Ќазаќстан Республикасыныњ Білім жєне ѓылым министрлігі


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫбет20/22
Дата19.09.2017
өлшемі5.06 Mb.
#1257
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

11. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Сабаќ Сабақтың тақырыбы


Кредит,

сағат саныБақылау т‰рі

Әдебиеттер

(әдебиет №, реті, тарауы, беті)1

4

5
7

1.

Кіріспе. Жантану ѓылымының оқыту пәні.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.(Бабаев) Алматы –2002 ж

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002

Жалпыпсихология.Є.Алдам±ратов.Алматы-1992.ж


2.

Ќазіргі заман психологиясының міндеттері.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантану негіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


3.

Жантану ғылымының салалары мен тармақтары.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


4.

Зерттеу єдістерініњ т‰рлерін сипаттау.

1

Коллоквиум

Є.Алдам±ратов.Алматы-1992.ж

Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


5.

Зерттеу єдістеріне ќойылатын талаптар.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


6.

Жантанудыњ даму тарихына ќысќаша шолу.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

7.

Психологияныњ дербес ѓылыми пєн болып ќалыптасуыныњ тарихи даму жолдары.

1

Коллоквиум

Қазақ психологиясының тарихы

Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


8

Ќазаќстанда психология ѓылымыныњ даму жолы.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-20029

Жан мен тєн.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-199610

Негізгі ж‰йке процестері.

1

Коллоквиум

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-199611

Психика дамуы.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-1996.Жалпы психология АлдамұратовӘ.

Алматы ”БІЛІМ”-199612

Психиканыњ дамуын бейнелеу теориясы т±рѓысынан т‰сінік.

1

Коллоквиум

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-1996


13

Адам санасыныњ пайда болуымен алѓы шарттары

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

14

Сананыњ негізгі ќасиеттері.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


15

Жеке т±лѓа жєне оныњ психологиялыќ табиѓаты.

1

Коллоквиум

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


16

Жеке т±лѓаныњ баѓыт-баѓдары жєне оныњ т‰рлері.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200217

Жеке т±лѓаны зерттеудіњ маќсат міндеттері жєне оныњ ќоѓамдыќ мєні.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200218

Жеке адамныњ ќажеттілігі мен м±ќтаждыќтары.

1

Коллоквиум

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200219

Іс-єрекет.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200220

Іс-єрекеттіњ т‰рлері.

1

Коллоквиум

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-199621

Даѓды туралы.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


22

Икемділік, єдет туралы.

1

Коллоквиум

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200223

Адамдар арасындаѓы µзара ќарым-ќатынас.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002. Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996


24

Т±лѓааралыќ ортаќтасу т‰рлері.

1

Коллоквиум

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

25

Ортаќтасудыњ коммуникациялыќ жаѓыныњ сипаттамасы, (адамдардыњ аќпарат алмасуы).

1

Жазба баќылау ж±мысы

Қазақ психологиясының тарихы

Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


26

Ортаќтасу барысындаѓы аќпарат алысу дењгейлері.

1

Тестілік сауалнама

Ортақтасу психологиясы (қарым-қатынас) А.Құдиярова Алматы-2002


27

Ортаќтасудыњ перцепциялыќ жаѓыныњ сипаттамасы (Ортаќтасу адамдардыњ µзара тануы мен т‰сінуі ретінде).

1

Коллоквиум

Ортақтасу психологиясы (қарым-қатынас) А.Құдиярова Алматы-2002

28

Єлеуметтік стереотип туралы т‰сінік.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Ортақтасу психологиясы

Анна Құдиярова. Алматы –2002 ж29

Отаќтасудыњ интеракциялыќ жаѓыныњ сипаттамасы.

1

Тестілік сауалнама

Ортақтасу психологиясы

Анна Құдиярова. Алматы –2002 ж30

Дау-дамайдыњ ќ±рылымы жєне дамуы.

1

Коллоквиум

Ортақтасу психологиясы

Анна Құдиярова. Алматы –2002 ж31

Топтар жєне оныњ т‰рлері.

1

Тестілік сауалнама

Ортақтасу психологиясы

Анна Құдиярова. Алматы –2002 ж32

¦жым туралы.

1

Коллоквиум

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жалпы психология АлдамұратовӘ.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


33

Психиканыњ ќ±рылымы.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология АлдамұратовӘ.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200234

Т‰йсіктер.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология АлдамұратовӘ.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200235

Т‰йсіну процесініњ негізгі ерекшеліктері.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200236

Т‰йсіктердіњ т‰рлері.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200237

Ќабылдау.

1

Коллоквиум

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

38

Ќабылдаудыњ негізгі ерекшеліктері.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996


39

Баќау жєне байќаѓыштыќ.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996


40

Уаќытты жєне кењістікті ќабылдау.

1

Коллоквиум

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200241

Ес.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200242

Естіњ т‰рлері.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200243

Ес процестері.

1

Коллоквиум

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200244

Елес жєне оныњ µзгешеліктері.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

45

Ойлау-таным процесініњ жоѓарѓы сатысы.

1

Тестілік сауалнама

Қазақ психологиясының тарихы

Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200246

Ой тєсілдері.

1

Тестілік сауалнама

Қазақ психологиясының тарихы

Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200247

Ойлдаудыњ т‰рлері мен формалары.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


48

Ќиялдыњ тарихи даму жолдары.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жалпы психология АлдамұратовӘ.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


49

Ќиялдыњ т‰рлері.

1

Коллоквиум

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


50

Ќиялдыњ жасалу жолдары.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


51

Сµйлеу.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200252

“Сµйлеу”, “Тіл”, “Ќарым-ќатынас”.

1

Коллоквиум

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

53

Сµйлеудіњ т‰рлері

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж54

Сµйлеу мєдениеті.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж


55

Зейін.

1

Коллоквиум

Жалпы психология Алдамұратов.Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж


56

Зейінніњ т‰рлері.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж


57

Зейінніњ негізгі ќасиеттері.
Коллоквиум

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж


58

Сезім мен эмоция.
Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

59

Сезімніњ т‰рлері.
Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

60

К‰рделі эмоциялар.

1

Коллоквиум

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 ж61

Ерік.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200262

Еріктік амалдарды талдау.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 ж Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200263

Ерік сапалары.

1

Коллоквиум

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 ж Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200264

Темперамент

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

65

Ж‰йке ж‰йесініњ типтері жєне темперамент.

1

Коллоквиум

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

66

Темперамент типтерініњ психологиялыќ сипаттамасы.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 ж67

Темпераментті зерттеу єдістері.

1

Коллоквиум

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 ж

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


68

Мінез.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200269

Мінез сапалары мен ќ±рылымы.

1

Коллоквиум

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


70

Типтік мінез бітістері.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

71

Мінезді тєрбиелеу жолдары.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

72

Ќабілет.

1

Коллоквиум

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 ж73

Ќабілет жєне нышан.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 ж

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


74

Ќабілет саласындаѓы дара айырмашылыќтар.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-200275

Бейімділік, талант, дарындылық

1

Коллоквиум

Жалпы психология Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


76

Жантану ғылымының даму тарихы туралы мәліметтер.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.(Бабаев) Алматы –2002 ж

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002

Жалпыпсихология.Є.Алдам±ратов.Алматы-1992.ж


77

Ежелгі Шығыстағы психологиялық пікірлер.

1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантану негіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


78

Антикалық психология.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


79

Орта ғасыр мен Қайта өркендеу дәуіріндегі психология.

1

Коллоквиум

Є.Алдам±ратов.Алматы-1992.ж

Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


80

ХV11- ғасырдағы Европалық психология.

Р. Декарттың ілімі туралы.1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-2002


81

ХV111- ғасырдағы психологияның дамуы Эмпиристік бағыт туралы.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

82

Х1Х – ғасырдағы психологияның дамуы.

1

Коллоквиум

Қазақ психологиясының тарихы

Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


83

Қазақстанда психология ғылымының қалыптасуы мен дамуы..

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантанунегіздері.Ќ.Жарыќбаев.Алматы-200284

Қазақ психологиясының тарихы.


1

Тестілік сауалнама

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-199685

Психологияның Ұлы Отан соғысынан кейінгі дамуы, қазіргі жағдайы, даму перспективалары.

1

Коллоквиум

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-199686

Психологияның дербес ғылым ретінде дамуы.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-1996.Жалпы психология АлдамұратовӘ.

Алматы ”БІЛІМ”-199687

Психологиядағы Х1Х –- ХХ ғасыр шеңберіндегі теориялық тұжырымдамалар.

1

Коллоквиум

Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев. Алматы-1996


88

Батыстық психологияның бүгінгі даму бағыты.

1

Тестілік сауалнама

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002 Қазақ психологиясының тарихы Қ.Жарықбаев. Алматы-1996

89

Марксизм философиясына негізделген кеңес психологиясының қалыптасуы.

1

Жазба баќылау ж±мысы

Жалпы психология .Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996

Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002


90

Шетелдік психологияның жаңа беталыстары мен бағыттары.

1

Коллоквиум

Жантану негіздері. Сәбет Бап-Баба.

(Бабаев) Алматы –2002 ж Жалпы психология. Алдамұратов Ә.

Алматы ”БІЛІМ”-1996 Жантану негіздері. Қ.Жарықбаев Алматы-2002
90


12. ПАЙДАЛАНАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН WEB САЙТТАР ТІЗІМІ

Негізгі:


 1. Қ.Жарықбаев. Жантану негіздері. Алматы-2002 ж.

 2. Ә.Алдамұратов. Жалпы психология. Алматы-1992 ж.

Қосымша:

 1. Ә.Алдамұратов. Қызықты психология. Алматы-1992 ж.

 2. Т.Тәжібаев. Жалпы психология. Алматы-1993 ж.

 3. Ж.Аймауытов. Психология. Алматы-1995 ж.

 4. В.В. Богословский редакциясымен. Жалпы психология. Алматы-2002

 5. С.Елеусізова. Қарым-қатынас психологиясы. Алматы-1995 ж.

 6. А.Құдиярова. Ортақтасу психологиясы. Алматы-2002 ж.

 7. Қ.Жарықбаев,О.Озғанбаев. Жантануға кіріспе. Алматы-2000 ж.

 8. Қ.Жарықбаев. Қазақ психологиясының тарихы. Алматы-1996 ж.

11. Қ.Жарықбаев, Ж.Аймауытұлының психологиялық көзқарастары.

 1. М.Мұқанов. Ақыл-ой өрісі. Алматы-1980 ж.

 2. В.Шабельников.Психика функциялық жүйе. Алматы-1998 ж.

 3. Қ.Жарықбаев. А.Абдрахманов.

Психологиялық қазақша-орысша сөздік. Алматы-1976 ж

 1. Ұлттық психология. Нәби Елікбаев Алматы 1992ж.13 . ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

Тест сұрақтары
1. Эксперименттік психологияның лаборатория элемін алғаш рет Лейпциг
қаласында В.Вундт қай жылы ашты?

А)1879


В)1889

С)1857


D)1828

Е)1869


2. Гештальт деген:

А) Құрылым, тұтастық, жүйе

В) Әдет-ғүрып, салт-дәстүр

С) Қиял, арман, елес (сағым)

D) Әдіс, тәсіл, мақсат

Е) Ойлау, білім, оқу

3. Адамның жаңаны іздеуге байланысты сезімдері:

А) Интеллектуалды сезім

В) Адамгершілік сезім

С) Қанағаттану сезімі
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет