: Халықаралық қатынастар тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі халықаралық жағдай. Париж және Вашингтон конференциялары. 1920 жылдардағы халықаралық жағдай және Кеңес мемлекетінің сыртқы саясаты. Дүниежүзілік экономикалық тоқырау кезеңіндегі халықаралық жағдай. Қиыр Шығыс пен Европадағы екі соғыс ошағының қалыптасуы. Екінші дүние жүзілік соғыс қарсаңындағы халықаралық жағдай. Қарусыздандыру проблемасы және Атом проблемасы. КСРО-ның 1940 жылдардың екінші жартысындағы және 1950 жылдардың бірінші жартысындағы сыртқы саясаты және халықаралық жағдай. Салқын соғыс. Дүниежүзіндегі колониалдық жүйенің күйреуі. 1960 жылдардағы халықаралық қатынас. Қарусыздандыру және атом қаруы проблемасы.1970 жылдардағы халықаралық қатынас және Кеңес үкіметінің сыртқы саясаты. 1980 жылдардағы халықаралық қатынас және Кеңестер одағындағы қайта құру саясаты. ХХ-ХХІғғ. Тоғысындағы халықаралық қатынастардың даму ерекшеліктері. Тәуелсіз Қазақстанның халықаралық қатынастардағы алатын орны.

Пәннің атауы: ЕҚЫҰ құрылуы мен қызметінің тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Еуропа Қауіпсіздік және Ынтымақтастық ұйымының тарихы. Саяси аренадағы ролі. ЕҚЫҰ мүше мемлекеттер. Негізгі ұстанымдары мен қызметінің басым бағыттары. Қазақстанның ЕҚЫҰ төрағалық етуі. Астана саммиті. Қабылданған құжаттар мен шешімдер. Астана саммитінің тарихи маңызы.
Пәннің атауы: Қазақстандағы ұлт азаттық қозғалыстар тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Студенттерге Қазақстандағы патша өкіметінің отарлық саясатының негізгі кезеңдерімен таныстыра отырып, игерген білімі негізінде патшалық отарлауға қарсы қазақ халқының ұлт-азаттық күресін талдап, оның мәнін ашу.
Пәннің атауы: Алаш қозғалысы жетекшілерінің тарихи қызметі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақстан тарихындағы Алаш қозғалысы жетекшілерінің тарихи қызметі курсы студентерге тарихтан белгілі тұлғалардың ерен еңбектері мен атқарған істері туралы мәлімет бере отырып студент бойында адамгершілік, Отанға деген сүйіспеншілік сезімдерін қалыптастырады. Алаш қозғалысы жетекшілерінің өмірі мен олардың тұлға болып қалыптасу жолы. 20-ғасырдың басындағы өлкедегі саяси хал ахуал. Алаш идеясы.
Пәннің атауы: Дүниежүзілік діндер тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дін ұғымы. Наным, сенімнің пайда болуы. Дүниежүзілік ірі діндердің пайда болу тарихы. Иудаизм, Христиан, Буддизм, Ислам діндерінің негізгі қағидалары мен ерекшеліктері. Діни ағымдар. Діни наным-сенімдердің алғашқы түрлері. Зороастризм. Даосизм, конфуцийлік ілім. Синтоизм. Дәстүрлі емес оқулар мен культтер.
Пәннің атауы: Дүниежүзілік өркениет тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дүниежүзілік өркениет тарихы туралы деректер,тарихнамасына сипаттама беру. Алғашқы қауымдық құрылыстан өркениеттің айырмашылығы. Ежелгі Шығыстың әлеуметтік-экономикалық құрылысы. Ежелгі грек-рим өркениетінің дамуы мен қалыптасуының негізгі этаптары туралы мағлұматтар беріледі.
Пәннің атауы: Адам және қоғам

Бағдарламаның қысқаша курсы:. Адамның мәні. Ежелгі аңыздар, дін және ғылым адам туралы. Тұлғаның қалыптасуы. Ғылыми таным: теория ғылыми танымның формасы ретінде. Адамдар қауымдастықтарының ұлтқа дейінгі формалары:ру,тайпа,ұлыс. Ұлт.Этнос.Халық ұғымы. Мемлекет. Мемлекеттің түрлері. Ежелгі аңыздар адамның тегі және қоғам туралы. Ғылыми-техникалық прогрестің дамуының негізгі бағыттары: автоматтандыру және ЭЕМ. Қазіргі заманның ғаламдық проблемалары. Қала мен ауыл: урбанизация проблемалары. Отбасы. Неке және оның негізі. Моральдың мәні, маңызы, негізгі ұстанымдары Моральдық идеал.Адалдық және әділеттілік. Дін мораль қайнары ретінде. Имандылық негіздері
Пәннің атауы: Көшпенділер өркениеті

Бағдарламаның қысқаша курсы: Данышпандарының өркениет туралы түсінігі. Жаңа және қазіргі амандағы Батыс ойшылдарының өркениет туралы тұжырымдары. Әлемнің көшпелі қоғамдары. Көшпеліліктің пайда болуындағы табиғи географиялық және тарихи жағдайы. Қола дәуіріндегі тарихи ескерткіштер. Сақ,сармат, үйсін, қаңлы тайпаларының шаруашылығы. Орталық Азияның шығысындағы түріктер. Әмудария мен Сырдария алқаптарындағы ортағасырлық қалалар. Ерте ортағасырлық тайпалардың діни наным-сенімдері. Орхон-Енисей жазулары және оның зерттелуі. Түрік ойшылдары мұраларының әлем тарихындағы орын. (әл-Фараби, Фердауси, әл-Беруни, ибн-Сина, М.Қашқари т.б.). Ғұндардың пайда болуы. Көшпелілер өмір салты. Көшпелілердің дәстүрлі тағам түрлері ас дәм беру жоралғылары. Киім және әшекей түрлері. Халық күнтізбесі және астрономия.
Пәннің атауы: Алаш автономиясы және Алашорда үкіметінің қызметі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Алаш автономиясы және Алашорда тарихнамасы. Алаштану мәселесінің зерттеу проблемалары. Ұлттық интеллигенцияның қалыптасуы. ХХ ғасырбасындағы саяси ағымдар. Ұлттық интеллигенция және Мемлекеттік Дума. Қосөкімет жүйесіндегі Қазақстан. Қазақ комитеттерінің қоғамдық-саяси қызметі. Алаш партиясының құрылуы.Қазақ большевиктері «Үш жүз» партиясының құрылуы. Түркістан автономиясының жариялануы (қараша 1917 ж). Алаш автономиясының жариялануы. М.Шоқай және мұсылмандық қозғалысы
Пәннің атауы: Түркістан автономиясының құрылуы

Бағдарламаның қысқаша курсы: 20 ғасырдың басындағы Қазақстандағы саяси хал ахуал. Алаш идеясы. Тарихи тұлғалар. М.Шоқай. Өмірі. Саяси қызметі. Түркістан автономиясының құрылуы. Түркістан автономиясының таратылуы.Түркістан автономиясының Қазақстанның саяси дамуындағы ролі мен қызметі.
Пәннің атауы: Қазақстан тарихының деректері

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақтың ауызша далалық тарихнамасы. Қазақ шежіресі. Жеті аталық үрдіс. Үш жүздің шежіресі. Қожаның шежіресі, төренің, сунақтың, ноғайдың,төлеңгіттің, көлегеннің шежірелері. Рашид-ад-диннің «Жылнамалар жинағы». Әбілғазының «Түрік шежіресі». З.Бабырдың «Бабырнамасы». Қ.Жалайырдың «Жылнамалар жинағы». Шәкәрім Құдайбердіұлының «Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі». Ерте және ортағасырлық Қазақстан тарихы: археологиялық, этнографиялық және жазбаша деректері. Тас дәуірінің ескерткіштері. Беғазы-Дандыбай мәдениеті. Сақ-сарматтар туралы парсы деректері. Орта ғасырлық араб, парсы, түркі географтар мен саяхатшыларының еңбектері- дерек ретінде. Көне түркі жазбалары: Кіші Күлтегін ескерткіші. Қазақ хандығы туралы жазба деректер.
Пәннің атауы: Ұлт азаттық қозғалыстар тарихының тарихнамасы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ұлт азаттық қозғалыстар тарихының зерттелуі, мәселелері. Отандық тарих ғылымы: бағыттары мен негізгі кезеңдері. Тарихты зерттеу әдістері Обьект пен субьектінің диалектикалық бірлігі. Ерте және орта ғасырлардағы Қазақстан тарихын зерттеу әдістері. Жаңа және қазіргі кезеңдегі Қазақстан тарихын зерттеу проблемалары. Зерттеуде өркениеттік қағиданы басшылыққа алу.
Пәннің атауы: Адам және қоғам пәнін оқыту әдістемесі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Адам және қоғам пәнін оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым ретінде.Курстың психология, педагогика және арнайы ғылымдар мен байланысы. Курстың құрылымы мен мазмұндық міндеттері. Оқушыларға тарихи құбылыстардың туындау заңдылықтарын және олардың бір-бірімен сабақтастығын ашу әдістері. Оқыту әдісі жайлы түсінік. Оқушылардың тарихи білім алуындағы компьютердің ролі. Оқушылардың білімі мен қабілетін тексеру тәсілдері. Қазіргі кезеңдегі мектептегі тарихи білім берудің негізгі міндеттері. Тарихи білім берудің негізгі принциптері.
Пәннің атауы: Дүниежүзілік өркениет тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Дүниежүзілік өркениет тарихының пәні мен оның мақсаты мен міндеттері. Дүниежүзілік өркениет тарихы туралы деректер,тарихнамасына сипаттама беру. Алғашқы қауымдық құрылыстан өркениеттің айырмашылығы. Ежелгі Шығыстың әлеуметтік-экономикалық құрылысы. Ежелгі грек өркениетінің дамуы мен қалыптасуының негізгі этаптары. Римдегі азаматтық қоғамның қалыптасу этаптары. Христиандықтың пайда болуы, оның рим қоғамының рухани өміріндегі ролі. ІІІ-ІҮғғ. өркениеттік дағдарыс.Батыс Еуропа өркениетінің пайда болуының ерекшеліктері. Конфуциандық - орта ғасырлық Қытай өркениетінің негізі. Дүниежүзілік экономикалық дағдарыс және фашизмнің орнауы. ХХ ғасыр: постиндустриальды өркениетке. Постиндустриальды өркениет: өндірісте, әлеуметтік құрылымда, ғылымда және рухани мәдениеттегі жаңа тенденциялар. Дүниежүзілік жаһандану
Пәннің атауы: КСРО және ТМД елдерінің тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы:. Бұрынғы Ресей құрамындағы республикалардың тарихын қамтиды. Кеңес Одағы ыдыраған соң, аталған республикалар жеке-жеке тәуелсі мемлекеттерге айналды. КСРО кезінде бұл елдердің тарихы тек Ресей мемлекеті негізінде келді. Мемлекеттердің даму процесінің әрқилы жолдары, экономикалық және саяси дамуының негізгі аңдылықтары. Әрбір мемлекеттің ұлттық тарихын есепке ала отырып, соның негізінде студенттерге тыңғылықты білім қалыптастыру.
Пәннің атауы: Шығыс Еуропа елдерінің тарихы

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Шығыс Еуропа елдері. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі батыстың даму тенденциясы. Польша. Социалистік қайта құрулардың ерекшеліктері. Президенттік сайлаудағы Л.Валенсаның жеңісі. 1993 ж.саяси дағдарыс. Румыния. Монархияның жойылуы. Әлеуметтік-экономикалық дамуындағы негізгі бағыттар. Венгрия. Парламенттік сайлау және оның нәтижелері. Өндірістің дамуы мен әлеуметтік шиеліністің күшеюі. Чехословакия. Бесжылдық жоспарлар және олардың нәтижелері. Чехословак оппозициясы мен батыс елдері. Чехия мен Словакияның құрылуы.


Пәннің атауы: Шежірелер – тарихи дереккөзі ретінде

Бағдарламаның қысқаша курсы:

Қазақтың ауызша далалық тарихнамасы. Қазақ шежіресі. Жеті аталық үрдіс. Үш жүздің шежіресі. Қожаның шежіресі, төренің, сунақтың, ноғайдың, төлеңгіттің, көлегеннің шежірелері. Рашид-ад-диннің «Жылнамалар жинағы». Әбілғазының «Түрік шежіресі». З.Бабырдың «Бабырнамасы». Қ.Жалайырдың «Жылнамалар жинағы». Шәкәрім Құдайбердіұлының «Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі».


Пәннің атауы: Тарихи антропология

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тарихи антропология пәні студенттерге антропологиялық жағынан салыстырмалы талдауға, адамның шығу тегі мен дамуын, дене құрылысын, нәсілдік ерекшеліктерін зерттей отырып баламалы түрде оқыту. Тарихи антропология пәнінің қазіргі күндегі өзекті проблемалыры яғни адамның дене құрылыс ерекшеліктеріне, шығу тегі мен оның дамуына, этникалық құрамының қалыптасуын қарастырады.
Пәннің атауы: Қазақстан тарихының тарихнамасы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақстан тарихы тарихнамасы: зерттеу методологиясы мен зерттеу әдістері. Ежелгі және ортағасырлық Қазақстан тарихнамасы. Мұсылман тарихнамасы. Моңғол шапқыншылығы кезіндегі Қазақстан тарихнамасы. Қазақ халқының қалыптасуы мен қазақ хандығының құрылуына қатысты зерттеулер. ХІХ-ХХғғ. басындағы тарих ғылымы. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалысының мәселелері қазақ зиялыларының еңбектерінде. Кеңестік тарих ғылымы. Алашорда тарихының тарихнамасы. Қазақстан ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастырудың зерттелуі. Қазақстандағы мәдени құрылыс тарихнамасы.
Пәннің атауы: Қазақстан тарихының қазіргі тарихнамасы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тәуелсіз Қазақстандағы тарих ғылымы. Тарихнама ғылымының қазіргі жағдайы. Қазақстан тарихының қазіргі тарихнамасы: зерттеу методологиясы мен зерттеу әдістері.
5В011600– «География»

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
1курс География

Пән коды

Цикл

Пән аты

Бағадарлама жетекшілері

кредит

семестр

TK 1201

ZhZh 1201Таңдау бойынша

курс -1


1) Жалпы жертану

Сауытбаева Г.З

4

1,2
GeoK 1201

2) Географиялық қабық

Сауытбаева Г.З

4

1,2

TK 1202

Geolog 1202Таңдау бойынша

курс -2


1) Геология

Дүйсенбаева А.Қ.

Тоқтағанова Г.Б.3

2
Gidro1202

2) Гидрогеология

Тоқтағанова Г.Б.

3

2

TK 1205

TEN 1205


Таңдау бойынша

курс -5


1) Туризм және экскурсиятану негіздері

Айдаров О.Т.

3

1
ON 1205

2) Өлкетану негіздері

Айдаров О.Т.

3

1
КТN 1 (2) 203

1) Картография топография негіздерімен

Тоқтағанова Г.Б.

2

2Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   39
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет