Қазақстан Республикасының


Апелляциялық сатыдағы сотта азаматтық іс кандайбет7/10
Дата19.09.2017
өлшемі1.6 Mb.
#1380
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

10. Апелляциялық сатыдағы сотта азаматтық іс кандай мерзім ішінде қаралуы керек?

a) бірай ішінде;

b) 15 күн ішінде;

c) 10 күн ішінде;


d) 1 ай ішінде;

e) іс қарауға . тагайьщдалганнан кейін ол жиырма күн мерзімде каратады.11. Кдндай мерзімде карсы талап крйылуы мүмкін?

a) үш күн ішінде;

b) соттың шакыру кдғазын алған күні;

c) жауапкер талап- арыздьщ көшірмесін алған кезде;

d) іеті карау кезінде;

e) бірінші сатьщағы сот шешім шығарғанға дейін.12. Ңотариадды ерекеттерге немесе оларды жасаудан бас
тартуға шағым кандай мерзімде бершеді?

a) 15 күн ішінде;

b) бір ай ішінде;

c) шағым беру мерзіммен шектелмеген;

d) 10 күн ішінде;

e) нотариалды әрекеттер жасау туралы немесе оны


жасаудан бас тарту туралы арызданушыға белгілі болтан
күннен бастаи 10 күн мерзімде.

13. Әкімшілік тәртіпке айын салу туралы қаулша

шағым кандай мерзімде бёрілуі мүмкін?

а) әкімшілік ендіріп ал у туралы қаулыны азаматқа тапсырған немесе лсариялаған күннен басгап 10" күн ішінде; .

b) айып салу туралы түлғаға белгілі болғаннан бастап;

c) бір ай ішінде.

d) қаулы шығарылған күннен басгап 15 күн шіінде;

e) айыпты ендіріп алу жүргізілгеннен бастап;14. Сотка жеке үйғарым бойьшша қолданылған шаралар туралы кдвдай мерзімде хабарлауы тиіс?

а) 20 күн ішінде;

b) 10 күн ішінде;

c) 1.5 кун ішінде:


d). үш күн ішінде;
e) бір ай ішінде.

15 . Сот шығыстарын төлеу міндеті кімге жұктелген?

а) талапкерге;

b) жауапкерге;

c) іске катысушьі түлғаларға:

d) сот шығыстарын мемлекет өзі өтейді, сот әділдгі
акысыз жүзеге асырылады;

e) тараптарға, дербес талап мәлімдейтін үшішш жак


тарға. ерекіпе сипатташ іс жүргізудегі істер бойыніи
арызданушыларға.

16. Мемлекеттік бажға түсінік берініздер:

а) мемлекеттік баж- мемлекет белгілеген заңды тр


ғалардан алынатьш акщалай алым, олардың муддесіщ
арнайы уәкілетгі органдар эрекеттер жасайды және заш
маңызы бар күжаттар береді;

b) мемлекеттік баж- заңмен бекітілген міндетгі жәи


республиканың барлық аумағында күші бар, заңи ма-
кызы бар эрекеттер жасағаны үшін немесе кркатш
бергені үшін, соиымен катар соттъщ азаматгық істері
карауы, шешуі және кайта қарауы бойышпа жасағаі
әрекеттері үшін, соттың кұжаттардың көшірмесін бер
гендігі үшін мемлекеттің кірісіне альшатын төлем;

c) мемлекеттік баж- мемлекеттік мекеменің көрсететз]


кызметі үшгя немесе белгілі бір эрекеттер жасағаша
үшін, мысалы, некені тіркегендігі, нотариадды өрекеттеш
және т.б. үшін төленетін ақы;

d) мемлекеттік бале бүл мемлекеттік мекемелермен


сонымен катар сошен жасалған эрекеттер үшін теле-]
нетін төлем;

e) сотка берілетін арыздардан, сондай-ақ іске кдтысушья


тұлғалардьщ өтініші бойьшша іске кажетгі кағаздар ме*
Тчүжатардьщ көшірмесін, сот шешімдері мен үйғарымдз-
рьшьщ көшірмесін бергендігі үшін альшатын төлем.

17. Сот шығыстары тараптардың арасында калай бөлінеді?

а) сот шығыстары талалкер мен жауапкердің арасыңда


бөлінеді;

b) олар іс бойынша шешім шығару кезінде бірінші


сатыдағьг сотен ғана бөлінеді;

c) олар тараптармен, олардьщ келісімі бойынша бөлі-


нуі мүмкін;

d) найдасына шеінім шыгарьшған тарапка, баска


тараптан, оньщ сот шығындарын төлеуден боса-
тылғанына қарамастан, баска тараптан іс бойынша жүм-
салған барлық шығындарды сот альш береді. Егер талап
кою ішінара қанағаттандырьшса, онда шығьшдар талап-
керге койъшған талаптардьщ сот қанағаттаңцырғдн мөл-
шеріне бара-бар, ал жауапкерге талаіжерге бас тартылған
талаптьщ бөлігіне бара-бар беріледі;

e) сот шығыстарын сотпен қорғану үшін сотка жүгін-


ген талапкер алып жүреді.

18. Адвокаттың көмек көрсетуімен байланысты шығыстарды кім алып жүреді?

а) бұл шығыстарды сот алып жүреді тарап;

b) адвокат заң көмегін ақысыз көрсету тиіс;

c) істі жүргізу үшін адвокатты шақырған

d) мамандандырылған заң көмегін көрсету үшін адвокатты кімнің шақырғанына қарамастан істі ұтылған тарап алып жүреді;

e ) бұл мәселе тараптардың келісімімен шешіледі;19. Қандай жағдайда мемлекеттік баж қайтарылады?

а) төленген мемлекеттік баж күші бар заңдарда талап етілгенмөлшерге қарағанда үлкен мөлшерде енгізілгенде;

b) арызды қабылдауды бас тартқан жағдайда;

c) талапкерге талап-арыз қайтарылған кезде;

d) істің сотқа ведомствалық бағыныссыздығы негізінде іс бойынша іс жүргізуді қысқартөан жағдайда;

e ) барлық аталғандар;VІ АПТА

Мәжбүрлеу шаралары. Азаматтық істердің ведомствалық бағыныстылығы
1.Сот мәжбурлеу шаралары ретінде қандай шаралар қолданады.

  1. Ескерту.

  2. Еріксіз келтіру және сот залынан шығару.

  3. Сот залынан шығару.

  4. Еріксіз келтіру.

  5. Жауаптылыққа тарту.

2. Еріксіз келтіруді сот ұйғарымы бойынша кімдер жузеге асырады.

  1. Сот приставы немесе ішкі істер органдары.

  2. Ковбой.

  3. Прокурор.

  4. Сот орындаушы.

  5. Судья.

3.Сот отырысына келген куәларга судья оларға қандай шара қолданылуы тиіс.

  1. Сот отырысы залынан шығарылады.

  2. Жауабы жоқ.

  3. Сот отырысына қатысуға рұқсат береді.

  4. Прокурорға жібереді.

  5. Тындаушы ретінде қатысуға рұқсат береді.

4. Егер сот қолданулыға тиісті заң немесе өзге де нормативтік құқықтық акт адам мен азаматтың Конституцияда баянды етілген құқықтары мен бостандықтарына қысым жасайды деп тапса, соттың іс әрекеттері.

  1. Істі тоқтата тұрып, Конституциялық Кеңеске ұсыныс жасауға міндетті.

  2. Істі тоқтатпай Парламентке жүгіну.

  3. Істі тоқтатпай Конституциялық Кеңеске жүгіну.

  4. Істі тоқтата тұрып, Парламентке ұсыныс жасауға міндетті.

  5. Істі тоқтата тұрып, Президентке ұсыныс жасауға міндетті.

 1. Сот нотариустың іс-әрекеттеріне берілген шағымды қарауға құқылы ма?

а) жоқ

b) ия


c) шағым прокурорға берілуі мүмкін

d) нотариустың іс-әрекетіне берілген шағым сотта қаралуға жатады, бұл ерекше сипаттаға іс жүргізудің ісіe) шағым Әділеи министрлігіне беріледі.


VІІ АПТА

Азаматтық істердің соттылығы. Дәлелдемелер мен дәлелдеу
1. Егер талап қою бағасы арыз берілген кезде занда бес мың айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда қай сот істі жүргізі алады.

  1. Әскері соттар.

  2. Облыстық соттар және оған теңестірілген соттар.

  3. Аудандық(қалалық) соттар және оған теңестірілген соттар.

  4. Жоғарғы соттар.

  5. Астана қалалық соты.

2.Қай сот дипломатиялық өкілдіктері немесе консульдық мекемелері лауазымды адамдарының заңсыз әрекеттеріне Қ.Р-нан тыс жерлерде тұрақты тұратын адамдардың талап кою істері бойынша қарайды.

  1. Аудандық(қалалық) соттар және оған теңестірілген соттар.

  2. Облыстық соттар және оған теңестірілген соттар.

  3. Жоғарғы соттар.

  4. Астана қаласының соты.

  5. Әскері соттар.

3.Азаматты әрекетке қабілетсіз деп тану туралы азаматтық істерді қай сот қарайды.

  1. Аудандық(қалалық) соттар және оған теңестірілген соттар.

  2. Облыстық соттар және оған теңестірілген соттар.

  3. Әскері соттар.

  4. Астана қаласының соты.

  5. Жоғарғы соттар.

4.Егер аудандық немесе оған теңестірілген сотта істі жеке – дара қараушы судья қарсылық білдірсе, яғни өздігінен бас тартқан жағдайда бұл істі кім қарайды:

  1. Басқа аудандық судья.

  2. Облыстық судья.

  3. Сол сотта басқа судья.

  4. Жоғарғы судья.

  5. Жоғарғы тұрған судья.

5.Қ.Р Жоғарғы соттында жатпайтын азаматтық істер.

  1. Қ.Р Үкіметінің нормативтік құқықтық актілеріне.

  2. Дипломатиялық өкілдердің заңсыз әрекеттеріне.

  3. Республикалық референдум.

  4. Қ.Р Президентінің және Қ.Р Парламенті депутаттарын сайлауды дайындау мен өткізу жөніндегі Қ.Р орталық сайлау комиссиясының шешімдері мен әрекеттеріне.

  5. Жауабы жоқ.

6. Қ.Р Президентінің және Қ.Р Парламенті депутаттарын сайлауды дайындау мен өткізу жөніндегі Қ.Р орталық сайлау комиссиясының шешімдері мен әрекеттеріне қай сот қарайды.

  1. Облыстық сот.

  2. Жоғарғы сот.

  3. Астана қалалық соты.

  4. Аудандық сот.

7.Кімнін келісімінсіз ол ушін занда белгіленген соттылыгын озгертуге болмайды.

  1. Прокурордын.

  2. Судьянын.

  3. Өзінін.

  4. Адвокаттын.

  5. Камкоршынын.

8.Егер сот қолданулыға тиісті заң немесе өзге де нормативтік құқықтық акт адам мен азаматтың Конституцияда баянды етілген құқықтары мен бостандықтарына қысым жасайды деп тапса, соттың іс әрекеттері.

  1. Істі тоқтатпай Конституциялық Кеңеске жүгіну.

  2. Істі тоқтата тұрып, Парламентке ұсыныс жасауға міндетті.

  3. Істі тоқтата тұрып, Конституциялық Кеңеске ұсыныс жасауға міндетті.

  4. Істі тоқтата тұрып, Президентке ұсыныс жасауға міндетті.

  5. Істі тоқтатпай Парламентке жүгіну.

9.Егер сот өз қарауына жатпайтын істі жүргізіп және өз өкілеттілігін асыра пайдаланған үшін қандай жауаптылыққа тартылады.

  1. Әкімшілік жауаптылыққа.

  2. Сот шешімдері заңсыз болады және олардың күші жойылыға тиіс.

  3. Қылмыстық жауаптылыққа.

  4. Сот шешімдері заңды болады бірақ олардың күші жойылыға тиіс.

Ешқандай жауаптылыққа тартылмайды.

10.Дәлелдеу тәртібі дәлелдеу әрекетінің неші бағытынан турады:

  1. Дәлелдемені табу.

  2. Дәлелдемелерді табу, жинау және беру.

  3. Дәлелдеу, жинау және үсынудан.

  4. Дәлелдеуді үсыну.

  5. Дәлелдеуді жинау.

11. Соттық дәлелдемені нені айтамыз:

  1. Сотта істің жан-жақты және толық зерттеліп, заңды және әділ шешім шығару үшін қолданылатын мағлуматтар мен дәлелдеу құралдар.

  2. Сотта істің жан-жақты және толық зерттеліп, заңды шешім шығару үшін қолданылатын құжаттар мен дәлелдеу құралдар.

  3. Ішкі істер органда істі жан-жақты және толық зерттеліп, әділ шешім шығару үшін қолданылатын мағлуматтар мен дәлелдеу құралдар.

  4. Сарапшы істі жан-жақты зерттеп, әділ шешім шығару үшін қолданылатын мағлуматтар мен дәлелдеу құралдар.

  5. Сарапшы істі жан-жақты зерттеп, занды және әділ шешім шығару үшін қолданылатын құжаттар мен дәлелдеу құралдар.

12.Сот шешімдері сот отырысында қандай дәлелдемелер бойынша негізделеді.

  1. Судяның қорытындысы бойынша.

  2. Прокурордын шешімі бойынша.

  3. Талапкердің арызы бойынша.

  4. Зерттелген дәлелдер бойынша.

  5. Жауапкердің жауабы бойынша.

13.Дәлелдеме рас деп есептелуі, бұл.

  1. Тексеру кезінде шындыққа сәйкес келмендігі.

  2. Тексеру нәтіжесінде дәлелдеменің шындыққа сәйкес келетіні анықталса.

  3. Сот шешімі бойынша.

  4. Күәлардын мәлімдемелері бойынша.

  5. Жауабы жоқ.

14. Іс үшін маңызы бар мән-жайлар туралы мәліметтерді қамтитын актілер, құжаттар және іскерлік хаттар қандай құжат болып табылады.

  1. Алиби.

  2. Ауызша дәлелдеме.

  3. Жазбаша дәлелдеме.

  4. Сарапшынын қорытындысы.

  5. Соттын шешімі.

15. Судья істер бар дәлелдемелерді қалай бағалайды.

  1. Өзінің ішкі сезім бойынша.

  2. Өзінің білімділігі бойынша.

  3. Өзінің лауазымдығына.

  4. Жауабы жоқ.

  5. Өзінің ар-ұятын басшылыққа алып.

16. 14 жас пен 16 жас аралығындағы күәдан жауап алу кезінде кім қатысуы шарт.

  1. Анасы.

  2. Әкесі.

  3. Педагог

  4. Ағасы.

  5. Інісі.

17. Қай күәға судья жалған жауап берген ушін қылмыстық жауапкершіліке жөнінде ескертілмейді.

  1. Сарапшыққа.

  2. Прокурорға.

  3. Аудармаушыға.

  4. 16 жасқа толмағанға.

  5. әрекет қабілеті шектеулі тұлғаға.

18.Соттық дәлелдемені нені айтамыз:

  1. Сотта істің жан-жақты және толық зерттеліп, заңды және әділ шешім шығару үшін қолданылатын мағлуматтар мен дәлелдеу құралдар.

  2. Сотта істің жан-жақты және толық зерттеліп, заңды шешім шығару үшін қолданылатын құжаттар мен дәлелдеу құралдар.

  3. Ішкі істер органда істі жан-жақты және толық зерттеліп, әділ шешім шығару үшін қолданылатын мағлуматтар мен дәлелдеу құралдар.

  4. Сарапшы істі жан-жақты зерттеп, әділ шешім шығару үшін қолданылатын мағлуматтар мен дәлелдеу құралдар.

  5. Сарапшы істі жан-жақты зерттеп, занды және әділ шешім шығару үшін қолданылатын құжаттар мен дәлелдеу құралдар.

19.Қай кезде күәліктер жауап беруден босатылады.

  1. Өзіне, жұбайына(зайыбына) және түыстарына қарсы күәлік беру міндетті.

  2. Өзіне, жұбайына(зайыбына) және түыстарына қарсы күәлік беру кезінде.

  3. Діні қызметшілер тәубаға келмегендерге.

  4. Өздеріне сенім білдірмеген адамдарға.

e) Тек жұбайына мен балаларына.

20.Сот отырысының залына, егер іске қатыспайтын адамдар болса немесе куә болмаса, қай жастан бастап кіргізілмейді.

  1. 14 жасға толмаған азаматтарды жіберілмейді.

  2. 15 жасға толмаған азаматтарды жіберілмейді.

  3. 16 жасға толмаған азаматтарды жіберілмейді.

  4. 18 жасға толмаған азаматтарды жіберілмейді.

  5. Жасына қарамай барлықты жіберіледі.

21.Судья сот залына кірген кезде, залдадағы қатысушылардың

іс - әрекеті.

  1. Тек жауапкер орнынан тұрмайды.

  2. Барлық қатысушылар сәлем береді.

  3. Барлық қатысушылар орнынан турады.

  4. Тыныштық сақталады.

е)Тек прокурор орнынан тұрмайды

VІІІ АПТА

Талап. Сотта азаматық істі қозғау

1.Талап деп, нені айтамыз:

  1. Талапкердін арыз бергенін айтамыз.

  2. Жауапкердін сотқа берген арызын айтамыз.

  3. Талапкердін сотқа берген талабан айтамыз.

  4. Күәнің сотқа берген арызын айтамыз.

  5. Прокурордың сотқа берген арызын айтамыз.

2.Талап кімнің тұрғылықты жері бойынша қойылады.

  1. Талапкердің.

  2. Жауапкердің.

  3. Тұрғылықты жері бойынша.

  4. Құқық бұзылған жері бойынша.

  5. Судьяның тұрғылықты жері бойынша.

3.Судья талап арызды кабылдаган кезде кандай уйгарым шыгарады.

  1. Судья талап арызды кабылдап шешім шыгарады.

  2. кылмыстык іс козгау тупалы.

  3. Азаматтык іс козгау туралы уйгарым.

  4. Судья талап арызды кабылдамайды.

  5. Судья шешім шыгарады.

4. Занды тулгага талап калай койылады.

  1. Жауабы жок.

  2. Занды тулга органнын орналаскан жері бойынша.

  3. Занды тулганын мулкі орналаскан жері бойынша.

  4. Занды тулга жауаптылыкка тартылмайды.

  5. Занды тулганын филиалы орналаскан жері бойынша.

5. Әкелікгі анықгау туралы талап талаптардың қай түріне жатады?

а) беру туралы;

b) кайта қалпьша келтіру;

c) мойындау туралы (жағымды);

d) карсы;

e) ар-ожданьш және кадір- касиетін қорғау туралы.6. Бүрышы жүмысына қайта орналастыру және лажсыз жүмыссыз журген уакыты үшін ақы төлетгіру туралы талап талаптардың кай түріне жатады?

а) мойьшдау туралы (сот жүмыстан шығарудың заңсыз екендігін анықгайды);

b) регресстік талап (бұл жерде мәселе жүмыска кайта орналастыру туралы жүреді);

c) кайта калпына келтіру туралы талап:

d) әділеттілікті калпына келтіру жөне еңбек заңдарын бұзуды жою туралы;

e) бұл талапта екі талап бар: бүрынғы жұмысьша қайта орналастыру және лажсыз жұмыссыз жүрген үшін акы төлетгіру туралы.7. Өзгенің заңсыз иелігінен мүлікті талап ету туралы талап талаптардың каңдай түріне жатады?

а) виндикациялық;

b) мойьшдау туралы;

c) кайта кдлпына келтіретін;

d) беру туралы;

e) негаторлык. 1. Кімнің тұрғылықты жері бойынша талап қойылады.

  1. Талапкердің мүлкі орналасқан жері бойынша.

  2. Жауапкердің тұрғылықты жері бойынша.

  3. Талапкердің тұрғылықты жері бойынша.

  4. Арыз беруші тұлғаның тұрғылықты жері бойынша.

  5. Жергілікті тұлғаның тұрғылықты жері бойынша.

 1. Судья талап арызды кабылдаган кезде кандай уйгарым шыгарады.

  1. Судья шешім шыгарады.

  2. Азаматтык іс козгау туралы уйгарым.

  3. Кылмыстык іс козгау тупалы.

  4. Судья талап арызды кабылдап шешім шыгарады.

  5. Судья талап арызды кабылдамайды.

3. Талап кімнің тұрғылықты жері бойынша қойылады.

   1. Жауапкердің.

 1. Талапкердің.

 2. Тұрғылықты жері бойынша.

 3. Құқық бұзылған жері бойынша.

 4. Судьяның тұрғылықты жері бойынша.

4. Занды тулгага талап калай койылады.

  1. Жауабы жок.

  2. Занды тулга органнын орналаскан жері бойынша.

  3. Занды тулганын мулкі орналаскан жері бойынша.

  4. Занды тулга жауаптылыкка тартылмайды.

  5. Занды тулганын филиалы орналаскан жері бойынша.

5. Талап арызды қабылдау қанша кунге дейін жузеге асырылады.

  1. 10 кун.

  2. 5 кун.

  3. 2 кун.

  4. 1 кун.

  5. 4 кун.

6. Талап деп, нені айтамыз:

  1. Талапкердін сотқа берген талабан айтамыз.

  2. Талапкердін арыз бергенін айтамыз.

  3. Жауапкердін сотқа берген арызын айтамыз.

  4. Күәнің сотқа берген арызын айтамыз.

  5. Прокурордың сотқа берген арызын айтамыз.

7. Талап кімнің тұрғылықты жері бойынша қойылады.

  1. Судьяның тұрғылықты жері бойынша.

  2. Жауапкердің.

  3. Талапкердің.

  4. Тұрғылықты жері бойынша.

  5. Құқық бұзылған жері бойынша.

8. Сот арызды неші кун мерзімде қарайды.

  1. 10 кун мерзімде.

  2. 20 кун мерзімде.

  3. 7 кун мерзімде.

  4. 15 кун мерзімде.

  5. 30 кун мерзімде.

9. Талап қою қуқығының алғы шартгары:

а) тұлғада іс жүргізу қүқық қабілеттілігінің бар болуы;

b) іске түлғаның мүдделі болуы;

c ) егер арыз азаматтық сот ісін жүргізу тәртібінде қаралуға және шешілуге тиісті болса;

d) сол тараптардың арасындағы сол дау бойынша, сол пән туралы және сол негіздер бойынша соттың заңдық күшіне енген шешімі немесе тапапкердің талаптан бас тартуына байланысты іс бойынша іс жүргізуді қысқарту немесе тараптардың бітімгершілік келісімін бекіту туралы
ұйғарымы болмаса;

e) барлық аталғандар.10. Талап қою құқығын жүзеге асыру үшін заң қандай шарттарды қарастырған?

а) арыз соттылық ережелерін сақтай отырып, сотқа берілуі және қол қоюға өкілеттігі бар түлғамен қол қойылуы тиіс;

b) істердің осы санаты үшін, дауды сотқа дейін алдын ала шешудің заңдармен белгіленген тәртібін сақтау;

c) арыз әрекет қабілеттілігі бар түлғаменен берілуі тиіс;

d) егер сол немесе басқа соттың іс жүргізуінде сол тараптардың арасындағы сол дау бойынша. сол пән туралы және сол негіздер бойынша іс болмаса;

e) аталған шарттарды;11. Тұлғада талап қою қүқығының боямауының құққықтық салдары қандай?

а) судья арызды қабылдаудан бас тартады;

b) бес күн мерзімде істі қозғаудан бас тарту туралы уйғарым шығарады;

c) істі сотта қарауға әзірлеу сатысында немесе сотта іс қаралған кезде іс бойынша іс жүргізуді қысқартуға құқылы;

d) сот шешімінің күші жойылуға жатады және іс бойынша іс жүргізу жоғары түрған сот сатыларында қысқартылады;

e) аталғандар.12. Сотқа тапап-арыздың қанша кешірмесі берілу тиіс?

а) талап-арыз бір данада беріледі;

b) екі данада;

c) талап-арыздың көшірмесі, іске қатысушылардын I санына қарай беріледі;

d) олар тек қана судьяның талабы бойынша беріледі;

e) сотқа талап-арыздың көшірмесі жауапкерлер мен үшінші жақтардың санына қарай беріледі.13. Қай сотқа талап - арыз беріледі?

а) талап жауапкердің турғылықты жері бойынша қойылады;

b) талап-арыз талапкердің түрғылықты жері бойынша сотқа беріледі;

c) талап-арызды қандай сотқа беруді таңдау құқығы талапкерге тиесілі;

d) жауапкердің мүлкі орналасқан жер бойынша немесе оның ең соңғы белгілі тұрған жері бойынша;

e) жауапкердің тұрғылықты жері бойынша немесе заңды тулға рганының орналасқан жері бойынша.14. Азаматтығы жоқ тұлғалар өздерінің қүқықтары мен мүдделерін қорғау туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы ма?

а) егер халықаралық келісім-шарт бар болса, жүгіне алады.

b) С!М рұқсатымен құқылы;

c) Әділет Министрлігінің руқсатымен құқылы;

d) олар сотпен қорғану ушін, сотқа жүгінуге құқылы;

e) құқылы емес;15. Талапкер дәлелдеме үсынбаған жағдайда, судья талап-арызды қабылдаудан бас тартуға құқылы ма?

а) егер талапкермен дәлелдемелер берілмесе, өз бастамасы бойынша дәлелдемелер жинайды;

b) судья талап-арызды қабылдаудан бас тартуға міндетті, өйткені істі дұрыс шеше алмайды;

c) құқылы емес;

d) судья талап-арызды қараусыз қалдыруға құқылы;

e) судья талап-арызды қозғапыссыз қалдырады талапкерге мерзім белгілейді, осы мерзім ішінде талапкер қажетті дәлелдемелер ұсынуға тиіс.16. Мүлікті тыйым салудан босату туралы талапқа кім қол қояды?

а) заңды иеленушісі;

b) меншік иесі;

c) мүлікті жедел басқару құқығында иеленуші тұлға;

d) меншік иесі және заңды иеленушісі;

e) борышкердің жүбайы, оның өкілі.Каталог: cdo -> OBSOJ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет