ҚазтұтынуодағЫ Қарағандыжүктеу 0.68 Mb.
бет5/5
Дата29.08.2018
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5

Мақсаты: Кедендік ресімдеу – Қазақстан Республикасында кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдауға байланысты, Қазақстан Республикасының кеден органдары және тұлғалар арасында жасалатын әрекеттер мен процедуралар (рәсімдер) жиынтығы.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауарлардың кедендік ресімделуі: технологиясы мен процедурасы. Тауарлардың шығу елін анықтау. Кедендік делдалдар, олардың кедендік ресімдеудегі рөлі мен орны. Кедендік тасымалдаушының қызметі. Тауарларды уақытша сақтау. Жеке тұлғалармен тасымалданатын тауарлар мен көлік құралдары. ҚР кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдауымен байланысты алдын – ала операциялар. Кедендік режимдердің түрлері мен белгіленуі: тауарларды еркін айналымға шығару.

Күтілетін нәтижелер:

- «кедендік ресімдеу» түсінігін студенттердің жетік меңгеруі;

- тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу мен кедендік бақылауды іске асыру кезеңдерін білуі;

- тауарлар мен көлік құралдарын деклаарциялау түрлері мен ретін оқып білу;

- кедендік ресімдеу барысындағы кедендік деулаарциясы мен басқа да құжаттарды толтыруды үйрену;
Таңдау бойынша курс 4

Тауарлар мен көлік құралдарына кедендік бақылауды ұйымдастыру

Пререквизиттер: «Құқық негіздері», «Логистика негіздері» «Біріңғай көлік жүйесі»

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс

Модульдің мақсаты: Тауарлар мен көлік құралдарына кедендік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу туралы студенттердің арнайы білімдерін, іскерлік пен дағдыларын қалыптастыру, кедендік бақылау саласындағы нормативтік базаны оқып білу.

Модульдің мазмұны: Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылаудың мәні мен мазмұны. Кедендік бақылауды сыныптау және оның негізгі формалары. Кедендік бақылауды жүргізудің негізгі принциптері. Тәуекелді басқару жүйесі. Кедендік тексерулер және оларды жүргізу тәртібі. Кеден одағының кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға кедендік бақылау. Кедендік рәсімдеу операциясын жүзеге асыруға байланысты тауарларға кедендік бақылау. Халықаралық почта жөнелтімдеріне кедендік бақылау. Шетел тұлғаларының жеке категорияларының кеден шекарасы арқылы өткізетін тауарларын кедендік бақылау ерекшеліктері. Интеллектуалдық меншік объектілерін қорғау бойынша кеден органдарының қабылдайтын шаралары. Құбырлармен және электр желілерімен тасымалданатын тауарларға кедендік бақылау. Жолаушылардың, тауарлардың және багаждың халықаралық тасымалдануын жүзеге асыратын көлік құралдарын кедендік бақылау. Жеке қолдану үшін тасымалданатын тауарларды кедендік бақылау ерекшеліктері. Валюталық және экспорттық бақылау саласындағы кеден органдарының функциялары. Кеден одағына мүше мемлекеттердің кедендік бақылау саласындағы ынтымақтастығы.

Күтілетін нәтижелер:

Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті:

- болашақ мамандардың тауарлар мен көлік құралдарына кедендік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу туралы ғылыми мағлұматтар алуға мүмкіндік туғызатын, зерделенетін пәннің методологиясы мен әдістемелерін, оның негізгі нысандары мен әдістерін меңгеруге;

- кедендік бақылау туралы негізгі ұғымдарды қолдана білуге, кедендік бақылаудың техникалық құралдарын практикада пайдалану және олардың кәсіби мәселелерді шешудегі арналымы мен ролін түсінуге;

- ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйеге келтіру және түсіндірмелер беру арқылы тәуекелдерді басқару жүйесін ескере отырып кедендік бақылау туралы дәлелдеме құруға;

- пәннің оқу бағдарламасында қарастырылған ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде беруге, топта бірлесіп жұмыс істеуге, пікірлесуге және өзінің позициялық ұстанымын сақтауға, тауарлар мен көлік құралдарына кедендік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу саласында шешімдер қабылдауға;

- өз бетінше жұмыс істеу дағдысының болуын, өзін-өзі әрман қарай жетілдіру қажеттігін, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту керектігін түсіне білуге.
Экономикалық талдау

Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Баға және баға белгілеу»

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс

Мақсаты: тауарлар мен қызметтер өндірісін басқару тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін талдау білім құру, қаржылық тұрақтылық, кәсіпорындардың төлем қабілеттілігі және өтімділік, талдау жеке жалпылау және үздік басқару шешімдерін қабылдау.

Курстың қысқаша сипаттамасы: объектінің мазмұны, талдау пәні және экономикалық мәселелері. Әдістері, тәсілдері мен экономикалық талдау әдістері. Факторлық талдау. қаржы коэффициенттерінің әдісі. басқару талдау негіздері. Компанияның маркетингтік қызметін талдау. өндіру және сату талдау. өндірістік ресурстарды пайдалану талдау. өнімнің өзіндік құнына талдау. қаржылық талдаудың негіздері. Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау. өтімділік балансына талдау. қаржылық тұрақтылықты талдау. ақша қаражатының қозғалысы туралы талдау. ұйымның табыстылығын талдау.

Күтілетін нәтижелер:

- Меншікті әдіснамасы және әдістері Пәннің «Экономикалық талдау», негізгі экономикалық көрсеткіштері, осы саладағы сатып алынған білімі мен түсінігін көрсете.

- Жеке талдау қорыту және оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау мақсатында қорытынды жасауға, ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметін талдай білу керек.

- Дәлелдер дамыту және экономикалық субъектілердің қаржылық және шаруашылық қызметі туралы ақпаратты жинау, талдау және жүйелеу арқылы экономикалық сипаттағы мәселелерді шешу үшін.

- Табыстылығын, ақша қаражатының ағындарын, қаржылық тұрақтылығын, өтімділік, төлем қабілеттілігі ҚР ұйымдар бағалау.

- Ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметінің талдау тәуелсіз жұмыс дағдылары болуы тиіс.


Таңдау бойынша курс 5

Жабықтау логистикасы

Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Маркетингтік логистика»

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс

Мақсаты: Логистикалық Жабдықтаудың мазмұны мен ерекшелігін оқып үйрену

Курстың қысқаша сипаттамасы: Логистика: мәні мен мазмұны. Шаруашылық байланыс құрылымындағы Жабдықтау логистикасы. Жабдықтаудағы логистикалық менеджмент. «Жабдықтау-өндіріс» функционалдық цикліндегі материалдық ресурстарға қажеттілікті жоспарлау мен болжау. Жабдықтаудың функционалдық цикілі толық логистикалық циклдің құрама бөлігі ретінде. Материалдық ресурстармен Жабдықтаушыларды таңдау логистикалық функция ретінде. Жабдықтау логистикасында қорларды басқару. Жабдықтау логистикасындағы трансакциялық операциялар. Жабдықтау логистикасындағы тәуекелдер. Жабдықтау логистикасындағы инновациялар мен басқару стратегиялары. Жабдықтарды сатып алу мен қызмет көрсету ерекшеліктері. Мемлекеттік сатып алулар. Жабдықтау логистикасының тиімділігін талдау.

Күтілетін нәтижелер: студенттер пәнді оқу барысында игеру қажет:

- Шаруашылық байланыстар құрылымында Жабдықтау логистикасының негіздерін игеру;

- Жабдықтаудың функционалдық цикілі толық логистикалық циклдің құрама бөлігі кешенін білу;

- «Жабдықтау-өндіріс» функционалдық цикліндегі материалдық ресурстарға қажеттілікті жоспарлау мен болжауды білу;

- Жабдықтау логистикасындағы инновациялар мен басқару стратегияларын игеру;

- Жабдықтау логистикасының тиімділігін талдауға үйрену.


Тарату логистикасы

Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Маркетингтік логистика», «Көтермен және бөлшек сауда»

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс

Мақсаты: студенттерде тарату желілерін қатаң бәсеке жағдайында оңтайландыруға, клиенттердің тасырыстарын басқарумен және клиент үшін құндылықты жасайтын иілімді логистикалық сервисті қамтамасыз етумен байланысты тарату логистикасының негізгі аспектілері бойынша білімдерін дамыту.

Курстың қысқаша сипаттамасы:

Дайын өнімді таратудың негізгі түрлері. Логистикалық делдалдардың типтері. Таратуды басқару жүйесі. Орналастыру стратегиясының әдістері. Қоймалық қызметтің негізгі түсініктері. Қоймаларды жіктеу. Қоймалық шаруашылықты ұйымдастыру формалары. Қоймалық ғимараттарды жоспарлау. Қоймадағы өнімдердің қорларын есептеу мен бақылау әдістері. Қоймалау қызметінің негізгі көрсеткіштері. Қоймадағы технологиялық үдерісті ұйыидастыру. Қоймаға өнімнің түсуі және оны қабылдау. Өнімді сақтауға орналастыру. Өнімді іріктеу, жинау және жіберу. Қайта қайтарылатын өнімді өңдеу. Тара және буып-түю.Күтілетін нәтижелер:

- тарату арналарының ұйымдық құрылымын жасау білімін;

- тұтыну сұранысын анықту және оның қанағаттандырылуын анықтай білу;

- сауданы ұйымдастыру мен тауар жылжытудың ұтымды формаларын таңдау ілімдерін игеру;

- қорларды басқару ілімдерін игеру;

- дайын өнімнің қорларын сұрыптау мен орналастыру, жинау туралы түсінік қалыптастыру
Таңдау бойынша курс 6

Қоймалау логистикасы

Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Маркетингтік логистика», «Көтермен және бөлшек сауда»

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс

Мақсаты: студенттерге қоймалаудың оңтайлы жүйесін моделдеуге қажет білімді беру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қойма – логистикалық жүйенің элементі. Логистиканың функционалдық салаларын интеграциялау. Қоймалау логистикасының мәселелері және оларды шешудегі функцияаралық үйлестірудің рөлі. Қоймалау логистикасының мәселелерін шешудегі жүйелік келістің методологиясы. Қойма жүйесін қалыптастыру. Қойма шаруашылығын жасау. Қойманы және жүк өңдеу қойма аймақтарын жобалау. Қоймалау жүйесін жасау.Қоймадағы логистикалық процесс. Қойма шаруашылығын басқарудың ұйымдық құрылымы. Жүк өңдеу процесі және қоймада оны ұйымдастыру. Қойманың тиімді қызмет етуі.

Күтілетін нәтижелер:

- қоймалардың логистикалық жүйедегі орны мен маңызын білу және түсіну;

- қоймалау логистикасының мәселелерін шешу үшін жүйелік келісінің тұжырымдамасы мен қағидаларын колдануды білу;

- қойма аудандарының негізгі параметрлерін анықтаудың практикалық дағдыларын игеру;

- қоймалық жүк өңдеуді ұйымдастырудың практикалық дағдыларын игеру;

- қойма жүйесін оңтайландыру критерийлерін білу және олардың тиімділігін ашатын көрсеткіштерді талду дағдысын игеру.


Логистикадағы жоспарлау және контроллинг

Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Маркетингтік логистика»

Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс

Мақсаты: білім алу және жоспарлау қабілетін және логистикалық жобаларды өңдеу, логистикалық көрсеткіштердің жоспарлы және нақты мағыналарындағы ауытқу және айырмашылықтарын анықтау үшін логистикалық үдерісте басқарушылық шешім қалыптастыру

Курстың қысқаша мазмұны:

Логистикадағы стратегия және жоспарлау. Стратегиялық логистикалық жоспарлау. Логистиканы жоспарлау. Логистикалық стратегияның типтері. Логистикалық стратегияны дайындау. Логистикалық стратегияны жүзеге асыру. Логистикалық жоспарлаудың жіктелуі. Логистикалық бақылау. Логистикадағы бақылау. Логистикалық жүйе мен технологиядағы жұмысты жоспарлау.Күтілетін нәтижелер:

- әрекет ету мүмкіндіктерін іздеу үдерісін білу, осы әрекеттердің салдарын болжау, логистикалық жоба даярлау;

- қызмет көрсету деңгейін жоғарлату, капитал жұмсалымы мен шығындарды қысқарту үшін логистикалық стратегия даярлай білу;

- логистикалық есептерді құру және шешу қабілетін игеру;- логистикалық бақылау туралы білу.Каталог: attachments -> article -> 4070
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5B072700 «азық-ТҮлік өнімдерінің технологиясы»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> Рекомендации по формированию
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> 5В090200 – туризм мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы (орта білім негізінде оқитын студенттер үшін) Қарағанды 2016-2017
4070 -> Оқу мерзімі – 3 жыл, оқу тілі – қазақ Қарағанды – 2016-2017


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет