Қазақстан Республикасының


ҚР АІЖК-де жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі қайта қараудың қандай негіздері қарастырылған?бет10/10
Дата19.09.2017
өлшемі1.6 Mb.
#1380
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. ҚР АІЖК-де жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі қайта қараудың қандай негіздері қарастырылған?

а) сол шешімді, үйғарымды немесе қаулыны шығаруға негіз болған сот шешімінің, үкімінің немесе қаулысының не езге де орган қаулысының күшін


жою;

b) занды күшіне енген сот үкімімен анықталған, заңсыз немесе негізсіз шешім шығаруға әкеліп соқтырған, куәнің керінеу ; жалған жауаптары,


сарапшының көрінеу жалған қорытындысы, көрінеу дұрыс емес аударма, қужаттардьің не заттай дәлелдемелердің жалғандығы;

c) занды күшіне енген сот үкгмімен аныкталған, тараптардьің, сот қатысушы басқа тұлғалардьің, не олардың өкілдерінің қылмыстық әрекеттері немесе


судьялардың сол істі қарау кезінде жасаған қылмыстық әрекеттері;

d) арыз берушіге белгілі болмаған және белгілі бола алмаған іс үшін елеулі мән-жайлар;

e) барлық аталғандар.

4. Кім жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі қайта қарау туралы арызды беруге қуқылы?

а) сот шешімімен қүқықтары бүзылған түлғалар;

б) жауапкер, оның өкілі;

в) үшінші жақтар және бірге қатысушылар;

г) талапкер;

д) іске қатысқан тулғалар, сондай-ақ прокурор.5. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі қайта қарау туралы арыз қандай мерзім ішінде берілуі мүмкін?

а) арыз шешім занды күшіне енгенге дейін берілуі мүмкін;

b) мерзім тараптар үшін белгіленген;

c) арызды беруге арналған мерзім заңмен қарастырылмаған;

d) арыз үш жыл ішінде берілуі мүмкін;

e) мүндай арьізды іске қатысушы тулғалар, қайта қарау үшін негіз болатын мән-жайлар анықталған күннен бастап үш ай ішінде бере алады.6. Сот шешімдерін, үйғарымдары мен қаулыларын жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарайтын соттарды атаңыз:

а) аталған соттар.

b) бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгерткен немесе оның күшін жойып жаңа шешім шығарған апелляциялық сатының үйғарымдарын, шешімдерін
жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта шығарған сот жүргізеді;

c) кассациялық сатының үйғарымдары мен шешімдерін жаңадзн ашылған мен-жайлар бойынша қайта қарауды, шешімді өзгергкен немесе жаңа


шешім шығарған сот жүргізеді;

d) қадағапау сзтысындзғы соттың қзулыларын жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарауды, шешімді езгерткен немесе жаңа шешім


шығарған сот жүргізеді;

e ) бірінші сатыдағы соттың заңды күшіне енген шешімін жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша осы шешімді шығарған сот қайта қарайды;7. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша шешімдерді, үйғарымдарды немесе қаулыларды қайта қарау туралы арызды қанағаттандыру туралы
үйғарымды шағымдауға жол беріле ме?

а) оның сот төрағасы күшін жоюы мүмкін.

b) оны тек қана жауапкер шағымдауы мүмкін;

c) бүл үйғарым шағымдалуға, наразылық келтірілуге жатпайды;

d) оған прокурор наразылық келтіруі мүмкін;

e) иә;


8. Заң кімдерді шетелдік түлғаларға жатқызған?

а) барлық аталғандарды.

b) азаматтығы жоқ тұлғаларды;

c) шетелдік уйымдарды;

d) хапықаралық уйымдарды;

e) шетелдік азаматтарды;9. Шетелдік тулғалардың іс жүргізу қуқықтары мен міндеттерік атаңыздар:

а) олар өздерінің бузылған және даулы қүқықтарын, бостандықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау үшін Қазақстан Республикасының соттарына жүгінуге қүқылы, сондай-ақ Қазақстан Респуб­ликасының азаматтарыме.ч және үйымдарымен бірдей іс жүргізу қүқықтарын паидаланады және іс жүргізу міндеттерін орындайдьі;

b) оларға мүндай қүқықтар берілмеген;

c) шетелдік түяғалар үшін заңмен кейбір шектеулер белгіленген;

d) шетелдік түлғалардың қуқықтары олардың жеке заңдары бойынша анықталады, яғни олар қай мёмлекеттің аззматы болып табьілады, сол мемлекеттің
қүқықтарымен анықталады;

eд) Қазақстан Республикасы азаматтары мен ұйымдарының іс жүргізу қүқықтарына арнайы шектеулер қоятын мемлекеттердің шетелдік түлғаларына қатысты Қазақстан Республикасы қарымта шектеулер белгілеуі мүмкін.10. Шетелдік үйымның іс жүргізу қүқық қабілеттілігі қалай анықталады?

а) ол шет мемлекеттің заңдары бойынша анық­талады;

b) шетелдік үйым қай мемлекеттің заңы бойынша құрылды, ол сол мемлекеттің заңы бойынша анықталады;

c) егер мұндай заң болмаса, онда ұйымның іс жүргізу құқық қабілеттілігі жоқ деп танылады;

d) ол Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңына сәйкес қүқыққа қабілетті деп танылуы мүмкін;

e) шетелдік ұйым оның қай аумақта құрылғанына қарамастан іс жүргізу құқық қабілеттілігін иеленеді.11. Халықаралық үйымның іс жүргізу құқық қабілеттілігі қалай анықталады?

а) немеее Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының келісімімен анықталады

b) ол неге сәйкес құрылды, соған сәйкес анық­талады;

c) оны құру туралы қүрылтай құжаттарымен анықталады;

d) ол халықаралық шарт негізінде анықтапады;;

e) барльіқ аталғандармен.12. Қазақстан Республикасының соттары шетелдік түлғалардың атысуы істі қарау құқына ие?

а) иә;


b) жоқ;

c) жауапкер ұйым орналасқан болса нөмесе азаматтың түрғылықты жері болса:

d) жауапкердің тұрып жатқан жерне қарауға қүқылы;

e) егер шетелдік үйым немесе азамат іс бойымш талапкер болып табылса, құқылы.13. Қазақстан Республикасының соттары шетел­дік түлғалардың қатысуымен әкелікті анықтау ту­ралы арызды қарауға қүқылы ма?

а) жоқ;


b) иә;

c) жауапкер қай мемлекеттің азаматы болса, сол мемлекеттің соты істі қарауға қүқылы;

d) талапкер өзінің таңдауы бойынша сотқа жугінуге құқылы;

e) Қазақстан Республикасының соттары бүл істі қарауға құқылы, егер талапкердің Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері бар болса.14. Қазақстан Республикасы соттарының айрықша құзыретіне қандай істер жатқызылған?

а) Қазақстан Республикасында орналасқан жылжымайтын мүлік құқығына байланысты істер;

b) тасымалдау шарттарынан туындайтын, тасмалдаушыларға қойылған талаптар жөніндегі істер;

c) егер ерлі-зайыптылардың екеуінің де Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері болса, қазақстандық азаматтардың шетелдік азаматтармен немесе


азаматтығы жоқ тұлғалармен некесін бұзу туралы істер;

d) ҚР АІЖК-нің 25-29 тарауларында көрсетілген істер;

e) барлық аталғандар.

15. Шетелдік соттзрдьщ сот тапсьірмалары орындала ма?

а) шетелдік соттардың барлық тапсырмалары Қазақстан Республикасы соттарымен сөзсіз орындалуға жатады.

b) жоқ;

c) Қазақстан Республикасының соттары өздеріне Қазақстан Республикасының заңыңда немесе халықаралық шарттарыңда керсетілген тәртіппен берілген


жекелеген іс жүргізу іс-әрекеттерін жүргізу (хабарламалар мен басқа да құжаттарды тапсыру, тарагггардан, куәлардан түсініктемелер алу, сараптама жүргізу жене
т.б.) туралы шетелдік соттардың тапсырмаларын орындайдьі;

d) соттың құзыретіне кірмейтін шетелдік соттардың тапсырмалары рындалады;

e) иә;

ХV АПТА

Сот актілерінің және өзге органдар актілерінің орындалуы.
1. Атқарушыльщ іс жүргізу азаматгық сот ісін жүргізудвд міндетті сатысы болып табыла ма?

а) атқарушылық іс жүргізу азаматтық іс жүргізудің ақырғы сатысы болып табылады, оңда бүзылған субъективтік қүқьіқты нақты қорғау (қалпьша келтіру)


жүзеге асырылады. Іс жүргізу заңнамаларымен анықталған ережелер бойынша беру туралы талаптар жөнінде шығарылытын шешімдер мәжбүрлі түрде орындалуға жатады, соңдықтан іс жүргізудің бүл сатысы міңдетті болып табылады.

b) тек заңды күшіне енген шешімдер ғана орындалады;

c) сот актілерін және әзгеде актілерді орындау құқық қолдану цикддарының бірі болып табылады:

d) атқарушылық іс жүргізу - бұл бүзылған немесе даулы субъективтік материшщы күкьікгарды немесе занмен корғалатын мүдделерді нақты қорғау, қамтамасыз етуді өзінің мақсаты етіп қоятын,юриспруденциялық органдардьщ актілерін мәжбүрлі түрде жүзеге асырудың заңмен белгіленген тәртібі;

e) атқарушьшық іс жүргізу іс жүргізудің дара, дербес сатысы болып табылады;

2. Атқарушылық іс жүргізудің қатысушыларын атаңыз:

а) барлық аталғандар.

b) сот орындаушысы - бүл мемлекеттік қызметте түратын жөне соттар мен өзге де органдардың қаульшарьш орындау бойынша заңмен оған жүктеген міндеттерді орындаушы лауазымды тұлға;

c) атқарушылық іс жүргізудегі (судья);

d) атқарушьшық іс жүргізудің басқа да қатысушылары - бүл ар сот приставы, аудармашылар, куәгерлер, мамандар;

e) атқарушылық іс жүргізудегі тараптар басқаша атауға ие - өндіріп алушы жөне борышкер;3. Сот орындаушысына қандай талапгар қойылады?

а) Қазақстан Республикасыньщ азаматы болып табылатын, тағайыңдалған түлға сот орындаушысы болуы мүмкін;

b) жиырма жасқа толған, соттылығы жоқ түлға;

c) жоғарғы немесе орта арнаулы заң білімі бар;

d) екі жылдан кем емес жүмыс стажы бар түлға;

e) барлық аталғандар.4.Атқару қүжаттарының тізімін беріңіздер, Атқару құжаттары болып табылады:

а) сот қаулыларының негізівде берілетін орыңдау парақтары, сондай-ақ халықаралық және шетелдік соттардьщ және қазыдардың шешімдері негізінде


бершетін орыңдау парақтары;

b) сот билігі;

c) мерзімінде төленбеген, төлеушімен акцепттелген төлем тапсырмалары;

d) әкімшілік құкьіқбүзушылъіқтар туралы істерді қарауға қүзыретті органдармен (лауазымды түлғалармен) шығарылған қаулылар, сондай-ақ заңнамалармен қарасты рышан жағдайларда баска да органдардың қаулылары;

e) барлық аталғандар.

5.Қандай мерзім шгіңде атқару қүжаттары орьгадатылуга үсынылуы мүмкін? Атқару қүжаттары келесідей мерзімдер ішінде мәжбүрлі орьшдатылуга үсынылуы мүмкін:

а) барлық аталған мерзімдерде.

b) басқа соттардың шешімдері негізінде бершетін орындау парақтары - алты ай ішінде;

c) еңбек даулары бойынша сотпен берілетін куәліктер - уш ай ішінде;

d) әкімшілік қүқьщбүзуцшлыктар туралы істерді қа­рауға құқылы органдардың (лауазымды түлғалардың) қаулылары - үш ай ішінде;

e) жалпы юрисдикциядағыі соттардьщ шешімдері негізінде берілетін бүйрықтар мен орыңцау парақтары -үш жыл ішінде;Каталог: cdo -> OBSOJ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет