Қазақстандағы корей тілін оқытуда интерактивті құралдарды қолдану әдісіДата12.09.2017
өлшемі70.89 Kb.
#698

УДК 811.531. 378.02:37.016

Кыдырбаев Б.М., аға оқытушы,

әл – Фараиби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Казақстан Республикасы, Алматы қ.,

E-mail: kyzyrkbm@gmail.com

Қазақстандағы корей тілін оқытуда интерактивті құралдарды қолдану әдісі
Бұл мақалада Қазақстанда корей тілін оқытуда интерактивті құралдарды қолдану әдістемесі қарастырылады. Жаңа ақпараттық, интерактивтік және коммуникациялық технологияларын тиімді қолдануды жетілдіру жолдары, корей тілін іс жүзінде игеру ынтасын жоғарылату, педагогикалық ойлаудың жаңа мәдениетін қалыптастырудың талдауы беріледі.

Түйін сөздер: АКТ (ақпараттық-коммуникациялық технология), инновациялық білім беру технологиялары, мотивация, тұлғалық-бағыттаушы тәсіл.
Кыдырбаев Б.М.
Методика применения интерактивных средств обучения корейскому языку в Казахстане

В данной статье рассматривается методика применения интерактивных средств обучения корейскому языку в Казахстане. Дается анализ и пути совершенствования эффективного использования новых информационных, коммуникационных и интерактивных технологий, повышение мотивации к практическому владению корейским языком, становление новой культуры педагогического мышления.Ключевые слова: ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), инновационные образовательные технологии, мотивация, личностно-ориентированный подход.
Kydyrbayev B.M.
Method of application of the interactive teaching aids Korean language in Kazakhstan

This article describes the method of application of the interactive teaching aids to Korean language in Kazakhstan. There are analysis and ways of improving the effective use of new informative, communicative and interactive technologies, increasing motivation to practical knowledge of the Korean language, the emergence of a new culture of pedagogical thinking.Keywords: ICT (information and communication technologies), innovative educational technology, motivation, personality-oriented approach.
Қазіргі адамзат дамуында білім беру жүйесі қатты өзгеріп, адамзат дамуы аясында қарқынды дамып келеді. Бұл инновациялық және жаңа ақпараттық технологияларсыз дамуы мүмкін емес. «Технология» түсінігі – өнер, шеберлік, дағды – алу әдістері және өңдеу, қайта өңдеу амалдарының жиынтығы. Өндірістік үдерістерді сипаттау, жетілдіру бойынша нұсқаулық, технологиялық ереже мен талаптар, карта, графиктер» .

Жоғары оқу орындарында мамандарды кәсіби мамандарды дайындау, алдымен, инновациялық білім беру жүйелерімен жүзеге асырылады (ойындық, коммуникациялық, ақпараттық, жоблалау технологиялары және т.б.). Олар педагогтың жедел таңдауында кәсіби құрылыммен қамтамассыз етеді, осы мақсатта қоршаған ортада субъекті ретінде тұлғаны дамыту, тұлғаның іс-әрекеті еркіндігімен тығыз байланысты және әлеуметтік-мәдени құндылық ережелерін біріктіреді.

Шетел тілдерін оқытуда жаңа құралдарды жетілдіру мәселесі көптеген ғалымдардың зерттеу пәні болды, әсіресе О.И. Рудненко-Моргон, С. Н. Михайлова, А.А. Акишина , Э.Г. Азимова 박영순 (Пак Ёң Сун) және т.б.

Заманауи педагогикалық ғылымда инновациялық технологияларды білім беру үдерсініде қолдану мәселесі өзекті болып отыр. Модельдеу, жасау, апробация, жетілдіру және жекешелендіру осы технологияларды диагностикалау үдерістерінің арнайы жоғары білім стандарты шартында әдістемелік жетілдіруді қажет етеді.

Мақала мақсаты – жаңа ақпараттық, коммуникациялық, интерактивті құралдарды максималды тиімді қолдану, жетілдіру жолдары мен корей тілін іс жүзінде игеру ынтасын арттыру, педагогикалық ойлаудың жаңа құрылымын қалыптастыру.

Алға қойған мақсаттарға жету үшін келесідей тапсырмаларды орындау қажет: • Корей тілін оқытуда қолданылатын болашағы бар ақпараттық технологиялар туралы көзқарасты қалыптастыру;

 • Корей тілін оқытуда студенттердің танымдық қызметін активтеу;

 • Оқытуда тұлғалық-бағыттауыш тәсілді жүзеге асыру.

Зерттеліп отырған мәселе бойынша психологиялық, педагогикалық, әдістемелік және лингвистикалық әдебиеттерде талдау кезінде белгілі бір тәжірибе жинақталған, дегенмен қазақ тілді аудиторияда корей тілін оқытудың ғылыми жасалған әдістемесі әзірге болмай тұр.

Білім беру үдерісінде интерактивті құралдарды қолдану әдістемесін жетілдіру тек қана тұлғаның өзін-өзі тануын қамтамассыз етіп, оның дамуына және жүзеге асыруына жағдай жасап қоймай, сондай-ақ білім беруді қарқынды, экономикалық, қауіпсіз, нәтижелі оқушыны бағыттайды. Интерактивті оқыту орталық санат ретінде активтілік қарастырылатын дидактиканың жаңа формасы. Оқытудың интерактивтілік құралдары әдістемесі оқушының активтілігінен туындайды, мұндағы 1 деңгей – активтілікті бастаушы (рецепция және репродукция) – құбылысты түсіну, ұсынылған үлгі бойынша оларды иемдену, 2 деңгей – интерпретациялайтын активтілік (продукция элементтерінен репродукция), 3 деңгей – шығармашылық (продуктивті) – жаңа жағдайда білімін қолдануға бағытталу . Оқытуды модернизациялауда инновациялық тәсіл оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа әдістемесіне сүйенеді – интерактивті оқыту формасы, интерактивті әдістеменің құралдары мен амалдары педагог пен оқытушының нәтижелілігі мен тиімділігін арттырады.

Корей тілін оқыту әдістемесінің заманауи сатысында корей тілі Интернет-порталында ұсынылатын дидактикалық материалдар (аудио- және видеоматериалдар, кітаптар, пайдалы сілтемелер және т.б.) саны жетерлік көп.

Интерактивті әдістеме құралдары мен амалдары қарым-қатынас кезінде, педагог пен оқушы арасында, тұлғалық-қызметте, кәсіби, құзыретті тәсілде орнатылады. Жаңа ақпараттық технологияларды, компьютерлік бағдарламаларды қолдану оқытуда тұлғалық-бағыттаушы тәсілді жүзеге асыруға, студент қабілеттілігін, оның қабілеттілігі мен бәр беткейлілігін және т.б. ескере отырып, жекешелендіру мен дифференциаиялауды қамтамассыз етуге көмектеседі.Корей тілі сабақтарында компьютерлік оқыту бағдарламаларының жұмыс істеу принципіне келесілер кіреді:

 • лексиканы оқыту;

 • айтуды өңдеу;

 • диалогтық және монологтық тілді оқыту;

 • хатты оқыту;

 • граматикалық құбылыстарды өңдеу.

Корей тілі сабақтарында қолдану үшін үшін қазіргі уақытта компьютрлік бағдарламалардың кең спектрі ұсынылады:

 • оқыту бағдарламалары – белгілі бір білім, ілім және дағды алуға бағытталғын;

 • жаттықтырушы бағдарламалар – білім мен ілімді бекіту үшін;

 • бақылаушы бағдарламалар – білім сапасын тексеру және оларды түзету;

 • ойындық бағдарламалар.

Компьютерлік бағдарламаларды қолдануда келесідей мақсаттар мен міндеттер жүзеге асырылады:

 1. Фонетиканы оқытуда:

 1. Адекватты айту дағдысын игеру және естуде айырмашылығын білу. Жаңа тілдік материалды игеруде есту-айту дағдысын одан әрі жетілдіру;

 2. Аудитивтік, айту және интонациялық дағдыны қалыптастыру.

 1. Граматиканы оқытуда:

 1. Граматикалық құралдар көлемін арттыру, жаңа граматикалық құбылысты игеру және тілде оны қолдану;

 2. Рецептивтік граматикалық дағыны қалыптастыру, танымдық дағдыны жетілдіру және корей сөйлемдері типтерінде коммуникативтік және барлық құрылымдарында қолдану.

 1. Лексикамен жұмыс кезінде:

 1. Лексикологиялық бірлікті жүйелеу, потенциалды сөздікті кеңейту, танымдық және тілде лексикологиялық бірлікті қолдану дағдыларын дамыту.

 2. Оқудың лексикалық дағдыларын қалыптау, аудирлеу және жазбаша тілдің продуктивтік дағдылары.

 1. Мәнерлеп оқуды оқытуда:

 1. Мәнерлеп оқудың негізгі түрлерін қолдана отырып, түрлі стильдегі аутентивті қабылдау (публикациялық, әдеби, ғылыми-танымал): танымдық, зерттеуші, көретін, іздеуші және т.б.

 2. Тілдік қиындықтарды өзіндік игеруін қалыптастыру, тілдік ақпаратты бере отырып анықтамалық-ақпараттық қолдау көрсету (электронды энсклодепия, автоматты сөздік).

Оқыту мақсатына жету үшін және коммуникативті құзыреттілік дамуы үшін студенттерге қажет. Қарым-қатынас – бұл комуникация, пікір мен ой алмасу. Қарым-қатынасты ұйымдастыруда оқушының жеке тәжірибесіндегі жағдайға байланысты құрған жөн, бұл оқушыға толығымен тұлғалық-бағыттаушы тәсіл асауға мүмкіндік береді.

Әдебиеттер


 1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С.Полат. – М.: Издательский центp “Академия”.- 2000.

 2. Руденко-Моргун, О. И. Компьютерный урок без компьютерного учебника [Текст] / О. И. Руденко-Моргун // Русский язык за рубежом. – 2006. – № 3.

 3. Михайлов, С. Н. Использование сетевых дневников в процессе овладения РКИ [Текст] / С. Н. Михайлов // Русский язык за рубежом. – 2006. – № 3.

 4. Акишина, А. А. Учимся учить: для преподавателя русского языка как иностранного [Текст] / А. А. Акишина, О. Е. Каган. – 2-е изд., испр и доп. – М. : Рус. яз., 2002. – 256 с.

 5. Азимов, Э. Г. Теория и практика использования компьютерных программ преподавания РКИ [Текст] / Э. Г. Азимов // Информационно-аналитический обзор. – 2000.

 6. 박영순. 외국어로서의 한국어 교육론 - 개고판.- 도서출판 월인.

 7. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному [Текст] / под ред. А. Н. Щукина. – М. : Рус. яз., 2003. – 304 с.

 8. 장 미라. 멀티메디아 활용한 한국어 교육. -경희사이버대학교. – 2015.- 3-4с.


References


 1. Novye pedagogicheskiye i informasionnye tehnologii v sisteme obrazovaniya / Pod red. Е.S.Polat. – М.: Izdatelskiy center “Akademya”.- 2000.

 2. Rudnenko-Моrgun, О. I. Комputernyi urok bez komputernogo uchebnika [Текst] / О. I. Rudenко-Моrgun // Russkii yazyk za rubezhom.–2006№ 3.

 3. Mihailov, S. N. Ispolzovaniye setevyh dnevnikov v prosesse ovladenya РКI [Текst] / S. N. Мihailov // Russkii yazyk za rubezhom. –2006. – № 3.

 4. Акishina, А. А. Uchimsya uchit: dlya prepodavatelya russkogo yazyka kak inostrannogo [Текst] / А. А. Аkishina, О. Е. Каgаn. – 2-е izd., isprav. i dop. – М. : Rus. yaz., 2002. – 256 p.

 5. Аzimov, E. G. Theoriya i praktika ispolzovaniya komputernyh programm prepodavaniya РКI [Текst] / E. G. Аzimov // Informasionno-analiticheskii obzor. – 2000.

 6. Pak YuonSoon. wegugorosoy hangugo kyoyuknon - kegopan.- dosochulpanwoonin.

 7. Prakticheskaya metodika obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu [Теkst] / pod red. А. N. Shukina. – М. : Rus. yaz., 2003. – 304 p.

 8. Chang Mira. Multimedia hwarenghan hangugo kyoyuk.- Kyonghisaibotehakyo. – 2015.- 3-4 p.

Каталог: sites -> default -> files -> publications
publications -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
publications -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М
publications -> Қазақ әдебиетін дәуірлеу мәселесі Темірбай Мұқашев
publications -> Спортшылардың интеллектуалдық ой өрісі және оның спорттық Қызметтегі маңыздылығы абусейтов Бекахмет Зайнидинович
publications -> Ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа бағыттары түйін Мақалада ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа жолы «Агробизнес 2020»
publications -> Қазақстандағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік: құқықтық реттеу
publications -> 1 қаңтар 2012, 12: 09 Бұл дағдарысты әлем экономикасының уақытша тежелуі деп түсіну қажет 49
publications -> Әож 378-1а оқУ Үрдісінде мультимедиялық ҚҰрылғыларды қолданудың Қажеттілігі
publications -> Үндістан-Бангладеш қарым-қатынастарының кейбір астарлары
publications -> Көркем шығармадағы тарихи тұлғаның ұлттық құндылық ретінде зерделенуі


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет