ҚазтұтынуодағЫ Қарағанды


Жеткізу тізбектері бойынша тасымалдаужүктеу 0.68 Mb.
бет4/5
Дата29.08.2018
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5

Жеткізу тізбектері бойынша тасымалдау

Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Көліктің жалпы курсы».

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылау ұйымдастыру», «Кеден ісін ұйымдастыру»

Мақсаты: көлік логистикалық жүйелердің, Жабдықтау многономенклатурного материалдық ресурстарды ұйымдастыру және тасымалдау және сақтау құралдарын тиімді пайдалану ұйымдастыру, экономикалық, ұйымдастырушылық және коммерциялық мәселелер жөніндегі тыңдаушылар Outlook жасау үшін; жөнелтуші (алушы) мен көлік құралдарын иелері арасындағы өзара байланысты реттеуге, қажетті сапасы мен ұсынылатын көлік, жұмыстар мен қызметтерді ұтымды көлік шығындары анықтамасын бағалау, жүк нарығының мемлекеттің нарықтық зерттеулер мен талдау жүргізу үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды береді.

Курстың қысқаша сипаттамасы: экономикалық сипаттамасы және логистикалық көлік рөлі. Көлік жүйесі. Оның негізгі элементтері. Тасымалдау және түрлері. интермодальдық операторларының артықшылығы. Негіздері мен технологияларын өңдеу gruzovedeniya материалдар. Қаптама. Логистикалық қызметтердің операторлары. Көлік операцияларда делдалдық. көлік және логистика қызметтері нарығында баға белгілеу ерекшеліктері. Логистикалық, тасымалдауға кететін шығындар шығындар. трафикті маршруттау. оңтайлы өнімділігін есептеу үшін математикалық моделдер. халықаралық тасымалдау Ақпараттық логистика технологиялар. экспедиторлық қызметі заңнамада туралы жалпы ережелер. Бас «Инкотермс» ережелері. Міндеттері мен «Инкотермс» ауқымы.

Күтілетін нәтижелер:

- болашақ мамандардың ел ішінде болсын, шет елдерге болсын апарылатын жүктерді тасымалдау ережелері жөнінде түбегейлі білім алуға мүмкіндік туғызатын зерделенетін пәннің методологиясы мен әдістемелерін меңгеруге;

- тасымалданатын жүктердің сипаттамасы туралы негізгі ұғымдарды қолдана білуге, студенттердің сыртқы сауда операцияларын көліктік қамтамасыз ету туралы білімін қалыптастыруға және оларды практикада қолдануға және кәсіби мәселелерді шешуде олардың маңызы мен ролін түсінуге;

- ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйеге келтіру және түсіндірмелер беру арқылы жүктерді халықаралық тасымалдау жағдайлары туралы тәуекелдерді басқару жүйесін ескере отырып дәлелдеме құруға;

- пәннің оқу бағдарламасында қарастырылған ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде беруге, топта бірлесіп жұмыс істеуге, пікірлесуге және өзінің позициялық ұстанымын сақтауға, жүктерді әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдау және халықаралық көліктік операциялар саласында шешімдер қабылдауға;

- өз бетінше жұмыс істеу дағдысының болуын, өзінің әрман қарай жетілу қажеттігін, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту керектігін түсіне білуге.


Таңдау бойынша курс 12

Жабдықтау логистикасы

Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Көліктің жалпы курсы»

Постреквизиттер: «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»

Мақсаты: Логистикалық Жабдықтаудың мазмұны мен ерекшелігін оқып үйрену

Курстың қысқаша сипаттамасы: Логистика: мәні мен мазмұны. Шаруашылық байланыс құрылымындағы Жабдықтау логистикасы. Жабдықтаудағы логистикалық менеджмент. «Жабдықтау-өндіріс» функционалдық цикліндегі материалдық ресурстарға қажеттілікті жоспарлау мен болжау. Жабдықтаудың функционалдық цикілі толық логистикалық циклдің құрама бөлігі ретінде. Материалдық ресурстармен Жабдықтаушыларды таңдау логистикалық функция ретінде. Жабдықтау логистикасында қорларды басқару. Жабдықтау логистикасындағы трансакциялық операциялар. Жабдықтау логистикасындағы тәуекелдер. Жабдықтау логистикасындағы инновациялар мен басқару стратегиялары. Жабдықтарды сатып алу мен қызмет көрсету ерекшеліктері. Мемлекеттік сатып алулар. Жабдықтау логистикасының тиімділігін талдау.

Күтілетін нәтижелер: студенттер пәнді оқу барысында игеру қажет:

- Шаруашылық байланыстар құрылымында Жабдықтау логистикасының негіздерін игеру;

- Жабдықтаудың функционалдық цикілі толық логистикалық циклдің құрама бөлігі кешенін білу;

- «Жабдықтау-өндіріс» функционалдық цикліндегі материалдық ресурстарға қажеттілікті жоспарлау мен болжауды білу;

- Жабдықтау логистикасындағы инновациялар мен басқару стратегияларын игеру;

- Жабдықтау логистикасының тиімділігін талдауға үйрену.


Қоймалау логистикасы

Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Көліктің жалпы курсы»

Постреквизиттер: «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»

Мақсаты: студенттерге қоймалаудың оңтайлы жүйесін моделдеуге қажет білімді беру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қойма – логистикалық жүйенің элементі. Логистиканың функционалдық салаларын интеграциялау. Қоймалау логистикасының мәселелері және оларды шешудегі функцияаралық үйлестірудің рөлі. Қоймалау логистикасының мәселелерін шешудегі жүйелік келістің методологиясы. Қойма жүйесін қалыптастыру. Қойма шаруашылығын жасау. Қойманы және жүк өңдеу қойма аймақтарын жобалау. Қоймалау жүйесін жасау.Қоймадағы логистикалық процесс. Қойма шаруашылығын басқарудың ұйымдық құрылымы. Жүк өңдеу процесі және қоймада оны ұйымдастыру. Қойманың тиімді қызмет етуі.

Күтілетін нәтижелер:

- қоймалардың логистикалық жүйедегі орны мен маңызын білу және түсіну;

- қоймалау логистикасының мәселелерін шешу үшін жүйелік келісінің тұжырымдамасы мен қағидаларын колдануды білу;

- қойма аудандарының негізгі параметрлерін анықтаудың практикалық дағдыларын игеру;

- қоймалық жүк өңдеуді ұйымдастырудың практикалық дағдыларын игеру;

- қойма жүйесін оңтайландыру критерийлерін білу және олардың тиімділігін ашатын көрсеткіштерді талду дағдысын игеру.


Таңдау бойынша курс 13

Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары

Пререквизиттер: «Құқық негіздері», «Көліктің жалпы курсы»

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»

Модульдің мақсаты: Кеден органдарының болашақ қызметкерлері ретінде студенттердің жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары жөніндегі білімін қалыптастыру.

Модульдің мазмұны: Жүктерді халықаралық тасымалдау әлемдік сауданы дамытудағы негізгі фактор ретінде. Халықаралық көлік операцияларын жүзеге асырудың құқықтық негіздері. Халықаралық тасымалдау шарты. Тасымалдауларға көліктік-экспедициялық қызмет көрсету. Халықаралық тасымалдауда жүктерді сақтандыру. Көліктегі жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру. Жүктердің көліктік сипаттамалары, оларды тасымалдауға дайындау. Тауарларды жеткізудің базистік шарттары (ИНКОТЕРМС). Халықаралық теңізбен тасымалдау. Жүктерді теміржолмен тасымалдау. Жүктерді автомобильмен тасымалдау. Жүктерді әуе кемелерімен тасымалдау. Энергия қорларын тасымалдауда құбырларды қолдану. Көліктік инфраструктураны дамытудағы Қазақстанның стратегиясы. Транзиттік саясат және ҚР ішкі қажеттігін қамтамасыз ету.

Күтілетін нәтижелер:

Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті:

- болашақ мамандардың ел ішінде болсын, шет елдерге болсын апарылатын жүктерді тасымалдау ережелері жөнінде түбегейлі білім алуға мүмкіндік туғызатын зерделенетін пәннің методологиясы мен әдістемелерін меңгеруге;

- тасымалданатын жүктердің сипаттамасы туралы негізгі ұғымдарды қолдана білуге, студенттердің сыртқы сауда операцияларын көліктік қамтамасыз ету туралы білімін қалыптастыруға және оларды практикада қолдануға және кәсіби мәселелерді шешуде олардың маңызы мен ролін түсінуге;

- ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйеге келтіру және түсіндірмелер беру арқылы жүктерді халықаралық тасымалдау жағдайлары туралы тәуекелдерді басқару жүйесін ескере отырып дәлелдеме құруға;

- пәннің оқу бағдарламасында қарастырылған ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде беруге, топта бірлесіп жұмыс істеуге, пікірлесуге және өзінің позициялық ұстанымын сақтауға, жүктерді әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдау және халықаралық көліктік операциялар саласында шешімдер қабылдауға;

- өз бетінше жұмыс істеу дағдысының болуын, өзінің әрман қарай жетілу қажеттігін, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту керектігін түсіне білуге.
Кедендік ресімдеу

Пререквизиттер: «Құқық негіздері», «Көліктің жалпы курсы»

Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»

Мақсаты: Кедендік ресімдеу – Қазақстан Республикасында кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдауға байланысты, Қазақстан Республикасының кеден органдары және тұлғалар арасында жасалатын әрекеттер мен процедуралар (рәсімдер) жиынтығы.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауарлардың кедендік ресімделуі: технологиясы мен процедурасы. Тауарлардың шығу елін анықтау. Кедендік делдалдар, олардың кедендік ресімдеудегі рөлі мен орны. Кедендік тасымалдаушының қызметі. Тауарларды уақытша сақтау. Жеке тұлғалармен тасымалданатын тауарлар мен көлік құралдары. ҚР кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдауымен байланысты алдын – ала операциялар. Кедендік режимдердің түрлері мен белгіленуі: тауарларды еркін айналымға шығару.

Күтілетін нәтижелер:

- «кедендік ресімдеу» түсінігін студенттердің жетік меңгеруі;

- тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу мен кедендік бақылауды іске асыру кезеңдерін білуі;

- тауарлар мен көлік құралдарын деклаарциялау түрлері мен ретін оқып білу;- кедендік ресімдеу барысындағы кедендік деулаарциясы мен басқа да құжаттарды толтыруды үйрену;

Пән циклы

Пән коды

Пәндер атауы

Несие саны

Сем.

4 курс

БП
Таңдау бойынша курс 1


MK 4217

Маркетингтегі коммуникациялар

3

7
MM 4217

Халықаралық маркетинг

3

7

ПП
Таңдау бойынша курс 2


KL 4307

Коммерциялық логистика

3

7
OPD 4307

Кәсіпкерлік қызмет негіздері

3

7

ПП
Таңдау бойынша курс 3


PPGMTO 4308

Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары

3

7
TO 4308

Кедендік ресімдеу

3

7

ПП
Таңдау бойынша курс 4


OTKTTS 4309

Тауарлар мен көлік құралдарына кедендік бақылауды ұйымдастыру

3

7
EТ 4309

Экономикалық талдау

3

7

ПП
Таңдау бойынша курс 5


LS 4310

Жабдықтау логистикасы

2

7
LR 4310

Тарату логистикасы

2

7

ПП
Таңдау бойынша курс 6


LS 4311

Қоймалау логистикасы

3

7
PKL 4311

Логистикадағы жоспарлау және контроллинг

3

7Таңдау бойынша курс 1

Маркетингтегі коммуникациялар

Пререквизиттер: «Маркетинг», «Тауарлар мен қызметтер жарнамасы»,

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс

Мақсаты: ғылыми-теориялық коммуникация негіздерін оқу, сондай-ақ тауар мен қызметті жылжытудың практикалық дағдыларын меңгеру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пайда болудың әңгiмесi және жарнаманың дамуы. Жарнамалық құрал-Жабдықтарды жiктеу. Қызмет көрсету жарнама. Жарнамалық зерттеулер және жарнаманың мақсаттарын анықтама. Жарнаманың таралуының құрал-Жабдықтарын таңдау. Ұйым және қызмет саласында жарнамалау науқанының жоспарлауы. Көрме және қызмет саласында жәрмеңке. Жарнамалық үндеу негiздері. Қызмет саласында Паблик рилейшнз ұйымы. Жарнамалық бюджеттi әзiрлеу. Жарнамалық қызметтiң тиiмдiлiгiн бағалау. Жарнамалық қызметтiң тиiмдiлiгiн бағалау. Негiзгi заң және қызмет саласында жарнамалық қызмет реттейтiн заңнамалық актiлері. Халықаралық жарнама.

Күтілетін нәтижелер:

- Өзiндiк жұмыс дағдыларын жоғарылату және қажеттiлiктiң дамуы жеке және өмiр бойы үйретудi мақсатындалардың кәсiби әБПен жетiлдiру;

- Бағалы, сауда, коммуникациялық саясаттың талдауының дағдыларымен ие болу

- фирманың маркетингтік қызметi процесiнде маркетингтік коммуникациялардың теориялық бiлiмдерін қолдану.


Халықаралық маркетинг

Пререквизиттер: «Маркетинг», «Логистика негіздері»,

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс

Мақсаты Халықаралық маркетингтің теориялық принциптерін, элементтерін және тәсілдерін жүзеге асыруын студенттердің оқуы және әйгілі шетелдік және отандық фирмалардың қызметі мысалында оларды қолданылуының тәжірибелік ілімдерін игеру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық маркетингтің мәні. Халықаралық маркетинг субъектілері. Халықаралық маркетинг ортасы. Халықаралық маркетингті зерттеу. Халықаралық маркетингтегі нарықты сегменттеу. Халықаралық тауар саясаты. Халықаралық маркетингте тауарларды орау және таңбалау. Фирманың бәсекеге қабілеттілігі және шетел нарығындағы оның өнімдері. Халықаралық баға саясаты. Халықаралық маркетингтегі тауар қозғалысы. Өткізу нарықтарындағы делдалдардың жұмыс жағдайы. Фирманың халықаралық коммуникациялық саясаты. Халықаралық жәрмеңкелер,салондар, көрмелер ұйымдастыру. Сыртқы нарыққа шығу стратегиясы. Импорттық маркетинг. Сыртқы экономикалық қызмет. Сыртқы сауда операцияларының жіктелуі. Сыртқы нарықтарда маркетингті ұйымдастыру және бақылау.

Күтілетін нәтижелер:

- халықаралық маркетингтік орта негіздерінің бiлiмдеріне ие болу;

- халықаралық маркетингте маркетинг-микс кешенін зерттеу бойынша iс жүзiнде теориялық бiлiмдерді қолдану;

- сыртқы нарықта маркетинг әрекеттерді талдау білу;

- практикалық маркетингте маркетинг-микс кешенін зерттеу бойынша iс жүзiнде теориялық бiлiмдерді қолдану.
Таңдау бойынша курс 2

Коммерциялық логистика

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Основы логистики»

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс

Мақсаты: коммерциялық логистика теориялық негіздерін, сондай-ақ қазіргі заманғы логистикалық жүйелерін талдау практикалық дағдыларын зерттеу.

Курстың қысқаша сипаттамасы: бизнес-логистика концепциясы, коммерциялық логистика коммерциялық логистика, стратегия және жоспарлау әдістері, коммерциялық логистика медиация, логистика коммерциялық сатып алу, логистика көтерме сату, коммерциялық логистика, көлік қызметтері, сақтау және қойма өңдеу, түгендеу басқару, ақпараттық қызмет көрсету қамтамасыз логистика, экстраполяция жолымен материалдық ағымының болжау, корреляциялық және регрессиялық талдау арқылы материалдық ағымының болжау

Күтілетін нәтижелер:

- логистика негізгі ұғымдар туралы түсіну және білу: материалдық ағыны, логистикалық іскерлік операциялар, коммерциялық логистикалық жүйелер, коммерциялық қызмет логистикалық, қойма, материалдар өңдеу, түгендеу бағалау.

- Практикалық жағдайларды талдау бизнес логистика негізгі ұғымдар, принциптер мен ұғымдар қолданылады алады және логистика функционалдық бағыттарына жақсарту үшін тиімді шешімдерді әзірлеу

- Практикалық дағдылар жеткізуші таңдау, өнім тарату жүйелерін, коммерциялық делдалдар логистикалық, өндірістік қуаттарды резервтік және сақтау аудандар мен контейнерлер үшін қажеттілігін есептеу әдістемесі есептеу сатып алу

- Аудитория ерекшелігін ескере коммуникация түрлі нысандарда логистика коммерциялық дамыту саласында ақпаратты ұсыну

- Кәсіби білім тұрақты жаңарту қажеттілігін түсіну, өзіндік жұмыстың дағдылары болуы тиіс.


Кәсіпкерлік қызмет негіздері

Пререквизиттер: «Маркетинг», «Основы логистики»

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс

Модуль циклы: кәсіпкерлік қызметтің ілімі, ұйымдық-құқықтық құрылымы, кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, реттеу жайында білімдерді, сондай-ақ кәсіпкерлікте маркетинг, менеджмент құралдарын қолдану, кәсіпкерлікті ресурстармен қамтамасыз ету, бизнес-жоспар жасау туралы дағдыларды қалыптастыру.

Модуль мазмұны: Кәсіпкерлік және бизнес анықтамалары, кәсіпкерлік түрлері және ұйымддастырушылық-экономикалық формалары, кәсіпкерлік қызметтің нарықтық коньюнктурасы, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық және әлеуметтік мақсаттары, кәсіпкерлік қызметтің ресурстық қамтамасыз етілуі, шығындар кәсіпкерлікте экономикалық басқару объектілері ретінд, кәсіпкерлік қызметтің инвестициялық қамтамасыз етілуі, лизинг және факторинг, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, бизнес-жоспар негізі, маркетингтік зерттеудің ерекшеліктері, кәсіпкерлік қызметті басқар, кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру, кәсіпкерлік тәуекелдер, адами ресурстар кәсіпкерліктің өнімі ретінде, кәсіпкерлік мәдениеті.

Күтілетін нәтижелер:

- Кәсіпкерліктің теориялық негіздерін, құқықтық негіздерін білу;

- Жеке кәсіпкерлікті ұйымдастыру бойынша түсініктің болуы;

- Тауарлар, нарықтар, бәсекелестер туралы мәліметтерді жинап, өңдеу дағдыларын игеру;

-Маркетингтік зерттеулер жүргізу, кәсіпорынның жұмысын жоспарлау жайында дағдыларды игеру;

- Кәсіпкерлікте табыстар мен шығындардың тиімді денгейде облуын қамтамасыз ететін факторларды білу;

- Кәсіпкерлік қызметтің инвестициялық қамтамасыз етілуі, лизинг және факторинг жайында қажетті біліктілік таныту;

- Кәсіпкерлік тәуекелдердерді төмендету жолдарын білу;

- Өз бетінше үнемі кәсіби денгейді көтеру үшін өзіндік жұмыстар дағдыларын игеру.


Таңдау бойынша курс 3

Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары

Пререквизиттер: «Құқық негіздері», «Экономикалық теория негіздері»

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс

Модульдің мақсаты: Кеден органдарының болашақ қызметкерлері ретінде студенттердің жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары жөніндегі білімін қалыптастыру.

Модульдің мазмұны: Жүктерді халықаралық тасымалдау әлемдік сауданы дамытудағы негізгі фактор ретінде. Халықаралық көлік операцияларын жүзеге асырудың құқықтық негіздері. Халықаралық тасымалдау шарты. Тасымалдауларға көліктік-экспедициялық қызмет көрсету. Халықаралық тасымалдауда жүктерді сақтандыру. Көліктегі жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру. Жүктердің көліктік сипаттамалары, оларды тасымалдауға дайындау. Тауарларды жеткізудің базистік шарттары (ИНКОТЕРМС). Халықаралық теңізбен тасымалдау. Жүктерді теміржолмен тасымалдау. Жүктерді автомобильмен тасымалдау. Жүктерді әуе кемелерімен тасымалдау. Энергия қорларын тасымалдауда құбырларды қолдану. Көліктік инфраструктураны дамытудағы Қазақстанның стратегиясы. Транзиттік саясат және ҚР ішкі қажеттігін қамтамасыз ету.

Күтілетін нәтижелер:

Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті:

- болашақ мамандардың ел ішінде болсын, шет елдерге болсын апарылатын жүктерді тасымалдау ережелері жөнінде түбегейлі білім алуға мүмкіндік туғызатын зерделенетін пәннің методологиясы мен әдістемелерін меңгеруге;

- тасымалданатын жүктердің сипаттамасы туралы негізгі ұғымдарды қолдана білуге, студенттердің сыртқы сауда операцияларын көліктік қамтамасыз ету туралы білімін қалыптастыруға және оларды практикада қолдануға және кәсіби мәселелерді шешуде олардың маңызы мен ролін түсінуге;

- ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйеге келтіру және түсіндірмелер беру арқылы жүктерді халықаралық тасымалдау жағдайлары туралы тәуекелдерді басқару жүйесін ескере отырып дәлелдеме құруға;

- пәннің оқу бағдарламасында қарастырылған ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде беруге, топта бірлесіп жұмыс істеуге, пікірлесуге және өзінің позициялық ұстанымын сақтауға, жүктерді әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдау және халықаралық көліктік операциялар саласында шешімдер қабылдауға;

- өз бетінше жұмыс істеу дағдысының болуын, өзінің әрман қарай жетілу қажеттігін, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту керектігін түсіне білуге.
Кедендік ресімдеу

Пререквизиттер: «Құқық негіздері», «Экономикалық теория негіздері»

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс


Каталог: attachments -> article -> 4070
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5B072700 «азық-ТҮлік өнімдерінің технологиясы»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> Рекомендации по формированию
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> 5В090200 – туризм мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы (орта білім негізінде оқитын студенттер үшін) Қарағанды 2016-2017
4070 -> Оқу мерзімі – 3 жыл, оқу тілі – қазақ Қарағанды – 2016-2017


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет