Б. И. Абильгазин ҚӨТжәнеҰ кафедрасының аға оқытушысыДата25.04.2019
өлшемі323.5 Kb.
#117029
түріБағдарламасы


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
Бекітемін

Ғылыми кеңес төрағасы,

ректор, ҚР ҰҒА академигі

Ғазалиев А.М.

_________________________

«____» __________2009г.
СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

GGIG 1209 «Cызба геометриясы және инженерлік графика» пәні бойынша


050721 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының студенттері үшін
«Геоэкология» факультеті
«Құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастыру» кафедрасы

2009


Алғы сөз
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді:

ҚӨТжәнеҰ кафедрасының аға оқытушысы Б.И. Абильгазин

ҚӨТжәнеҰ кафедрасының аға оқытушысы Л.Н. Безуглова

«Құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастыру» кафедрасының мәжілісінде талқыланады

«____»______________200___ ж. № _______ хаттама
Кафедра меңгерушісі_________Кропачев П.А. «____»_________200___ ж.

(қолы)

Сәулет-құрылыс факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданады

«____»______________200___ ж. № _______ хаттама


Төраға _____________Аяпбергенова Б.Е. «____»____________200___ ж.

(қолы)


Өнеркәсіптік экология және химия кафедрасымен келісіледі
Кафедра меңгерушісі_________Обухов Ю.Д. «____»_________200___ ж.

(қолы)


Оқытушы туралы мағлұмат және байланыс ақпараты

Абильгазин Буркут Иранович, ҚӨТжәнеҰ кафедрасының аға оқытушысы

Безуглова Людмила Николаевна, ҚӨТжәнеҰ кафедрасының аға оқытушысы
ҚМ мен БТ кафедрасы ҚарМТУ-дың бірінші оқу ғимаратында (Қарағанды, Б.Бульвары 56), 110-дәрісханада орналасқан. СГ мен ИГ циклы бірінші оқу ғимаратында, 428-дәрісханада орналасқан, байланыс телефоны 56-59-32 қосымша 2034.
Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Сабақтардың түрі

СӨЖ сағаттар саны

Жалпы сағаттар саны

Бақылау түрі

Қосылған сағаттар саны

ОСӨЖ сағат-тарының саны

Барлығы сағат-тар саны

Лекци-ялар

Практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар

ІІ

3

15

30

-

45

90

45

135

Емтихан


Пәннің сипаттамасы

«Инженерлік және компьютерлік графика» пәні базалық пәндердің циклына кіреді.

«Сызба геометриясы және инженерлік графика» пәні техникалық пәндер мен келесі жалпы техникалық пәндерді зерделеу үшін студенттерге қажетті білім беретін бірінші жалпы техникалық пән болып табылады.
Пәннің мақсаты

«Сызба геометриясы және инженерлік графика» пәні зерделеудің мақсаты теориялық білім алу, практикалық дағдылар мен бұйымдардың сызбаларын әзірлеу мен оқу біліктіліктерін меңгерту мақсатын алға қояды.


Пәннің міндеттері

Пәннің міндеттері мынадай: сызбаның көмегімен жаңашылдық идеяларын бере білуге үйрету, болашақ өндірістік процестің ажыратылмайтын бөлігі ретінде құрылымдаушы құжаттармен жұмыс істеу, оларды қабылдау, жасау.

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:

– кешенді сызбаның екі жазықтықты және үш жазықтықты аппаратында, жазықтықта кеңістікті бейненің негізгі жобалық үлгілері туралы. Монжа, жазық және кеңістікті формалардың жасалу заңдары, олардың бейнесін жасау тәсілдері туралы;

– өзара орналасауға графикалық есептерді шешу тәсілдері туралы және геометриялық объектілердің меншіктілігі, сызба бойынша және натурасынан бейнелеу туралы;

– түрлі материалдарды, құралдарды, айлабұйымдарды, машиналарды қолдану туралы және сызбаны сызу бойынша автоматтандырудың қазіргі құралдары, тетіктерді өлшеу тәсілдері мен сызбаларда өлшемдерді қою туралы түсінікке ие болуға;

білу керек:

– мәтіндік құжаттарды және графикалық құрылымдаушы құжаттарды ресімдеу үшін КҚБС стандарттарын;

– сызбаларда және аксонометриялық проекцияларда бейнелерді салу тәсілдері (еңістік, конустылық, түйіндестіру);

– сызбаларда және аксонометриялық проекцияларда бейнені салу тәсілдері (түрлері, тілік, қима), өлшемдерді қою ережелері;

– қосылыстардың, бұйымдардың, құрылымдаушы құжаттардың түрлерін;

– бейнелеу ережелері мен сызбаларда бұранданы қою ережелері, бұрандалық және шпонкалық қосылыстардың сызбаларын орындау ережелері;

– жинау сызбаларының орындалуының, сипаттізімін толытыруының, электрлік принципті сұлбалардың және элементтер тізімін толтырудың негізгі талаптарын білуге;

істей білу керек:

– КҚБЖ стандарттарының талаптарына сәйкес жиналатын бірліктердің, қарапайым тетіктердің сызбаларын және эскиздерін, сонымен қатар екі өлшемді графикалық редакторлардың көмегімен орындау;

– тетіктің жай геометриялық формаларын түрі өзгертілген тетіктің сызбасын келсі орындалуымен түрлендіру;

– бұрандалық және шпонкалық қосылыстардың сызбаларын жасау мен редакциялау;

– жалпы түрдегі сызбалардың және құрама сызбалардың бөлшектенуін оқу және орындау, нормативті негіздер мен ақпараттық-анықтама материалдарды пайдалануды істей білуге;

практикалық дағдыларды игеру:

– графикалық редакторлармен, сызба құралдарымен жұмыс істеу;

– КҚБЖ стандарттарының талаптары бойынша жалпы түрдегі сызбалардың, құрама сызбалардың, тетіктердің эскиздері мен сызбаларын орындаудағы практикалық дағдыларды меңгеруге.
Айрықша деректемелер

Берілген пәнді оқу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) көрсетумен) меңгеру қажет:Пән

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы

1. Геометрия

Планиметрия

Стереометрия

Тригонометрия

2. Сызу

Геометриялық сызу

Проекциялық сызу

Сызбаны безендірудің жалпы ережелеріТұрақты деректемелер

«Сызба геометриясы және инженерлік графика» пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді:

1. Машиналы графика,

2. Серпілімді материалдар,

3. Теориялық механика,

4. Машиналар мен механизмдердің теориясы,

5. Машиналардың тетіктері меңгеру барысында қолданылады.
Пәннің тақырыптық жоспары


Бөлімнің (тақырыптың) атауы

Сабақтың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, ч.

лекция-лар

практи-калық саб.

зертхана-лық саб.

ОСӨЖ

СӨЖ

1. Сызба геометрия пәні, оның кәсіби мамандарды дайындаудағы орны мен мақсаттары. Пәннің даму жолына қысқаша тарихи шолу. Стандарттардың сызбаны графикалық рәсімдеуге негізгі талаптары. Кескіндеу әдістері. Орталық, параллель және тікбұрышты кескіндеу және оның елементтері. Сызбанын қайтылымдығы. Сызбаны екі және үш проекциялар жазықтықтарына орналастыру. Нүкте және түзу. Нүктені екі және үш проекциялар жазықтықтарында кескіндеу. Нүктелердің тікбұрышты координаттары. Түзу, түзудің берілуі және сызбада кескінделуі. Түзудің проекциялар жазықтықтарына қатысты орналасуы. Екі түзудің кеңістікте өзара орналасуы (параллель, қиылысатын және айқас түзулерді кескіндеу)

1

2

-

3

3

2. Жазықтық. Жазықтықтың сызбада берілуі. Жалпы және дербес жазықтықтар. Екі жазықтықтың кеністікте өзара орналасуы. Жазықтықтағы нүкте. Жазықтық пен түзудің кеністікте өзара орналасуы. Позициялық есептер. Шешу алгоритмі. Нүктенің, сызықтың жазықтыққа және бетке тиістілігі. Түзу мен жазықтық және екі жазықтықтын параллельдігі. Метрикалық есептер. Есептердің екі тобы: арақашықтықтар мен бұрыштарды анықтау. Шешу алгоритмдері. Нүкте мен түзу, нүкте мен жазықтық, екі түзудің және екі параллель жазықтықтың арақашықтықтарын және бұрыштың нақты шамасын анықтау. Сызбалардағы проекцияларды түрлендіру тәсілдері. Метрикалық есептерді

түрлендіру тәсілдерімен шешуі.1

2

-

3

3

3. Қисық сызықтар және беттер. Қисық сызықтар туралы түсініктер, анықтамалар. Қисық беттер, қисық беттерді талдау. Қисық беттердің жасалуы, анықтаушысы, сызбада берілуі. Түзу сызықты жазылмайтын және жазылатын беттер. Айналу беттері. Нүктенің және сызықтың бетке тиістілігі. Жазба туралы түсінік. Көпжақты және қисық беттердің жазбалары.

1

2

-

3

3

4. Беттердің өзара қиылысулары. (Қиюшы сфералар мен қиюшы жазықтықтар әдістері) .

1

2

-

3

3

5. Кіріспе. Мемлекеттік стандарттар туралы түсінік. Сызбалардың жалпы орындалу ережелері. Негізгі жазу, формат, масштаб, сызықтар, сызба қаріптері және өлшем қою. Геометриялық салулар. Түйіндестіру. Циркульдік қисық сызықтар овалдал. Көлбеулік. Конустылық..

1

2

-

3

3

6. Кескіндер. Көрністер, тіліктер және қималар. Көрністің негізгі, қосымша және жергілікті түрлері. Тіліктің жай және күрделі түрлері. Қималар.

2

4

-

6

6

7. Бұранда. Бұранданы сызбада кескіндеу, белгілеу. Бұрандалы бұйымдарды және олардың қосылыстарын кескіндеу.

1

2

-

3

3

8. Қосылыстар және берілістер. Кілтекті және ойма кілтекті (шлицті) қосылыстарды кескіндеу. Цилиндрлік тісті берілістерді, серіппелерді кескіндеу..

1

2

-

3

3

9. Бұйымдардың түрлері. Конструкторлық құжаттардың түрлері. Схемалық сызбалар. Кинематикалық, гидравликалық, пневматикалық, электрлік, технологиялық, принципиалдық және т.б.

1

2

-

3

3

10. Құрастыру бірлігінің сызбалары. Бөлшектердің нобайлы сызбалары және техникалық сурет. Құрастыру сызбасы. Сипаттізім. ЕСКД стандарттарында қабылданған шарттылықтар мен ықшамдаулар. МЕСТ 2.109-73 сәйкес ықшамдаулар.

2

4

-

6

6

11. Құрастыру сызбасын оқу. Құрастыру сызбадан бөлшектерді даралап сызу және түйінің аксонометриясын орындау.

2

4

-

6

6

12. Аксонометриялық проекциялар. Жалпы түсінік және анықтамалары. Стандарттық аксонометриялық проекциялар.

1

2

-

3

3

Барлығы

15

30

-

45

45


Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі

1. Сызба геометрия пәні, оның кәсіби мамандарды дайындаудағы орны мен мақсаттары. Пәннің даму жолына қысқаша тарихи шолу. Стандарттардың сызбаны графикалық рәсімдеуге негізгі талаптары.Кескіндеу әдістері. Орталық, параллель және тікбұрышты кескіндеу және оның елементтері. Сызбанын қайтылымдығы. Сызбаны екі және үш проекциялар жазықтықтарына орналастыру. Нүкте және түзу. Нүктені екі және үш проекциялар жазықтықтарында кескіндеу. Нүктелердің тікбұрышты координаттары. Түзу, түзудің берілуі және сызбада кескінделуі. Түзудің проекциялар жазықтықтарына қатысты орналасуы. Екі түзудің кеңістікте өзара орналасуы (параллель, қиылысатын және айқас түзулерді кескіндеу) (2 сағат)

2. Жазықтық. Жазықтықтың сызбада берілуі. Жалпы және дербес жазықтықтар. Екі жазықтықтың кеністікте өзара орналасуы. Жазықтықтағы нүкте. Жазықтық пен түзудің кеністікте өзара орналасуы. Позициялық есептер. Шешу алгоритмі. Нүктенің, сызықтың жазықтыққа және бетке тиістілігі. Түзу мен жазықтық және екі жазықтықтын параллельдігі. Метрикалық есептер. Есептердің екі тобы: арақашықтықтар мен бұрыштарды анықтау. Шешу алгоритмдері. Нүкте мен түзу, нүкте мен жазықтық, екі түзудің және екі параллель жазықтықтың арақашықтықтарын және бұрыштың нақты шамасын анықтау. Сызбалардағы проекцияларды түрлендіру тәсілдері. Метрикалық есептерді түрлендіру тәсілдерімен шешуі (2 сағат)

3. Қисық сызықтар және беттер. Қисық сызықтар туралы түсініктер, анықтамалар. Қисық беттер, қисық беттерді талдау. Қисық беттердің жасалуы, анықтаушысы, сызбада берілуі. Түзу сызықты жазылмайтын және жазылатын беттер. Айналу беттері. Нүктенің және сызықтың бетке тиістілігі. Жазба туралы түсінік. Көпжақты және қисық беттердің жазбалары (2 сағат)

4. Беттердің өзара қиылысулары. (Қиюшы сфералар мен қиюшы жазықтықтар әдістері) (2 сағат)

5. Кіріспе. Мемлекеттік стандарттар туралы түсінік. Сызбалардың жалпы орындалу ережелері. Негізгі жазу, формат, масштаб, сызықтар, сызба қаріптері және өлшем қою. Геометриялық салулар. Түйіндестіру. Циркульдік қисық сызықтар овалдар. Көлбеулік. Конустылық (2 сағат)

6. Кескіндер. Көрністер, тіліктер және қималар. Көрністің негізгі, қосымша және жергілікті түрлері. Тіліктің жай және күрделі түрлері. Қималар (4 сағат)

7. Бұранда. Бұранданы сызбада кескіндеу, белгілеу. Бұрандалы бұйымдарды және олардың қосылыстарын кескіндеу (2 сағат)

8. Қосылыстар және берілістер. Кілтекті және ойма кілтекті (шлицті) қосылыстарды кескіндеу. Цилиндрлік тісті берілістерді, серіппелерді кескіндеу (2 сағат)

9. Бұйымдардың түрлері. Конструкторлық құжаттардың түрлері. Схемалық сызбалар. Кинематикалық, гидравликалық, пневматикалық, электрлік, технологиялық, принципиалдық және т.б. (2 сағат)

10. Құрастыру бірлігінің сызбалары. Бөлшектердің нобайлы сызбалары және техникалық сурет. Құрастыру сызбасы. Сипаттізім. ЕСКД стандарттарында қабылданған шарттылықтар мен ықшамдаулар. МЕСТ 2.109-73 сәйкес ықшамдаулар (4 сағат)

11. Құрастыру сызбасын оқу. Құрастыру сызбадан бөлшектерді даралап сызу және түйінің аксонометриясын орындау (4 сағат)

12. Аксонометриялық проекциялар. Жалпы түсінік және анықтамалары. Стандарттық аксонометриялық проекциялар (2 сағат)
Зертханалық жұмыстар орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

Оқу жоспарымен қарастырылмайды.


Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары

СОДЖ тақырыбының аты

Сабақтын мақсаты

Сабақты өткізу түрі

Сабақтың мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

1 тақырып. Сызба геометрия пәні, оның кәсіби мамандарды дайындаудағы орны мен мақсаттары. Пәннің даму жолына қысқаша тарихи шолу. Стандарттардың сызбаны графикалық рәсімдеуге негізгі талаптары.Кескіндеу әдістері. Орталық, параллель және тікбұрышты кескіндеу және оның елементтері. Сызбанын қайтылымдығы. Сызбаны екі және үш проекциялар жазықтықтарына орналастыру. Нүкте және түзу. Нүктені екі және үш проекциялар жазықтықтарында кескіндеу. Нүктелердің тікбұрышты координаттары. Түзу, түзудің берілуі және сызбада кескінделуі. Түзудің проекциялар жазықтықтарына қатысты орналасуы. Екі түзудің кеңістікте өзара орналасуы (параллель, қиылысатын және айқас түзулерді кескіндеу).

Осы тақырып бойынша алған білімдерін бекіту.

№1,2,3 блоктарынын тақырып бойынша берілген графикалық сызбаларына талқылау жасау

Нүктенің, ииүзудің, проекция жазықтығына қарағанда өзара орналасуларын қарастыру.

[1, 2],

[7, 8]


2 тақырып. Жазықтық. Жазықтықтың сызбада берілуі. Жалпы және дербес жазықтықтар. Екі жазықтықтың кеністікте өзара орналасуы. Жазықтықтағы нүкте. Жазықтық пен түзудің кеністікте өзара орналасуы. Позициялық есептер. Шешу алгоритмі. Нүктенің, сызықтың жазықтыққа және бетке тиістілігі. Түзу мен жазықтық және екі жазықтықтын параллельдігі. Метрикалық есептер. Есептердің екі тобы: арақашықтықтар мен бұрыштарды анықтау. Шешу алгоритмдері. Нүкте мен түзу, нүкте мен жазықтық, екі түзудің және екі параллель жазықтықтың арақашықтықтарын және бұрыштың нақты шамасын анықтау. Сызбалардағы проекцияларды түрлендіру тәсілдері. Метрикалық есептерді түрлендіру тәсілдерімен шешуі.

Осы тақырып бойынша алған білімдерін терендету.

№ 4, 5, 6. блоктарынын тақырып бойынша берілген графикалық сызбаларына талқылау жасау

СГ1 (СӨЖ)

Есептін графикалық шешімі


Нүктенің, түзудің беріген жазықтықта жату шартын қарастыру.Кеністіктегі түзу мен жазықтықтын өзара орналасулары. Екі жазықтықтын өзара орналасулары.Жазықтықтарды алмастыру әдісі арқылы жалпы жағыдайдағы түзудің нақты шамасын анықтау.


[1, 2],

[7, 8]


3 тақырып. Қисық сызықтар және беттер. Қисық сызықтар туралы түсініктер, анықтамалар. Қисық беттер, қисық беттерді талдау. Қисық беттердің жасалуы, анықтаушысы, сызбада берілуі. Түзу сызықты жазылмайтын және жазылатын беттер. Айналу беттері. Нүктенің және сызықтың бетке тиістілігі. Жазба туралы түсінік. Көпжақты және қисық беттердің жазбалары.

Осы тақырып бойынша алған білімдерін терендету.


№7 блоктарынын тақырып бойынша берілген графикалық сызбаларына талқылау жасау


Ортогональ сызбадағы геометриялық сызбаларды оқу.Беттердегі нүктелер. Жазу әдісі мен көпқабырғалы беттердің жазбаларын тұрғызу.


[1, 2],

[7, 8]4 тақырып. Беттердің өзара қиылысулары. (Қиюшы сфералар мен қиюшы жазықтықтар әдістері) .

Практика-лық дағдыла-рын бекіту


Есептердің графикалық шешімі


Проекциялау-шы жазықтықпен беттің қимасы.Сызбаны түрлендіру арқылы қиманың нақты шамасын анықтау.Екі қйылысушы беттердің қйылысу сызықтарын тұрғызу.

[1, 2],

[7, 8]5 тақырып. Кіріспе. Мемлекеттік стандарттар туралы түсінік. Сызбалардың жалпы орындалу ережелері. Негізгі жазу, формат, масштаб, сызықтар, сызба қаріптері және өлшем қою. . Геометриялық салулар. Түйіндестіру. Циркульдік қисық сызықтар овалдал. Көлбеулік. Конустылық..

Сызбалар-ды орындау-дын негізгі ережелерін оқып білу.


Жаттығулар


Геометриялық тұрғызулар. Бөлшектін сызбаларында өлшем бірліктерін қондыру.


[3-6,

9-13]6 тақырып. Кескіндер. Көрністер, тіліктер және қималар. Көрністің негізгі, қосымша және жергілікті түрлері. Тіліктің жай және күрделі түрлері. Қималар.

Практика-лық дағдыла-рын бекіту


ПС2

Графикалық тапсырмасы
Көрнекі сызба арқылы нәрсенің алдынғы, үстінен және сол жағынан қараған көрністерін табу.Тіліктер орындау.Тапсырманын сызбасын орындап өлшемдерін қондыру.

[3-6,

9-13]7 тақырып. Бұранда. Бұранданы сызбада кескіндеу, белгілеу. Бұрандалы бұйымдарды және олардың қосылыстарын кескіндеу..

Осы тақырып бойынша алған білімдерін терендету.

Бұрандалы біріктіру-лерді бейнелеу ережелерін оқып білу.Тестік сұрау.


Ішкі және сыртқы беттері көрсетілген ұсақ (ірі) қадамдағы метрикалық бұрандаларды белгілеугеу және бейнелеугу. Болтты біріктірулерді бейнелеудегі шарттылықтар және ықшамдаулар.


[3-6,

9-13]8 тақырып. Қосылыстар және берілістер. Кілтекті және ойма кілтекті (шлицті) қосылыстарды кескіндеу. Цилиндрлік тісті берілістерді, серіппелерді кескіндеу..

Осы тақырып бойынша алған білімдерін терендету.

Әр түрлі біріктіру-лерді бейнелеу ережелерін оқып білу.Жаттығулар орындау


Винттік серіппенің сызбасын бейнелеу.


[3-6,

9-13]9 тақырып. Бұйымдардың түрлері. Конструкторлық құжаттардың түрлері. Схемалық сызбалар. Кинематикалық, гидравликалық, пневматикалық, электрлік, технологиялық, принципиалдық және т.б.

Осы тақырып бойынша алған білімдерін терендету.


Жаттығулар орындау


Құрастыру бірлігіне сипаттізім толтыру.

Құрастыру бірлігіне Құрылымдық схема құрастыру.
[3-6,

9-13]10 тақырып. Құрастыру бірлігінің сызбалары. Бөлшектердің нобайлы сызбалары және техникалық сурет. Құрастыру сызбасы. Сипаттізім. ЕСКД стандарттарында қабылданған шарттылықтар мен ықшамдаулар. МЕСТ 2.109-73 сәйкес ықшамдаулар.

Осы тақырып бойынша алған білімдерін терендету.


МС3 (СӨЖ) графикалық тапсырмасы.Машинақұрлыс бұйымдарының бөлшектеріне нобайлар альбомын орындау. Құрастыру сызбаларын орындау.


[3-6,

9-13]11 тақырып. Құрастыру сызбасын оқу. Құрастыру сызбадан бөлшектерді даралап сызу және түйінің аксонометриясын орындау.

Осы тақырып бойынша алған білімдерін терендету. Жалпы түрдегі сызбаны оқу дағдысын қалыптастыру.

Графическое задание

МС4 (СӨЖ) граыика-лық тапсырма-сы. Іскерлік ойын
Машинақұрлыс бұйымдарының бөлшектерін және құрастыру бірліктерін орындау. Іскерлік ойынға байланысты қызыметтерді бөліп беру.


[3-6,

9-13]
12 тақырып. Аксонометриялық проекциялар. Жалпы түсінік және анықтамалары. Стандарттық аксонометриялық проекциялар.

Практика-лық дағдыла-рын бекіту

.


Есептердін графика-лық шешімі.

Бөлшектін тікбұрышты изометриясын тұрғызу.

[1, 2],

[7, 8]
СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы

Пән бойынша графикалық модульдердің тақырыптарыЖұмыс тақырыптары

Сызбаның белгіленуі

Күнтізбелік мерзім

Формат

1

2

3

4

1. Проекция жазықтықтарын алмастыру әдісі арқылы жалпы жағыдайда берілген түзудін нақты шамасын анықтау.

СГ1

5 апта

А4

2. Көрністер, тіліктер

ПС2

7 апта

А3

3. Машинақұрылыс сызбаларының нобайлар альбомы. Машинақұрылыс бұйымының «Букса» құрастыру сызбасы.

МС3

11 апта

А3 (құрастыру сызбасы.),

А4 х 10 (бөлшектер нобайы)4. Жалпы көрністегі сызбаларды оқу және бөлшектеу.

МС4

13 апта

А3,А4

Тапсырмалар вариант бойынша орындалады. Варианттарды оқытушы береді.
Студенттердің білімін бағалау белгілері

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) және қорытынды аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% дейін мәнді құрайды.Әріптік баға бойынша бағалау

Сандық бағалау эквиваленттері

Меңгерілген білімдердің проценттік мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А-


4,0

3,67


95-100

90-94


Өте жақсы

В+

В

В-3,33

3,0


2,67

85-89

80-84


75-79

Жақсы

С+

С

С-D+

D


2,33

2,0


1,67

1,33


1,0

70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

Қанағаттанарлық

F

Z


0

0


30-49

0-29


Қанағаттанарлықсыз

«А» (өте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен, сонымен қатар, өздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған, оқылатын пән бойынша негізгі бағдарлама бойынша теориялық және қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген жағдайда қойылады.

«А-» (өте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, пәннің теориялық сұрақтарын жалпылауға қабілетін өте жақсы меңгеруін, аудиториялық және дербес жұмыс бойынша аралық тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды.

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте жақсы» және кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі мазмұнын ашатын сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» және «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы сұрақтарына жақсы бағытталады, бірақ семестрде аралық тапсырмаларды жиі тапсыратын және пән бойынша семестрлік тапсырмаларды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.

«С+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С-» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және аудиториялық сабақтар мен СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтарға жиі қатыспайтын және уақытында семестрлік тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады.

«Z» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтардың жартысынан көп қалатын және семестрлік тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады.

Аралық бақылау оқытудың 7-ші, 14-шы апталарында жүргізіледі және бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады:
Бақылау түрі

%-тік мәні

Оқытудың академиялық кезеңі, апта

Барлығы, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатысу

0,3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
4,2

Лекция конспектісі

1,9**
3,8

Тестілік сұрау

6,0**
12

СГ бойынша есептерді шығару

1,0

*

*

*

*

*5,0

Блоктармен жұмыс істеу

1,0

*

*

*

*

*5,0

ИГ бойынша жаттығулар

2,0
*

*

*

*

*

*

*

*

*
18

Графикалық жұмыстарды қорғау

3,0

*
*


*
*12

Емтихан

40*

40

Барлығы (аттестация бойынша)


3030Барлығы

100


Саясат және рәсімдер

«Сызба геометриясы және инженерлік графика» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз:

1 Сабаққа кешікпей келуді.

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды.

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді.

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін тапсыру.

5 Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген уақытта қайта тапсыру.
Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік


Автордың

аты-жөні


Оқу-әдістемелік әдебиеттің атауы

Баспа, басылып шығатын күні

Даналар саны

кітапханада

кафедрада

Негізгі әдебиеттер

1 Жаңабаев Ж.Ж.

Инженерлік және компьютерлік графика

Алматы, 2005

12
2 Джанабаев Ж.Ж.

Инженерная и компьютерная графика

ЮКГУ, 1999

54

-

3 Есмуханов Ж.М.

Краткий конспект лекций по начертательной геометрии

КазНТУ, 1994

12

-

4 Большаков В.П.

Инженерная и компьютерная графика.

ПрактикумВысшая школа, 2004

-

-

5 Левицкий В.С.

Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: Учебник для вузов

Высшая школа, 2000

46

-

6 Чекмарев А.А.

Инженерная графика

Высшая школа, 2000

58

-

7 Норматив-ные документы

Общие правила выполнения чертежей

Изд. стандартов,

1983


155

-

Қосымша әдебиеттер

8. Крылов Н.Н.

Начертательная геометрия:

Ученик для вузовВысшая школа, 2000

45

-

9. Демидович Л.Н., Безугло-ва Л.Н., Рама-занова Ж.З.

Учебное пособие «Начер-тательная геометрия в примерах и задачах».

КарГТУ,

2008


45

10

10. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю.

Машиностроительное черчение. Справочник

Машиностроение,

2006


152

-

11. Михайленко В.Е.

Справочник по машинной графике в проектировании

Будiвельник,

1984


28

-

12.

Основы интерактивной машинной графики. – Кн.1

Мир,

1985


15

-

13. Чекмарев А.А., Осипов В.К.

Справочник по машиностроительному черчению

Высшая школа,

изд.центр

«Академия»


85

-

14. Демидович Л.Н., Безугло-ва Л.Н., Рама-занова Ж.З.

Учебное пособие

«Инженерная графика » в примерах и заданияхКарГТУ,

2008


45

10


Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

Бақылау түрі

Тапсырманың мақсаты және мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

Орындау ұзақтылығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

СГ бойынша есептерді шығару

Метриялық және позициялық есептерді шешуде Монж әдісін меңгеру

[1, 2, 7, 8]

дәрістің қысқа жазбасы5апта

Ағымдағы

1-5апта

Блоктармен жұмыс істеу

1-3-тақырыптар бойынша білімін тереңдету

[1, 2, 7, 8]. дәрістердің қысқа жазбасы

5 апта

Ағымдағы

5-апта

1СГ графикалық модулі (СДЖ)

Теориялық білімдерін және білгірліктерін бекіту

[1, 2, 7, 8]. дәрістердің қысқа жазбасы

2 апта

Ағымдағы

5-апта

Тестілік сұрау

СГ тарауы бойынша білімін бақылау

[1, 2, 7, 8]. дәрістердің қысқа жазбасы

1 байланыс сағаты

Аралық

7-апта

ИГ бойынша жаттығулар

Теориялық білімдерін және дағдыларын бекіту

[3-6, 9-13]

Дәріс конспектісі9 апта

Ағымдағы

6-14-апталар

ПЧ2 графикалық модуль (СДЖ)

Күрделі тіліктерді орындаудың практикалық дағдыларын игеру

[3-6, 9-13]

2 апта

ағымдағы

7-апта

МЧ3 графикалық модулі (СДЖ)

«Букс» бұйымында құрылымдаушы құжаттардың пакеттерін жасау практикалық дағдыларын игеру

[3-6, 9-13]

3 апта

Ағымдағы

11-апта

МЧ4 графикалық модулі (СДЖ) (Ойын түрінде)

ВО сызбаларын бөлшектеу мен оқу дағыдыларын игеру

[3-6, 9-13]

2 апта

Ағымдағы

13-апта

ИГ бойынша Тестілік сұрау

ИГ бойынша теориялық білімдерін бақылау

ИГ бойынша үсынылған барлық әдебиеттер

1 байланыс сағаты

Аралық

14-апта

Емтихан

Пән бойынша білімді бақылау

Дәрістер конспектісі, негізгі және қосымша әдебиеттердің бар тізімі

2 байланыс сағаты

Қорытынды

Сессия мерзімі


Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтар

1. X,Y,Z нұсқалары бойынша көптеген нүктелерді анықтай білу:

- нүктелердің қайсысы H (V, W) жазықтықтарын жақын орналасқан;

- қандай нүктелер бір тік (көлденең) тура орналасқан;

- қандай нүктелер Х (Y,Z) осінің кординаттарында орналасқан;

- H (V,W) проекциясының жазықтығынан бірдей қашық нүуктелер қандай;

- H (V,W) проекция жазықтығында бірдей қашық нүктелер қалай орналасқан;

- H және V(H иW, VиW) проекция жазықтықтарынан қандай бірдей қашық нүктелер;

- қандай нүктелер арқылы көлденең h (фронталь f, профиальW) өткізілуі мүмкін:

- жазықтығы H (V,W) жазықтығына параллель үшбұрыш өтуі мүмкін.

2. Центрлік және параллель проециялау модельдерінің мәні мен қасиеті неде?

3. Үш жазықты жүйенің координатты осьтерінің толық белгіленуі.

4. Х, Y, Z координаттарымен (сонымен бірге нольдік) кез-келген берілгендермен нүктенің кешенді сызбасын сала білу.

5. Дербес күйдің түзулері. Ескінді горизонталь (фронталь, профиль) проециялайтын түзу сала білу.

6. Дербес күйдің горизонталь түзулері.

7. Түзулердің өзара орналасуы. Параллель, қиылысатын және айқас түзулердің, кескінін сала білу.

8. Түзу кесіндісін нақты шамаға проекциялау .

9. L түзудің еңіс бұрышын нақты шаманың проекция жазықтығына проекциялау.

10. 6 тәсілден көп болмайтын жазықтықты бере білу.

11. Дербес күй жазықтығынан әр сызба қалай көрінетінін анықтау.

12. Кез-келген түрмен берілген түзу жазықтыққа жататынының кез-келген есебін шығару.

13. Кез-келген тәсілмен берілген кез-келген жазықтықта горизанталь сала білу.

14. Кез-келген жазықтың дербес күйдегі және жалпы күйдегі жазықтықтың жазық фигуралардың фигуралары қалай көрінеді.

15. Проекцияның көлденең жазықтығына қандай жазықтықтар көлденең болатынын анықтау.

16. Конустың, ортаның, цилиндрдің, жалпы түрдің айналу беттерінің қаңқаларының тірек сызықтарын атай білу және кескіндей білу.

17. Айналудың кез-келген бетінде және кез-келген жақты бетте жетіспейтін нүктелердің проекциясын сала білу.

18. Проекция жазықтығын ауыстыру әдісімен шешілетін типтік есептер.

19. Негізгі форматтар: өлшемдер, жасалуы, МЕСТ 2.301-68* бойынша қолдануға ұсыныс. Қосымша форматтар.

20. Сызба рамкасы. Негізгі жазулар. МЕСТ 2.104-68* бойынша горизанталь бағытталған бағыттарға тік 70х14мм жазумен орналастыру және толтыру.

21. МЕСТ 2.302-68* бойынша бұрыштық және сызықтық шамалардың ұлғаю және кшірею масштабының стандартты қатарлары.

22. Жеке кескіндерде және негізгі жазуда масштабтарды белгілеу.

23. МЕСТ 2.303-68* бойынша сызықтарды қолдану ережелері мен аты, параметрлері мен тағайындалуы.

24. Шрифтардың жіктелуі. Шрифтардың стандартты қатары. Шрифтылардың негізгі параметрлері мен әріптерді, мәтіндерді, сандарды, белгілерді МЕСТ 2.303-68* бойынша жазу ережелері.

25. Түрлердің, тіліктердің, қималардың және шығарылған элементтердің МЕСТ 2.305-68* бойынша орындау мен белгілеу ережелері, тағайындалуы, жіктелуі, орналасауы.

26. Түр мен тіліктердің бір кескінде бөліктерінің қосылу ережелері.

27. МЕСТ 2.306-68* бойынша құрама сызбалардың және тетіктердің сызбасында қималар мен тіліктерде материалдарды штрихтеу ережелерінің параметрлері.

28. Еңіс, конустылық, түйіндесу. МЕСТ 8.908-81 мен МЕСТ 8593-81 бойынша салу ережелері.

29. Сызықтық шамалардың, бұрыштық шамалардың, шеңберлердің, еңіситердің, конустардың цилиндрлік және сфералық элементтердің фаскаларының МЕСТ 2.307-68* бойынша өлшемдерін қою ережелері.

30. МЕСТ 2.101-68* бойынша бұйым түрлері мен жіктелуі.

31. МЕСТ бойынша құрылымдаушы құжат түрлері, жіктелуі, жиынтығы.

32. Сипаттізімі, оның тағайындалуы. Сипаттізім тараулары мен оларды МЕСТ 2.108-68* бойынша толтыру тәртібі.

33. Қосылыс пен олардың түрлері.

34. Бұрандалар. Жасалуы, жіктелуі, негізгі параметрлері және МЕСТ 2.311-68* бойынша бұрандаларды белгілеу.

35. МЕСТ 2.315-68* бойынша қосылыстар мен бекітілген тетіктердің шартты және ықшамдалған кескіндері.

36. Бекіту етіктерін орындау түрлері: бұранда, гайка, айналдырық.

37. Құрылымдаушы, технологиялық, құрама, өлшеу базалары.

38. Сызбаларда өлшемді тізбекті, координатты, құрастырлған қою тәсілдері.

39. МЕСТ 2.109-73 бойынша жалпы түрдегі сызбаның және құраманың мүмкін ықшамдалған және шартты түрлері.

40. Өлшемдерді қою ережелері мен құрама сызбаларда позиция номерін қою.

41. МЕСТ 2.701-84 бойынша сұлбалардың түрлері мен типтері, терминология.

42. Сұлбаларды орындауға қойылатын жалпы талаптар.

43. Құрама сызбаны оқу мен бөлшектеудің жалпы тәртібі.

Каталог: fulltext -> Syllabus -> TiOSP -> Kazahskij variant
Syllabus -> Бағдарламасы (syllabus) «Тұтыну және өндіру қалдықтарын пайдаға асыру, қайта қолдану және қайта өңдеу» пәні бойынша 050731 «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»
Syllabus -> 200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus)
Syllabus -> Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленді: аға оқытушысы Құдышева Г. О. және ассистент Жолмағамбетова Б. Р
Syllabus -> Бағдарламасы ( syllabus) «Экология және тұрақты даму»
Syllabus -> Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1» пәні бойынша 050730 «Құрылыс материалдарын бұйымдарымен конструкцияларын өндіру технологиясы»
Syllabus -> Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1,2» пәні бойынша 050721 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Syllabus -> 2009ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus) Ақпараттық қауіпсіздік негізі пәні бойынша 050704 – «Есептеу техникасы бағдрламалық қамтамссыздандыру»
Kazahskij variant -> Бағдарламасы (syllabus)


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет