Ќазаќстан Республикасыныњ Білім жєне ѓылым министрлігі


ПРАКТИКАЛЫЌ САБАЌТЫЊ ЖОСПАРЫбет19/22
Дата19.09.2017
өлшемі5.06 Mb.
#1257
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

10. ПРАКТИКАЛЫЌ САБАЌТЫЊ ЖОСПАРЫСабаќтыњ тақырыбы мен жоспары

Кред

Сағ

саны

Бақылау т‰рі

Әдебиеттер

(әдебиет №, реті, тарауы, беті)

1

4

5
7

1

Қазіргі заман

психологиясының міндеттері

1.Қазіргі заман психологиясының міндеттері

2. Психологияның ғылымдар жүйесіндегі орны.

3. Психологияны оқып- үйренудің маңызы.1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.(Бабаев) Алматы –2002 ж

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002

Жалпыпсихология.Є.Алдам±ратов.Алматы-1992.ж


2

Зерттеу әдістеріне қойылатын талаптар.

1.Ғылыми психологиялық зерттеулерге қойылатын талаптар.

2. Қазіргі заман ғылыми психологияда қолданылатын әдістердің түрлері.

3. Зерттеу материалдарын өңдеу.1


Сөз жұмбақ

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантану негіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


3

Психологияның дербес ғылыми пән болып қалыптасуының тарихи даму жолдары.

1.Психологияда қалыптасқан ғылыми бағыт -бағдарлар.

2. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы психология дағдарысы.

3.Батыстық психологияның бүгінгі даму бағыты.1

Ауызша талдау

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


4

Қазақстанда психология ғылымының даму жолы.

1.Кеңестік психологияның дамуы.

2.Қазақстанда психология ғылымының дамуы.

3. Ғылыми психологияның принциптері.1

Тестілік сауалнама

Є.Алдам±ратов.Алматы-1992.ж

Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


5

Негізгі жүйке процестері.

1.Жоғарғы жүйке жүйесінің қызметі.

2. Жоғарғыжүйке қызметінің заңдылықтары.

3. Динамикалық стереотип.1

Жазба бақылау жұмысы

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


6

Псиканың дамуын бейнелеу теориясы тұрғысынан түсінік.

 1. Психиканың даму сатылары.

 2. Психика жєне жануарлар мен адамныњ бейнелеу ерекшеліктері.

1

Ауызша талдау

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

7

Сананыњ негізгі ќасиеттері.

 1. Сана жєне µзіндік сана.

 2. Ењбек жєне саналы іс-єрекет.

3. Тіл жєне адам санасы.

1


Сөз жұмбақ

Қазақ психологиясының тарихы

Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


8

Жеке т±лѓа жєне оныњ психологиялыќ табиѓаты.

 1. Т±лѓа туралы жалпы т‰сінік.

 2. Т±лѓаныњ жеке жєне дара ±ѓымдарын талдау.

 3. Жеке т±лѓаныњ

белсенділігі.

1

Ауызша талдау

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-20029

Жеке адамныњ ќажеттілігі мен м±ќтаждыќтары.

 1. Ќажеттілік жєне оныњ т‰рлері.

 2. Ќызыѓулар жєне оныњ т‰рлері.

3. Д‰ниетаным, сенім, м±рат туралы т‰сінік.

1

Сөз жұмбақ

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-199610

Іс-єрекеттіњ т‰рлері.

 1. Ойын іс-єрекеті.

 2. Оќу іс-єрекеті.

3. Ењбек іс-єрекеті.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-199611

Т±лѓа аралыќ ортаќтасу т‰рлері.

 1. Императивтік немесе єміршілік ортаќтасу.

 2. Манипуляция (алдап-арбау) ортаќтасуы.

 3. Диалог ортаќтасуы.

4. Диалог ортаќтасуыныњ ережелері.

1

Жазба бақылау жұмысы

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-1996.Жалпы психология АлдамұратовӘ.

Алматы ”БІЛІМ”-199612

Ортаќтасу барысындаѓы аќпарат алысу дењгейлері.

 1. Аќпарат алмасудыњ сµздік жєне бейсµздік дењгейлері.

 2. Ортаќтасу барысында тиімді тыњдау техникасы туралы.

3. Тиімді тыњдаудыњ т‰рлері.

1


Тестілік сауалнама

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-1996


13

Єлеуметтік стереотип туралы т‰сінік.

 1. Алѓашќы єсер ќалыптасуыныњ типтік схемалары.

2. Єлеуметтік стереотип туралы т‰сінік.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

14

Дау-дамайдыњ ќ±рылымы жєне дамуы.

 1. Дау дамайдыњ психологиялыќ ќ±рылымы.

 2. Дау-дамай шешілуініњ сипаттамасы.

 3. Дау-дамайдыњ ќызметтері.

4.Дау-дамайдыњ алдын- алу.

1

Ауызша талдау

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


15

Т‰йсіктердіњ т‰рлері.

 1. Т‰йсіктіњ сапасы мен т‰рлері.

 2. Экстероцептор туралы т‰сінік.

 3. Интероцептор туралы т‰сінік.

4. Проприоцептор туралы т‰сінік.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


16

Байќау жєне байќаѓыштыќ.

1.Байќау жєне байќаѓыштыќ жµнінде т‰сінік.

2. Байќау жєне оныњ оќыту процесінде дамуы.

3. Байќаѓыштыќ жєне оны педагогикалыќ ќызмет процесінде тєрбиелеу.1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200217

Уаќытты жєне кењістікті ќабылдау.

 1. Уаќыт пен кењістікті ќабылдау жµніндегі т‰сінік.

 2. Ќабылдаудаѓы типтік айырмашылыќтар.

3. Балаларда ќабылдаудыњ дамуы мен ќалыптасуы.

1


Ауызша талдау

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200218

Ес процестері.

 1. Есте саќтау жєне есте саќтаудыњ жолдары.

 2. Ќайта жањѓырту жєне оныњ т‰рлері.

3. ¦мыту, тану жµнінде т‰сінік.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200219

Елес жєне оныњ µзгешеліктері.

 1. Елестер жµнінде т‰сінік.

 2. Жалпы жєне дара елестер.

3. Елестіњ т‰рлері.

1
Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200220

Естіњ мањызы.

 1. Естіњ адам µміріндегі мањызы.

 2. Ес саласындаѓы дара айырмашылыќтар.

3. Естіњ дамуы.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-199621

Ойлдаудыњ т‰рлері мен формалары.

 1. Ойлаудыњ т‰рлері мен оларды топтастыру.

 2. Ойлау формалары.

 3. Ойлау саласындаѓы дара айырмашылылыќтар.

4. Ойлау мєдениеті.

1

Сөз жұмбақ

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


22

Ќиялдыњ жасалу жолдары.

 1. Ќиял бейнелерін жасаудыњ єдіс-тєсілдері.

 2. Ќиялдыњ дара айырмашылыќтары.

3. Ќиялды дамыту жолдары.

1


Тестілік сауалнама

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200223

Сµйлеу”, “Тіл”, “Ќарым-ќатынас”.

 1. “Сµйлеу”, “Тіл”, “Ќарым-ќатынас” ±ѓымдары жµніндегі т‰сінік.

 2. Актив жєне пассив сµздер.

3. Сµз бен ойдыњ бірлігі.

1

Ауызша талдау

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002. Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996


24

Сµйлеу мєдениеті.

 1. Сµйлеудіњ оќыту процесінде дамуы.

2.Баланы сµйлеу мєдениетіне тµселдіру жолдары.

1

Жазба бақылау жұмысы

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

25

Зейінніњ т‰рлері.

 1. Ырыќсыз зейін.

 2. Ырыќты зейін.

 3. ‡йреншікті зейін.

4.¦жымдыќ, топтыќ, даралыќ зейіндер.

1

Ауызша талдау

Қазақ психологиясының тарихы

Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


26

К‰рделі эмоциялар.

 1. Кµњіл, аффект, ќ±марлыќ туралы.

 2. Сезім саласындаѓы дара айырмашылыќтар.

4. Сезімніњ дамуы

1

Жазба бақылау жұмысы

Ортақтасу психологиясы (қарым-қатынас) А.Құдиярова Алматы-2002


27

Еріктік амалдарды талдау.

 1. Маќсат ќою, тілек пен ниет туралы.

 2. Ќалау жєне мативтер к‰ресі.

3. Тоќтамѓа келу жєне оны орындау.

1


Сөз жұмбақ

Ортақтасу психологиясы (қарым-қатынас) А.Құдиярова Алматы-2002

28

Ж‰йке ж‰йесініњ типтері жєне темперамент.

 1. Темпераменттердіњ физиологиялыќ негіздері.

 2. Темпераменттердіњ ±намды жєне ±намсыз жаќтары.

 3. Аралас темпераментке схемалыќ талдаулар.

 4. Темпераментті зерттеу єдістері

 5. Темпераментті тєрбиелеу жолдары.

 6. Темперамент жєне мінез-ќ±лыќ мєдениеті.

1

Ауызша талдау

Ортақтасу психологиясы

Анна Құдиярова. Алматы –2002 ж Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.(Бабаев) Алматы –2002 ж

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002

Жалпыпсихология.Є.Алдам±ратов.Алматы-1992.ж29

Мінез сапалары мен ќ±рылымы.

 1. Мінез сапалары туралы.

 2. Мінез ќ±рылымы мен ќасиеттері.

 3. ¦лттыќ мінез.

 4. Мінез жєне темперамент.

 5. Еліктеу жєне оныњ адам мінезін ќалыптастырудаѓы рµлі.

 6. Мінезді тєрбиелеу жолдары

1

Сөз жұмбақ

Ортақтасу психологиясы

Анна Құдиярова. Алматы –2002 ж Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.(Бабаев) Алматы –2002 ж

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002

Жалпыпсихология.Є.Алдам±ратов.Алматы-1992.ж30

Ќабілет саласындаѓы дара айырмашылыќтар.

 1. Ќабілет саласындаѓы дара айырмашылыќтар.

 2. Ќабілеттерді ќалыптастыру.

3. Педагогтыќ ќабілет жєне оныњ ќ±рылымы.

1

Жазба бақылау жұмысы

Ортақтасу психологиясы

Анна Құдиярова. Алматы –2002 ж Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.(Бабаев) Алматы –2002 ж

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002

Жалпыпсихология.Є.Алдам±ратов.Алматы-1992.ж

30
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет