ҚазтұтынуодағЫжүктеу 382.49 Kb.
бет1/3
Дата10.10.2017
өлшемі382.49 Kb.
  1   2   3

Қазтұтынуодағы

Қарағанды Экономикалық Университет

БЕКІТЕМІН

оқу-әдістеме жөніндегі бірінші проректор э.ғ.к., профессор Бұғыбаева Р.О.


________________________

«____»______________200__ж.КЕЛІСІМДІ

жаңа технология және

дистанциондық оқу

бойынша проректор

х.ғ. к., профессор Ибышев Е.С.

________________________

«____»______________200__ж.


СИЛЛАБУС

БАКАЛАВРИАТ
«Адам ресурстарын басқару»

пәнінен

Мамандық: 050510 – Мемлекеттік және жергілікті басқару

Экономикалық теория және ХЭ кафедрасы

Барлығы 3 несие


Дәріс 15 сағат Семинарлық сабақ 30 сағат

СӨЖ 90 сағат Барлық аудиториялық сағаттар 45

Соның ішінде СӨЖО 30 сағат Еңбек сыйымдылығы 135 сағат
Емтихан


Қарағанды 2007
Силлабус э.ғ.к., доцент Байгуренова М.А. және оқытушы А.Е. Куаныштаевамен 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының жұмыс оқу жоспарының, «Макроэкономика» пәнінің типтік бағдарламасы, ҚЭУҚ–МИ–85–05-00-2005 пәннің оқу әдістемелік кешенінің құрылымына қойылған талаптар негізінде құрылған.

Экономикалық теория және ХЭ кафедра мәжілісінде қаралды

«31» тамыз 2007 ж. Хаттама №1
Кафедра меңгерушісі Жетпісбаева М.Қ.

Оқытушылар туралы мәліметтер:

Қарағанды Экономикалық университеті, э.ғ.к., доцент Байгуренова М.А. басылымдардың жалпы көлемі 125 б.б., «Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика» пәндерінен дәріс және семинарлық сабақтарды жүргізеді. Оқытушы Қуаныштаева А.Е. «Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Халықаралық экономика» пәндерінен семинарлық сабақтар жүргізеді.
Офисі: Экономикалық теория және ХЭ кафедрасы аудитория №266

Қарағанды қаласы, Академиялық көшесі 9

Тел: 44 16 24 (143)

Консультациялық сағаттар (office hour): СӨЖО графигі бойынша

Уақыты: сабақтар келісімді бекітілген кесте бойынша жүргізіледі.

Үлгі 1

Пәннің сипаттамасы

Пәнді оқыту мақсаты. Пәнді оқыту мақсаты студенттердің экономика және қызмет сферасын басқару, әртүрлі басқарушылық қызметтердегі дағдыларды жасау, басқару жүйесін талдау және жобалау болып табылады.

«Адам ресурстарын басқару» пәнінің мақсаты студенттердің ұймының кадр саясат саласындағы теориялық және тәжірибелік аспектілерін оқу негізінде экономикалық ойларын қорытынды жасай білу.Пәнді зерттеу кезіндегі тапсырмалар

Студенттің берілген силлабустың талаптары бойынша келесідей тапсырмалар қойылады:  • адам ресурстарын бақылау туралы жалпы жүйені қалыптастыру білу керек;

  • адам ресурстарын бақылаудағы теориялық аспектілерін қарастыру керек;

  • Кәсіпорын деңгейдегі конфликті жағдайларды қысқартуына байланысты ұсыныстар жасау.

Пәннің пререквизиттері: Менеджмент теориясы және практикасы, Халықаралық экономика, Кәсіорын экономикасы, Психология, Социология

Пәннің постреквизиттары: Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорны менеджменті, Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, Адам ресурстарын басқару

Пәннің әдістемесі оның ерекшеліктері мен мақсаттарды зерттеуімен анықталады. Осыған байланысты оқу әдістемелері қолданылады: ситуациялық тапсырмалар, кейс-әдістер, тест сұрақтары, глосарий.

Үлгі 2

Білім беруді бағалаудың саясаты мен процедурасы

Пәнді оқыту жазбаша емтихан алу арқылы қорытындылады. Емтиханға жіберудің негізгі түйіні барлық бағдарламада көрсетілген жұмыстарды орындау.

Жетілік және қорытынды бақылауға 60 % беріледі, аралық аттестацияға 40 % беріліп, 100%- ды құрайды, яғни қорытынды баға мына формула бойынша анықталады:
И% = Р12/2 х 0,6+Э х 0,4
Мұнда: Р1 – бірінші рейтингтік бағаның пайыздық мазмұны;

Р2 – екінші рейтингтік бағаның пайыздық мазмұны;

Э – бірінші рейтингтік емтихандық бағаның пайыздық мазмұны.

Қорытынды балл пән бойынша % анықталады.

Барлық бақылау жетілік, қорытынды және жиынтық арқылы орындалады.

Қорытынды баға төмендегі кестеге қарап қойылады.Студенттің білімі, игеруі, дағдысы келесі жүйе бойынша бағаланады:

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

Қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағат емес


Білім алушылар білімін бағалау критериялары

«А», «А-» («өте жақсы») – егер білім алушы барлық бағдарламалық материалды тереңнен игеріп, сәйкесінше, оны еш бұлжыьпай баяндай білсе, тапсырма типі өзгерген кезде жауап беру барысында қиналмаса, қойылған мәселелерді еркін шеше алса, монографиялық материал білімін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздей білсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда жанжақты дағды және ептіліктерді меңгере білсе, қателіктерді жібермей, материалды дербес талқалй білсе аталмыш баға қойылады;

«В+» «В», «В-» («жақсы») – егер білім алушы бағдарламалық материалды нақты білсе, оны мәні бойынша сауатты баяндай білсе, сұраққа жауап беру барысында айқынсыздықтарды жібермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік мәселелерді шешуде қажетті дағдыларды қолдана білсе аталмыш бағалар қойылады;

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағат») – егер білім алушы тек негізгі материалды ғана меңгеріп, бірақ жекелеген бөліктерді білмесе, айқынсыздықтарды жіберсе, тұжырымдамалары жеткілікті түрде дұрыс болмаса, бағдарламалық материалды баяндауда ілеспелілікті бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды орындауда қиналса аталмыш бағалар қойылады;

«F» («қанағат емес») – егер білім алушы бағдарламалық материалды білмесе, айтарлықтай қателіктер жіберсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда үлкен қиындыққа ұшыраса аталмыш баға қойылады.

Аталмыш криетрияларды оқытушы емтихан бағасын қою барысында да басшылыққа алады.

А- дан А, В-дан В+-ға дейін, D дан С+-ға дейінгі амплитуда бағаны таңдау білім алушының жоғарыда келтірілген критерияларға білімі мен ептілігінің сәйкес келуі дәрежесімен анықталады.
Апелляция процедурасы

Емтихан қорытындылары бойынша аппеляцияға арыз Регистратор атына білім алушының жеке арызы бойынша нәтижені жариялағаннан кейін үш күн ішінде қабылданады. Аппеляцияға арыздар тіркеу бөлімінде тіркеуге алынады, онда студент аппеляцияланатын сұрақ мәні көрсетуге тиіс. Апелляция білім алушының емтихандық жауабын қайта рецензиялау жолымен кафедра жетекшісімен тағайындалатын кафедраның пәндік аппеляциялық коммиссиясымен жүргізіледі.Үлгі 3

Кесте 1. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттарды бөлу
Тақырыптың атауы

сағаттар

дәріс-тер

семинар

СӨЖ

соның ішінде СӨЖО

1

2

3

4

5

5Адам ресурстарын басқару пәні, негізгі түсінігі және саласы

1

2

6

2Адам ресурстарын басқару негізгі бағыттары, әдістері және кезеңдері

1

2

6

2Стратегиялық жоспарлау өзара байланыстырып жұмыс күшін жоспарлау

1

2

6

2Мансапты жоспарлау

1

2

6

2Халықтың, адам ресурстарының, еңбек ресурстарының сандық және сапалық сипаттамасы

1

2

6

2Демографиялық процестер және оларды басқару

1

2

6

2Кәсіпқойлық жұмыстарды ұйымдастыру

1

2

6

2ҚР мамандарды дайындау, қайта дайындау және біліктілігін жоғарлатуын ұйымдастыру

1

2

6

2Адам реурстарының қозғалысы

1

2

6

2Адам ресурстарын басқарудың негізгі жүйесі

1

2

6

2Қызметкерлерді басқару жұмысын бағалау

1

2

6

2Іскер мансапты басқару

1

2

6

2Қызметкерлерді ынталандыру механизмі

1

2

6

2Қызметкерлерді басқарудың шетел тәжірибесі

1

2

6

2Қызметкер маркетингі. Қызметкерлерді басқарудың ұйымдық мәдениеті

1

2

6

2
Барлығы

15

30

90

30

Каталог: attachments -> article
article -> ҚазақТҰтынуодағЫ
article -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
article -> Аудит пәнінен курстық ЖҰмыс жазу жөнінде әдістемелік нұСҚаулар, тақырыптар
article -> Капиталдыњ ауыспалы айналымы мен айналысы
article -> Кафедра Правового регулирования экономических отношений
article -> Қазтұтынуодағы
article -> Конспект урока биологии по теме: «Биотические связи в сообществе»
article -> Ќазтўтынуодаєы
article -> 1. Оқу-танысу практикасының мақсаты мен міндеттері
article -> Элективті пәндер каталогы 5B072700 «азық-ТҮлік өнімдерінің технологиясы»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет