?аза?Стан республикасы білім ж?Не ?Ылым министрлігі


Модуль 6. Педагог-психолог қызметінің теориясы мен практикасыжүктеу 0.7 Mb.
бет5/5
Дата21.02.2019
өлшемі0.7 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5

Модуль 6. Педагог-психолог қызметінің теориясы мен практикасы

Модульдің атауы және шифры

Педагог-психолог қызметінің теориясы мен практикасы, МВС-6

Модульге жауапты

Мирза Н.В.

Модульдің түрі

Мамандық бойынша таңдау модульдері

Модульдің деңгейі

ВА

Аптада сағаттың саны

1 сем – 3, 3 сем -3, 4 сем – 3, 6 сем – 3, 8 сем - 6

Несие саны

18

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

1,3,4,6,8

Білім алушылар саны

8

Модульдің пререквизиттері

Педагогика. Психология және аам дамуы. Педагогика тарихы.

Модульдің мазмұны

Үздіксіз білім беру жүйесінде білім алушылардың толеранттылығын қалыптастыру әдістері мен тәсілдерін, жолдарын меңгеру. Адамның психологиялық-педагогикалық антропология әдістерін, әлемдегі тұрмыс тәсілдері мен формаларын жалпылау. Ғылыми зерттеулерді, талдауды жүргізу және ұйымдастыру, ғылыми нәтижелерді өңдеу және оларды кәсіби қызмет процесіне енгізу қабілеттілігі. Оқыту және тәрбиелеу процесіндегі тұлға дамуының ерекшеліктерін өлшеу, оқушылардың девиантты мінез-құлық ерекшеліктерін анықтау. Эксперименталды психология әдістері мен әдістемелерін меңгеру. Педагогикалық колледжде педагогикалық процесті өткізу және ұйымдастыру қабілеттілігі.

Оқыту нәтижесі

Педагогикалық толеранттылықтың психологиялық-педагогикалық мониторингісін жоспарлау және өткізу. Субъективті шындықтың негізгі бейнелерін айқындау. Білім беру жүйесінде ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу және ұйымдастыруды негіздеу. Психологиялық дамудағы әртүрлі ауытқушылықтарды анықтау және коррекциялық жұмыс жүргізу. Эксперименталды зерттеулерді жүзеге асыру. Педагогикалық колледжде педагогикалық процесті жүргізу және негіздеу.

Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

Несие алу жағдайы

Кестеге сәйкес барлық жұмыстарын орындалуы.

Модульдің үзақтығы

5 семестр

Әдебиет

1 Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. Пособие для студ.педвузов. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 431 с.

2 История педагогики и образования: От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца 20 века/ ред. Пискунов А.И. – М.: Сфера, 2014. – 509с.

3. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. М., 2013.

4. Ковалев С.Э.Психологическая служба в образовании Усть-Каменогорск., 2012.5. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 гг.

6. Введение в психолого-педагогическую деятельность/ В.Б.Успенский, А.П.Чернявская. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2014.

7. Лихачев Б.Т. Педагогика: Учеб. пособие для ст-тов ВУЗов и слушателей ИПК и ФПК. - М.: Юрайт, 2013. - 607 с.

8. Драгунова О.В. Дошкольная педагогика. - Чебоксары, 2012.9.Ќазаќ педагогикалыќ энциклопедия сµздігі / Айтмамбетова Б., Бозжанова К., Ильясова А. - Алматы., 2014. – 185 б.

Жаңарту күні

31.08.2017 г.

Модуль 7. Білім берудегі менеджмент

Модульдің атауы және шифры

Білім берудегі менеджмент, ОМС-7

Модульге жауапты

Мирза Н.В.

Модульдің түрі

Мамандық бойынша таңдау модульдері

Модульдің деңгейі

ВА

Аптада сағаттың саны

2 сем – 3,4 сем – 2, 5 сем – 3, 6 сем – 3,

Несие саны

11

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

2,4,5,6,

Білім алушылар саны

8

Модульдің пререквизиттері

Педагогика, Педагогика-психология мамандығына кіріспе, Өзін-өзі тану, Психология және аам дамуы. Білім беру жүйесінде пихологиялық қызмет

Модульдің мазмұны

Басқару әдістерін меңгеру және оларды үздіксіз білім беру жүйесінде қолдануды негіздеу. Үздіксіз білім беру жүйесінде диагностикалық, коррекциялық жұмыстарды жүзеге асыру. Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас дағдыларын, шешендік өнерді меңгеру. Заманауи білім берудің модернизациясы жағдайында тәжірибелік-бағдарлық технологияларды талдау.

Оқыту нәтижесі

Үздіксіз білім беру жүйесінде ұжымды дамыту және ұйымдастыруды талдау. Әртүрлі жас кезеңдерінде психологиялық, зияткерлік, тұлғалық даму ерекшеліктерін жалпылау. Педагогикалық әдепті педагогикалық қарым-қатынастың негізгі элементі ретінде қолдану. Педагог-психологтың кәсіби қызметінде педагогикалық шеберліктің элементтерін жалпылау. Заманауи білім беру мақсатына сәйкес тәжірибелік-бағдарлық технологияларды таңдауды жүзеге асыру.

Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

Несие алу жағдайы

Кестеге сәйкес барлық жұмыстарын орындалуы.

Модульдің үзақтығы

4 семестр

Әдебиет

1. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. Пособие для студ.педвузов. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 431 с.

2. История педагогики и образования: От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца 20 века/ ред. Пискунов А.И. – М.: Сфера, 2014. – 509с.

3. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. М., 2014.

4. Ковалев С.Э.Психологическая служба в образовании Усть-Каменогорск., 2012.

5. Педагогическое управление в школе: Методология, теория, практика/ Васильев Ю.В. - М.: Педагогика, 2009. - 143с.

6. Кан-Калик В.А. Основы профессионально-педагогического общения.- Грозный, 2009.7. Петровский А. В, Шпалинский В. В. Социальная психология коллектива. - М., «Просвещение», 2008.

Жаңарту күні

31.08.2017 г.


Модуль 8. Оқыту әдістемесі

Модульдің атауы және шифры

Оқыту әдістемесі, МВС-8

Модульге жауапты

Шкутина Л.А., Сабирова Р.Ш., Омарова М.К.

Модульдің түрі

Мамандық бойынша міндетті модульдері

Модульдің деңгейі

ВА

Аптада сағаттың саны

5 сем – 5, 6 сем – 3

Несие саны

8

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

5,6

Білім алушылар саны

8

Модульдің пререквизиттері

Педагогика. Психология және аам дамуы.

Модульдің мазмұны

Педагогикалық колледждің педагогикалық оқыту және тәрбиелеу үрдісінде заманауи әдіс-тәсілдерді ұсыну. Педагогикалық колледждің педагогикалық оқыту және тәрбиелеу үрдісінде оқытудың дәлме-дәл формаларын, әдістері мен тәсілдерін сараптап, айқындау. Топ ұжымындағы жеке тұлғаны дамытудың тиімді жолдарын ұсыну, болашақ педагогтардың психологиялық-педагогикалық іскерліктері мен дағдыларын, психологиялық-педагогикалық саналары мен арнайы қабілеттерін, шығармашылық ойлау мен педагог тұлғасының кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру мен дамытуды құрастыру.

Оқыту нәтижесі

Педагогикалық колледждің педагогикалық оқыту үрдісінде тиімді әдістер мен формаларды енгізу. Педагогикалық іс-тәжірибе барысында ұжымның дамуын, ұжымдағы психологиялық ахуалды, ұжымдағы өзара қарым-қатынас ерекшеліктерін болжау.

Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

Несие алу жағдайы

Кестеге сәйкес барлық жұмыстарын орындалуы.

Модульдің үзақтығы

2 семестр

Әдебиет

1. Психологическая служба в школе/ З. М. Балгимбаева, Н. С. Ахтаева. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2012. - 76 с.

2. Питюков В.П. Основы сравнительной педагогики. – М., 2013.

3. Мирза Н.В. Профессиональная компетентность педагога. – М., 2014. – 256 с.

4. Дубровина И.В. Практическая психология в образовании. – М., 2013.

5. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2012.

6. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. – М.; Воронеж, 2013.Жаңарту күні

31.08.2017 г.

Модуль 9. Педагог - психологтың кәсіби құзыреттілігі

Модульдің атауы және шифры

Педагог - психологтың кәсіби құзыреттілігі, МВС-9

Модульге жауапты

Мирза Н.В.

Модульдің түрі

Мамандық бойынша міндетті модульдері

Модульдің деңгейі

ВА

Аптада сағаттың саны

2 сем -3, 3 сем -6, 6 сем – 3, 8 сем - 3

Несие саны

15

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

2,3,6,8

Білім алушылар саны

8

Модульдің пререквизиттері

Педагогика, жалпы психология, философия.

Модульдің мазмұны

Психологиялық-педагогикалық диагностиканы талдау, жасау және құру мен өздігінен өткізудің тиімді жолдарын қолдану. Қолда бар мәлеметтермен зерттелген материалды өз бетінше салыстыра білу, әртүрлі деңгейде ақпараттарды талдау және жаңа материалға жүйелеу.

Оқыту нәтижесі

Диагностикалық құралдарды дайындау; жеке тұлғаны диагностикалау мен түзету жұмысын жүргізу. Нақты міндеттерді шешуде тәжірибелік іздестіруді жүзеге асыру, жеке тұлғаны дамытудың әртүрлі техникасы туралы пікірін жазу. Мектепке дейінгі ұйымдағы педагог-психологтың жұмысын жүргізу.

Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

Несие алу жағдайы

Кестеге сәйкес барлық жұмыстарын орындалуы.

Модульдің үзақтығы

4 семестра

Әдебиет

1. Питюков В.П. Основы педагогической технологии. – М., 2012

2. Мирза Н.В. Профессиональная компетентность педагога. – М., 2014 – 256 с.

3. Практическая психология образования/ Под ред. И.В. Дубровиной.- М., 2013

4. Джадрина М.Ж. Научные основы построения содержания вариативного образования в школе. – Монография. – Алматы: Тауар, 2012. - 17 с.

5. Смирнов С.А., Котова И.Б., Шиянов Е.Н. и др. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. - М., 2013.

6. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб.пособие для студ. высш. пед.учеб. заведений. - М.: изд.центр. «Академия», 2012.-272 с.

7. Введение в педагогическую деятельность// Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. – М.: Пед общ.России, 2012.

8. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. – М.; Воронеж, 2008.9. Немов Р.С. Психология. В 3 книгах. Книга 1. – М.: ВЛАДОС, 2014.

Жаңарту күні

31.08.2017 г.

Модуль 10. Білім берудегі инновациялық процестер

Модульдің атауы және шифры

Білім берудегі инновациялық процестер, МВС -10

Модульге жауапты

Мирза Н.В.

Модульдің түрі

Мамандық бойынша міндетті модульдері

Модульдің деңгейі

BA

Аптада сағаттың саны

2 сем – 3, 4 сем – 2, 6 сем – 3, 8 сем – 3

Несие саны

11

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

2,4,6,8

Білім алушылар саны

8

Модульдің пререквизиттері

Педагогика, Қашықтықтан оқыту технологиясы

Модульдің мазмұны

Ерекше білімді қажет ететін балаларды білім беру үрдісіне қатыстыруға дайындау және бұдан әрі кеінен әлеуметтендіру. Үздіксіз білім беру жүйесінде сын тұрғысынан бағалау техникасын қолдану. Білім беру ұйымында педагогикалық үрдісті моделдеуді негіздеу және іске асыру. Кәсіби іс-әрекетте инновациялық педагогиканың элементтерін анықтау және енгізу. Заманауи педагогикалық ғылым мен іс-тәжірибенің даму тенденцияларын бағалау. Диагностикалық тексеру, түзету, дамыту және психологиялық алдын-алу жұмыстарымен, ақыл-кеңестік қызметпен байланысты міндеттерді шешу.

Оқыту нәтижесі

ҚР инклюзивті білім беру саласындағы ғылыми жетістіктерді қолдана отырып, кәсіби қызметін жүзеге асыру. Үздіксіз білім беру жүйесінде сын тұрғысынан бағалауды қолдану. Кәсіби қызметінде әртүрлі ғылыми жобаларды жасау және қолдану. Кәсіби қызметінде адам туралы білімін түрлендіру. Үздіксіз білім беру саласында психологиялық-педагогикалық ғылым мен іс-тәжірибе талаптары деңгейінде педагогикалық үрдісті жоспарлау және құрастыру, заманауи педагогикалық техникаларды қолдануды негіздеу. Алған білімдерін педагогикалық іс-тәжірибе барысында қолдану.

Қорытынды бақылаудың түрі

емтихан

Несие алу жағдайы

Кестеге сәйкес барлық жұмыстарын орындалуы.

Модульдің үзақтығы

4 семестр

Әдебиет

1. Балаев А.А. Активные методы обучения. М., 2013.

2.Смолкин А.М. Методы активного обучения. М., 2012.

3. Педагогическое управление в школе: Методология, теория, практика/ Васильев Ю.В. - М.: Педагогика, 2012. - 143с.

4. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. -288 с.

5. Джуринский А.Н. История педагогики: Учеб. Пособие для студ.педвузов. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 431 с.

6. История педагогики и образования/ ред. Пискунов А.И. – М.: Сфера, 2012. – 509с.

7. Кан-Калик В.А. Основы профессионально-педагогического общения.- Грозный, 2012.

8. Петровский А. В. и Шпалинский В. В. Социальная психология коллектива. - М., «Просвещение», 2013.Жаңарту күні

31.08.2017 г.

Модуль 11. Құжаттану

Модульдің атауы және шифры

Құжаттану, ДМ-11

Модульге жауапты

Абалова А.С., Хусаинова Ж.С.

Модульдің түрі

Қосымша

Модульдің деңгейі

BA

Аптада сағаттың саны

4 сем – 2, 6 сем – 2

Несие саны

4

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4,6

Білім алушылар саны

8

Модульдің пререквизиттері

Қазақ тілі. Экномика негіздері

Модульдің мазмұны

- шағын бизнесті құру мен басқаруда білікті болу

- ісқағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуде, құжаттарды жасау мен рәсімдеуде білікті болу.Оқыту нәтижесі

- басқарушылық (іскерлік) құжаттармен жұмыстарды ұйымдастыру;

- ісқағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу механизмін іске асыру;

- коммерциялық кәсіпорын мен ЖК құру бойынша кәсіпкерлік қызметті құрастыру және іс-әрекеттерін құқықтық сүйемелдеу.


Қорытынды бақылаудың түрі

емтихан

Несие алу жағдайы

Кестеге сәйкес барлық жұмыстарын орындалуы.

Модульдің үзақтығы

2 семестра

Әдебиет

1. Баймуханова А. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу. - Алматы, 2012.

2. Дүйсембекова Л. Іс қағаздарын жүргізу. - Алматы, 2011.

3. Егіншебаева Н. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу. - Алматы, 2012.

4. Қасымбеков М. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу. - Көкшетау, 2012.

5. Айтбаева Б., Абдрахманова Г. Қазақ тілі (В2 деңгейі). - Қарағанды, 2012.

6. Айтбаева Б. Қазақ тілі (В2 деңгейі). - Қарағанды, 2014.Жаңарту күні

31.08.2017 г.

Модуль 12. Мемлекеттік қорытынды аттестаттау

Модульдің атауы және шифры

Мемлекеттік қорытынды аттестаттау , ИГА-11

Модульге жауапты

Мирза Н.В.

Модульдің түрі

Мемлекеттік қорытынды аттестаттау

Модульдің деңгейі

ВА

Аптада сағаттың саны

-

Несие саны

3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

8

Білім алушылар саны

8

Модульдің пререквизиттері

Педагогика. Педагогиканы оқыту әдістемесі. Психология және аам дамуы. Психологияны оқыту әдістемесі.

Модульдің мазмұны

Тәжірибелік іс-әрекетте педагогика және психология бойынша алған білімін түрлендіру; психологиялық-педагогикалық ғылым мен іс-тәжірибе талаптарының деңгейінде педагогикалық үрдісті құрастыруда білікті болу

Оқыту нәтижесі

- Әртүрлі деңгейдегі және жеке меншік түріндегі білім беру ұйымдарында педагогикалық үрдісті кәсіби деңгейде ұйымдастыруды жобалау және жүзеге асыру.

- мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен дамыту мәселелері бойынша психологиялық-педагогикалық зерттеулер нәтижесін қолдану.

- мектеп оқушылары мен колледж студенттерінің жеке және жас ерекшеліктерін есепке ала отырып, білім беру қызметін барысында дамыту және түзету бағдарламасын жасау.

- орта және кәсіби білім беру саласында психологиялық+педагогикалық ғылым мен іс-тәжірибе талаптары деңгейінде педагогикалық үрдісті құрастыру.Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан, дипломдық проектін қорғауы

Несие алу жағдайы

Емтихан бойынша жақсы баға алу

Модульдің үзақтығы

1 семестр

Әдебиет

1. Педагогика (под. ред. Ю.К. Бабанского). М., Просвещение, 2012.

2. Педагогика (курс лекций) Алматы, 2012.

3. Крайг Г. Психология развития. СПб., 2013.

4. Савин Н.В. Методика преподавания педагогики: Учебное пособие – М.: Просвещение, 2014.

5. Технология обучения педагогике в вузе/ Т. А. Стефановская. - М.: Совершенство, 2012.

6. Педагогика и психология высшей школы / Отв. ред. М.В.Буланова - Топоркова. - Ростов н / Д: Феникс, 2012. - 543 с.

7. Введение в педагогическую деятельность// Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. – М.: Пед общ.России, 2012.

8. Питюков В.П. Основы педагогической технологии. – М., 2014.

9. Практическая психология образования/ Под ред. И.В. Дубровиной.- М., 2013

10. Питюков В.П. Основы сравнительной педагогики. – М., 2014.Жаңарту күні

31.08.2017 г.


Каталог: file -> facultet -> ped -> obraz prog
obraz prog -> Білім беру бағдарламасы негізінде: ҚР «Білім туралы»
facultet -> «5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»
facultet -> «5В020200- халықаралық қатынастар»
facultet -> Білім беру бағдарламасы «6М050400 Журналистика»
facultet -> «5В074800-Фармацевтикалық өндіріс техгологиясы» мамандығының типтік оқу жоспарына, типтік оқу бағдарламаларына сәйкес құрастырылған. «5В074800 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы
obraz prog -> «5В010500 – Дефектология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы: «Білім туралы»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет