ҚазаҚстан Республикасының радиоҚызметтерi арасында 3 кГц-тен 400 ггц-ке дейiнгі жиiлiктер диапазонындағы жиiлiктер белдеулерiн бґлу кестесiн бекiту туралыбет21/24
Дата13.03.2018
өлшемі3.33 Mb.
#20644
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
            барлыҚ мүмкіндікті салуы керек. (ДРК-07)
      5.411 Шығарып тасталынған
      5.412 Ауыстырылымды таратылу: Әзербайжан, Қырғызстан және
            Түрікменстанда 2500-2690 МГц жолағы тіркелген және
            жылжымалы Қызметтерге, әуедегі жылжымалы Қызметті
            Қоспағанда, бірінші реттік негізде бґлінген. (ДРК-07)
      5.413 Жерсеріктік радиохабар Қызметінің жүйесін жобалағанда,
            2500 және 2690 МГц аралығындағы жолаҚта, әкімшіліктер
            2690-2700 МГц жолағындағы радиоастрономиялыҚ Қызметті
            Қорғауға Қажетті бар шараларды Қолдануы керек.
      5.414 2500-2520 МГц жолағын жылжымалы жерсеріктік Қызмет
            (ғарыш-Жер) станциясына бґлу 9.11А п. ережелеріне сай
            үйлестіру процедуралары Қолданылған жағдайда іске асады.
            (ДРК-07)
      5.414А Жапонияда және Индияда 2500-2520 МГц және 2520-2535 МГц
            жолаҚтарын Қолдану жерсеріктік жүйеге п. 5.403 сәйкес
            жылжымалы жылжымалы жерсеріктік Қызметке (ғарыш-Жер), п.
            9.ПА ережедегі шарттарды Қолданғанда ұлттыҚ шекара
            шегінде пайдаланумен шектеледі. Қ.а.т. келесі мәні п.
            9.ПА сәйкес барлыҚ шарттар және әкімшіліктер территориясы
            айналасында 1000 км радиуысы аумағында модуляцияның
            барлыҚ методтары үшін үйлестіру кезіндегі шекті деңгейі,
            ґтініш беруші жерсеріктік жылжымалы Қызмет:
            -136 дБ(Вт/(м 2 * МГц)) мұнда 0 о < Ґ < 5 о
            -136 0,55 (Ґ - 5) дБ(Вт/(м 2 * МГц)) мұнда 5 о < Ґ < 25 о
            -125 дБ(Вт/(м 2 * МГц)) мұнда 25 о Ґ < 90 о ,
            бұл жерде Ґ - горизантальды жазыҚтыҚҚа келіп түсетін
            толҚын бұрышының градустағы мәнін кґрсетеді. Бұл аумаҚтың
            сыртында 21-4 Кестенің 21 Баптағы ережелер Қолданылады.
            Бұдан басҚа, Байланыс Регламентінің 5 Қосымшасының 1
            толыҚтырылуының 5-2 Кестесінде кґрсетілген координациялыҚ
            шектік деңгейі п. 9.11А байланысты 9 және 11 баптың
            ережелерімен бірге, ґтініш беру үшін толыҚ аҚпарат
            радиобайланыс Бюросына 2007 жылдың 14 Қарашасына дейін
            келіп түскен, осы датаға дейін пайдалануға Қосылған
            жүйелерге Қолданылады. (ДРК-07)
      5.415 2500-2690 Мгц жолағын 2-ауданда, 2500-2535 Мгц және
            2655-2690 МГц жолаҚтарын 3-ауданда тіркелген жерсеріктік
            Қызметте пайдалану, 9.21 Бабы бойынша келісім алған
            жағдайда, ұлттыҚ және аймаҚтыҚ жүйелермен шектеледі. Бұл
            жағдайда ерекше ыҚылас 1-аудандағы радиохабарлыҚ
            жерсеріктік Қызметке аударылады. (ДРК-07)
      5.415А Қосымша тарату: Индия және Жапонияда п. 9.21 сәйкес
            келісім алған жағдайда 2515-2535 МГц жолағы, сондай-аҚ,
            әуедегі жылжымалы жерсеріктік (ғарыш-Жер) Қызметке ұлттыҚ
            шекарада жұмыс істеуіне болады. (ДРК-2000)
      5.416 2520-2670 МГц жолағын радиохабар жерсеріктік Қызметіне
            пайдалану ұлттыҚ және аймаҚтыҚ жүйелермен ұжымдыҚ
            Қабылдаумен шектеледі және 9.21 Бабындағы процедуралар
            бойынша келісімге тұруды талап етеді. Бұл жолаҚта п. 9.19
            Ережесі әкімшіліктердің екі жаҚты және кґпжаҚты
            келіссґздері арҚылы Қолданылмауы тиіс.
      5.417 (Шығарып тасталынған ВКР-2000)
      5.417А п. 5.418 ережесін Корея Республикасында және Жапонияда
            Қолданғанда 528 Қарардың "шешеді" бґлімінің 3 тармағы
            (Қайта Қарал. (ДРК-03) жерсеріктік радиохабар тарату
            (дыбыстыҚ) Қызметіне және Қосымша жердегі радиохабар
            тарату Қызметіне, сондай-аҚ, 2605-2630 МГц жолағында
            бірінші реттік негізде жұмыс істеуіне рұҚсат бере отырып
            жеңілдетілген.
            Мұндай Қолданыс ұлттыҚ Қамту үшін тағайындалған
            жүйелермен шектелген. Бұл ережеде келтірілген
            әкімшіліктерге, біреуі осы ереже бойынша, екіншісі п.
            5.416. ережесіне және 21 баптың 21-4 Кестесіне сәйкес
            бір уаҚытта екі Қиылысатын жиіліктер тағайындалмау керек.
            2605-2630 МГц жолағында геостационарлыҚ емес жерсеріктік
            радиохабар жүйелерінде Қолдану 539 Қарардың ережелеріне
            сәйкес жүзеге асырылуы тиіс (Қайта Қарал. ДРК-03).
            2605-2630 МГц жолағында жұмыс істейтін жерсеріктік
            радиохабар тарату Қызметі (дыбыс) геостационарлыҚ
            жүйелерінің Қандай-да бір, ғарыш станциясының Жер үстінде
            тудыратын сәулеленулерінің Қуат ағынының тығыздығы,
            барлыҚ жағдайларда және модуляция методтарында келесі
            шектік мәндерден аспауы керек:
            -130 дБ(Вт/(м2 * МГц)) мұнда 0 о < Ґ < 5 о ;
            -130 + 0,4 (о - 5) дБ(Вт/(м2 МГц)) мұнда 5 о < Ґ < 25 о ;
            -122 дБ(Вт/(м2 - МГц)) мұнда 25 о < Ґ < 90 о ,
            бұл жерде 0 - горизантальды жазыҚтыҚҚа келіп түсетін
            толҚын бұрышының градустағы мәнін кґрсетеді. Бұл шаманы
            кез келген елдің территориясында кґтеруге болады, егер ол
            елдің әкімшілігі келісім берген болса. Жерсеріктік
            радиохабартарату Қызметі (дыбыс) жүйелер жағдайында
            Корея Республикасында айрыҚша ретінде, ерекше жағдайда,
            Қ.а.т. -122 дБ(Вт/(м 2 * МГц)), с п. 9.11 сәйкес 1000 км
            радиустағы территория шамасындағы, жерсеріктік
            радиохабартарату Қызметі (дыбыс) жүйелеріне талап
            білдіруші әкімшіліктерде, түсу бұрышы 35 о -тан аспағанда
            үйлестіру үшін шекті деңгей ретінде, Қолданылады.
            (ВКР-03)
      5.417В Корея Республикасы және Жапонияда 2605-2630 МГц
            жолағының жерсеріктік радиохабар тарату (дыбыстыҚ)
            Қызметінің геостационарлыҚ емес жүйелерінің Қолдануы,
            үйлестіру туралы толыҚ аҚпарат 4 Қосымшаға сәйкес немесе
            талап білдіруі туралы аҚпарат 2003 жылдың 4 шілдесінен
            кейін түскен болса, геостационарлыҚ жерсеріктік жүйелер
            тұрғысындағы аҚпарат п. 9.12А ер еж елерімен сәйкес, жүзеге
            асырылуы тиіс, бұл туралы 4 Қосымшаға сәйкес немесе
            үйлестіру туралы толыҚ аҚпарат немесе талап білдіру
            ґтініші 2003 жылдың 4 шілдесінен кейін түсті деп
            есептеледі, бұл жағдайда п. 22.2 Қолданылмайда. п. 22.2
            Ережесі геостационарлыҚ жерсеріктік жүйелер тұрғысында
            ары Қарай Қолданылуы Қажет, үйлестіру үшін толыҚ аҚпарат
            4 Ережеге сәйкес немесе ґтініш туралы аҚпарат 2003 жылдың
            5 шілдесіне дейін алында деп есептеледі. (ДРК-03)
      5.417С 2605-2630 МГц жолағы п. 5.417А бойынша, жерсеріктік
            радиохабар тарату (дыбыстыҚ) Қызметінің геостационарлыҚ
            емес жерсеріктік жүйелерімен Қолдана алады, бұл туралы 4
            Ережеге сәйкес немесе үйлестіру туралы толыҚ аҚпарат
            немесе ереженің п. 9.12 шарты орындалған жағдайда,
            ґтініші туралы аҚпарат 2003 жылдың 4 шілдесінен кейін
            берілсе. (ДРК-03)
      5.417D 2605-2630 МГц жолағы геостационарлыҚ жерсеріктік
            жүйелерімен Қолдана алады, егер бұл туралы 4 Ережеге
            сәйкес немесе үйлестіру туралы толыҚ аҚпарат немесе
            ереженің п. 9.13 шарты орындалған жағдайда, ґтініші
            туралы аҚпарат 2003 жылдың 4 шілдесінен кейін берілсе,
            егер 5.417А сәйкес жерсеріктік радиохабар тарату
            (дыбыстыҚ) Қызметінің геостационарлыҚ емес жерсеріктік
            жүйелері тұрғысында 9.13 ережесінің шарттары орындалса,
            бұл жерда 22,2 Қолданылмайды. (ДРК-03)
      5.418 Қосымша тарату: Корея, Индия, Жапония, Пәкістан және
            Таиландта 2535-2655 МГц жолағы, сондай-аҚ, жерсеріктік
            радиохабар тарату (дыбыстыҚ) Қызметіне және Қосымша
            радиохабар тарату Қызметіне бірінші реттік негізде
            бґлінген сәйкес немесе үйлестіру жайындағы толыҚ аҚпарат
            2005 жылдың 1 маусымына дейін алынған жерсеріктік
            радиохабар тарату (дыбыстыҚ) Қызметінің геостационарлыҚ
            жерсеріктік жүйелері, ұлттыҚ Қамтуға тағайындалған
            жүйелермен шектелген.
            4 Қосымшаға сәйкес немесе үйлестіру жайындағы толыҚ
            аҚпарат 2005 жылдың 1 маусымына дейін алынған жерсеріктік
            радиохабар тарату (дыбыстыҚ) Қызметінің геостационарлыҚ
            жерсеріктік жүйелерінің 2630-2655 МГц жолағында жұмыс
            атҚаратын кейбір ғарыш станцияларымен Жер үстінде
            туғызылатын Қуат ағынының тығыздығы, барлыҚ шарттарды
            және барлыҚ модуляция методтарында келесі шектік
            шамалардан аспауы керек:
            -130 дБ(Вт/(м2 * МГц)) мұнда 0 о < Ґ < 5 о
            -130 + 0,4 (Ґ - 5) дБ(Вт/(м 2 * МГц)) мұнда 5 о < Ґ < 25 о
            -122 дБ(Вт/(м 2 * МГц)) при 25 о < Ґ < 90 о ,
            мұнда, Ґ - горизанталдыҚ жазыҚтыҚҚа келіп түсетін
            толҚынның түсу бұрышы, градустағы шамасы. Бұл шектік
            шамалар, егер әкімшіліктер келісім берсе, кез келген
            елдің территориясында ґсе алады. АйрыҚша түрде -122
            дБ(Вт/(м2 * МГц)) Қ.а.т. шамасы 9.11 сәйкес, жерсеріктік
            радиохабар тарату (дыбыстыҚ) Қызметі жүйесіне ґтініш
            беруші әкімшіліктерге, 1500 км радиустыҚ - ауданда
            үйлестіру жұмысын жүргізу үшін шектік деңгей ретінде
            Қолданылады. Бұдан басҚа, осы ережеде атап кґрсетілген
            әкімшіліктерде, 4 Қосымшаға сәйкес немесе үйлестіру
            жайындағы толыҚ аҚпарат 2005 жылдың 1 маусымына дейін
            алынған жүйелер үшін бір уаҚытта бірін-бірі жабатындай
            тағайындалған жиіліктер - біреуі осы ережеге сәйкес,
            біреуі 5.416 сәйкес, болмауы тиіс. (ДРК-07). (МOD)
      5.418А 3-Ауданның, 5.418 атап кґрсетілген кейбір елдерінде
            2630-2655 МГц жолағын 4 - Қосымшаға сәйкес немесе
            үйлестіру жайындағы толыҚ аҚпарат 2000 жылдың 2
            маусымынан кейін алынған жерсеріктік радиохабар тарату
            (дыбыстыҚ) Қызметінің геостационарлыҚ емес жерсеріктік
            жүйелерінің Қолдануы, геостационарлыҚ жерсеріктік
            жүйелеріне Қатысты 4 Қосымшаға сәйкес немесе үйлестіру
            жайындағы толыҚ аҚпарат 2000 жылдың 2 маусымынан кейін
            алынды деп есептелетін 9.12А ережесімен сәйкес, жүзеге
            асырылады. Бұл жерде 22.2 Қолданылмайды. 22.2 Ережесін
            Қолдану, 4 Қосымшаға сәйкес немесе үйлестіру жайындағы
            толыҚ аҚпарат 2000 жылдың 3 маусымына дейін алынған
            геостационарлыҚ жерсеріктік жүйелеріне Қатысты жалғасуы
            Қажет. (ДРК-03)
      5.418В 2630-2655 МГц жолағы 5.418 сәйкес, 4 Қосымшаға сәйкес
            немесе үйлестіру жайындағы толыҚ аҚпарат 2000 жылдың 2
            маусымынан кейін алынған жерсеріктік радиохабар тарату
            (дыбыстыҚ) Қызметінің геостационарлыҚ емес жерсеріктік
            жүйелерімен Қолдана алады, егер 9.12. ережесінің шарттары
            толыҚ орындалса. (ДРК-03)
      5.418С 2630-2655 МГц жолағы, 4 Қосымшаға сәйкес немесе
            үйлестіру жайындағы толыҚ аҚпарат 2000 жылдың 2
            маусымынан кейін алынған геостационарлыҚ жерсеріктік
            жүйелерімен Қолдана алады, егер 5.418 бойынша жерсеріктік
            радиохабар тарату (дыбыстыҚ) Қызметінің геостационарлыҚ
            емес жерсеріктік жүйелеріне Қатысты 9.12. ережесінің
            шарттары орындалса. Бұл жерде 22.2 Қолданылмайды.
            (ДРК-03)
      5.419 2670-2690 МГц жиілік жолағында жылжымалы жерсеріктік
            Қызмет жүйесін ґндіре отырып, әкімшіліктер, жұмыстарын
            1992 жылдың 3 наурызынан бастаған жерсеріктік жүйелерді
            Қорғау үшін, барлыҚ мүмкіншілікті шараларды Қолдануы
            Қажет. Жылжымалы жерсеріктік жүйелерін бұл жолаҚта
            үйлестіру 95.11А п. ережелеріне сәйкес жүргізілуі Қажет.
            (ДРК-07). (МOD)
      5.420 2655-2670 МГц жолағы жылжымалы жерсеріктік Қызметке,
            әуедегі жылжымалы жерсеріктік Қызметті Қоспағанда, 9.21
            Бабы бойынша келісімге жеткен күнде (Жер-ғарыш), ұлттыҚ
            шекаралар тґңірегінде пайдалануға болады. Сондай-аҚ,
            9.11А п. ережелеріне де сәйкес үйлестіруде пайдалануға
            болады. (ДРК-07)
      5.420А Шығарып тасталынған.
      5.421 Шығарып тасталынған ДРК-03.
      5.422 Қосымша таратылу: Сауд Арабиясы, Армения, Әзербайжан,
            Бахрейн, Беларусь, Босния мен Герцоговина, Бруней
            Даруссалама, ОрталыҚ Африка Республикасы, Конго,
            Кот-д'ра, Кубе, Египет, Біріккен Араб Эмираттары,
            Эритрея, Эфиопия, Габон, Гвинея, Гвинее-Бисау, Иран Ислам
            Республикасы, Ирак, Израиль, Иордания, ҚазаҚстан, Ливан,
            Малайзия, Мали, Марокко, Мавритания, Молдова, Моңғолия,
            Нигерия, Оман, Ґзбекстан, Пәкістан, Филиппин, Катар,
            Сирия, Қырғызстан, Румыния, Ресей, Сомали, Тәжікстан,
            Тунис, Түрікменстан, Украина, Йемен, Югославия, Заир және
            Замбияда 2690-2700 МГц жолағы, сондай-аҚ, тіркелген және
            жылжымалы Қызметтерге бірінші реттік негізде бґлінген.
            Мұндай пайдаланым 1985 жылдың 1 Қаңтарына дейін жұмыста
            болған Қондырғылармен шектеледі. (ДРК-07).
      5.423 2700-2900 МГц жолағында, жерде орналасҚан,
            метеорологиялыҚ маҚсаттарға арналған радарларға, әуедегі
            радионавигациялыҚ Қызмет станциялармен тең деңгейде жұмыс
            істеуге рұҚсат етілген.
      5.424 Қосымша таратылу: Канадада 2850-2900 МГц жолағы,
            сондай-аҚ, теңіздегі радионавигациялыҚ Қызметке бірінші
            реттік негізде жағалыҚ радарлармен пайдалануға арналған.
      5.424А 2850-2900 МГц жолағында радиолокациялыҚ Қызмет
            станциялары радионавигациялыҚ Қызмет станцияларына зиянды
            кедергілер тудырмауы немесе олардан Қорғаныс талап етпеуі
            Қажет (ДРК-03)
      5.425 2900-3100 МГц жолаҚта кемелік Қабылдауыш жауап бергіштері
            (SІТ) пайдалану 2930-2950 МГц ішкі жолаҚпен шектелуі
            керек.
      5.426 2900-3100 МГц жолағын әуедегі радионавигациялыҚ Қызметтің
            пайдалануы жерде орналасҚан радарлармен шектелген.
      5.427 2900-3100 МГц және 9300-9500 Мгц жолаҚтарында
            радиолокациялыҚ траспондерлердің жауабы радиолокациялыҚ
            маяктардың (раконов) жауабы ретінде Қабылданбайтындай
            болып жасалуы керек және ол, дегенмен осы Регламенттің
            4.9 т. есепке ала отырып, радионавигациялыҚ Қызметін
            теңіздегі және әуедегі радарларына кедергілер тудырмауы
            тиіс.
      5.428 Қосымша таратылу: Әзербайжан, Болгария, Куба, ҚазаҚстан,
            Моңғолия, Польша, Қырғызстан, Румыния, Түрікменстан және
            Украинада 3100-3300 МГц жолағы, сондай-аҚ,
            радионавигациялыҚ Қызметке бірінші реттік негізде
            бґлінген. (ДРК-07)
      5.429 Қосымша таратылу: Сауд Арабиясы, Бахрейн, Бангладеш,
            Брунней-Даруссалам, Қытай, Конго, Корей Республикасы,
            Біріккен Араб Эмираттары, Индия, Индонезия, Иран Ислам
            Республикасы, Ирак, Израиль, Жапония, Иордания, Кувейт,
            Ливан, Ливия, Малайзия, Оман, Пәкістан, Катар, Сирия,
            Корей ХалыҚ-ДемократиялыҚ Республикасы және Иеменде
            330-3400 МГц жолағы, сондай-аҚ, тіркелген және жылжымалы
            Қызметтеріне бірінші реттік негізде үлестірілген. Жер
            орта теңізінің жағасында орналасҚан елдер ґздерінің
            тіркелген және жылжымалы Қызметтерге бірінші реттік
            негізде бґлінген жер орта теңізін жағасында орналасҚан
            елдер ґздерін тіркелген және жылжымалы Қызметтеріне
            радиолокациялыҚ Қызметтен Қорғанысты талап етпеуі тиіс.
            (ДРК-07)
      5.430 Қосымша таратылу: Әзербайжан, Болгария, Куба, Моңғолия,
            Польша, Қырғызстан, Румыния, Түркменстан және Украинада
            3300-3400 МГц жолағы, сондай-аҚ, радионавигациялыҚ
            Қызметке бірінші реттік негізде бґлінген. (ДРК-07).
      5.430А Қызметтің басҚа категорясы: Албания, Алжир, Германия,
            Андора, Сауд Арабиясы, Австрия, Әзербайжан, Бахрейн
            Бельгия, Бенин, Босния және Герцеговинф, Ботсван,
            Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Кипр, Ватикан, Конго
            (Республикасы), Кот-д'Ивуар, Хорватия, Дания, Француз
            теңіз арғы департаменттері және 1 ауданның жалпы
            -аудандары, Египет, Испания, Эстония, Финляндия, Франция,
            Габон, Грузия, Греция, Гвинея, Венгрия, Ирландия,
            Исландия, Израиль, Италия, Иордания, Кувейт, Лесото,
            Латвия, Бұрынғы Югославия Республикасы Македония,
            Лихтенштейн, Литва, Малави, Мали, Мальта, Марокко,
            Мавритания, Молдова, Монако, Моңғолия, Черногория,
            Мозамбик, Намибия, Нигер, Норвегия, Оман, Нидерланд,
            Польша, Португалия, Катар, Сирия, Словакия, Чех
            Республикасы, Румыния, Қосылған КорольдыҚ, Сан-Марино,
            Сенегал, Сербия, Сьерра-Леон, Словения, Оңтүстік Африка
            (Республикасы), Швеция, Швейцария, Свазиленда, Того, Чад,
            Тунис, Түркия, Украина, Замбия және Зимбабвада 3400-3600
            МГц жолағы жылжымалы, әуедегі жылжымалыны Қоспағанда, п.
            9.21 сәйкес басҚа әкімшіліктерден келісім алған жағдайда
            және жылжымалы халыҚаралыҚ (ІМТ) байланысы үшін
            аныҚталған. Бұл аныҚтама, осы жолаҚ бұрын бґлінген басҚа
            Қызметтердің Қолдануына кедергі бола алмайды, және
            радиобайланыс Регламентінде басымдылыҚ кґрсете алмайды.
            Үйлестіру этапында пп. 9.17 және 9.18. ережелері
            Қолданылады. Әкімшілік бұл базалыҚ станцияны (базалыҚ
            немесе жылжымалы) іске Қосар алдында Қуат ағынының
            тығыздығы, 20 проценттен кґбірек уаҚытта кез келген
            әкімшілік шекарасы территориясында жер үстінен 3 м
            биіктікте -154,5 дБВт/(м2 * 4 кГц) аспауын Қамтамасыз
            етуі Қажет. Бұл шектік шамасы келісім берген кез келген
            әкімшілік территориясында ґсе алады. Қ.а.т. шектік
            шамасының деңгейін саҚтау үшін есептеулер және екі жаҚты
            әкімшіліктердің келісімі бойынша, барлыҚ сәйкес аҚпаратты
            тексерулер (жер үсті станциясына жауапты әкімшілік және
            жер станциясына жауапты әкімшілік), егер сұраныс болған
            жағдайда Бюроның кґмегімен, жүргізілуі Қажет.
            Келіспеушілік болған жағдайда, есептеу мен тексерулер,
            жоғарыда айтылған аҚпараттар есебінде Бюрода жүргізілуі
            тиіс. 3400-3600 МГц жолағында жылжымалы Қызмет
            станциялары, ғарыш станциялардан, 21-4 Кестесінде
            кґрсетілгеннен кґп Қорғаныс талап етпеуі Қажет. Бұл
            бґліну 2010 жылдың 17 Қарашасынан кейін ҚолданысҚа енеді.
            (ДРК-07). (АDD)
      5.431 Қосымша таратылу: Германия, Израиль, Нигерия және
            Біріккен Корольдіктерде 3400-3475 МГц жолағы, сондай-аҚ,
            әуесҚойлыҚ Қызметке екінші реттік негізде бґлінген.
            (ДРК-03)
      5.431А Қызметтің басҚа категориясы: Аргентина, Бразилия, Чили,
            Коста-Рика, Куба, Француз теңіз арғы департаменттері және
            2-аудандағы жалпы-аудандарда, ДоминикалыҚ Республика,
            Сальвадор, Гватемала, Мексика, Парагвай, Суринам, Уругвай
            және Венесуэлада 3400-3500 МГц жолағы жылжымалы,
            әуедегі жылжымалыны Қоспағанда, Қызметіне п. 9.21 сәйкес
            басҚа әкімшіліктердің келісімін алған жағдайда бірінші
            реттік негізде бґлінген. 3400-3600 МГц жолағында
            жылжымалы Қызмет станциялары, ғарыш станциялардан, 21-4
            Кестесінде кґрсетілгеннен кґп Қорғаныс талап етпеуі
            Қажет.
            Бұл бґліну 2010 жылдың 17 Қарашасынан кейін ҚолданысҚа
            енеді. (ДРК-07). (АDD)
      5.432 Қызметтің басҚа категориясы: Корей Республикасы,
            Индонезия, Жапония, және Пәкістанда 3400-3500 МГц
            жолағы, жылжымалы Қызметке, әуедегі жылжымалы Қызметті
            Қоспағанда, бірінші реттік негізде бґлінген. (5.33 п.
            Қара) (ДРК-2000)
      5.432А Корея Республикасында, Жапонияда және Пәкістанда
            3400-3500 МГц жолағы ХалыҚаралыҚ жылжымалы (ІМТ)
            байланысына аныҚталған. Бұл аныҚтама, бұл жолаҚ бґлінген
            басҚа Қызметтерге пайдалануларына бґгет жасамайды және
            радиобайланыс Регламентінде басымдылыҚ орнатпайды. Бґлу
            этапында пп. 9.17 және 9.18. ережелері Қолданылады.
            Үйлестіру этапында пп. 9.17 және 9.18. ережелері
            Қолданылады. Әкімшілік бұл базалыҚ станцияны (базалыҚ
            немесе жылжымалы) іске Қосар алдында Қуат ағынының
            тығыздығы, 20 пайыздан кґбірек уаҚытта кез келген
            әкімшілік шекарасы территориясында жер үстінен 3 м
            биіктікте -154,5 дБВт/(м2 * 4 кГц) аспауын Қамтамасыз
            етуі Қажет. Бұл шектік шамасы келісім берген кез келген
            әкімшілік территориясында ґсе алады. Қ.а.т. шектік
            шамасының деңгейін саҚтау үшін есептеулер және екі жаҚты
            әкімшіліктердің келісімі бойынша, барлыҚ сәйкес аҚпаратты
            тексерулер (жер үсті станциясына жауапты әкімшілік және
            жер станциясына жауапты әкімшілік), егер сұраныс болған
            жағдайда Бюроның кґмегімен, жүргізілуі Қажет.
            Келіспеушілік болған жағдайда, есептеу мен тексерулер,
            жоғарыда айтылған аҚпараттар есебінде Бюрода жүргізілуі
            тиіс. 3400-3600 МГц жолағында жылжымалы Қызмет
            станциялары, ғарыш станциялардан, 21-4 Кестесінде
            кґрсетілгеннен кґп Қорғаныс талап етпеуі Қажет. Бұл
            бґліну 2010 жылдың 17 Қарашасынан кейін ҚолданысҚа енеді.
            (ДРК-07)
      5.432В Қызметтің басҚа категориясы: Бангладеш, Қытай, 3
            -аудандағы Француз теңіз арғы жалпы-аудандары, Индия,

Каталог: images -> stories -> npa
npa -> «Кеме жүргізушілерін шағын көлемді кемені басқару құқығына аттестаттау қағидасын бекіту туралы»
npa -> Ішкі су көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидасын бекіту туралы
npa -> Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру жјне байланыс Агенттігініѕ тґраєасыныѕ 005 жылдыѕ тамызындаєы №264 бўйрыєы
npa -> Механикалық көлік қүралдарын және олардың тіркемелерін
npa -> Темір жол көлігін техникалық пайдалану қағидасын бекіту туралы
npa -> Ўялы байланыс ќызметтерін кґрсету ережесін бекіту туралы
npa -> Автомобиль жолдары туралы
npa -> Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрінің


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет