Ќазаќстан тарихыДата08.05.2019
өлшемі185.96 Kb.
#138605

ЌАЗАЌСТАН ТАРИХЫНўсќау: «Сізге берілген бес жауап нўсќасындаєы бір дўрыс жауапты таѕдауєа арналєан тапсырмалар беріледі. Таѕдаєан жауапты жауап параєындаєы берілген пјнге сјйкес орынєа, дґѕгелекшені толыќ бояу арќылы белгілеу ќажет».

1. Ќазаќстан аумаєында еѕ ежелгі адамдардыѕ ґмір сїрген аймаєы:

A) Оѕтїстік Ќазаќстан

B) Шыєыс Ќазаќстан

C) Солтїстік Ќазаќстан

D) Батыс Ќазаќстан

E) Орталыќ Ќазаќстан


2. Їйсіндердіѕ шыєу тегі туралы мјлімет ќалдырєан тарихшы:

A) Торг


B) Сыма Цянь

C) Страбон

D) Ктесий

E) Геродот3. Батыс Тїрік ќаєанатындаєы «бўдун» сґзініѕ маєынасы:

A) јскер, кїзет

B) жер, су

C) жасауыл

D) ел, халыќ

E) ќўл, кїѕ4. Аристотельден кейінгі екінші ўстаз атанєан данышпан:

A) јл-Фараби

B) А.Иїгінеки

C) М.Ќашєари

D) Ж.Баласаєўн

E) јл-Бируни5. XIV єасырдыѕ ортасында Шаєатай ўлысыныѕ шыєысында ќўрылєан мемлекет:

A) Кґк Орда

B) Ќашєария

C) Моєолстан

D) Мауареннахр

E) Ќазаќ


6. Кґшпелілерде бие сїтіне дайындалєан сусын:

A) ќымыран

B) ќатыќ

C) айран


D) шўбат

E) ќымыз


7. 1718 жылы Ертістіѕ оѕ жаєасында салынєан бекініс ќала:

A) Гурьев

B) Верный

C) Семей


D) Орал

E) Павлодар8. Патша їкіметі Орта жїзде хандыќ билікті жойды:

A) 1867 жылы

B) 1822 жылы

C) 1845 жылы

D) 1801 жылы

E) 1824 жылы9. 1927-1930 жылдары салынєан темір жол:

A) Орынбор-Ташкент

B) Александров-Гай-Ембі

C) Аќмола-Ќарталы

D) Тїркістан-Сібір

E) Мойынты-Шу10. Бірінші дїниежїзілік соєыс жылдары енгізілген салыќ:

A) Ќарашыєын

B) Соєыс салыєы

C) Жер салыєы

D) Ќайырымдылыќ кґмек

E) Табыс салыєы11. Абай Ќўнанбаев орыс тілінен осы аќынныѕ шыєармаларын аударды:

A) К.Д.Ушинский

B) В.Маяковский

C) А.Герцен

D) А.М.Горький

E) А.С.Пушкин12. Ќазаќ КСР Жоєарєы Кеѕесі Тґралќасыныѕ Алматыдаєы 1986 жылєы желтоќсанда болєан оќиєаларды тексеру комиссиясыныѕ тґраєасы:

A) Ќ.Рысќўлбеков

B) Е.Асанбаев

C) Ж.Молдаєалиев

D) М.Шаханов

E) Н.Назарбаев13. Ќазаќстан кјсіподаќтарыныѕ республикалыќ І конференциясы ґтті:

A) 1949 жылы

B) 1957 жылы

C) 1952 жылы

D) 1948 жылы

E) 1955 жылы14. Ќазаќстан аумаєында энеолит кезеѕініѕ ерекше ескерткіші:

A) Усть-Нарым

B) Сексеуіл

C) Зеленая Балка

D) Пеньки

E) Ботай


15. Ќаѕлылардыѕ экономикалыќ, мјдени, саяси, байланыс жасаєан елдері:

A) Рим, Ќушан

B) Ќытай, Араб

C) Їнді, Ќытай

D) Парсы, Їнді

E) Хорезм, Їнді16. Арабтардыѕ ґзі ашыќ майданда соєысудан сескенген тїргеш ќаєаны:

A) Сўлу


B) Їшлік

C) Тўќарсан Ќўпшар

D) Ќапаєан

E) Жыпыр


17. «Алаша хан» аѕызы бойынша Кіші жїз тарады:

A) Ќыпшаќтан

B) Ќаѕлыдан

C) Болаттан

D) Алшыннан

E) Їйсіннен18. Жошы ўлысыныѕ орнына 1242 жылы ќўрылєан мемлекет:

A) Јбілќайыр

B) Батыс Сібір

C) Кґк Орда

D) Алтын Орда

E) Аќ Орда19. Ќазаќ хандыєында бірнеше рудан ќўралєан басќару жїйесі аталды:

A) Ата-аймаќ

B) Рулыќ

C) Жїз


D) Ўлыс

E) Ауыл


20. Г.А.Колпаковскийдіѕ «Жетісуєа шаруаларды ќоныс аудару туралы Ережесі» шыќќан жыл:

A) 1720 ж.

B) 1718 ж.

C) 1868 ж.

D) 1861 ж.

E) 1875 ж.21. 1867-1868 жж. реформаєа ќарсы кґтеріліс болєан аймаќ:

A) Тарбаєатай

B) Арал маѕы

C) Маѕєыстау

D) Жетісу

E) Сыр бойы22. 1916 жылєы ўлт-азаттыќ кґтерілісте кґтерілісшілерді соєыс ґнеріне їйрететін јскери кеѕесін ќўрєан кґтеріліс басшысы:

A) Б.Јшекеев

B) Ў.Саурыќов

C) А.Иманов

D) Ж.Мјмбетов

E) Т.Бокин23. «Ќазаќ» апталыќ газеті шыєа бастаєан жыл:

A) 1911 жыл

B) 1914 жыл

C) 1915 жыл

D) 1913 жыл

E) 1910 жыл24. 1940-1950 жылдыѕ басында Ќазаќстанды тастап кетуге мјжбїр болєан єалым:

A) А.Жўбанов

B) С.Вавилов

C) Ќ.Сјтбаев

D) М.Массон

E) С.Асфендияров25. Олар ат їстінде жјне жаяу да соєыса береді. Соєыстыѕ екі тјсілін жетік меѕгерген. Найза, ќылышпен ќаруланєан, садаќты жаќсы атады, бјрі шетінен ќўралайды кґзге тигізетін мерген келеді. Олардыѕ найзасыныѕ ўшы, жебе жјне ќылышы мыстан жасалєан; баскиімдері мен белдіктері, ер-тўрмандары алтынмен јшекейленген. Сонымен ќатар олар аттардыѕ сауытын да мыстан жасайды. Темір мен кїмісті пайдаланбайды, себебі бўл металдар олардыѕ елінде ґте аз, ал алтын мен мыс керісінше ґте кґп.

Олар егін екпейді,їй малдарын жјне ґзеннен аулайтын балыќтарды азыќ етеді. Сїт ішеді. Ќўдайлардыѕ арасынан кїнге табынады, оєан жылќыны ќўрбандыќќа шалады. Бўл ќўрбандыќтыѕ мјні: «ќўдайлардыѕ жїйрігі кїн болса, жануарлардыѕ жїйрігі жылќы» дегенге саяды.

Мјтінде сипатталатын тайпа-(лар)

A) тиграхауд

B) массагет

C) сармат

D) їйсін

E) дай


Нўсќау: «Сізге бір немесе бірнеше дўрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі. Таѕдаєан жауапты жауап параєындаєы берілген пјнге сјйкес орынєа, дґѕгелекшені толыќ бояу арќылы белгілеу ќажет».

26. Єўндардыѕ жоєарєы билеушісі-(лері)

A) кґсем

B) патша


C) тјѕірќўт

D) жабєу


E) ќаєан

F) шаньюй

G) гуньмо

H) хан


27. Ќарахан мемлекетініѕ билеушісі Мўса хан тўсында ислам діні мемлекеттік дін ретінде жарияланады:

A) 960 ж.

B) 980 ж.

C) 950 ж.

D) 910 ж.

E) 920 ж.

F) 970 ж.

G) 930 ж.

H) 940 ж.


28. ХІІІ-ХV єасыр мемлекеттеріндегі хандыќ биліктіѕ еѕ жоєарєы ґкілдері:

A) ќараша

B) хан

C) нґкер


D) ауылнай

E) оєлан


F) жасаќшы

G) аќсаќал

H) сўлтан


29. ХІХ єасырдаєы Ќытай аумаєындаєы ірі сауда орталыќтары:

A) Ќўлжа


B) Барнаул

C) Тїмен


D) Ґскемен

E) Шјуешек

F) Орынбор

G) Бийск


H) Ќобда

30. 1854 жылы Алматы деп аталєан ќазаќтардыѕ ертедегі ќонысыныѕ орнына салынєан бекініс-(тер)

A) Ќастек

B) Железинск

C) Орынбор

D) Верный

E) Омбы


F) Меркі

G) Аќмешіт

H) Таушїбек


31. 1916 жылєы ўлт-азаттыќ кґтерілістіѕ Жетісудаєы басшылары

A) Амангелді Иманов

B) Жалау Мыѕбаев

C) Тоќаш Бокин

D) Ўзаќ Саурыќов

E) Бекболат Јшекеев

F) Јліби Жангелдин

G) Јбдієапар Жанбосын

H) Сейітќали Меѕдешев


32. Міржаќып Дулатўлыныѕ шыєармалары

A) «Баќытсыз Жамал»

B) «Кґкшетау»

C) «Сўлушаш»

D) «Ботагґз»

E) «Дўрыстыќ жолы»

F) «Оян,ќазаќ»

G) «Терме»

H) «Їш аныќ»


33. Сталинніѕ жеке басына табынушылыќты айыптаєан КОКП-ѕ ХХ съезі болєан жыл

A) 1946 жылы

B) 1960 жылы

C) 1956 жылы

D) 1963 жылы

E) 1953 жылы

F) 1964 жылы

G) 1945 жылы

H) 1965 жылы


34. Неолит тўраќтары орналасу сипатына ќарай бґлінді

A) жазыќтыќ

B) шґлдік

C) ормандыќ

D) далалыќ

E) бўлаќтыќ

F) таулыќ

G) ґзендік

H) кґлдік


35. ХІVєасырдаєы батырлыќ эпос шыєармалары:

A) «Ер Тарєын»

B) «Ќамбар батыр»

C) «Ќозы Кґрпеш-Баян сўлу»

D) «Сўлушаш»

E) «Тахир-Зухра»

F) «Жїсіп-Зылиха»

G) «Ќыз Жібек»

H) «Ер Тґстік»


36. Шыѕєысхан жаулап алєан Ќазаќстан жері оныѕ балаларыныѕ аумаєына ќарады:

A) Тохты


B) Шайбани

C) Жошы


D) Шаєатай

E) Їгедей

F) Батый

G) Тґле


H) Меѕгу-Темір

37. Ќазаќстанныѕ батысындаєы ірі жјрмеѕкелер:

A) Шар


B) Жаркент

C) Јулиеата

D) Темір

E) Тайыншакґл

F) Ойыл

G) ЌояндыH) Ќарќара

38. Болат ханныѕ ґлімінен кейін аєа хандыќќа таласќан хандар:

A) Болат


B) Јбілмјмбет

C) Тјуке


D) Жолбарыс

E) Абылай

F) Бґкей

G) Сјмеке

H) Јбілќайыр


39. Оєыздардыѕ ќалалары мен отырыќшы тўраќтары:

A) Алмалыќ

B) Тїркістан

C) Сыєанаќ

D) Сауран

E) Сайрам

F) Сарайшыќ

G) Фараб


H) Имаќия

40. Тїркістан автономиялы КСР ќўру туралы жарияланєан жылы мен ќаласы:

A) 1917 жыл, Ќоќан

B) 1916 жыл, Торєай

C) 1917 жыл, Аќмола

D) 1918 жыл, Ташкент

E) 1918 жыл, Орал

F) 1917 жыл, Семей

G) 1916 жыл, ВерныйH) 1918 жыл, Тїркістан


ЌАЗАЌСТАН ТАРИХЫ

ПЈНІНЕН СЫНАЌ АЯЌТАЛДЫ
Каталог: multiurok
multiurok -> Сабақ №1 жыл 7-сынып Сабақтың тақырыбы: Қазақ тілі- қазақ халқының әдеби тілі және мемлекеттік тіл
multiurok -> Справочник Константин Душенко Цитаты из русской литературы от «Слова о полку…» до наших дней
multiurok -> Астана қаласы Білім басқармасы Білім беруді жаңғырту орталығы Психологиялық қызмет кабинеті астана қаласы жалпы білім беру мекемелерінің педагог- психологтарына арналған әдістемелік
multiurok -> Е после шипящих в корне
multiurok -> Сабақтың тақырыбы: Қайталау сабағы. Тест. 2 Сабақтың мақсаты
multiurok -> ӘОЖ: 372. 851 Кездейсоқ шама ұҒымын мектеп математика курсында оқытудың Әдістері
multiurok -> Сабақтың тақырыбы: Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі шешу Сабақтың мақсаты: Білімділігі


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет