Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрілгіДата19.09.2017
өлшемі86.88 Kb.
#1115
түріБағдарламасы

Мамандық пәні (дері)

бойынша мемлекеттік

емтихан бағдарламасының титульдік беті

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.3/24Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Кафедра ______Математика және информатика_____6М070300-Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша
Оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері

Бағдарламаның мақсаты – информатика және ақпараттық жүйелер саласында жоғары біліктілік алуға қабылетті және ниетті тұлғаларға іргелі теориялық зерттеулерді тез әрі кәсіби өңдеуге және замануи информатика мәселелерін практикалық орындау барысында жаңа нәтижелерге алуға қажетті білім қорын қалыптастыру.

 1. Магистратураға түсуші талапкерлердің біліміне қойылатын талаптар.

Бағдарламаны меңгеруге бакалавр академиялық дәрежесі бар және/немесе жоғары білімді маман жіберіледі.

Болашақ магистранттардың терең, түбегейлі білімдері болуы керек. Бұдан басқа, түсу емтиханында болашақ магистрант информатиканы, ақпараттық және комуникациялық технологияларды жете білетінін, алған теориялық білімдерің нақты ғылыми тәжірибелік, ақпараттық іздеу және әдістемелік мәселелерді шешуде қолданып, компьютерлік технологиялар мен математикалық әдістер негізінде зерттеулер жүргізе білу керек, сонымен қатар, түрлі ғылыми шараларға қатысуға дайын болу керек. Сонымен қатар, оқуға түсуші келесі ғылыми-әдіснамалық дағдылар мен біліктерді меңгерген болуы тиіс: • зерттеу мәселесі, мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау;

 • зерттеу міндеттеріне сәйкес тиімді әдістерді таңдау;

 • қазіргі заман технологияларды қолданып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстар жүргізу;

 • жинақталған ақпаратты талдау және алынған нәтижені түсіндіру;

 • жасалған жұмыс нәтижелерін замануи талаптарға сәйкес рәсімделген есеп, реферат, мақала түрінде көресете алу.


3. Білім бағдарламасының перереквизиттері: Компьютерлік желілер, Программалау технологиясы, Деректер қорының жүйесі
4. Емтиханды жүргізу формасы

6М070300 - Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша түсу емтиханы тестілеу формасында жүргізіледі.

Тестілеу нәтижесінде пәндік комиссия магистратураға түсушінің білімі мен ғылыми әлеуетін келесі кестеге сәйкес бағалайды:


Қортынды баға (Қ)

Балдың цифрлық баламасы (Ц)

Әріп жүйесі бойынша баға (Ә)

Дәстүрлі жүйемен баға

95- 100

4

А

Өте жақсы90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы


80-84

3,0

В

75 - 79

2.07

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1.67

С-

55-59

1,33

D+

50 - 54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз


5. Емтихан тақырыптарының тізімі

5.1 Компьютерлік желілер

1. Үлестірілген желілер түсінігі мен түрлері. Желілі программалық қолданбаларды қүру принциптері. Сервер. Клиент. Желілер қызметі. Желіні топтастыру және негізгі мінездемелері. Нгңзгң технологиялар. Желіде қолданатын аттармен адрес принциптері.

2. Протокол, интерфейс, коммуникациялық протоколдардың стегі үғымдары. Бөлек OSI деңгейлерінің мақсаттары және функцияларының протоколдардың стандартты стектері.

3. Байланыс жолдардың үлгілері және аспабы. Кабельдердің стандартты. Физикалық деңгейде мәліметтерді тасымалдау әдістері. Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. FDM және TDM мультиплексациялау технологиялары. Пакеттердің коммутация принциптері.

4. 802.x IEEE стандарттарының құрылымы. Бөлінген рұқсат алу әдістері. Ethernetтехнологиясы. Token Ring технологиясы. FDDI, Fast Ethernet, 100VG-Anylan, Gigabit Ethernet технологиялары.

5. Желілі адаптердің функция, мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Қайлалаушылар және концентраторлар. Көпірлер және коммутаторлар арқасында желіні структуризациялау. Виртуалды жергілікті желігің технологиясы. Маршрутизация принциптары мен алгоритмдары. Марзрутизаторларды таптастыру және негізгі мінездемелері,

6. IP протоколы. IP пакет құрылымы. IP желідегі адрестер. IP адрес кластары. Маска қолдану. Маскасыз доменді маршрутизация технологиясы. TCP/IP утилиттері. Қолданбалы деңгейдің протоколдары және қызметтері.

7. Функция және архитектурасы. Локалды ресурстарды басқару. Үлестірілген ресурстард басқару. Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу. Операциялық жүйелер тобы.

8.Басқарушы функциялары және басқару құралдары. Әкім функциялары және әкімшілік ету құралдары. Windosw тың негізгі мінездемелері. Желі архитектура деңгейлері және желі протоколдары. Пайдаланушаларды басқару. Пайдаланушалардың профильдері. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура. Мәліметтерді қорғау әдістері. Ауентификация әдістері және рұқсаттарды басқару. Қорлардың және оқиғалардың тексеру.
5.2 Программалау технологиясы

1. Программалауды автоматтандыру әдістері. Алгоритмдік тілдер. Алгоритмдік тілдің қолдану және оған қойылатын талаптар. Процедура бағытталған тілдер және объектілер бағытталған программалау тіралы түсніктер. Комьютерді программалық қамтамасыз етідң жалпы түсінігі. Операциялық жүйелердің құрамы. Комьютер мен пайдаланушының диалогын ұйымдастыру. Программалаудың интеграцияланған жүйелері.

2. Программа құрудың сатылары мен деңгейлері. Программа құруға техникалық тапсырма. Программаларды техникалық жобалаудың сатылары. Алгоритмдердің құрылымдық схемасын құру. Мәліметтерді ұйымдастыру. Программалау мен программалар ішіндегі интерфейстің құрылымын құрастыру. Ақпаратты комьютердің сыртқы құрылғыларында көрсету. Файлдар мен жұмыс істеу. Мәліметтердің динамикалық құрылымы. Сілтемелер. Кезектер және ағымдармен жұмыс істеу.

3. Программалық жабдықтауды жобалаудың әдістері. Құрылымдық прораммалау. Модклдік программалау. Программалық тілді таңдау. Программалау тәсілі. Программалаудың сапалық көрсеткіші. Программаның оқылатындығы, комментариялар. Қателерден қорғау арқылы программалау. Программаларды өңдей және сатылары. Программалауды құжаттау. МСТ бекіткен программалық құжаттау түрлері.

4. СИ программалау жүйесіне кіріспе. Препроцессор директивалары. Программалау жүйесінің құрылымы, тілдің элементтері. Мәліметтер типтері: int, short, long, unsigned, float, double. Баяндау. Өрнектер және меншіктеу. СИ тілінің операциясы.

5. СИ тілінің операторлары. Шартты оператор. Цикл операторлары. Таңдау операторы. Енгізу - шығару функциялары. Функциялар. Функцияның анықтамасы, баяндау. Функцияның мысалдары. goto, break, continue операторлары. Қолдану мысалдары. Жады класстары: автоматты, статистикалық, сыртқы, регистрлік айнымалылар. Мысалдар.Сілтемелер және адрестік арифметика. Жадыны ұйымдастыру және адресті сілтеу.

6. Бір өлшемді массивтер және сілтемелер. Қатарлар. Қатарларды өңдеу. Екі өлшемді массивтер. Екі өлшемді массивтертерге сілтемелер қолдану. Мәліметтер құрылымы. Құрылымды баяндау.

7. Сілтемелер мен құрылымдар. Файлдар. Файлдардың құрылымын баяндау. Файлдармен жұмыс істеуді ұйымдастыру. Басқа программалау тілдерімен байланысты ұйымдастыру.

8. Программалауда стандартты функциялар қорын қолдану. Терезелермен жұмыс істеу. Графика. Алғашқы программаны құру және өңдеу. Компиляция, программаны өңдеу және орындау.

9. С++ тілінде программалаудың ерекшеліктері. С ++ тілінде программалаудың негізі. Си тілімен салыстыру.


5.3 Деректер базасының жүйесі

 1. Деректер базасы жүйесінің негізгі компоненттері.

 2. ДББЖ. Сұлбалар, ішкісұлбалар, тілдер.

 3. Мәліметтерді көрсету деңгейлері.

 4. Мәліметтердің тұтастығы. Мәліметтерде орындалатын негізгі операциялар.

 5. Қатынасты қалыптандыру.

 6. Мәліметтердің иерархиялық, тораптық және реляциялық моделдері.

 7. Реляциялық алгебра.

 8. SQL тілі.

 9. Алдыңғы қатарлы ДББЖ-ны үйрену; мәліметтер базасын құру және модификациялау; іздеу және реттеу. МБ-н жобалаудың жалпы барысы.

 10. Қазіргі заманғы реляциялық ДББЖ. ДБ-н үлестіру.6. Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Гутман, Г.Н. Учебные мини-проекты на Delphi/Г.Н.Гутман.-М.:Чистые пруды,2005.-30с.-(Б-чка "Первого сентября").-(Серия "Информатика";Вып.3)

2. Дуванов, А.А. Кухня WEB-мастера Сидорова:Основы практического web- дизайна/А.А.Дуванов.-М.:Чистые пруды,2005.-31с.-(Б-чка "Первого сентября" ).- ( Серия "Информатика"; Вып. 4)

3. Попов, В. А. Учебные проекты на Macromedia Flash/В. А. Попов А. И. Сенокосов.- М.:Чистые пруды,2006.-31 с.-(Б-чка "Первого сентября"; Сер. "Информатика"; вып. 2(8)

4. Сергеев, Л. О. Методика изучения темы "Базы данных" на основе СУБД МySQL/ Л. О. Сергеев.-М.:Чистые пруды,2006.-32 с.- (Библиотечка "Первого сентября". Серия "Информатика";вып. 4 (10)

5. Delphi для учителя в примерах и задачах.-М.:Образование и Информатика.- ( Информатика в школе: прил. к журн. "Информатика и образование"; N 6-2006). Ч. 1.-2006.-94 сҚосымша:

6. Гейн, А. Г. Информатика:книга для учителя: метод. рекомендации к учебнику 10-11 кл./А. Г. Гейн, Н. А. Юнерман.-М.:Просвещение,2001.-207 с.

7.Семакин, И. Г. Информационные системы м модели:метод.пособие /И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2006.- 71 с.-(Информатика. Элективный курс)

8.Андреева, Е. В. Математические основы информатики:метод.пособие/ Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина.-М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2007.-312 с.-(Математика. Элективный курс)9. Ашеров, А. Т. Развитие познавательной самостоятельности студентов при изучении дисциплин компьютерного цикла/А. Т. Ашеров, В. Г. Логвиненко, И. В. Федоров; под ред.: В. М. Приходько, В. М.Жураковского.-М.:МАДИ (ГТУ); Харьков: УИПА,2007.-189 с.

10. Златопольский, Д. М. Задания для конкурсов, викторин, КВН и учебные кроссворды по информатике/Д. М. Златопольский.-М.:Чистые пруды, 2007.- 31 с.-(Б-чка "Первого сентября". Сер. "Информатика";вып. 1(13)
Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Мамандық пәні (дері) бойынша мемлекеттік
pdf -> Бағдарламасының ф со пму 18. 4/14 титулдық беті
pdf -> Бюллетень ай сайын (жаз айларынан басқа) шығып тұрады
pdf -> Программа и методические указания по прохождению практики
pdf -> Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрілгі
pdf -> Құрастырушылар: ф.ғ. д., профессор Жүсіпов Н.Қ
pdf -> Жұмыс Бағдарламасы (бұдан әрі Бағдарлама) «№5 Балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебі»
pdf -> Ќўрастырушылардан


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет