Қазақстан Республикасының


Нормативтік қүқықтық актіні заңсыз деп тану туралы арызды қанағаттандыру туралы сот шешімгнің қүқықтық салдары қандай?бет9/10
Дата19.09.2017
өлшемі1.6 Mb.
#1380
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

14. Нормативтік қүқықтық актіні заңсыз деп тану туралы арызды қанағаттандыру туралы сот шешімгнің қүқықтық салдары қандай?

а) сот шешімінің преюдициялық күші бар және нормативтік қүқықтық актінің заңдылығы оның сот тексеруінің объектісі болмайтын бөлігінде ғана қайтадан басқа азаматтармен даулануы мүмкін;

b) сот шешімде осы қүқықтық актіні бүрын жариялаған бүқаралық ақпарат қүралдары редакциясының, осы актіні заңсыз деп тану туралы сот шешімі жөніндегі хабарламаны сот белгілеген мерзімде жариялауға міндетті екендігін көрсетеді;

c) нормативтік қүқықтық акті түтастай немесе оның жекелеген бөлігін жарамсыз деп таныған сот шешімі осы актіні қабылдаған мемлекеттік орган және лауазымды түлга үшін, дауланған нормативтік қүқықтық актінің күші


қүқықтары мен бостандықтарына тарайтын азамат және анықталмаған түлғалар тобы үшін міндетті болып табылады;

d) арыз негізді болған кезде сот өз шешімінде нормативтік қуқыктық актіні толық немесе оның жекелеген бөліктерін акт қабылданған кезден бастап жарамсыз деп таниды, бұл туралы шешімнің қарар бөлігінде керсетіледі;

e) аталғандар.

15. Ерекше сипаттағы іс жүргізуге түсінік беріңіздер және оның талаптық іс жүргізуден айырмашылығын атаңыздар:

а) ерекше сипаттағы іс жүргізу - бүл азаматтық іс жүргізудің бір түрі, онда сот қүқық туралы дауды шешумен байланысты емес жағдай мен заңи фактілерді анықтайдьк сондай-ақ азаматтың қүқықтық мәртебесін анықтайды және нотариат пен АХАЖ органдары әрекеттерінің қүқыққа сай екендігіне бақылауды жүзеге асырады;

b ) ерекше сипаттағы іс жүргізуде қүқық туралы дау жоқ;

c) қарама-қарсы мүддедегі тараптар жоқ;

d) онда арызданушы және мүдделі тулғалар бар және талаптық іс жүргізу институттары: бірге қатысушылық, үшінші жақтардың қатысуы, талап, оның түрлері мен элементтері, бітімгершілік келісім, қарсы талап және т.б. қолданылмайды;

e) аталғандардың барлыгы.16. Қандай санаттағы азаматты қ істер ерекше сипаттағы іс жүргізуге жатқызылған?

а) барлық аталғандар және ҚР АІЖК-нің 282-бабында көрсетілген басқа да істер.

b) азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы және азаматты қайтыс болды дел жариялау туралы істер;

c ) азаматты әрекетке қабілеті шектеулі немесе әрекетке қабілетсіз деп тану туралы істер;

d) жылжымалы мүлікті иесіз деп тану туралы жене жылжылмайтын мүлікке коммуналдық меншік қүқығын тану туралы; занды түлғалар мен жеке кәсіпкерлердің банфоттығы туралы; нотариалдық әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға жасалған шағымдар бойынша;

e) заңи маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер;17. Айып салу қүқығы берілген лауазымды түлғалардың әрекеттеріне шағымдар ерекше сипаттағы іс жүргізу істеріне жата ма?

а) бүл шағымдар соттардың ведомстволық бағыныстылығына жатқызылмаған.

b) жоқ;

c) олар заңмен әкімшілік-қүқықтық катынастардан туындайтын істер қатарына жатқызылған;d) олар ерекше сипаттағы іс жүргізуге жатқызылған;

e) иә;


18. Ерекше сипаттағы іс жүргізудегі істердің тізімі толық қамтылған болып табыла ма?

а) иә;


b) жоқ;

c) бүл тізім Әділет Министрлігімен толықтырылуы мүмкін;

d) ол Жоғарғы сот Пленумының қаулысымен толықтырьшуы мүмкін;

e) заңда ерекше сипаттағы іс жүргізу тәртібімен басқа да істерді қарау көзделуі мүмкін.19. Ерекше сипаттағы іс жүргізудегі істерге қатысушы тұлғаларды атаңыз:

а) прокурор қатысады;

b) талапкер мен жауапкер қатысады;

c) онда дауласушы тараптар бар;

d) істің мән-жайын анықтауға көмектесетін түлғалар және өкілдер қатысады;

e) ерекше сипаттағы іс жүргізудегі істерге шағым беруші түлға, яғни арызданушы, мүдделі түлғалар, егер олардың қүқықтары істе қозғалса, прокурор, қорғаушы және қамқоршы органдар және басқа да мемлекеттік және


жергілікті өзін-өзі басқару органдары қатысады.

20. Сот ерекше сипаттағы іс жүргізу тәртібінде қандай фактілерді анықтайды?

а) адамдардың туыстық қатынастарын;

b) адамның біреудің асырауында болуын;

c) тууды, бала асырап алуды, некелесуді, некені бүзуды және қайтыс болуын тіркеу;

d) қүқық белгілейтін қүжаттардың {әскери құжаттарды, кәсіподақ билеттерін, паспорттарды немесе жеке куәліктерді және АХАЖ органдары беретін куәліктерді қоспағанда) қужатта керсетілген аты, әкесінің аты немесе тегі осы адамның паспортында немесе жеке куәлігінде, немесе туу туралы куәлігінде көрсетілген атқа, әкесінің атына немесе тегіне сәйкес келмейтін тұлғанікі екендігін;

e) барлық аталған және ҚР АГЖК-нің 291-бабында көрсетілген басқа да фактілер.21. Соттың ерекше сипаттағы іс жүргізу тәртібінде фактілерді анықтауы үшін қандай шарттар қарастырылған?

а) барлық аталғандар

b) егер фактіні анықтау соттың ведомстволық бағыныстылығындағы қуқық туралы дауды шешумен байланыспаса;

c) арызданушы заңи маңызы бар фактілерді куәландыратын тиісінше қужаттарды алу немесе қалпына келтірудің басқа мүмкіндігін иеленбесе;

d) егер заң күші бар заңдармен оларды анықтаудың басқа (соттан тыс) тәртібі қарастырыпмаса;

e) сот заңи маңызы бар фактілерді анықтайды, яғни егер фактілер заңи салдар туғызса (азаматтардың және ұйымдардың жеке немесе мүліктік қүқықтарының туындауы, өзгеруі немесе тоқтатылуы);.22. Сот тәртібінде анықтауға жататын ҚР АІЖК-нің 291- бабында көрсетілген фактілердің тізілімі толық қамтылған болып табыла ма?

а) қайтыс болған ерлі-зайыптылардың біреуінің атына автомобиль, басқа да тіркелуге жататын мүліктер тіркелсе, осы мүліктерді иелену фактісін сот анықтауға құқылы;

b) әкелікті анықтау фактісі;

c) азаматқа қатысты репрессия шараларын қолдану фактісі;

d) жылжымайтын мүлікпен жасалған мәмілелерді тіркеу фактісі;

e) барлық аталған және басқа да заңи маңызы бар фактілер, егер заңдарда оларды анықтаудың басқа тәртібі көрсетілмесе.23. Азаматты әрекетке қабілетсіз деп тану туралы іс кімнің арызы бойынша қозғалады?

а) онымен бірге тұрғандығына қарамастан, ата-анасының және балаларының арызы бойынша;

c) отбасы мүшелерінің арызы бойынша;

b) жақын туған-туысқандарының арызы бойынша;

d) прокурордың, қамқоршы және қорғаншы
органдарының, психиатриялық (психоневрологиялық) емдеу мекемелерінің арызы бойынша;

e) барлық аталғандардың.24. Азаматты спиртті ішімдіктерге немесе есірткі заттарға, психотроптық заттарға немесе солар тақылеттестерге құнығуы сапдарынан әрекет қабілеттілігі шектеулі деп тану туралы істер кімнің арызы бойынша қозғалады?

а) кершілерінің арызы бойынша;;

b) жақын туған-туысқандарының арызы бойынша;

c) соттың бастамасы бойынша;

d) оның отбасы мүшелерінің, прокурордың, қамқоршы және қорғаншы органының арызы бойынша

e) психиатриялық емдеу мекемесінің арызы бойынша.25.Азаматты әрекет қабілеттілігі шектеулі немесе әрекетке қабілетсіз деп тану туралы істерді қараудың процессуалдық ерекшеліктерін атаңыз:

а) барлық аталғандар.

b) ерекше жағдайларда, егер психикалық хал-жайы анықталуға жататын тұлға, сараптамадан өтуден көрінеу жалтарған болса, сот сот-психиатриялық сараптаманы мәжбүрлі тәртіпте тағайындауы мүмкін;

c) сот азаматты әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеттілігі шектеулі деп тану туралы істі қамқоршы және қорғаншы органы өкілінің міндетті түрде қатысуымен қарайды;

d) әрекетке қабілетсіз деп тану туралы ісі қаралып жатқан азамат, егер денсаулық жағдайы мүмкіндік берсе, сот отырысына шақырылады, судья азаматтың мүдделерін біддіру және қорғау үшін ресми өкіл-адвокат тағайындайды;

e) судья азаматтың психикалық ауруы немесе психикасының бүзылуы, ақылының кемістігі немесе психикасының езгеде сырқатты хал-жайы туралы деректер жеткілікгі болган жағдайда істі сотгың қарауына дайыңдау тәртібінде оның психикалық жай-куйін


анықтау үшін сот-психматриялық саратама тағайындайды;

26. Бала асырап алу фактісі қандай тәртіпте анықталады?

а) бала асырап алуға тілек білдіруші түлғалардың (түлғаның) арызы бойынша баланы асырап алу сотпен жүргізіледі;

b) бала асырап алу туралы істерді қарауды азаматтық іс жүргізу заңдарында көрсетілген ережелер бойынша ерекше сипаттағы іс жүргізу тәртібімен сот жүргізеді;

c) бала асырап алу туралы істі қарауды талаптық іс жүргізу тәртібімен сот жүргізеді, өйткені баланың маңызды қүқықтары мен мүдделері қозғалады;

d) бала асырап алу қамқоршы және қорғаншы органдарымен жүргізіледі;

e) бұл мәселе баланың дүрыс дамуы, тәрбиеленуі және білім алуы ескеріле отырып тәрбиелеу, емдеу мекемелерімен шешіледі.27. Бала асырап алу туралы арызбен қандай құжаттар қоса беріледі?

а) егер асырап апушы некеде түрмаса, асырап алушының туу туралы куәлігінің көшірмесі, егер баланы асырап алушылар некеде тұратын болса, асырап алушылардың некесі туралы куәліктің көшірмесі;

b) егер бала ерлі-зайыптылардың біреуімен асырап алынатын болса, ерлі-зайыптылардың біреуінің жазбаша келісімі;

c) асырап алушылардың (асырап алушының) денсаулық жағдайы туралы медициналық қорытынды;

d) лауазымы туралы және жалақысы туралы жумыс орнынан анықтама қағаз немесе табысы туралы декларацияның не табыс туралы басқа да қужаттардың
көшірмесі. сондай-ақ тұрғын үйді пайдалану қүқығын немесе турғын үйге меншік құқығын растайтын қүжаттар;

e) барлық аталғандар.28. Бала асырап алу туралы істі сотта қарауға дайындаған кезде судья қандай іс жүргізу әрекеттерін жасайды?

а) сот қамқоршы және қорғаншы органдарына асырап алудың негізділігі туралы және асырап алудың асырап алынатын баланың мүддесіне сәйкестігі туралы қорьітынды беруді міндеттейді;

b) сот отырысына асырап алушылардың (асырап алушының) қатыеуы туралы мәселені шешеді;

c) сот отырысына қатысуы ушін қамқоршы және қорғаншы оргаңыңың екілін шақырады;

d) прокурорды істі оның қатысуымен қзраудың қажеттілігі тураль! хабардар етеді;

e) барлық аталғандар.29. Бала асырап алу туралы істер бойынша қамқоршы және қорғаншы органыкың берген қорытындысымен бірге не қосылып беріледі?

а) асырап алушылардың емір суру жағдайларын зерттеу актісі;

b) асырап алынатын баланың туу туралы куәлігі;

c) асырап алынатын баланың денсаулығының, дене және ой қабілетінің даму жағдайы туралы медициналық қорытынды, 10 жасқа толған, асырап алынатын баланың асырап алуға келісімі;

d) баланың ата-анасының, оның қамқоршысының (қорғаншысының), баланы асырап алған ата-ананың немесе ата-ананың қамқорлығынсыз қалған бала түратын мекеменің басшысының келісімі;

e) барлық аталғандар.30. Прокурордын ерекше ондірістік істердін барлыгына міндтті турде катысы алама.

a) Уймнын отініші бойынша.

b) Катыса алмайды.

c) Кай жагдайларда.

d) Міндетті турде катыса алады.

ХІІ АПТА

Бұйрық арқылы іс жұргізу және сот бұйрығы.

Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу.
1. Сот бұйрығын шығарудын тәртібі мен мерзімі қанша кунде жузеге асырлады.

а) 6 кун.

b) 5 кун.

c) 4 кун.

d) 3 кун.

e) 10 кун.2. Бүйрықтық іс жүргізуге түсінік беріңіздер.

а) бұйрықтық іс жүргізу - бүл материалды – қүқықтық қатынастардың қүқықтық табиғатымен шартталған сот бұйрығын беру бойынша қысқартылған қүқықтық процедура;

b) бұл қысқартылған сот ісін жүргізуде арызданушының талаптары негізделген және қүжат түрінде қүпталған жағдайда, сот бүйрығы негізінде қарызды өтеттіріп алуға жол беріледі;

c) бұл міндеттерді орындамаған тарапқа қарсы даусыз қүжаттарға арқа сүйейтін түлға ретінде несие берушінің қүқықтары мен мүдделерін қорғаудың ерекше нысаны;

d) басқаша айтқанда бүл ерекше сипаттағы, ерекше талаптық, сырттай іс жүргізулерден және де нотариалдық орындау жазбасын жасаудан елеулі түрде айырмашылығы бар сотта деректелген іс жүргізу;

e) барлық аталғандар.3. Сот бұйрығы деғеніміз не?

а) сот бұйрығы - бүл қуқықты қорғау сот актісі, оның күші


негізінде деректі анықталған, заңи фактіперге негізделген
қарызды өтеттіріп алу жүргізіледі;

b) борышкерді несие берушінің алдында өз міндетін орындауға індеттейтін, атқарушылық күші бар, құқықты қорғау актісі;

c) сот бұйрығының күші сот шешімінің күшімен бірдей және мәжбүрлі түрде өндіріп алу тетігін іске асырады;

d) бұл сот актісі

e) барлық аталғандар,

4. Алименттерді өндіріп алу туралы талап бойынша
сот бұйрығы қандай жағдайда беріледі?

а) егер кәмелетке толмаған балаларды қамтамасыз ету үшін алимент өндіріп алу туралы талап қойылса;

b) егер ол әкелікті анықтаумен байланысты болмаса;

c ) егер үшінші жақты іске тарту қажеттігі болмаса;

d) әкелікті даулау туралы талап қойылмаса;

e) аталған жағдайлардың барлығында.5. Қандай талаптар бойынша сот бұйрығы шығарылады, атаңыз?

а) егер талап нотариатта куәландырыпған мәмілеге немесе жазбаша мәмілеге негізделсе жене оны жауапкер


таныса;

b) егер талап төленбеген вексельге, акцепттің болмауына және нотариус жасаған акцепттің күні


белгіленбеуіне келтірілген наразылыққа негізделсе;

c) егер кәмелетке толмаған балалар үшін алименттерді өндіріп алу туралы талап әкелікті анықтаумен және үшінші жақ-


тарды іске тарту қажеттігімен байланыссыз қойылса;

d)егер азаматтардан міндетті төлемдер бойынша берешекті өндіріп алу туралы немесе жауапкерді не борышкерді іздестіру жөніндегі шығындарды ендіріп алу


туралы немесе басқа да заңда қарастырылған талаптар бойынша ішкі істер органдары немесе салық полициясы талап мәлімдеген болса;

e) аталғандардың барлығы бойынша.6. Сот бүйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту және қайтару үшін қандай негіздер заңмен карастырыпған?

а) егер мәлім етілген талап заңмен қарастырылмаса;

b) арыздың нысаны мен мазмуны оған қойылып отырған талаптарға сай келмесе, сондай-ақ арызға мемлекеттік баж төленбесе және де мәлімделген талапты
растайтын қүжаттар табыс етілмесе;

c) борышкер Қазақстан Республикасы соттарының юрисдикциясы шегінен тыс болса;

d) табыс етілген құжаттар негізінде шешу мүмкін емес қүқық туралы даулардың бар болуы көзделсе;

e) аталғандардың барлығы.7.Сот бүйрығында не керсетіледі?

а) жүргізілетін істің нөмірі, бүйрықтың шығарылған күні, соттың атауы, бүйрық шығарған судьяның тегі және аты- жөні;

b) өндіріп апушы мен борышкердің атауы, түрғылықты жері және түрған жері;

c) талапты қанағаттандыруға негіз болған заң, өндіріп алынуға жататын ақша сомаларының мөлшері немесе қүны керсетіле отырып, талап етілуге жататын жылжымалы мүліктің белгіленуі;

d) өндіріп алынуы заңмен немесе шартпен көрсетілген түрақсыздық айыбының мөлшері;

e) борышкерден өндіріп алушының пайдасына немесе жергілікті бюджетке өндіріп алынуға жататын мемлекеттік баждың сомасы; сот бұйрығына шағым берудің мерзімі мен тәртібі;8. Сот бүйрығы қандай мерзім ішінде шығарылады?

а) арыз сотқа келіп түскен күннен бастап үш күн ішінде;

b) бес күн ішінде;

c) жеті күн ішінде;

d) он күн ішінде;

e) он бес күн ішінде.9. Борышкер қойылып отырған талапқа қарсы қарсьшықтардьі сот бұйрығын шығарған еотқа беруге кұқылы ма?

а) из;


b) сот бүйрығының көшірмесін алғаннан кейін борышкер өзінің қарсылықтарын беруге құқьшы;

c) борышкер сот бүйрығының кешірмесін алған күннен бастап он күн мерзімде мәлімделген талапқа қарсылықтарын сот буйрығын шығарған сотқа беруге құқылы;

d) сот бүйрығына шағымды борышкер жоғары түрған сотқа беруге қүқылы.

10. Сот бүйрығынын күшін кім жояды?

а) оны шығарған сот;

b) бұйрықты шығарған аудандық соттың төрағасы;

c) борышкермен берілген шағым бойынша апелляциялық сатыдағы сот;

d) кассациялық сатыдағы сот;

e) егер борышкерден он күн мерзімде мәлімделген талапқа қарсы қарсылықтар түссе, судья сот бүйрығының күшін жояды, ол туралы үйғарым шығарады, онда судья өндіріп алушы мәлімдеген талаптың талаптық іс жүргізу тәртібінде қойылуы мүмкін екенін түсіндіреді.11. Сот бүйрығын берудің тәртібін атаңыз:

а) сот бүйрығьіның кешірмесі тапсырылғандығы туралы хабарлай отырып, дереу борышкерге жіберіледі;

b) егер белгіленген мерзімде борышкерден сотқа қарсылық келіп түспесе, сот бүйрығының көшірмесі өндіріп алушыға беріледі;

c) сот бұйрығы тікелей соттың орындауы үшін жіберіледі;

d) сот бүйрығының көшірмесі ендіріп алушының өтініші бойынша оған беріледі;

e) сот бұйрығының көшірмесі бір мезгілде өндіріп алушымен борышкерге жіберіледі.12.Азаматтык іс бойынша сот шешімдерін кандай соттар тексеріп, кайта карап алалады.

  1. АІЖК-де козделген тэртіппен тиісті соттар.

  2. К.Р конституцияда козделген тэртіппен тиісті соттар.

  3. Кылмыстык кодексе козделген тэртіппен тиісті соттар.

  4. КІЖК-де козделген тэртіппен тиісті соттар.

  5. Жауабы жок.ХІІІ АПТА

Соттық қадағалау тәртібімен іс жұргізу. Заңды күшіне енген сот актілерін жаңадан анықталған мән жайлар бойынша қайта қарау жөнінде іс жұргізу
1.Азаматтык іс бойынша сот шешімдерін кандай соттар тексеріп, кайта карап алалады.

  1. . Жауабы жок.

  2. К.Р конституцияда козделген тэртіппен тиісті соттар.

  3. Кылмыстык кодексе козделген тэртіппен тиісті соттар.

  4. КІЖК-де козделген тэртіппен тиісті соттар.

  5. АІЖК-де козделген тэртіппен тиісті соттар

2.Судья сот торелегін аткару кезінде тэуелсіз болады жэне кімге багынады.

  1. Президентке.

  2. Жогары турган сотка.

  3. Жогары кенеске.

  4. Конституцияга мен занга.

  5. Конституциялык кенеске.

3.Судьялардын тэуелсіздігінін кепілдігі растайтын кай кужатта белгіленген.

  1. Женева конвецияда.

  2. Конституцияда мен занда.

  3. Халыкаралык кужатта.

  4. Конвенцияда.

  5. Келісім шартта.

4.Барлык соттар мен барлык сот сатыларында сотта істі кай турде жургізіуі тиіс.

  1. Жабык турде.

  2. Тек азаматтык істер жабык.

  3. Жауабы жок.

  4. Ашык турде.

  5. Кылмыстык істер жабык.

5. Азаматтык істерді сотта карауга эзірлеу, егер зан актілерінде озгеше белгіленбесе кай куннен бастап жургізілуі тиіс.

а) арыз кабылдаган куннен бастап 3 кун мерзімінен кешіктермей.

b) арыз кабылдаган куннен бастап 10 кун мерзімінен кешіктермей.

c) арыз кабылдаган куннен бастап 5 кун мерзімінен кешіктермей.

d) арыз кабылдаган куннен бастап 7 кун мерзімінен кешіктермей.

e ) арыз кабылдаган куннен бастап 14 кун мерзімінен кешіктермей.6. Қандай сот қаулылары жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін?

а) сырттай шепіімдер;

b) бірінші сатыдағы еоттың ұйғарымдары, сот бүйрықтары;

c) бірінші сатыдағы сот шешімі;

d) апелляциялык, сатыдағы соттың шешімдері және ұйғарымдары;

e) бірінші сатыдағы сот шешімі, апелляциялық және кассациялық сатыдағы соттың шешім ұйғарымдары, сондай-ақ қадағалау сот қаулылары.7. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі қайта қарау негіздері болып не табылады?

а) іс үшін маңызы бар мән-жайларды толық анықтамау;

b) материалдық құқық нормаларын бұзу;

c) тараптардың айтысуы мен тең құқықтылығы қағидасын бұзу;

d) арыз берушіге белгілі болмаған және белгілі бола алмаған іс үшін елеулі мән-жайлар;

e) егер тараптарда жаңа дәлелдемелер бар болса.8. ҚР АІЖК-де жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі қайта қараудың қандай негіздері қарастырылған?

а) арыз берушіге белгілі болмаған және белгілі бола алмаған іс үшін елеулі мән-жайлар;

b) занды күшіне енген сот үкімімен анықталған, заңсыз немесе негізсіз шешім шығаруға әкеліп соқтырған, куәнің керінеу ; жалған жауаптары, сарапшының көрінеу жалған қорытындысы, көрінеу дүрыс емес аударма, қужаттардьің не заттай дөлел- демелердің жалғандығы;

c) занды күшіне енген сот үкгмімен аныкталған, тараптардьің, юке кдтысушы оасқа тұлғалардьің, не олардың өкілдерінің қылмыстық әрекеттері немесе судьялардың сол істі қарау кезінде жасаған қылмыстық әрекеттері;

d) сол шешімді, үйғарымды немесе қаулыны шығаруға негіз болған сот шешімінің, үкімінің немесе қаулысының не езге де орган қаулысының күшін
жою;

e) барлық аталғандар.9. Кім жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі қайта қарау туралы арызды беруге қуқылы?

а) талапкер;

b) жауапкер, оның өкілі;

c) үшінші жақтар және бірге қатысушылар;

d) сот шешімімен қүқықтары бүзылған түлғалар;

e) іске қатысқан тулғалар, сондай-ақ прокурор.10. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі қайта қарау туралы арыз қандай мерзім ішінде берілуі мүмкін?

а) арызды беруге арналған мерзім заңмен қарастырылмаған;

b) мерзім тараптар үшін белгіленген;

c) арыз шешім занды күшіне енгенге дейін берілуі мүмкін;

d) арыз үш жыл ішінде берілуі мүмкін;

e) мүндай арьізды іске қатысушы тулғалар, қайта қарау үшін негіз болатын мән-жайлар анықталған күннен бастап үш ай ішінде бере алады.11. Сот шешімдерін, үйғарымдары мен қаулыларын жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарайтын соттарды атаңыз:

а) бірінші сатыдағы соттың заңды күшіне енген шешімін жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша осы шешімді шығарған сот қайта қарайды;

b) бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгерткен немесе оның күшін жойып жаңа шешім шығарған апелляциялық сатының үйғарымдарын, шешімдерін
жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта шығарған сот жүргізеді;

c) кассациялық сатының үйғарымдары мен шешімдерін жаңадзн ашылған мен-жайлар бойынша қайта қарауды, шешімді өзгергкен немесе жаңа шешім шығарған сот жүргізеді;

d) қадағапау сатысындзғы соттың қаулыларын жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарауды, шешімді езгерткен немесе жаңа шешім шығарған сот жүргізеді;

e) аталған соттар.12. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша шешімдерді, үйғарымдарды немесе қаулыларды қайта қарау туралы арызды қанағаттандыру туралы
үйғарымды шағымдауға жол беріле ме?

а) оның сот төрағасы күшін жоюы мүмкін.

b) оны тек қана жауапкер шағымдауы мүмкін;

c) бүл үйғарым шағымдалуға, наразылық келтірілуге жатпайды;

d) оған прокурор наразылық келтіруі мүмкін;

e) иә;


ХІV АПТА

Соттың жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарауы. Шетелдік құқықтық субъектілері қатысатын істер бойынша іс жүргізу

1. Қандай сот қаулылары жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін?

а) бірінші сатыдағы сот шешімі, апелляциялық және кассациялық сатыдағы соттың шешім-ұйғарымдары, сондай-ақ қадағалау сот қаулылары.

b) бірінші сатыдағы еоттың ұйғарымдары, сот бұйрықтары;

c) сырттай шепіімдер;

d) апелляциялык, сатыдағы соттың шешімдері және ұйғарымдары;

e) бірінші сатыдағы сот шешімі;2. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі қайта қарау негіздері болып не табылады?

а) арыз берушіге белгілі болмаған және белгілі бола алмаған іс үшін елеулі мән-жайлар;

b) материалдық құқық нормаларын бұзу;

c) тараптардың айтысуы мен тең құқықтылығы қағидасын бұзу;

d) іс үшін маңызы бар мән-жайларды толық анықтамау;

e) егер тараптарда жаңа дәлелдемелер бар болса.Каталог: cdo -> OBSOJ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет