Қазақстан республикасы мәдениет және спорт министрлігі білім және ғылым министрлігіДата06.05.2019
өлшемі71.5 Kb.
#136358

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ

ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚОРЫҚ-МҰРАЖАЙЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК

УНИВЕРСИТЕТІ
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ТАРИХЫНДАҒЫ ТҮРКІСТАННЫҢ ОРНЫ″
халықаралық ғылыми-теориялық конференция
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Өтетін уақыты: 2015 жылғы 3-4 сәуір

Өтетін орны: Түркістан қаласы (ХҚТУ. Мәдениет орталығы)

Конференция тақырыбының негізгі бағыттары

1. Қазақ хандығы және Түркістан

2. Қазақстан тарихындағы қала мен дала

3. Қазақстан аумағындағы көне және ортағасырлық мемлекеттер

4. Қазақ мемлекеттілігі және тұлғалық фактор

5. Қазақ хандығының тарихы деректер мен зерттеулерде

6. Қазақ даласындағы Ұлттық пантеондар

7. Қазақ даласындағы ғылым-білім ордалары

Конференцияның ресми тілдері: қазақ, орыс, ағылшын, түрік

Конференцияға Республикамыздағы және шетелдердегі тарих, филология, философия, шығыстану, заң салаларының ғалымдары, этнографтар мен деректанушы, тарихнамашы ғалымдар, ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтарының қызметкерлері қатысады. Конференцияның материалдары жинақ түрінде шығарылады (ұйымдастырушылар тарапынан).Конференцияны ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы:

161200, ҚР ОҚО, Түркістан қаласы, Тәуке хан даңғылы 70, «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық мұражайы, т/ф: 8(725-33) 3-11-59, 3-23-00, Е-mail: nurlan80@mail.ru, mukhtar_kozha@mail.ruБаяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар мен қатысу шарттары:

1. Көлемі 5-7 беттік компьютер басылымында Times New Roman, 14 кегль, беттің сол жағынан – 3 см, жоғарғы және төменгі жағынан – 2 см, оң жағынан – 1,5 см, жол арасы – бір интервал. Мақалада автордың аты-жөні көрсетіліп беріледі.

2. Баяндама тақырыбы ірі шрифтпен берілуі тиіс. Тақырып пен мәтін арасы екі жолмен бөлінеді. Тақырыптың үстіңгі оң жағына автордың аты-жөні, жұмыс орыны, лауазымы, ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы және қаланың аты жазылады.

3. Әдебиеттер тізімі мен сілтемелер мақаланың соңына араб цифрларымен тік бұрышты жақшаның ішіне алынып [1. 5 б.] ГОСТ бойынша беріледі.

4. Мақала соңындағы түйін қазақ тіліндегі мақалаға орыс, ағылшын тілдерінде, орыс және түрік тілдеріндегі мақалаға қазақ, ағылшын тілдерінде берілуі керек.

5. Ұйымдастыру комитеті талаптарға сәйкес келмейтін мақалаларды қабылдамай кері қайтаруға құқылы. Баяндама мазмұнына автордың өзі жауапты.

Конференцияға қатысу үшін ғылыми баяндамалар ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына 2015 жылдың 25 наурызына дейін жіберілуі тиіс.

Конференцияға қатысу өтінімі 10 наурызға дейін жолдануы керек. Конференцияның бағдарламасы мен шақыру хаты қатысушының электронды адресіне жіберіледі.
Тіркеу қағазы

 1. Фамилия

 2. Аты

 3. Әкесінің аты

 4. Ғылыми атағы

 5. Мекеме аты (ғылыми мекеме, ЖОО, мекен-жайы т.б.)

 6. Автордың мекен-жайы (пошталық индексі міндетті)

 7. Е-mail (міндетті)

 8. Телефон / факс

 9. Баяндаманың атауы /мақала/

 10. Қажетті техникалық құралдар

 11. Қонақ үйден орын қажеттігі (ия, жоқ)


THE MINISTRY OF CULTURE AND SPORT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SCIENCE OF THE REPUBLIC OF

KAZAKHSTAN

STATE HISTORICAL-CULTURAL MUSEUM INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH

RESERVE “AZRET SULTAN” UNIVERSITY NAMED BY KHODJA

YASAWI

THE ROLE OF TURKESTAN IN THE FORMATION OF KAZAKH KHANATE”

international scientific-theoretical conference
INFORMATION LETTER
Time: 3-4 april, 2015 year

The venue: Turkestan city, IKTU culture centre

The main directions of the conference


 1. The Kazakh khanate and Turkestan

 2. The city and steppe in the history of Kazakhstan

 3. Ancient and medieval countries in the region of Kazakhstan

 4. Kazakh statehood and personal factors

 5. The Kazakh khanate in the historical data and researchs

 6. National pantheon in Kazakh steppe

 7. The scientific-educational institutions in Kazakh steppe


Official languages: Kazakh, Russian, English, Turkish

To the conference participates the scientists of history, philology, philosophy, oriental studies, historiography and law, ethnographers and sources, employees of research institutes and centers from our Republic and abroad. Conference materials will be published as a collection (by the organizers).The address of the organizing committee of the conference:

161200, RK SK, Turkestan city, Tauke khan avenue 70, State historical-cultural museum-reserve «Azret Sultan», ph/n: 8(725-33) 3-11-59, 3-23-00, Е-mail: nurlan80@mail.ru, mukhtar_kozha@mail.ruRequirements and conditions of participation for registration reports:

1. 5-7 pages in computer edition of the Times New Roman, size 14, 3 cm on the left side of the page, the top and bottom - 2 cm, 1.5 cm on the right hand side, line spacing - one interval. In article must be shown the name of an author

2. Topic should be given in large type. Theme and text must divided by two lines. On the upper right hand side must be written the name of an author, work place, position, scientific degree and scientific rank and the name of city.

3. References and links must be given at the end of the article in Arabic numerals in square brackets [1. 5 p.] by GOST.

4. The resume at the end of the kazakh article must be given in russian and in english, and to russian article resume must be given in kazakh and in english.

5. The organizing committee reserves the right to reject and return articles that don’t correspond with the requirements and conditions. Author will be responsible to the content of a report.

For participation to the conference the scientific reports must be sent to the address of an organizing committee till 25 march, 2015.

The petition to conference must be sent till 10 of march. The program and invitation letter will be send to the participant’s email address.


Registration paper

 1. Surname

 2. Name

 3. Academic degree

 4. Name of organization (scientific organization, university, address etc.)

 5. Address of author (postal code is obligatory)

 6. Е-mail (is obligatory)

 7. Telephone / Fax

 8. Title of report /article/

 9. Necessity of technical supports

 10. Necessity of place from the hotel (Yes, No)


KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI
«HAZRET SULTAN » AHMET YESEVİ ULUSLARARASI

TARİH – KÜLTÜR DEVLET MÜZESİ TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

KAZAK HANLIĞI’NIN KURULUŞ TARİHİNDE TÜRKİSTAN’IN ROLÜ″


Uluslararası Bilimsel Konferans
DUYURU
Zamanı : 3-4 Nisan 2015

Yeri: Türkistan Şehri (Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kültür Merkezi)

Genel Alt Başlıklar:

1. Kazak Hanlığı ve Türkistan

2. Kazakistan'ın şehir ve bozkır tarihi

3. İlk ve Ortaçağ'da Kazakistan topraklarında kurulan devletler

4. Kazak devleti oluşumunda kişisel faktörler

5. Kazak Hanlığı'nın tarihi kaynaklar ve araştırmalarda

6. Kazak bozkırlarındaki milli panteonlar

7. Kazakistandaki bilim ve eğitim kurumları

Konferans dili: Kazakça, Rusça, İngilizce, Türkçe

Konferansa ülkemizden ve yurtdışından tarih, filoloji, felsefe, hukuk alanındaki bilim adamları, etnograflar, araştırma enstitüleri ile bilim adamları katılabilir. Konferans materyalleri daha sonra kitap halinde basılacaktır (organizatörler tarafından).Konferans organizasyon komitesi adresi:

161.200, Güney Türkistan, Tauke Han, 70 şehir, "Hazret Sultan" Tarih – Kültür Devlet Müzesi, tel / faks: 8 (725-33) 3-11-59, 3-23-00, E-posta: nurlan80@mail.ru, mukhtar_kozha@mail.ruBildiri tam metni yazim kurallari:

1.Bildiri metinleri 5-7 sayfa arasında Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 14 olmalıdır, Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, soldan 3 cm, sağdan 1,5 cm, alt bilgi 2 cm, üst bilgi 2 cm Paragraflarda satır aralığı 1 boşluk şeklinde bırakılmalıdır.

2.Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.

3. Kaynakça ve dipnotlar makalenin sonunda Arap rakamları ile köşeli parantez içinde [1. 5 б.] yazılmalıdır.

4.Makale sonundaki özet Kazak dilindeki makalede Rusça, İngilizce yazılmış makalede Rusça ve Türk dilindeki makalede Kazakça, İngilizce dillerinde yazılması gerek.

5. Organizasyon komitesi şartlara uygun gelmeyen makaleleri reddetme hakkına sahiptir. Bildiri metinlerinden yazarın kendisi sorumludur..

Konferansa katılmak için metinler organizasyon komitesi adresine (yazarın adı soyadıyla birlikte: Tasov.Bolat.doc) 25 Mart 2015 tarine kadar gönderilmesi gerekir

Konferansa katılım dilekçesi 10 Mart'a kadar gönderilmesi gerek. Konferans programı ile davet mektubu katılımcının e-posta adresine gönderilecektir.МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБРОЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО- МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ

КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК УНИВЕРСИТЕТ имени ХОДЖА АХМЕДА

«АЗРЕТ СУЛТАН» ЯСАВИ

РОЛЬ ТУРКЕСТАНА В ИСТОРИИ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА″


Международная научно-теоретическая конференция
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Время работы конференции: 3-4 апреля 2015 года

Место проведения: город Туркестан, Культурный центр МКТУ.

Научная программа конференции включает следующие темы:

1. Туркестан и Казахское ханство

2. Города и села в истории Казахстана

3. Древние и средневековые государства на территории Казахстана

4. Казахская государственность и фактор исторической личности.

5. Источники и исследования по истории Казахского ханства

6. Национальные пантеоны Казахской степи

7. Научно-образовательные центры Казахской степи

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский, турецкий

В конференции могут принять участие специалисты и ученые в области истории, этнографии, филологии, философии, востоковедения, источниковедения, правоведения, а также научные сотрудники НИИ и НИЦ Республики Казахстан и зарубежных стран. Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника.Адрес Оргкомитета конференции:

161200, РК ЮКО, город Туркестан, проспект Тауке хана 70, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Азрет Султан», тел.: 8 (725-33) 3-11-59, 3-23-00, Е-mail: nurlan80@mail.ru, mukhtar_kozha@mail.ruТребования к участию и оформлению докладов и материалов:

1. Объем 5-7 страниц компьютерного текста. Формат текста: Times New Roman, 14 кегль, слева – 3 см, верхний и нижний – 2 см, справа – 1,5 см, межстрочный интервал − одинарный.

2. Оформление заголовка: в правом верхнем углу печатается ФИО автора и должность (ученая степень), место работы, название города. Далее - Заголовок (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, выравнивание по центру). Оставьте две пустые строки после заголовка, далее текст.

3. Список литературы и сноски даются в конце статьи арабскими цифрами в квадратных скобках [1. 5 с.] по ГОСТ .

4. В конце статьи дается резюме на русском и английском и турецком языках, если статья подготовлена на казахском, и резюме на казахском, английском и русском, если статья на турецком.

5. Оргкомитет вправе не публиковать статьи, несоответствующие требованиям. За содержание статьи ответсвенность несет сам автор.

Для участия в конференции научные доклады принимаются на адрес оргкомитета до 25 марта 2015 года.

Заявка на участие в конференции принимаются до 10 марта 2015 года. Программа и приглашение будут высланы на электронный адрес участников.Регистрационный лист


 1. Фамилия

 2. Имя

 3. Отчество

 4. Научное звание

 5. Название учреждения (научное учреждение, ВУЗ, адрес и т.д.)

 6. Адрес (почтовый адрес обязательно)

 7. Е-mail (обязательно)

 8. Телефон / факс

 9. Название доклада /статья/

 10. Необходимые технические средства

 11. Номера в гостинице (да, нет)

Каталог: downloads -> nauka
nauka -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер, магистранттар және докторанттар!
nauka -> Ж. З. Оразбаев, Т. Е. Ермеков, М. В. Долгов
nauka -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> А. Е. Сыдықованың «Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның қалыптасуының конституциялық-құқықтық мәселелері» тақырыбындағы диссертациялық жұмысына аннотация Зерттеудің өзектілігі
nauka -> Международная научная конференция
nauka -> Ақпараттық хат «Қаржы, есеп, басқару және туризм салаларындағы заманауи экономикалық мәселелер»
nauka -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
nauka -> Конференция мақсаты : Педагог кадрлар даярлау жүйесін жетілдіру, тәжірибе алмасу, жаңашылдыққа ұмтылудың жаңа мүмкіндіктерін ашуға ықпал ету
nauka -> Ж. З. Оразбаев, Т. Е. Ермеков, М. В. Долгов
nauka -> Информационное письмо


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет