Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрлігіжүктеу 1.46 Mb.
бет2/9
Дата01.10.2017
өлшемі1.46 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Кіріспе


26

2
  1. Пəннің қысқаша мазмұны.

«Технологиялық машиналарды жинақтау жəне пайдалану» пəні студент механиктер үйренетiн компоненттiң пəндердiң бiрi болып табылады. Курстың мазмұны жинақтау жəне пайдалану кезеңде инженер-механиктың практикалық тəжiрибесiн анықтайды.

Пəнді оқыту мақсаты металлургия зауыттарының механикалық жабдықтарын жобалау жəне жөндеу саласында мамандырылған болашақ инженермеханиктерге машиналармен мен қондырғыларды ақырғы құрастыру жəне олардың жинақтауын жасау технологиясы, аспаптары жəне аталған жұмыстарды жоспарлау, ұйымдастыру əдістері бойынша теориялық негіз қалыптастыру жəне дағдыландыру. Технологиялық комплектеу, жабдықты дəлдеу іргетасқа орнату алдында, стандартталған түйіндерді реттеу, домалатумен, агрегаттарды сынау.  1. Тапсырмалардың түрлері жəне оларды орындау мерзімі 2 кесте

   Бақылау түрі

   Жұмыс түрі

   Жұмыстың тақырыбы

   Ұсынылатын əдебиетке сілтеме

   Тапсыру уақыты

   1

   2

   3

   4

   6

   Ағымдық бақылау

   Л. №1

   Технологиялық машиналарды жинақтау

   6 нег. [34-43]

   2 апта
   Л. №2

   Технологиялық машиналардың тісті берілістерін жинақтауда сапасын бақылау

   6 нег.[112-123]

   4 апта

   Л. №3

   Технологиялық машиналардың бұрамдықты берiлiстердiң сапасын бақылау əдістері

   6 нег.[125-127],

   6 апта

   Аралық бақылау


   7 апта
   Л. №4

   Технологиялық машиналардың мойынтректі түйiндерiн реттеу жəне бəсеңдеткішті жинақтау

   4 қос. .[279-320]

   8 апта

   Л. №5

   Бəсеңдеткішті жинақтау

   2 нег. [153-157],

   6 нег. [114-123,   10 апта

   Л. №6

   Біліктерді орталықтандыру

   1 қос.[147-150]

   12 апта

   Л. №7

   Біліктерді дұрыстау

   1 қос.[147-150]

   14-15

   апта


   Аралық бақылау


   15 апта

   Қорытын. бақылау

   Емтихан


  2. Əдебиеттер тізімі Негізгі əдебиеттер:

 1. Корниенко В.С., Корниенко А.В., Рзаев М.А. Монтаж стальных и железобетонных конструкций.- М.: Стройиздат, 1982.

 2. Кичихин Н.Н. Изготовление и монтаж технологических металлических конструкций. - М.: Стройиздат, 1980.

 3. Никитин Н.В., Гаршин Ю.Ф., Меллер С.Х. Краткий справочник монтажника и ремонтника. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

 4. Юдинцев Б.М., Морозов Г.И. Монтаж оборудования коксохимических заводов. - М.: Стройиздат, 1981.

 5. Сарамутин В.И. Технология ремонта и монтажа машин и агрегатов металлургических заводов. - М.: Металлургия, 1991.

 6. Покровский Б.С. Механосборочные работы их контроль.- М.: Высшая школа, 1989.

Қосымша əдебиеттер

1 Новиков В.Ю. Слесарь-ремонтник.-М.:Издательский центр «Академия», 2004. 2 Ермаков В.И., Шеин B.C. Ремонт и монтаж химического оборудования. Л.: Химия 1981. 1. СНиП III-15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции. Монолитнолитые».

 2. Чуб Е.Ф. Реконструкция и эксплуатация опор с подшипниками качения. Справочник. М.: Машиностроение, 1981.

3-кесте 1.8 Бақылау түрлеріне қарай рейтингтік пайыздарды бөлуҚорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Пайыз, (%)

1

Емтихан (Ж)

Қорытынды бақылау

100

Аралық бақылау

100

Ағымдық бақылау

100

4-кесте «Металлургиялық машиналарды жинақтау» пəні бойынша бақылаудың барлық түрлерін өткізудің күнтізбелік кестесі

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бақылау сандары

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Бақылау түрлері

СӨ Ж

Л1

СӨ Ж

Л2

СӨ Ж

Л3

СӨ

Ж

АБЛ4

СӨ Ж

Л5

СӨ Ж

Л6

СӨ Ж

Л7

АБ

Бақылау түрлері: Л – лабораториялық жұмыс; СӨЖ- өздік жұмыс; АБ- аралық бақылау.

 1. -кесте Студенттердің білімдерін бағалау

Баға

Əріптік эквивалент

Рейтингтік балл ( пайызбен, % )

Балмен

Өте жақсы

А

95-100

4

А-

90-94

3,67

Жақсы

В+

85-89

3,33

В

80-84

3,0

В-

75-79

2,67

Қанағаттанарлық

С+

70-74

2,33

С

65-69

2,0

С-

60-64

1,67

D+

55-59

1,33

D

50-54

1,0

Қанағаттанарлықсыз

F

0-49

0

Модульдар мен аралық аттестация бақылау жүргізу сұрақтары

1- модуль

1. Негiзгi басшылыққа алынатын құжат неткен ұйымды жəне жинақтау жұмысыларының технологиясын анықтайды?

2.Технологиялық жабдықты жөндеуге жұмыс өндiру жобасы қандай бөлімдерден тұрады?


 1. Жөндеу жұмысыларына объекттiң ортақ əзiрлеуi қандай жұмыстардан тұрды?

 2. Жөндеу басқаруды аспапты шаруашылықтар құрамына қандай бөлімшелер кiредi?

 3. Жөндеу алаңда электр аспабының қандай түрi қолданылуы керек?

 4. Жабдыққа iргетастың қабылдауын мəні немен қорытындыланады?

 5. Іргетастарды тексеру кезінде қандай аспаптар қолданыла алады?

 6. Iргетастың қандай элементтерi ықыласпен өте қабылдау керек?

 7. Машинаның рамаларын орнататын iргетастың бетi қалайша əзiрлейдi?

 8. Іргетас өзіне нені ұсынады ?

 9. Реттеу бұрандалары көмегiмен жабдықты орнату мəні неде?

 10. Іргетаспен жабдықты қосуы не iске асады ма?

 11. Бетон қоспасымен iргетасты құю қалайша iске асады?

 12. Қандай жағдайда көтергiш-көлiк құрал жабдықты жөндеу кезінде қолдану керек?

 13. Қандай жұмыстар такелажды деп аталады?

 14. Такелаж жабдығының құрамына не кiредi?

 15. Госгортехнадзордың талаптарымен сəйкес таңдаулы арқанның ұзақ уақытқа жарамдылығымен қамтамасыз ету үшiн кiрiсуге не керек?

 16. Домкрат өзіне не ұсынады?

 17. Монтаждық дiңгектерді қандай жағдайларда қолдану керек?

 18. Технологиялық құрастыру сұлбасы өзіне нені ұсынады?

 19. Технологиялық карталарда не жазылады?

 20. Сiзге ажыранды жылжымайтын қосуларының қандай түрлерi белгiлi?

23.Бұрандалық қосылысты құрастыруды процесі қандай кезеңдерден қалыптасады?

24. Созылуды тиiстi күштi шыдауды əдiс тұрып қалуын сипаттаңыз.

25.Бұрандалық қосылыстарды тоқтатудың əдiстерi кең таралғанды келтiрiңiз ?

2- модуль


 1. Конусты тiстi берiлiстер қандай негiзгi параметрлермен бейнеленедi?

 2. Конустық тiстi берiлiстегi тiстi доңғалақтардың нормалды жұмысы үшiн қамтамасыз етуге не қажет?

 3. Бұрамдықты берiлiс қандай элементтерден тұрады?

 4. Бұрамдықты берiлiстi құрастыру кезде қамтамасыз етуге не қажет?

5.Бұрамдықты берiлiстегi өстердiң айқастыруды бұрышының тексеруi қалайша iске асады?

 1. Бұрамдықты жəне бұрамдықты доңғалағының iлiктiруiндегi бүйiрлеу саңылауларды қалайша анықтайды?

 2. Ажырамайтын сырғанау мойынтiректерiнiң құрастыруы мəні немен қорытындыланады?

8.Жұмыс iстейтiн сырғанау мойынтiрегiндегi істен шығу белгiлері қандай болуы мүмкін?

9.Бiлiкке мойынтректерді отырғызуын қандай əдiс, өте дəл қою қамтамасыз ететiн жақсы болып есептеледi?

10. Керiп кигiзiлген жəне жағалауға таяу жетекті станциялардың iргелерiнiң жөндеуге қабылдау кезінде ең алдымен нені тексеру керек?

11.Таспалы конвейердiң қандай түйiн ұсталық жағдайларда агрегаттерлейдi? 1. Құбырлардың қандай қосулары болуы мүмкін?

 2. Магистральдi құбырларды қандай элементтер арқылы жалғастырады?

 3. Техникалық қызмет көрсету өзіне нені ұсынады?

 4. Техникалық қызмет көрсету жəне жөндеудiң қандай жүйелерi Сізге белгiлi?

 5. ӨЖж жүйесі қандай жүйелерді өзіне қосады ?

 6. Қызмет көрсетуге жəне жөндеуге, металлургиялық машиналарды өндiрiске қандай ерекше шарттарын көрсетедi,?

18.Металлургиялық машиналардың техникалық қызмет көрсетумен жəне жөндеуiнiң аралығында өзара байланыс қандай?

 1. Технологиялық машиналардың жүйесi өзіне нені қосады?

 2. Технологиялық машинамен қандай техникалық құжаттама əкелiнуi керек?

21.Жабдықтарды тасымалдауға қандай талаптар ұсынылады ?

22.Технологиялық машинаның техникалық қызмет көрсетуi деген не? 1. Сіз техникалық қызмет көрсетудің, қандай ұйымдастыру жүйелерін бiлесiз?.

 2. Өнеркəсіптерде металлургиялық машиналардың техникалық қызмет көрсетуiнiң (ТҚ) қандай түрлерi қолданылады?

 3. Технологиялық машиналардың техникалық қызмет көрсету əлдеқалай жоспарлы мазмұны қандай?

Аралық аттестация сұрақтары

1.Монтаждық жұмыс iстегенде қолданылатын жобалық жəне техникалық құжаттама.

2.Өндіріс жұмыс жобаның құрамы жəне мазмұны.

3.Жеке объекттердiң монтажы бойынша ӨЖЖ бөлiмдер.

4.Өндiрiстiң құрылыс-монтаждығымен əзiрлеу.

5.Аспапты шаруашылық. Орталық аспапты қамбасы.

6.Бригадалық құрал-саймандар жиыны.

7. Қажетті монтаждық жұмыстарды орындау үшін, аспаптың жəне құралсаймандар тізімі.

8.Арнайы монтаждық құралдар.

9.Iргетастарды қабылдау. Тексеру үшiн аспап.

10.Ұзына бойына жəне көлденең іргенің өстерiн белгiлеу.

11.Iргенiң нақты өлшемдерiнiң шақтамалы ауытқулары.

12.Іргетастың монтажға дайындық.

13.Iргетастың монтаждық ғимараты сияқты.

14.Реттеу бұрандалары көмегiмен жабдықтарды орнату.

15.Металлдық төсемдерiне жабдықтарды орнату.

16.Дірілдіизоляция жасайтын тiректер.

17.Жүк көтеру құрылымдар.

18.Такелажды жабдық. Арқандар. Шынжырлар.

Жүк асып қоятын арқандар.

Əмбебапты жүк асып қоятын арқандар.

19.Бiр үлгiдегi жүк көтеру құрылымдар.

20.Жүк көтеру құрал-саймандар. Үш аяқтар.

21.Құрастыру. Құрастыру операциялары.

22.Құрастыруға технологиялық құжаттама.

23.Құрастырудың технологиялық сұлбалары.

24.Құрастыруды технологиялық, бағыттау жəне операциялық карталар.

25.Машиналардың бөлшектерiнiң қосулары туралы жалпы мəлiметтер.

26.Баспақты қосылыстар жəне оларды құрастыру.

27.Бұрандалық қосылыстарды құрастыру.

28. Бұрандалы (бұрамалы) қосудың технологиялық процестің құрастыру кезеңдерi.

29.Бұрандалық қосылыстарды құрастыруды механикаландыру.

Сомын-бұрама екпiндi-импульсты муфталармен.

Пневматикалық сомынбұрамалар.

30.Цилиндрлi тiстi берiлiстi құрастыру.

31.Цилиндрлi тiстi берiлiстi құрастыруды технологиялық процес.

32.Құрастыруды бақылау. Бояуға тексеру.

33.Конусты тiстi берiлiстердi құрастыру.

34.Конусты тiстi берiлiстi құрастыруды технологиялық процес.

35.Құрастыруды бақылау.1.9. Курстың саясаты мен процедурасы

Оқытушылардан студенттерден міндетті түрде сабаққа қатысуын, барлық бақылау түрі бойынша уақытында есеп беру, сабаққа қатынаспаған күндерін қайта тапсыру талап етеді.Бақылау түрлерін тапсыру барысында оқылатын пəннің бірізділігін сақтау қажет. Əрбір оқушы бақылау түрлерін бірізділікпен тапсыруын негізге алуы керек.

2 НЕГІЗГІ ТАРАТЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАР МАЗМҰНЫ

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет