Ќазаќстан Республикасыныњ Білім жєне ѓылым министрлігі


-таќырып. С‰тќоректілердіњ шыѓу тегі жєне экологиясы. С‰тќоректілердіњ шыѓу тегі мен эволюциясыбет5/5
Дата22.09.2017
өлшемі0.8 Mb.
#1535
1   2   3   4   5

29-таќырып. С‰тќоректілердіњ шыѓу тегі жєне экологиясы. С‰тќоректілердіњ шыѓу тегі мен эволюциясы.

Ењ алѓашќы с‰тќоректілердіњ арѓы тегі ањтектес жорѓалаушылардан бастама алѓан. Палеозой заманыныњ пермь дєуірінде ањтісті жануарлар – териодонттар тіршілік еткен. Олардыњ кµп белгілері (тістерініњ жаќ с‰йектеріндегі ±яшыќтарда орналасуы, екінші реттік с‰йекті тањдайдыњ пайда болуы, астыњѓы жаќ с‰йегіндегі тісті с‰йектіњ ‰лкен болуы жєне т.б.) с‰тќоректілерге ±ќсас. С‰тќоректілерге туыстыќ жаќын жануарлар – цинодонттар. Мезозой замандаѓы табиѓи жаѓдайлардыњ µзгеруінен б±л жануарлар бірте-бірте жойылып кеткен. С‰тќоректілердіњ эволюциясында дене температурасыныњ жоѓары болуы, жылудыњ реттелуі, зат алмасудыњ ќарќынды ж‰руі басты рµл атќарды. Бірте-бірте миыныњ кµлемініњ артуы, тірі туу ќасиеттері ќалыптасты. Мезозойдыњ соњында ертедегі с‰тќоректі ањдар екі тармаќќа бµлінді. Оныњ бір тармаѓынан тµменгі сатыдаѓы жєне ќалталы с‰тќоректілерпайда болды. Ал, екінші тармаѓынан жоѓары сатыдаѓы (±рыќжолдастылар) бµлінді. Ќалталылар ертеде Солт‰стік жєне Оњт‰стік Америкада таралып, кейіннен (кайназойдыњ бас кезењінде) Европаѓа, Азияѓа, Америкаѓа кењінен тарала бастады. Олардыњ ќањќа ќалдыќтары сол аймаќтардан табылды. ‡штік дєуірде ќалталылар Оњт‰стік Америкада кењінен таралды, µйткені сол кезењде жыртќыш жєне т±яќты с‰тќоректілер Оњт‰стік Америкада тіршілік етпеген. Кейіннен ќалталыларды басќа с‰тќоректілер басќа ќ±рлыќтардан ыѓыстырып жіберді. Ќазіргі кезде ќалталылар тек Оњт‰стік Америка мен Австралияда ѓана саќталып ќалды.

¦рыќжолдасты с‰тќоректілер мезозойдыњ бор дєуірінде пайда болып, кейіннен кењ тарала бастады. ¦рыќжолдасты с‰тќоректілер бірнеше баѓыт бойынша дамиды. ¦рыќжолдасты с‰тќоректілердіњ ертедегі ќарапайым тобына жєндікќоректілер жатады. Оныњ ќањќа ќалдыќтары бор дєуірінен жыныстарынан Монголия жерінен табылѓан. Олардан бірте-бірте с‰тќоректілердіњ басќа топтары таралды. Аѓаш басында тіршілік еткен жєндікќоректілердіњ ќолќанаттылар (жарќанаттар), ал ќ±рлыќта тіршілік еткен тобынан кемірушілер пайда болѓан. Жєндікќоректілердіњ бір тармаѓы жыртќыштарѓа бастама болды. Кейіннен жыртќыштардыњ бір тармаѓынан екінші рет суда тіршілік етуге бейімделген – ескекаяќты с‰тќоректілер пайда болѓан. Ертегі жыртќыштардыњ бір тармаѓы т±яќты с‰тќоректілердіњ пайда болуына себепші болѓан. Кейін т±яќты с‰тќоректілердіњ µзі таќт±яќтылар жєне ж±пт±яќтылар деп екі тармаќќа бµлінген. Т±яќты с‰тќоректілерден эволюция барысында дамандар, т‰тіктістілер, т±мсыќтылар, сирендер, киттектестер пайда болѓан. Ертедегі жєндікќоректі с‰тќоректілерден приматтар (маймылдар) пайда болѓан деген пікірлер бар. Приматтардыњ эволюциясында ерекше кезењ адамтектес маймылдардан адамныњ пайда болуы болып саналады. Адамныњ пайда болуында биологиялыќ факторлармен бірге єлеуметтік факторлардыњ да рµлі зор болды


30-таќырып. С‰тќоректілердіњ экологиясы жєне практикалыќ мањызы.
С‰тќоректілердіњ биологиялыќ прогреске жетуінде олардыњ єрт‰рлі экологиялыќ орта жаѓдайларында тіршілік етуі мен Жер шарында кењінен таралуы басты рµл атќарды. Ќазіргі кезде с‰тќоректілер Антарктидадан басќа барлыќ ќ±рлыќта кењінен таралѓан.

С‰тќоректілердіњ негізгі экологиялыќ топтары:

1. Ќ±рлыќта тіршілік ететін с‰тќоректілер. Б±л топќа с‰тќоректілердіњ басым т‰рлері жатады. Оларды тіршілік ететін орта жаѓдайларына байланысты негізгі екі топќа бµледі:

а) орманда тіршілік ететін с‰тќоректілер. Б±л топќа б±ѓылар, аюлар, кейбір жыртќыштар (сілеусін, б±лѓын т.б.), тиіндер, жалќау ањдар, маймылдар т.б. жатады.

є) ашыќ алањќай жерлерді мекендейтін с‰тќоректілер. Б±л топќа т±яќты с‰тќоректілердіњ басым т‰рлері, кемірушілер (ќосаяќтар, суырлар, сарш±наќтар, ќалталылар, жыртќыштар) т.б. жатады.

2. Жерастында тіршілік ететін с‰тќоректілер. Олар Жер астында ін ќазын тіршілік етеді. Б±л топќа кµртышќандар, соќыртышќандар, жертесерлер т.б. Олардыњ алдыњѓы аяќтары, к‰рек тістері жаќсы дамыѓан жєне ін ќазуѓа бейімделген.

3. Суда тіршілік ететін с‰тќоректілер. Б±л топќа жататындардыњ бір тобы жартылай суда тіршілік етсе, екінші тобыныњ тіршілігі тікелей сумен байланысты. Олардыњ бєрі де екінші рет суда тіршілік етуге бейімделген. Жартылай суда тіршілік ететіндерге – ќ±ндыз, ондатра, нутрия, ж±партышќан т.б. жатады.

Тікелей суда тіршілік ететін с‰тќоректілерге ескекаяќтылар (т‰лендер, тењіз мысыќтары), киттектестер, сирендер, дамандар т.б. жатады.4. ¦шуѓа бейімделген с‰тќоректілер. Б±л топќа ормандарда тіршілік ететін ќалталы ±шар, ж‰нќанаттылар жєне жарќанаттар жатады. Олардыњ тµсс‰йегінде ќыры болады, жарѓаќ ќанаттары б‰кіл дене бµліктеріне керіліп ±шуына м‰мкіндік береді.

С‰тќоректілердіњ т‰рлі экологиялыќ орта жаѓдайларында тіршілік ететіндері єрт‰рлі ќорекпен ќоректенеді. Кей т‰рлері тек µсімдіктекті, кей т‰рлері тек жануартекті ќоректермен ќоректенсе, енді бір тобы µсімдіктермен де, жануарламен де ќоректене береді.

С‰тќоректілердіњ кµбеюінде де µздеріне тєн ќасиеттер ќалыптасќан: а) іштей ±рыќтану; є) тірі туу; б) ±рпаѓына ќамќорлыќ; в) ±рпаѓын с‰тімен асырау т.б.

С‰тќоректердіњ тіршілік єрекеттері жыл маусымдарына сєйкес рет-ретімен ауысып отыратын бірнеше кезењнен т±рады: а) кµбеюге дайындалуы; є) ±рпаќ беруі; б) ±рпаѓын емізу кезењі; в) топ ќ±рып тіршілік етуі; г) жыныстыќ жетілуі т.б.

С‰тќоректілердіњ кейбір т‰рлері ќыстап шыѓуѓа ерекше дайындалады, кей т‰рлер ќысќа ±йќыѓа кетеді. С‰тќоректілердіњ табиѓатта жєне адам µмірінде мањызы µте зор. Олар ќоректік тізбекті реттеуге ќатысады. С‰тќоректі жануарлардыњ кейбір т‰рлерін адам ерте кездерден ќолѓа ‰йреткен. ‡й жануарларыныњ (с‰тќоректілер) µнімдері таѓам, киім, дєрі-дєрмек, тыњайтќыш т.б. ретінде пайдаланылады. Кµптеген с‰тќоректілердіњ кєсіптік мєні зор. Олардыњ терісін, ±лпанын, етін жєне т.б. µнімдерін адам к‰нделікті µмірде пайдаланады.

С‰тќоректілердіњ кейбір сирек кездесетін т‰рлері ќатањ ќорѓалады. Арнайы ќорыќтарда, ќорыќшаларда, ±лттыќ саябаќтарда, зоологиялыќ баќтарда, арнайы тєлімбаќтарда ќорѓалады. Кєсіптік мєні бар т‰рлер жерсіндірілген. Мысалы, ондатра, жанат, ќ±ндыз, зубр т.б. Ќазаќстанныњ Ќызыл кітабына (1996) с‰тќоректілердіњ 40 т‰рі тіркелген. Елімізде сирек кездесетін с‰тќоректілердіњ т‰рлері 9 мемлекеттік ќорыќтарда (Аќсу-Жабаѓылы, Алматы, Наурызым, Ќорѓалжын, Барсакелмес, Марќакµл, ‡стірт, Батыс Алтай, Алакµл) ќатањ ќорѓалады.2.3. Зертханалыќ сабаќтардыњ таќырыптары

(барлыѓы 30 саѓат)


р/с


Таќырыптар жєне баќылау с±раќтары

Саѓат саны
1 модуль. Хордалылар типі.

4

1.

Хордалыларѓа тєн белгілер, олардыњ омыртќасыздарѓа ±ќсас белгілері. Ќандауыршаныњ сыртќы жєне ішкі ќ±рылысы

2

2.

Омыртќалылар тип тармаѓыныњ жеке топтарѓа жіктелуі. Дµњгелекауыздыларѓа тєн белгілер. Миноганыњ сыртќы жєне ішкі ќ±рылысы.

2
2 модуль. Балыќтарѓа сипаттама.

8

3.

Шеміршекті балыќтар класына тєн белгілер. Акуланыњ сыртќы жєне ішкі ќ±рылысы. Акуланыњ ќањќасы жєне оныњ бµлімдері

3

4.

С‰йекті балыќтарѓа тєн белгілер. Алаб±ѓаныњ ќањќасы жєне олардыњ бµлімдері. Алаб±ѓаныњ сыртќы жєне ішкі ќ±рылысы

3

5.

С‰йекті балыќтардыњ систематикасы: класс тармаќтарына, отряд ‰стіне жєне жеке отрядтарына сипаттама

2
3 модуль. Ќ±рлыќтаѓы омыртќалыларѓа сипаттама.

18

6.

Ќосмекенділерге тєн белгілер. Кµлбаќаныњ ќањќасы жєне оныњ бµлімдері. Кµлбаќаныњ сыртќы жєне ішкі ќ±рылысы

2

7.

Бауырымен жорѓалаушыларѓа тєн белгілер. Кесірткеніњ ќањќасы жєне оныњ бµлімдері. Кесірткеніњ сыртќы жєне ішкі ќ±рылысы.

2

8.

Ќ±старѓа тєн белгілер. Ќ±с ќауырсыныныњ ќ±рылысы. Кептердіњ ќањќасы жєне оныњ бµлімдері. Ќ±стардыњ ішкі м‰шелерініњ ќ±рылысы

4

9.

Ќ±стар класыныњ жіктелуі: класс тармаќтары, жеке отрядтары мен отряд тармаќтарына сипаттама

4

10.

С‰тќоректілерге тєн белгілер. Ќоянныњ ќањќасы жєне оныњ бµлімдері. Ќоянныњ ішкі м‰шелер ж‰йесініњ ќ±рылыс ерекшеліктері

2

11.

С‰тќоректілер класыныњ жіктелуі: класс тармаќтарына, инфракластарына, жеке отрядтарына жалпы сипаттама

4
Хордалылар типі бойынша баќылау с±раќтары:

1.

Хордалы жануарларѓа тєн белгілер
2.

Хордалылардыњ жіктелуі. Омыртќалылардыњ жеке топтары
3.

Дµњгелекауыздыларѓа тєн белгілер
4.

Миногалар мен миксиндердіњ жеке м‰шелер ж‰йесініњ ќ±рылыс ерекшеліктеріБалыќтар класс ‰сті бойынша баќылау с±раќтары:

1.

Балыќтарѓа тєн белгілер. Балыќтардыњ жіктелуі
2.

Шеміршекті балыќтарѓа тєн белгілер
3.

Шеміршекті балыќтардыњ класс тармаќтары, отряд ‰сті, жеке отрядтары
4.

Шеміршекті балыќтардыњ жеке м‰шелер ж‰йесініњ ќ±рылыс ерекшеліктері
5.

С‰йекті балыќтарѓа тєн белгілер
6.

С‰йекті балыќтардыњ жіктелуі: класс тармаќтары, отряд ‰сті, жеке отрядтары, т±ќымдастары
7.

С‰йекті балыќтардыњ жеке м‰шелер ж‰йесініњ ќ±рылыс ерекшеліктері
8.

Балыќтарды ќорѓау шаралары. Ќазаќстанныњ Ќызыл кітабына тіркелген балыќтарѓа сипаттамаЌ±рлыќта тіршілік ететін омыртќалылар бойынша баќылау с±раќтары:
1.

Ќ±рлыќта тіршілік ететін омыртќалыларѓа тєн белгілер
2.

Ќосмекенділерге тєн белгілер
3.

Ќосмекенділердіњ сыртќы ќ±рылысы
4.

Ќосмекенділердіњ ішкі м‰шелер ж‰йесініњ ќ±рылыс ерекшеліктері
5.

Ќосмекенділердіњ жіктелуі: класс тармаќтары мен жеке отрядтарына сипаттама
6.

Ќосмекенділердіњ кµбеюі мен дамуы, шыѓу тегі.
7.

Ќазаќстанныњ Ќызыл кітабына тіркелген ќосмекенділердіњ т‰рлері
8.

Бауырымен жорѓалаушыларѓа тєн белгілер
9.

Жорѓалаушылардыњ сыртќы ќ±рылысы
10.

Жорѓалаушылардыњ ішкі м‰шелер ж‰йесініњ ќ±рылыс ерекшеліктері
11.

Жорѓалаушылардыњ кµбеюі мен дамуы, шыѓу тегі
12.

Жорѓалаушылардыњ жіктелуі: класс тармаќтары, отрядтары, отряд тармаќтарына сипаттама
13.

Жорѓалаушылардыњ мањызы, ќорѓау шаралары
14.

Ќазаќстанныњ Ќызыл кітабына тіркелген жорѓалаушылардыњ т‰рлері
15.

Ќ±старѓа тєн белгілер. Ќауырсынныњ ќ±рылысы мен топтары
16.

Ќ±стардыњ ішкі м‰шелер ж‰йесініњ ќ±рылыс ерекшеліктері
17.

Ќ±стардыњ ±шуѓа бейімделген белгілері
18.

Ќ±стардыњ жіктелуі: класс тармаќтары, отряд ‰сті, отрядтары, отряд тармаќтары, шыѓу тегі
19.

Ќ±стардыњ тіршілігі: ж±п ќ±ру, ±я салу, ж±мыртќа шайќауы, балапандары жєне оларѓа ќамќорлыѓы, шыѓу тегі
20.

Ќ±стардыњ миграциясы, экологиялыќ топтары
21.

Ќ±старды ќорѓау шаралары. Ќазаќстанныњ Ќызыл кітабына тіркелген ќ±стардыњ т‰рлері
22.

С‰тќоректілерге тєн белгілер
23.

С‰тќоректілердіњ сыртќы ќ±рылысыныњ ерекшеліктері
24.

С‰тќоректілердіњ ішкі м‰шелер ж‰йесініњ ќ±рылысы
25.

С‰тќоректілердіњ кµбеюі, ±рыѓыныњ дамуы
26.

С‰тќоректілердіњ жіктелуі: класс тармаќтары, инфракластары, отрядтары, отряд тармаќтары, шыѓу тегі
27.

С‰тќоректілердіњ экологиялыќ топтары, мањызы
28.

С‰тќоректілердіњ шыѓу тегі жєне эволюциясы
29.

С‰тќоректілерді ќорѓау шаралары, кєсіптік мєні
30.

Ќазаќстанныњ Ќызыл кітабына тіркелген с‰тќоректілердіњ т‰рлері. ‡й жануарлары

3. С¤ЖЖ таќырыптары (30 саѓат)


р/с

Таќырыптар

Саѓат саны

1.

Хордалылар типіне сипаттама: ќ±рылысы, тіршілік єрекеттері, таралуы, эволюциясы, жіктелуі. Басс‰йексіздер. Ќандауыршаныњ сыртќы жєне ішкі ќ±рылысы

2

2.

Ќабыќтылар тип тармаѓы: ќ±рылысы, тіршілік єрекеттері таралуы жеке кластарына шолу

2

3.

Балыќтарѓа сипаттама. Шеміршекті балыќтар ќ±рылысы, тіршілік єрекеттері, жіктелуі, жеке отрядтары.

2

4.

С‰йекті балыќтар класы: ќ±рылыс ерекшеліктері, жіктелуі, жеке класс тармаќтары, отрядтары, таралуы

3

5.

Ќосмекенділер класы: ќ±рылысы, тіршілігі, жіктелуі, класс тармаќтары, отрядтары, шыѓу тегі, таралуы

2

6.

Жорѓалаушылар класы: ќ±рылысы, тіршілік ерекшеліктері, жіктелуі, класс тармаќтары, отрядтары, таралуы, шыѓу тегі, мањызы, ќорѓау шаралары

4

7.

Ќ±стар класына сипаттама: ќ±рылысы тіршілік ерекшеліктері, жіктелуі, жеке класс тармаќтары, отрядтары, таралуы, шыѓу тегі, экологиялыќ топтары, мањызы, ќорѓау шаралары

6

8.

С‰тќоректілер класы: ќ±рылысы, тіршілігі, жіктелуі, жеке класс тармаќтары, отрядтары, таралуы, шыѓу тегі, экологиялыќ топтары, мањызы, ќорѓау шаралары

5

9.

Ќазаќстанда таралѓан омыртќалыларѓа сипаттама: жеке кластары, отрядтары, таралуы, экологиялыќ ерекшеліктері, мањызы. Ќазаќстанныњ Ќызыл кітабына тіркелген омыртќалылардыњ т‰рлері, ќорѓау шаралары (ќорыќтар, ќорыќшалар, табиѓи ±лттыќ саябаќтар)т.б.

4
Барлыѓы

304. С¤ЖЖ берілген тапсырмаларды орындау жєне тапсыру кестесі

р/с

Тапсырмалар

¦сынылѓан єдебиеттер

Баќылау т‰рі

Тапсыру мерзімі

Максимум балл

1.

Хордалылар типініњ жеке тип тармаќтары: басс‰йексіздер, ќабыќтылар.
Тест2.

Омыртќалылар тип тармаѓына сипаттама: Балыќтар: шеміршекті жєне с‰йекті балыќтардыњ ±ќсас жєне айырмашылыќ белгілері
1-аралыќ баќылау, аттестация3.

Шеміршекті жєне с‰йекті балыќтардыњ жеке класс тармаќтары, отрядтары
Ауызша с±рау4.

Омыртќалылардыњ тµртаяќтылар тобына сипаттама: ќ±рылысы, тіршілігі, шыѓу тегі, жіктелуі
Тест5.

Жорѓалаушылардыњ жіктелуі, класс тармаќтары, отрядтары, таралуы, ќорѓау шаралары
Тест 2-аралыќ баќылау6.

Ќ±стардыњ жеке экологиялыќ топтары, таралуы, жеке отрядтары. Ќазаќстанда кењінен таралѓан ќ±стардыњ т‰рлері.
Ауызша с±рау хабарлама жазу7.

С‰тќоректілер класы: жіктелуі, таралуы. ‡й жануарлары, тµрт т‰ліктіњ шыѓу тегі, мєдени орталыќтары. Ќазаќстанда кењінен таралѓан т‰рлер, ќорѓау шаралары
Тест, 3-аралыќ баќылауЄдебиеттер:
І. Негізгі єдебиеттер:
1. Адольф Т.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по зоологии позвоночных. Изд. з.е. М., 1983

2. Карташев Н.Н. и др. Практикум по зоологии позвоночных. Изд. 2-е. М., 1981

3. Константинов В.М., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. Изд. 2-е. М., 2004

4. Константинов В.М. и др. Практикум по зоологии позвоночных. Изд. 2-е. М., 2004

5. Мазунин Н.А. Курс лекции по зоологии позвоночных. А-Ата, 1975

6. Наумов С.П. Зоология позвоночных. Изд. 4-е. М., 1982

7. Наумов С.П. Омыртќалылар зоологиясы. А., 1970
ІІ. Ќосымша єдебиеттер:
1. Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Хордовые. Спб., 1997

2. Живые сокровища Казасхтана (сб.). ААта, 1979

3. Жизнь животных. М., Изд.2-е. Т.4-1983; Т.5-1985; т.6-1986; Т.7-1989

4. Ќазаќстанныњ Ќызыл кітабы 3-басылым. Т.1 Жануарлар. 1-бµлім. Омыртќалылар. А., 1996

5. Сєтімбеков Р., Сєлімова З. Хордалылар (желілілер) зоологиясы. А., 1999

6. Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология. М., 1999

7. Яхонтов А.А. Зоология для учителей. Кн. 2-я. Изд. 2-е. М., 1985

6. Баѓалау аќпараты жєне критериясы
Ќорытынды баѓалау:
а) аѓымдыќ баѓалау – 60%

б) емтихан – 40%


Ќорытынды баѓалау тµмендегі формула бойынша есептелінеді:

М±ндаѓы: ИО – ќорытынды баќылау;

Р1 – бірінші аралыќ баќылау баѓасыныњ сандыќ эквиваленті;

Р2- екінші аралыќ баќылау баѓасыныњ эквиваленті;

Е- емтихан баѓасыныњ сандыќ эквиваленті.


7. Баѓа ќою шарты

Ќорытынды баѓа осы курс бойынша Сіздер алѓан баллдарыњызѓа сєйкес тµмендегі кµрсеткіштер бойынша баѓаланады:

 ‰й тапсырмасы (максимум балл –10)

 аѓымдыќ баќылау (максимум балл – 20)

 аралыќ баќылау (максимум балл – 30)

 ќорытынды емтихан (максимум балл – 40)


Тµмендегі кестеде оќытудыњ кредиттік технологиясы жалпылама ќабылданѓан. Ќабылданѓан єріптік символдар: GPA – студенттіњ оќудаѓы жетістіктерініњ орташа баѓасын аныќтауѓа ќажетті баѓалау ж‰йесі кµрсетілген.


Єріптік ж‰йе бойынша баѓалануы

Баллдардыњ цифрлыќ эквиваленті

Баллдары

Дєст‰рлі ж‰йе бойынша баѓалануы

А

4,0

95-100

¤те жаќсы

А

-


3,67

90-94

В

+


3,33

85-89

Жаќсы

В

3,0

80-84

В

-


2,67

75-79

С

+


2,33

70-74

Ќанаѓаттанарлыќ

С

2,0

65-69

С

-


1,67

60-64

Д

+


1,33

55-59

Д

1,0

50-54

F

0

0-49

Ќанаѓаттанарсыз


Курсты оќыту барысында оќытушыныњ студентке ќоятын талаптары:

 Сабаќты жібермеу;

 сабаќќа кешікпей келу;

 сабаќ ‰стінде єњгімелеспеу;

 сабаќ ‰стінде саѓыз шайнамау;

 сабаќ ‰стінде басќа шаруалармен айналыспау;

 ‰й тапсырмаларын уаќытында орындап келу;

 оќу ‰рдісіне белсенді ќатысу жєне т.б.Мазм±ны

1. Пєн туралы мєліметтер……………………………………4

2. Пєнніњ ќысќаша сипаттамасы. Пєнніњ маќсаты мен

міндеттері,жоспары ………………………………………. 5

3. Пєнніњ мазм±ны. Курстыњ к‰нтізбелік-таќырыптыќ жоспары……………. 6

4.Лекциялыќ сабаќтардыњ негізгі мазм±ны. 1- модуль. Хордалылар типіне жалпы сипаттама……………………………………………………. 8

5. 2-модуль. Балыќтарѓа жалпы сипаттама. Шеміршекті балыќтар класы….. 12

6. 3-модуль. Ќ±рлыќта тіршілік ететін омыртќалы жануарларѓа жалпы сипат-тама……………………………………………………….. 19

6. Зертханалыќ сабаќтардыњ таќырыптары……………………………………. 44

7. С¤ЖЖ таќырыптары…………………………………………………………. 46

8. С¤ЖЖ – на берілген тапсырмаларды орындау жєне тапсыру кестесі…… 47

9. Єдебиеттер …………………………………………………. 4810.Баѓалау аќпараты мен критериясы…………………………………………. 49


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет