B050600 «Экономика» курс семестржүктеу 1.64 Mb.
бет3/8
Дата21.04.2019
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
4 семестр

Негізгі пәндер

19

Эконометрика

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Экономикалық талдау, қаржылық-экономикалық әсерін талдау.

Постреквизиттер

Экономический анализ, Анализ финансово-хозяйственной действенности.

Күрделілігі, несие

2

зерттеу мақсаты

Студенттерге заңдар мен тәуелділіктердің теориясы мен бақылау, қазіргі заманғы дамыту негізінде нақты экономикалық құбылыстардың сандық талдау негіздерін беру үшін Жизель қарым-қатынас тексеру

Эконометрика 1. негіздері - пәндік және эконометрика міндеттері. статистикалық деректерді ұсыну және өңдеу әдісі

Ықтималдық және математикалық статистика теориясы 2. Мәліметтер - экономикалық құбылыстардың кездейсоқ сипаты мен статистикалық жүйелілік

3. факторлық талдау - себебі. Қалыптастыру факторлары және олардың мазмұны талдау

4. Қарапайым сызықтық регрессия - міндет регрессиялық-корреляциялық талдау. Регрессиялық теңдеудің түрін таңдау әдістері

5. Бірнеше регрессиялық және корреляциялық - моделінің ерекшелігі. Бірнеше және ішінара корреляциялық. кезең-кезеңмен регрессияның әдісі

6. емес сызықтық экономикалық модель - айнымалы түрлендіру. Эконометриялық моделін таңдау. Серпімділік коэффициенті.

7. Динамикалық диапазоны - деңгейі сериясы. Автокорреляции. Сериясының динамикалық үрдістерді модельдеу.Негізгі бөлімнен Түйіндеме
Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

эконометрика, оның мүмкіндіктері мен шектеулері туралы; экономика, менеджмент, маркетинг негізгі бағыттар мен мектептер; бірнеше регрессияның теңдеуін шешу үшін пайдаланылады матрица операцияларды; Қол жетімді статистика жүктейді шектеулер; мүмкін емес барабар моделін (және т.б. мультиколеньярлы , гетероскедаттық қателік дисперсия) салу жасай алады себептері; модельдерін құру үшін стандартты әдістерін пайдалануға мүмкіндік беретін нысанда шикізат деректерді айырбастау әдістері (МТЖ және басқалар.).

білуі керек:

экономикалық моделін құруға және зерттеу; шешімдерді көрсету үшін MS EXCEL графиктер жұмыс істеу; моделін сәйкестігіне бағалау жүргізеді; моделін параметрлерін бағалау үшін арналған; Экономикалық талдау және болжау салынған үлгісін пайдалануға; экономикалық процестерді қолдану практикалық дағдыларды меңгеру.

Дағдылары:

экономиканың түрлі секторларын модельдеу тәсілдерін; типтік модельдер мен ТЭН құрылымы; басқа пәндер арасында орын, студенттер келесі пәндерді зерттеу оның құны, осындай математикалық статистика және экономикалық моделі ретінде пәндерді оқып үйренеді; эконометрикалық модельдер түрлері; Параметрлерін бағалау әдістері; сызықтық емес регрессия моделі және линеаризации; көптеген Регрессия түрлі аспектілері; әсіресе Регрессия модельдерді болжау; Бір өлшемді уақыт-сериялы модельдеу мүмкіндіктері; әсіресе панелі деректер.

құзыреті:

нақты статистика негізделген модельдерін құру бойынша; эконометрикалық проблемаларды шешу үшін қазіргі заманғы эконометрикалық пакеттерін пайдалану.20

Компьютерлік графика

Пән атауы
Пререквизиттер

Информатика, Математика I.

Постреквизиттер

Интернет технологиялар, ИT экономикадағы.

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Құрылыс және сурет сақтау принциптерін терең түсінуді жариялауға; графикалық бағдарламалардың түрлі жұмыс істеу кезінде графикалық файл пішімдері мен олардың орындылығы қолданысты зерттеу;

қолданылғын графикалық бағдарламаларда компьютерлік графика негіздері қолдануды қарастыру;

графикалық бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, өз бейне жасауға және өңдеуге студенттерді үйрету;

бейне бағдарламалар арасындағы графикалық деректер алмасуды жүзеге үйренеді.Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Бөлім имиджін

1. негіздері.

Бөлім

2. Растрлық графика пакеттері. Бөлім3. Вектор графика пакет.

4-бөлім 3D Вектор графика пакет.

Компьютерлік графика дамытудың негізгі үрдістері

5. Бөлім.Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

кәсіби қызмет саласында пән рөлі туралы;

кескін салу жалпы принциптері; негізгі алгоритмдік жобалау бейнелеу; графикалық стандарттар эволюциясы, олардың жіктелуі;

компьютерлік графика ұғымы; компьютерде имиджін құрылысының негізгі кезеңдері; Бейнелеу және бағдарламалық қамтамасыз ету ерекшеліктер мәселенің тұжырымы.

білуі керек:

күрделілігі әртүрлі имиджін жүзеге асыру; графикалық даму және мультимедиалық жүйелердің негізгі принциптерін қолданады; адам-компьютерлік өзара іс-қимыл жоспарында графикалық және мультимедиялық интерфейстерін талдау.

Дағдылары:

Сурет файлдар Стандартты түрлері; деректер құрылымын; модульдік бағдарламалары; алгоритмдер және рекурсивті анықтау.

құзыреті:

графикалық және мультимедиялық жүйелерін дамытуға қолданылуы мүмкін бағдарламалық құралдар жиынтығы сипаттайды;

достық графикалық қосымшалар дамыту үшін қолда бар графикалық пакеттерін пайдаланыңыз.


21

Маркетинг

Пән атаулары
Пререквизиттер

Экономическалық теория, Микроэкономика, Менеджмент, Логистика.

Постреквизиттер

Бизнес-жоспарлау, Халықаралық маркетинг, халықаралық экономика, инновациялық Маркетинг, Инновациялық менеджмент

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Нақты аудандар мен қызметтер көрсететін, тауарлар мен өндірістерді өндіретін салаларда маркетингтік қызметтің нақты проблемаларына маркетинг білім саласындағы болашақ мамандарды қалыптастыру.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

1. Маркетинг.

2. маркетингтік басқару үдерісі.

Нарыққа маркетингтік тәсілді . негізгі ұғымдар.

4. маркетинг кешені.Маркетингтік зерттеулер мен маркетингтік ақпарат 5. жүйелері.

6. Маркетинг ортасы.

7. Нарықтық сегменттеу, мақсатты сегменттер таңдау.

Өнімнің

8. дамыту: тауарлар, сауда белгілері, буып-түю мен қызметтер.Компаниялар мен өнімнің бәсекеге қабілеттілігін

9. Компаниялар мен өнімдердің бәсекеге қабілеттілігі.

10. стратегиялар мен нарықтық баға әдістері.

Маркетинг жоспарын дамыту.

11.Тауарлар мен қызметтерді бөлу және ілгерілету

12. арналары.Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

негізгі ұғымдар және маркетинг ұғымдар, маркетингтік орта, маркетинг ақпараттық жүйе, компанияның және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін факторлар, нарықтық баға белгілеу әдістері, тарату арналары, өндіріс және кәсіпорындар ресурстарды экономикалық негіздері; жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау операцияларының жалпы заңдарын негіздері, өндірістік, инновациялық, ұйымдастыру жүйесі қызметінің, қаржы, әлеуметтік және басқа да салалардағы.

білуі керек:

зерттеу және нарыққа болжау; , маркетингтік жоспарын әзірлеу, талдау және жоспар шығындар үшін; инновацияны қаржыландыруға; инженерлік шешімдерді техникалық және экономикалық талдауды жүзеге асыру; бизнес кәсіпорындарының ұйымдастыру модельдеуге; Қазіргі заманғы білім беру және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жаңа білім алып.

Дағдылары:

нарықтық ортаны талдау әдістері; өнімдер мен кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалау; тауарлар мен қызметтер жәрдемдесу; Кәсіпорынның маркетингтік қызметті ұйымдастыру; жоғары технологиялы өндірісті ұйымдастыру әдістері.

құзыреті:

дүкендер мен қызметтер компанияны қолдау ұйымдар; өндіріс стратегиялық және операциялық жоспарлау жүргізу.22

Жарнама мен маркетинг

Пән атауы
Пререквизиттер

Маркетинг, Менеджмент, экономика шындыққа негізделгені.

Постреквизиттер

Өнеркәсіптік экономика, Халықаралық экономика, дипломдық жобаны (жұмысты) жазу.

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Студенттердің басқару ойлау қалыптастыру жарнама бизнесте жұмыс істеу; қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, экономикалық, әлеуметтік және психологиялық мәселелерді шеше білу; өзінің кәсіби қызметінде қажет біліктілікті қалыптастыру.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

1. Жарнамалық маркетинг теориялық аспектілері. Жарнама нарығын дамыту қазіргі кезеңінің ерекшеліктері.

Кәсіби жарнамалық ұйымдардың

2. қызметі.

3. жарнама тиімділігін бағалау.

4. жарнамалық қызметінің дайындауға және іске асыруға маркетингтік зерттеулер рөлі.

Жарнамаға назарын

5. әдістері. Маркетинг жарнама психологиясы.

Жарнама


6. технологиясы және сапасын бақылау.

Жарнама


7. мемлекеттік реттеу

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Студент білу керек:

табиғат жарнамалық маркетинг; жарнама бизнес реттеуге кәсіби жарнамалық ұйымдардың, заңдар мен нормативтік қызметін рөлі.

білуі керек:

ұғымдар, жоспарлар, кестелер және жүзеге асыру жарнамалық науқандарды және байланыс бағдарламаларды дайындауға аналитикалық және ұйымдастырушылық жұмыстарды орындау; жарнамалық маркетинг мәселелерінде басшылыққа.

Дағдылары:

 жарнамаға назар тарту әдістері; жарнамалық маркетинг саласындағы жұмыстар; технологиясы жарнама сапа менеджменті.

құзыреті:

нарығын зерттеу жарнамалық іс-шараларды іске асыруға; жарнамалық қызметінің тиімділігін бағалау; Бағдар және сауатты білім беру, ғылыми, анықтамалық әдебиеттер пайдаланыңыз.23

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Экономикалық теория, экономикалық тарихы, макроэкономика, Микроэкономика.

Постреквизиттер

Экономикалық теория, мемлекет пен бизнестің, Қазақстан экономикасының басқару негіздері, Менеджмент, маркетинг қазіргі мәселелері.

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Бұл нарық жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеу саласындағы білім беру болып табылады. Пәнді оқыту өзі осындай маңызды мақсатқа белгілейді - ұлттық экономика жағдайында қызметтің барлық негізгі бағыттарының талдау, атап айтқанда, ақша құралдары, мемлекеттік бюджет, салықтар, мемлекеттік сектор инвестициялар тарту және инвестициялық процесс, материалдық өндіріс; Ауыл шаруашылығы.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық аспектілері. әдістемесі GRE және оның негізгі элементтері туралы түсінік. Мемлекеттік реттеу нысандары жалпы сипаттамасы. GRE негізгі әдістері ретінде болжау және стратегиялық жоспарлау. Мемлекеттік реттеу фискалдық әдістері. Ақша-кредит саясатының негізгі механизмдері. Экономикалық өсу: негізгі факторлары және оны қамтамасыз ету үшін мемлекеттік шаралар. Ғылыми және ғылыми-технологиялық прогрестің бағыттары және оның жеделдету мемлекеттің рөлі. , Құрылымдық, өнеркәсіптік және инвестициялық саясатты іске асыру үшін қалыптастыру мен тетіктері. Аграрлық секторды мемлекеттік реттеу. Бәсекелестік ортаны қалыптастыру, сондай-ақ жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау мемлекеттік реттеу монополияға қарсы реттеу. Экологиялық реттеу жөніндегі мемлекеттік шаралар жүйесі. Мемлекеттің сыртқы сауда қызметін реттеу. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының мемлекеттік реттеу.

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

Мемлекет экономиканың реттеу, жаңа мүмкіндіктер және Қазақстан Республикасының мемлекеттік реттеу перспективалары қажеттілігі мен міндеттілігі туралы.

білуі керек:

монетарлық жүйе ретінде қызмет сияқты салаларда мемлекеттік реттеу, банктік қызмет көрсету нарығында, материалдық өндіріс, ауыл шаруашылығы, отандық экономикаға мемлекеттің экономикалық функциялары, ұлттық экономиканың қолданыстағы жүйеге байланысты, қолданыстағы экономикалық жүйе экономикалық және экономикалық емес әсер ету әдістерін түрлі талдау және әлеуметтік сала.

Дағдылары:

ұлттық даму бағдарламаларын жасау; Материалдық өндіріс, ауыл шаруашылығы, қаржы және ақша нарығының бақылау.

құзыреті:

Жергілікті, аймақтық және мемлекеттік бюджеттер әзірлеуге.24

Салық және салық салу

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Экономикалық теория, Қаржы, бухгалтерлік есеп, Басқарушылық есеп

Постреквизиттер

Диссертация (жоба) жазбаша Салықтық есеп.

Күрделілігі, несие

3

зерттеу мақсаты

Курстың мақсаты: салықтар мен салық жүйесінің құрылысы теориялық аспектілерін теориясының зерттеу, атап айтқанда салық салу, экономикалық мазмұны, функциялары мен принциптерін ашу, салықтар қалыптасу және даму тарихи кезеңдері және Қазақстан Республикасының салық жүйесі, салық реформасын және салық заңнамасының негізгі ұғымдар; салықтар нақты түрлерін тәжірибелік есептеу дағдыларын, салық әсер түрлі құралдарын зерттеу, салық заңнамасын зерттеу меңгеру.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Салық бөлім

Д1.теориялық аспектілері.

Д1-2. салықтар мен салықтардың сипаттағы экономикалық мәні

Д3-4. Қазақстан Республикасының салық жүйесі: қалыптасу кезеңдері, қазіргі заманғы мемлекет тән

Д5-6. Салық саясаты және экономикалық саясатын іске асырудағы оның рөлі. Салық механизмі

Секция


2. Салық және жылжымайтын мүлік.

Д7-8. Көлік құралына салық

Д9-10. Жер салығы

Д11-12. Мүлік салығы

Тұтыну Секция

3. Салықтар.

Д13-14. Қосымша құн салығы

Д15. Акциздер

Табыстары туралы бөлім 4. Салық.

Д16-17. Корпоративтік табыс салығы

Д18. Жеке табыс салығы

Д19. Шетелдік заңды және жеке тұлғалардың табыстарына салық салу ерекшеліктері

Д20. Әлеуметтік салық

Д21-22. Экспортқа салынатын салық жалға. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу

Салық төлеушілердің жекелеген санаттарын салық режимін

5. Бөлім.

Д23. Құмар ойындар салық салу

Д24-25. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимі

Д26-27. Шаруа немесе фермер қожалығын үшiн арнаулы салық режимi

Д28-29. ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен селолық тұтыну кооперативтері - заңды тұлғаларға арналған арнаулы салық режимi

Бөлім

6. Басқа міндетті төлемдер.Д30. Алымдар, баждар мен алымдар

Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент білу керек:

салықтар мен Қазақстан Республикасының салық жүйесінің Республикасының салық заңдарында, Қазақстан Республикасының салық саясатының негізгі бағыттарына қазіргі заманғы теориясы негіздері;

құқықтары, салық төлеушілердің және салық органдарының міндеттері;

салық заңнамасын бұзғаны үшін жауапты салық төлеушілер; Қазақстан Республикасында қазіргі уақытта қолданыстағы салықтар мен алымдарды есептеу, жинау және төлеу механизмі.

білуі керек:

дербес салық төлемдерін есептеу үшін сметасын өндіру;

нақты салықтар мен алымдарды есептеу үшін, салық заңнамасына сәйкес салық төлемдерін оңтайландыру үшін оңтайлы салық режимін таңдау;

бюджет есебінен төлемдерді жүзеге асыруға салық базасын, салық сомасын есептеу есептеу үшін, сондай-ақ салық есептеу туралы ұйымдардың тәжірибеде кездесетін проблемаларды шешу жолдарын табу үшін.

Дағдылары:

назарға салық жеңілдіктерін, салық ставкаларын таңдау, салық шегерiмдерiн пайдалана отырып салық жекелеген түрлерін есептеу, салық салу объектісінің, атап айтқанда дұрыс іріктеу, салық базасының әдістері.

құзыреті:

оған қол жеткізу жолдары синтездеу қабілеті, талдау, процесс ақпарат, мақсат қою және таңдау; экономикалық көрсеткіштерін анықтау үшін, экономикалық заңдар мен теориялар қолдануға дайын; олардың кәсіби жұмыс, қолданыстағы заңдар мен нормативтік талаптарға сай дайын стандартты құжаттарды қолдана білу; жинау, сақтау процесі және кәсіби қызметін ұйымдастыру және басқару үшін қажетті ақпаратты бағалауға мүмкіндігі; талдау, бағалау және ұйымның стратегиясын әзірлеуге.25

Қазақстан экономикасы

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Экономикалық теория, Макроэкономика, экономиканы мемлекеттік реттеу, корпоративтік жоспарлау, менеджмент.

Постреквизиттер

Еңбек Экономика, HR-менеджмент, Кәсіпкерлік, Инновациялық менеджмент, өндірістік сала экономика, қоршаған ортаны экономика.

Күрделілігі, несие

2

зерттеу мақсаты

Қазақстан Республикасы Парламенті мен Үкіметінің Президентінің заңдары, жарлықтар мен Жарлықтар зерттеу және іс жүзінде оларды пайдалану негізінде болашақ экономистер теориялық білімді басқару оқыту.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

1. Қазақстан экономикасының басқарудың әдістемелік негіздері. Қазақстанда

2. Аймақтық басқармасы.

3. өтпелі кезеңдегі Қазақстан экономикасының басқару жөніндегі іс-шаралар жүйесі.

4. орталықсыздандыру және жекешелендіру ұлттық бағдарламасы.

5. экономиканы мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын оңайлату.

6. нарықтық инфрақұрылымды дамытуды басқару. Шаруашылық жүргізу

7. әдістері. Қазақстандағы инвестициялық үдерістерді

8. басқару. Қазақстанда

9. басқару бизнес.

10. шағын кәсіпорындар (шағын бизнес) дамуын басқару.

11.Адам ресурстарын басқару. Сыртқы экономикалық қарым-қатынастарды қалыптастыру

12. басқару.Зерттеу (білім, дағдылар мен құзыреттерін) күтілетін нәтижелер

Студент міндетті:

білуі керек:

Қазақстан экономикасының басқарудың саяси және экономикалық негіздері; мемлекеттік және өңірлік үкімет мәні; өзін-өзі басқару негіздері; Қазақстан стратегиясы қалыптасуы және дамуы.

білуі керек: іс жүзінде зерттелген менеджмент әдістерін қолдануға;

Дағдылары:

олардың тиімді қолдануды жеңілдету үшін әкімшілік және құқықтық заңдар пайдалану, заңдар, жарлықтар, Президент Өкімдері және құзыреті:

Қазақстан экономикасының басқарудың теориялық негіздерін ашып көрсету материалдар; шаруашылық жүргізу әдістерін үйрену.


26

Орталық Азия облысының экономикасы

Пәндер атауы
Пререквизиттер

Экономикалық теория, Макроэкономика, Халықаралық экономика

Постреквизиттер

Халықаралық маркетинг, халықаралық бизнес, Халықаралық қаржы.

Күрделілігі, несие

2

зерттеу мақсаты

Орталық Азия өңірінде және әлемдік қауымдастықтың басқа елдерде қазіргі заманғы экономикалық өсу ерекшеліктерін зерттеу қажет кешенді теориялық білімдер мен практикалық дағдыларын жариялаңыз.

Негізгі бөлімнен Түйіндеме

Елдердің әлемдік жіктелуі. Экономикалық дамыған елдердің сипаттамасы. Америка Құрама Штаттары мен Канада экономика. Еуропадағы қазіргі заманғы экономикалық өсуді және Еуропалық экономиканың негізгі мәселелері ерекшеліктері. Жапонияның экономикалық даму. Дамушы елдердің жалпы сипаттамасы. Қытайдың экономикалық даму. Таяу Шығыс экономикасы. Жаңа индустриялық елдердің экономикалық дамуы. Әлемдік экономикадағы өтпелі экономикасы бар елдер.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет