Ќазаќстан Республикасы білім жєне ѓылым министрлігіДата19.09.2017
өлшемі182.64 Kb.
#1363Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Семей қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМК құжаты

ПОӘК


ПОӘК

042.14.2.07.1.20.01/02-2013ПОӘК

Оқытушыға арналған

«Компьютерлік графика» пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы


03.09.2013ж

№1 басылым
«Компьютерлік графика»

ПӘНІН ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
5В060200 - «Информатика» мамандығына арналған
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014
АЛҒЫ СӨЗ
1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған:_________ Семей қаласы Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті, Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы Рысжанова А.С.


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының отырысында талқыланды

Хаттама № «___»__________ 2014ж.

Кафедра меңгерушісі _________________ Берикханова Г.Е.


2.2. Физика-математика факультетінің әдістемелік Кеңесінің отырысында талқыланды
Хаттама № «___»__________ 2014ж.

Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Батырова Қ.А.


3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға ұсынылды

Хаттама № «___»__________ 2014ж.

Оқыту әдістемелік кеңесінің төрағасы _____________ Г.К.Искакова

БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

МАЗМҰНЫ 1. Қолданылу облысы
 1. Нормативті сілтемелер
 1. Жалпы жағдайлар
 1. Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны
 1. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
 1. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта
 1. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
 1. Әдебиеттер

1. ҚОЛДАНЫЛУ ОБЛЫСЫ

«Компьютерлік графика» пәні бойынша Оқыту-әдістемелік кешен 5В060200 – «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған. Кешен студенттерді пәннің мазмұнымен, пәннің көкейкестілігі мен қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу барысында үйренетін машықтармен таныстырады. Оқыту-әдістемелік кешен пәнді оқыту үшін негізгі бағдар болып табылады. 1. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

Бұл «Компьютерлік графика» пәні бойынша Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы оқыту процесін келесі құжаттарда келтірілген талаптар мен ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және реттейді:

  • 5В011100 – «Информатика» мамандығына ҚР МЖМБС 3.08.317-2006. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің 2005 ж. 23 желтоқсанындағы №779 бұйрығымен бекітілген және іске қосылғын.

  • СТУ 042 – РГКП – СГУ – 4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқыту әдістемелік комплексін дайындауға жалпы талаптар»;

  • ДП-042-1.01–2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқыту әдістемелік комплексінің құрылымы мен мазмұны» 1. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР

3. 1. Пәннің қысқаша мазмұны

Бұл ПОӘК 5В060200– Информатика мамандығы студенттерінің «Компьютерлік графика» пәнін оқуға арналған.«Компьютерлік графика» курсы растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеуді дағдыландырады. Сызбаны түзету командалары. Объектілерді таңдау. Объектілерді өшіру және қалпына келтіру. Объектілердің орнын ауыстыру. Объектілерді бұру. Объектілерді массив арқылы көбейту. Объектілерді айналық бейнеленуі. Ұқсас объектілер құру теориялық негіздерін игерумен болашақ мамандық саласында нақты қазіргі программалық жабдықтарды кеңінен қолдана білуді үйретеді.

Пәнді оқып үйрену нәтижесінде әр студент компьютерлік графиканы кеңінен пайдаланатын программалармен жабдықталған дербес компьютерде жұмыс істеуге машықтануы тиіс.

3.2. Пәннің мақсаты

Компьютерлік графика растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеуді дағдыландырады. Сызбаны түзету командалары. Объектілерді таңдау. Объектілерді өшіру және қалпына келтіру. Объектілердің орнын ауыстыру. Объектілерді бұру. Объектілерді массив арқылы көбейту. Объектілерді айналық бейнеленуі. Ұқсас объектілер құру теориялық негіздерін игерумен болашақ мамандық саласында нақты қазіргі программалық жабдықтарды кеңінен қолдана білуді үйретеді.3.3. Пән міндеті:

 • Компьютерлік графика түсінігі, тарихы және түрлері туралы жалпы білімін қалыптастыру;

 • Қазіргі қолданыста жүрген компьютерлік графика бағдарламалары, компьютерлік графика құрудың негізгі принциптері мен технологияларын игеру;

 • компьютерлік графика бағдарламалармен жұмыс істеудің жалпы ғылыми және жалпы мәдениеттілік дағдыларын дамыту;

 • компьютерлік графика бағдарламалардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ажырата алуын үйрету;

 • CorelDraw графикалық редакторы және Adobe Photoshop графикалық бағдарламасымен жұмыс істей алу, оның мүмкіндіктерін пайдалана алу және осы біліммен басқа да салаларда қолдана білу.

3.4. Пәнді оқып, аяқтаған студенттердің

Білуі керек:

 • компьютерлік графиканы кеңінен пайдаланатын программалармен жұмыс істей білуі;

 • растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеу дағдыларына ие болуы;

 • CorelDraw графикалық редакторы және Adobe Photoshop графикалық редакторын игеруі;

 • Графикалық бағдарламалармен жұмыс істей білуі;

 • Графикалық редакторлардың форматтары, олардың ерекшеліктері мен кемшіліктері түсінуі;

 • практикалық және қолданбалы бағдарламаларды еркін қолдану дағдыларының болуы;

 • болашақ мамандардың шығармашылық ізденістерін қалыптастыру;

 • студенттерді оқулық және ғылыми әдебиетпен өздік жұмыс жасауға үйрету.

3.5. Пән пререквизиттары:

Пәнді меңгеру үшін студент «Программалау1», «Информатика» пәндерінің білімдерін меңгерген болу керек.3.6. Пән постреквизиттары:

Білім берудегі мультимедиа, WEB дизайн, HTML технологиясы, Іскерлік құжаттарды дайындау және өңдеу және педпгогикалық практика мен орта мектептегі профильдік курстарда.

Кесте 1. Оқу жоспарынан ақпарат


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Практика-лық сабақ

ОСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

(семестр)


3

5

3

15

30

22,5

67,5

135


Емтихан

(1)5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
5.1 Студенттің оқытушы басқаруымен орындайтын өздік жұмыстарының тақырыптары:

СӨОЖ№ 1 ТАПСЫРМА №1

Төмендегі тақырыптар бойынша реферат жазу, қорғау. Нұсқа номері есеп кітапшасындағы соңғы цифр бойынша анықталады.


Бірінші тапсырма бойынша теориялық материалдар қарастырылады, сондықтан қолданылатын әдебиетермен танысу талап етіледі.
Тақырыптар

0


Компьютерлік графикаға кіріспе

КГ графиканың негізгі қызметі, анықтамасы. КГ қолдану сфералары. КГ қолданудың классификациясы. КГ қысқаша тарихы.1

Векторлық графика

Векторлық графика ұғымы. Сызық векторлық графиканың элементарлы объектісі ретінде. Объектілер және олардың атрибуттары. Векторлық графиканың математикалық негіздері. Векторлық графиканың жетістігі мен кемшіліктері. Безье қисықтары.2

Растрлық графика

Пиксельдер. Түпнұсқа, эхкран бейнесінің, баспа кескінінің мүмкіндіктері және линиатура түсінігі. Динамикалық диапазон. Кескін параметрі және файл өлшемі арасындағы байланыс. Растрлау әдістері. Растрлық кескіндерді масштабтау. Жиілік модуляциялы растрлау. Стохастикалық растрлау.3

Графиктік мәліметтерді беру

Бейнелерді сақтауға арналған файлдардың форматтары. Растрлық бейнелер файлдары. Векторлық бейнелер файлдары. Бейнелерді сақтауға арналған универсалды форматтарды пайдалану.4

Түсті сипаттау

Түстер түсінігі. Реңдерді қалыптастырудың физикалық принциптері. Түстік кеңістік. Колометриялық жүйе. Компьютерлік графикадағы аддитивті және субтрактивті түстер. HSB, HSL, RGB, CMYK түстер жүйелері. Индекстелген түстер. Түстерді басқару жүйелері. Түсті басқару жүйелерінің түрлері.5

Екі өлшемді графиканың программалық құралдары

Растрлық бейнелер жасаудың программалық құралдары. Векторлық бейнелер жасаудың программалық құралдары. Трассировкалаушы программалар (векторизаторлар). КГ-ның Adobeжәне Corelкомпанияларының программалар.6

Фрактальді және үшөлшемді графика түсініктері.

Үш өлшемді графиканың математикалық және алгоритмдік негіздері. Шынайы физикалық дененің қозғалмалы бейнесін жасау этаптары және оларды жүзеге асырудағы қолданылатын әдістер.7

Үшөлшемді графиканы өңдеудің программалық құралдары.

Дербес компьютерде үшөлшемді графиканы жасау және өңдеу программалық құралдары. Компьютерлік анимация және видео жасаумен өңдеудің кәсіби программалық құралдары. Компьютерлік анимация файлдары форматтары. Тіркеу құрылғысы форматтары.8

Компьютерлік графиканың ақпараттық жабдықтары.

Растрлық бейнелерді енгізу құрылғылары. Дисплей, плоттер, принтер, сканер, цифрлық фотоаппараттар және бейнекамералар және т.б. Видеожүйелер: режимдер мен сипаттамалары. Форматтары. Электронды – сәулелік трубалар. IBM PC дисплейлік ішкі құрылғылары.9

Растрлық алгоритмдер.

Кесінділерді векторлық формадан растрлыққа түрлендіру. Қарапайым қаламды алгоритм. Түзу кесінділері үшін Брезенхем алгоритмі. Кесінділерді туралау. Тұрақты жарық түзулері. әріптердің растрлық мазмұны. Литерлерді пропорциональды орналастыру және төменгі түсіндірме элементтер. Литерлерді туралау. Дөңгелектердің растрлық мазмұны. Сегізжақты симметрия. Брезенхем алгоритмі.

СӨОЖ№ 2 ТАПСЫРМА №2

Екінші тапсырма Corel Draw графиктік редакторында бейнелік композициялар жасау. Нұсқа номері есеп кітапшасындағы соңғы цифр бойынша анықталады.


Нұсқа №1

Детальдың қарапайымдалған сызбасын жаса. Сызбаны жоғары дәлдікпен орналастыру үшін Сетка мен Направляющие линии орнат. Сызбаны жасауда сызықтың әртүрлі типтері мен жуандықтарын бер. Объектіге айна тәрізді шағылдыру түріндегі түрлендіру тәсілін қолдан.Сызбаға өлшемдік сызықтар қойып шық.


Нұсқа №2

Авиатасымалдаумен айналысатын кәсіпорынның жарнамалық хабарландыруын жаса. Иллюстрациялар жасауда Corel Draw символдар кітапханасынан дайын символдарды пайдалануға болады. Жарнама контрастылы болуы керек, Сондықтан бір ғана қара түсті падалан. Хабарландыру текстін жасауда шрифтердің әртүрлі типтерін пайдалан, керек болса, тексті форматтап, редактрле, сондай-ақ перспектива, тень, выдавливание сияқты қосымша эффектілерді қолдан.


Нұсқа №3

Визиттік карточка жаса. Фирма логотипін жасау үшін Corel Draw символдар кітапханасынан дайын символдарды пайдалануға немесе қарапайым графиктік примитивтер көмегімен дайындауға болады. Фирма атауы жазылған тексті қисық бойымен орналастыр және көлем немесе көлеңке эффектілерін бер. Визиттік карточка фонын беру үшін сызықтық градиентті бояуды пайдалан.


Нұсқа №4

Салауатты өмір салтын жарнамалайтын көркем плакат жаса. Негізгі мәнін өрнекпен бояу, текстурамен бояу, градиентті бояу сияқты бояу типтеріне аудар. Иллюстрацияларды әсерлі безендіру үшін перетекание, выдавливание, оконтуривание, перспектика, тень сияқты қосымше эффектілерді қос. Бұл эффектілерді текстік блокқа да қосуға болады. Сондай-ақ тексті қисық бойымен орналастырып, оны қабықшаға кіргізіп, трансформациялауға да болады.


Нұсқа №5

Автотасымалдаумен айналысатын кәсіпорынның жарнамалық хабарландыруын жаса. Иллюстрациялар жасауда Corel Draw символдар кітапханасынан дайын символдарды пайдалануға болады. Жарнама контрастылы болуы керек, Сондықтан бір ғана қара түсті падалан. Хабарландыру текстін жасауда шрифтердің әртүрлі типтерін пайдалан, керек болса, тексті форматтап, редактрле, сондай-ақ перспектива, тень, выдавливание сияқты қосымша эффектілерді қолдан.


Нұсқа №6

Фирманың өнімін жарнамалайтын көркем плакат жаса. Негізгі мәнін өрнекпен бояу, текстурамен бояу, градиентті бояу сияқты бояу типтеріне аудар. Иллюстрацияларды әсерлі безендіру үшін перетекание, выдавливание, оконтуривание, перспектика, тень сияқты қосымше эффектілерді қос. Бұл эффектілерді текстік блокқа да қосуға болады. Сондай-ақ тексті қисық бойымен орналастырып, оны қабықшаға кіргізіп, трансформациялауға да болады.


Нұсқа №7

Фирмалық белгі жаса. Иллюстрацияны жасау үшін шеңберлер, оларды қисыққа айналдыру, комбинациялау жұмыстарын қолдан. Фирмалық белгіге текст енгізіп фирманың атын жаз. Интерактивті қабықша, текстуралық бояу, интерактивті көлем беру әрекеттерін жүргіз.


Нұсқа №8

Техникалық детальдың комплекстік сызбасын жаса.Сызық, тор және бағыттаушыларды пайдаланып объектінің парақтағы орынын бер. Детальдың қарапайымдалған сызбасын құр. Графика панеліндегі құралдармен керекті өлшемдерін бер .


Нұсқа №9

Құрылымдық схема жаса. Қарапайым графиктік примитивтерді пайдаланып схема элементтерін жаса және оларға жазулар орналастыр. Объектілерге түрлендірулердің әртүрлі түрлерін қолдан: жылжыту, айналдыру, қисайту. Объектілерге контурды сызу, бояуды қолдан, бағдаршалары бар жалғастыру сызықтарын сыз, барлық объектілерді бір-біріне қатысты тегісте.5.2 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары:
СОЖ№ 1 CorelDraw графикалық редакторының мүмкіндіктері және артықшылықтары, кемшіліктері

СОЖ№ 2 Графикалық редакторлардың форматтары, олардың ерекшеліктері мен кемшіліктері

СОЖ№ 3 Adobe Photoshop графикалық редакторының мүмкіндіктері және артықшылықтары, кемшіліктері.

СОЖ№ 4 Adobe Photoshop графикалық редакторында жарнамалық баннер жасау ұғымы, оның тарихы
6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

3-кесте. Пән бойынша оқу-әдістемелік картаТақырыптар

Көрнекілік құрал, плакаттар, техникалық жабдық

Өзбетімен оқуға сұрақтар

Дәріс сабақтары


Практикалық сабақтар

1

2

3

4

Компьютерлік графиканың негізгі қызметі, анықтамасы.

CorelDraw графикалық редакторы-мен танысу. Графикамен жұмыс. Сызықтар, элепистер, төрт-бұрыштар және көпбұрыштарды салу

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Терезенің негізгі элементтері, қасиеттер тақтасының қызметі?


Фрактальды және үш өлшемді графика түсініктері.

Суретті дискіде сақтау және редакторда жүктеу. Қарапайым объектілерді ерекшелеу және өңдеу.

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Объектілердің айналдырылған бейнесі, транспондау тәсілі

Компьютерлік графикадағы түстер.

Объектіні бояу және контурының түсі. Кескіндерді көрудің түрлі әдістері

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Кескіндерді көрудің түрлі әдістері

Компьютерлік графиканың аппарат-тық жабдықтары.

Объектілер тобымен жүргізілетін әрекеттер. Суреттердегі текст.

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Шрифтардың жіктелуі, стандартты қатары, негізгі параметрлері

Растрлық алгоритм-дер. Кесінділерді векторлық формадан растрлыққа түрлен-діру.

CorelDraw графикалық редакторының қосалқы мүмкіндіктері. Rectangle, Polygon, Shape, Bezier құралдарының қолданысы

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Центрлік және параллель проециялау модельдерінің мәні мен қасиеті

Jpeg сығуы тәсілі, оның принциптері-мен таныстыру.


Интерактивті ауысу. Көлемді имитациялау. Интерактивті көлем. Интерактивті бұрмалау. Көлемін ұқсату. Powerclip. Растрлық бейнелерді өңдеу. Машық дағдыларды қолдану

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Параллель ортогональ проекция моделі

Corel Draw графиктік редакторының жұмыс істеу

орны, құралдар және олармен жұмыс.Corel R.A.V.E программасымен танысу. Corel RAVE программасында қозғалыстарды құру. R.A.V.E көмегімен жарнамалық банер жасау. Corel RAVE программасында интерактивті ауысуды пайдалану

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Анимациялар-ды ұйымдас-тыру

Corel Draw графиктік редакторында құжатпен

жұмыс


AdobePhotoshop бағдарламасымен танысу. Фондық және негізгі түстер. Каталог палитрасы.

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Шрифтардың жіктелуі, стандартты қатары, негізгі параметрлері

Сorel Draw графиктік редакторынның мүмкіншіліктері

Сурет салу және бояу құралдары. Түс пен бояуды қолдану. Ерекшелеу құралдары. Бейнені баптау.

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Суреттердің сипатталуы және өзгеруі

AdobePhotoShop программасымен танысу

Бейнелердің үзінділерімен амалдар жасау. Қабаттармен амалдар жасау.

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Рең түрлері. Қабаттар. Маскалар. Фильтрлер.

Photoshop бағдарламасын баптау. Суреттердің сипатталуы және өзгеруі

Түспен түзету. Арналар. Color палитрасы. Ерекшеленген бөліктің модификациясы

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Растрлық бейнелерді өңдеу.

Фотошоп бағдаpламасының құрал - жабдықтары

Бейненің үзінділерін жеке қабатқа шығару әдістері. Ақ-қара түсті фотобейнені бояу.

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Фондық және негізгі түстер. Каталог палитрасы.

Гpафиқадағы жалпы -өңдік түзетулеp

Модификациялау бұйрығының қызметі

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Web-анимация-ларды құру мақсатында қолданылатын бағдарламаны

Фотошоптын графикасы. Аймақтарды белгілеу. Фотомонтаж

Adobe Photoshop бағдарламасында ерекшелеу және трансформация

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Қабаттарды түрлендіру

Қабаттар. Қабаттарды түрлендіру

Фильтрлер. Дуплекстер. Фотомонтаждау. Жаңа қылқаламды құру

Компьютер, интерактивті тақта, презентациялық материалдар

Фотомонтаж түрлері


7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы

4-кесте. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасыОқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың аттары

Экз. саны

Студенттер саны

Жабдықталу

%

Миронов Д. «Corel DRAW 12»: Учебный курс. -СПб.: Питер, 2004

1

13

7

Миронов Д. Компьютерная графика в дизайне. -СПб.: Питер, 2004.

1

13

7

Мұхамбетжанова С.Т. Компью-терлік дизайн. - Алматы, 2007.

1

13

7

Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Динамика, реалистичные изображения. - М.: Диалог-МИФИ, 2000.

2

13

9

Самоучитель Adobe Photoshop 5.5 А.М. Тайц, А.А. Тайц издательство "БХВ - Санкт-Петербург" 1999 год.

5

13

38


8. Ұсынылатын әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

 1. Залогова Л.А., Компьютерная графика. Элективный курс. Практикум. - М:Бином. Лаборатория занятий., 2005. - 264

 2. Миронов Д. «Corel DRAW 12»: Учебный курс. -СПб.: Питер, 2004

 3. ШукетаеваК.К., Белгожаева Ш.Д., Текесбаева Н.А. Компьютерная графика. Corel Draw., 2008. -138с

 4. Панкратова Т. PhotoShop 6. Учебный курс.

 5. Петров М.Н., В.П.Молчанов. Компьютерная графика. СПб.: Питер, 2002.

 6. Мұхамбетжанова С. Т. Компьютерлік дизайн. - Алматы, 2007.

 7. Левковец, Л. Уроки компьютерной графики. Photoshop CS/, СПб.: Питер, 2005.

 8. Миронов Д. Компьютерная графика в дизайне. -СПб.: Питер, 2004.

 9. Мюррей Д.Д., Райпер У. Энциклопедия форматов графических файлов. Пер. С анг. Киев: ВНҮ, 1997.

 10. Панкратов Т. Photoshop7. СПб.: Питер, 2005.

Қосымша әдебиет және қорлар 1. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Динамика, реалистичные изображения. - М.: Диалог-МИФИ, 2000.

 2. Иванов В.П., Батраков А.С. Трехмерная компьютерная графика./ Под. ред. К.М. Полищука. - М.: Радио и связь, 1995.

 3. Музыченко В.Л., Андреев О.Ю. Самоучитель компьютерной графики.: Учебное пособие -М.: Технолоджи - 3000, 2003.

 4. Бурлаков М. CorelDRAW 12. - СПб.: БХИ-Петербург, 2004.

 5. Самоучитель Adobe Photoshop 5.5 А.М. Тайц, А.А. Тайц издательство "БХВ - Санкт-Петербург" 1999 год.

 6. Видеоуроки «Фотошоп с нуля в видеоформате» автор курса Зинаида Лукьянова. Сайт: http://photshop.master.ru/
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет