Бағдарламасы 201 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірлендіжүктеу 316.38 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі316.38 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Энергетика факультеті
Жылуэнергетика кафедрасы

5В071700, 050717 «Жылуэнергетика» мамандығының студенттеріне арналған
«Жылуэнергетикада және жылутехнологияда энергияны үнемдеу»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ЭФ деканы

_____________Кислов А.П.

201_ ж. «____»_________

Құрастырушы: т.ғ.к., доцент ____________ К.Т. Баубеков
Жылуэнергетика кафедрасы

5В071700, 050717 «Жылуэнергетика» мамандығы күндізгі оқу студенттеріне арналған
Жылуэнергетикада және жылутехнологияда энергияны үнемдеу


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарламасы 201__ж. «___»__________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылған 201__ж. «___»__________ № __ Хаттама

Кафедра меңгерушісі _______С.А. Глазырин 201__ж. «___»________


Энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

201__ж. «___»__________ №___ хаттама

ОӘК төрайымы _______ Кабдуалиева М.М. 201__ж. «___»________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары


Аты-жөні: Баубеков Қуат Талғатұлы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: т.ғ.к., доцент«Жылуэнергетика» кафедрасы бас корпусында 311А аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны: 8 (7182) 67-36-26.

2 Пән туралы мәліметтер

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынаң көшірме
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10
5В071700, 050717«Жылуэнергетика»

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пәннің атауы «Жылуэнергетикада және жылутехнологияда

энергияны үнемдеу»


Оку

түрі


Бақылау түрі

Студенттің жұмыс көлемі

Курстар мен семестрлер

бойынша сағаттардың таралуыЕмт

Сын

КП

КЖ

ЕГЖ

КРЗ
Жалпы

Дәр.

Тәж

Зерт

СӨЖ

Дәр.

Тәж

Зерт

СӨЖ


жал

ауд

сөж6 семестр

7 семестр

ЖОБ негізінде күндіз

гі


6
90

30

60

22,5

7,5
60


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

Бар-лығы

2


90

22,5

7,5

-

-


-

60

30

Е4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты – жылуэнергетикада, отын-энергетикалық кешенінде, өнеркәсіп салаларында, көлікте, аграрлық кәсіпорындарда, тұрмыстық-коммуналдық секторда энергияны үнемдеу және қайталанатын дәстүрлі емес энергия көздерін қолдану жөнінде білімдерін, дағдыларын және бейімділіктерін қалыптастыру.

Пәннің міндеттері – қазіргі кезде Қазақстан Республика-сындағы энергияны үнемдеу және энергияның баламалы көздерін пайдалану проблеммаларымен таныстыру. Энергоресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған өндірістік, техникалық және экономикалық тетіктерді үйрену.
5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Курсты игеру барысында студенттердің келесі түсінктері болуы қажет:

- энергияны үнемдеудің нормативтік-кұқықтық және норма-тивтік-техникалық базасы жөнінде;

- энергияны үнемдеудің негізгі терминдері мен қағидалары туралы;  • энергия үнемдеу технологиясының қазіргі замандағы және болашақтағы жалпы мәселелерімен танысу және Қазакстан Республикасының энергияны сақтау мен энергия көздерінің дәстүрлі емес түрлерін ендіру туралы мемлекеттік саясатымен танысу;

- энергия үнемдеу технологиясының негіздерін талқылау;

-су және отынды пайдаланудың тиімді әдістері туралы.

Пәнді үйрену барысында студенттер білу керек:

- қазіргі кезде Қазақстан Республикасында және дүние жүзінде энергияны үнемдеудің күйі, проблеммалары, және даму бағыттары туралы;

-өнеркәсіп салаларындағы энергияны үнемдеудің бағыттары мен масштабтарын ;

- энергияны үнемдеудің мемлекеттік саясаттың қағидалары туралы;

- энергияның баламалы көздерін пайдалану күйі мен потенциалын;

- энергияның баламалы көздерін пайдалану проблеммаларын;

- энергоаудит мақсаттары мен міндеттерін.

Пәнді үйрену барысында студенттер икемді болуы (істей білу қажет):  • өндіріс кәсіпорынның отын – энергетикалық балансын құрастыруды және талдауды;

  • халық шаруашылығы салаларында энергияны пайдалану тиімділігін бағалауды;

  • энергияны үнемдеу шараларың ойластыруды;

- жылу технологиялық қондырғылар мен жүйелердің энергетикалық және эксергиялық баланстарын есептеуді.

Пәнді үйрену барысында студенттер практикалық машықтарды иемденуі қажет:

- гелио-, жел-, және биоэнергетикалық қондырғыларды есептеуді;

- энерготасығыштарды бақылау және есептеу әдістерін және аспаптарын;

- екінші реттік энергетикалық ресурстарды колдану тәсілдерін және энерготехнологиялық алмастыру әдісін зерттеу;


  • жылутехнологиялық өндірістің казіргі заманғы индустриялык даму этапында энергияны тұтыну мәселелерін қою және шешу кабілетін калыптастыру;

- студентті дипломын орындауға даярлау, қойылған техникалық мәселенің тиімді шешуін тандауға, информациялык-аныктамалык адебиетпен жүмыс істеуге машықтандыру.
6 Пререквизиттер: Курс Физика, Жоғары математика, Қазан қондырғылары, техникалық термодинамика, Жылумаңызалмасу, Сұйықтықтар мен газдар механикасы, «ЖЭС мен өнеркәсіптік кәсіпорындардағы су және отын технологиясы», «Жылу энергетикалық жүйелер және энергияны қолдау», «Отын және жану теориясы» пәндерді оқу барысында алынған білімдерге негізделген
7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: Энерготасығыштарды тарату мен өндіру жүйелері, Қазандық қондырғыларды пайдалану, ЖЭС-дың су-химиялық режимдері, Энергетикалық жабдықтардың коррозиясы мен консервациясы, Жылуэнергетикалық жабдықтарды жөндеу және пайдалану.


8 Тақырыптық жоспар
8.1 Пәннің тақырыптық жоспары


№ р/с

Тақырыптардың атауы


Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс-тер

практи-калық (сем)

СӨЖ

1

Кіріспе

0,5

0,5

-

2

Энергияны үнемдеудің негізгі түсініктері

1

-

5

3

Қазақстан Республикасы энергияны үнемдеудің саясатының құқықтық негізі

1

-

5

4

Отын – энергетика кешенінде энергияны үнемдеу

4

-

9

5

Өнеркәсіп салаларындағы энергияны үнемдеу

4

2

9

6

Жылутехнологияда энергияны үнемдеу

4

3

5

7

Қалдықсыз технологиялар мен екінші энергетикалық ресурстарды қолдану.

4

2

9

8

Энергияны үнемдеудегі энергия аудиіті

3

-

9

9

Дәстүрлі емес энергия көздерін қолдану

3

-

9
БАРЛЫҒЫ :

22,5

7,5

60


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Ұйымдастырулық өзгерістердің және жаңа жүйелерді еңгізу нәтижесінде алынатын энергияны үнемдеу. Отын – энергетика кешенінде энергияны үнемдеудің негізгі бағыттары. Нақты өнеркәсіптік жылутехнологияда энергияны қолдану сапасы және оның энергия сыйымдылығы, энергияны қолдануға жақсартуға жүйелік қатынас. Энергияның дәстүрлі және дәстүрлі емес көздері; энергия көздерінің қоры мен ресурстары; энергорусурстарды тұтыну динамикасы және энергетикалық шаруашылыктың дамуы, энергетиканың экологиялық мәселелері; адамның энергетикалық мұқтаждыктарын қанағат-тандыруда дәстүрлі емес энергия көздерінің орны. Күн энергиясын түрлендіру процестерінің физикалық негіздері; коллекторлар түрлері; олардың жүмыс істеу принципі және есептелу әдістері. Геотермиялық энергия; жер қыртысының жылулық режимі, геотермиялық жылу көздері; геотермиялық жылуды электр энергиясын өндіруде және жылумен қамтамасыз ету жүйелерінде қолдану әдістері мен тәсілдері.
10 Курстың компоненттері

Пән бойынша қортынды бақылау түрлері 050717 «Жылуэнергетика» мамандығы үшін: МБ1, МБ2, емтихан (6 семестр)
Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны мен

орындау мезгілі

п/п


Тақырып аты

Мазмұны

Бақылау түрі

Орындау мезгілі

жұмалар


бойынша

Аббре-

виатура


1

2

3

4

5

6

1

Шартты отын түсінігі.


Натуралды отынды шартты және бірінші отынға айналдыру. Олардың шығынын есептеу

Есепті

тапсыру2

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4


2

Қазандықтарда энергоүнемдеу потенциалын бағалау

Қазандардың пайдалы әсер коэффициентін арттыру әдістерін есептеу

Есепті


тапсыру


4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8
3

Жылумен жабдықтау жүйелерінде энергоүнемдеу

Жылулық тораптардың оқшаулауын есептеу


Есепті

тапсыру
6

ПҮТ 9,10

ПҮТ 11,124.

Тұрғын–коммуналдық шаруашылық объектілерінде энергоүнемдеу шаралары.

Ғимараттардың жылулық жүктемесін және энергоүнемдеу шараларын есептеу.

Есепті

тапсыру8

ПҮТ13,14


5

Бу турбиналық циклдің тиімділігін арттыру

Жаңғыртудың, жылу және электр энергия- ларын құрама өнді- рудің, будың бастап- қы параметрлерін көтерудің әсерін есептеу.

Есепті

тапсыру9

ПҮТ 15Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны
050717 «Жылуэнергетика» мамандығы

Оқу түрі – күндізгі жалпы орта білім негізінде


СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәрістік сабақтарға дайындалу
Сабаққа қатысу

24

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

7

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалдарды оқып үйрену.

Реферат, конспект

Реферат қорғау

24

4

Бақылау шараларына дайындалу.
МБ1, МБ2,

5
Жалпы60СӨЖ мазмұны және орындау графигі

п/п

Тақырыптар

Мазмұны


Орындау мерзімі (апта бойынша)

Аббре-


виатура

1

2

3

4

5

1.

Қазақстанда энергоүнем- деу халы

Қазақстан өнеркәсібінің энергосыйымды-лығы. Басқа мемлекеттермен салыстыр-ғанда энергияның меншікті шығындары

1, 2

ӨМҮТ1

2

Энергоүнемдеудің негізгі түсініктері

Энергия үнемдеудің негізгі терминдері мен анықтамалары. Энергияны пассивті және активті үнемдеу. Ұйымдастырулық өзгерістердің және жаңа жүйелерді еңгізу нәтижесінде алынатын энергияны үнемдеу

3
4

ӨМҮТ2
Т1


3

Қазақстан Республикасы энергияны сақтау саясатының заңды тірегі


Қазақстан республикасының мемлекеттік энергияны үнемдеу бағдарламасы және оны іске асыру шаралары. Энергияны үнемдеудің нормативтық құқықтық және нормативтық-техникалық негіздері. Энергияны үнемдеу және экология

5, 6ӨМҮТ3


4

Отын–энергети-калық кешендегі энергоүнемдеу


Отын–энергетика кешенінде (ОЭК) энерги-яны қолданудың жалпы көлемі. Электр энергетикасында энергияны үнемдеу; жал-пы энергияны қолдану, Электр және жылу энергияларын құрама өндірудегі энергияны үнемдеу, энергияның өзіндік қажеттілік-терге шығынын төмендету, бу параметр-лерін көтеру тиімділігі. Газ, көмір, мұнай, мұнайды өңдеуші өнеркәсіпте энергияны үнемдеуші технологиялар


7


ӨМҮТ4


1

2

3

4

5

5

Өнеркәсіп салаларындағы энергияны үнемдеу

Өнеркәсіп салаларында энергияны үнемде-удің жалпы сипаттмасы. Нақты өнеркәсіп-тік жылутехнологияда энергияны қолдану сапасы және оның энергия сыйымдылығы, энергияны қолдануға жақсартуға жүйелік қатынас. Қара және түсті металлургияда, машинажасауда, химиялық және мұнай химиялық өнеркәсіпті, құрылыс материал-дарды өндіруде, жеңіл өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында, көлікте және тұрмыс-тық коммуналдық шаруашылықта энергияны үнемдеу

8

Т2

6

Жылу технологияда энергияны үнемдеу

Жылу энергиясын өндіру және үлестіру кезінде энергияны сактау. Жылутасыма-лдағыштарды өндіру және үлестіру жүйе-лерінде энергияны рационал қолдану. Жоғарғы температуралы технологияларды энергия сактау ерекшеліктері. Жылыту, желдету, салқындатқыш және кептіру, буландыру, ректификациялық қондырғы-ларда энергияны үнемдеу. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды, аграрлы-өнеркәсіптік объектілерді, тұрмыстық-коммуналдық шаруашылықты электлендіруде энергияны үнемдеу

9, 10

ӨМҮТ5

7

Қалдықсыз технологиялар мен ішкі энерге-тикалық ресурстарды қолдану

Қалдықсыз технологиялар негіздері. Қалдықсыз технология туралы түсінік, өндірістің қалдықтарын азайту жолдары, қалдықсыз технология және энергияны үнемдеу. Энергияны қолдану және екінші энергетикалық ресурстар (ЕЭР). ЕЭР көздері, қуаты және қолданудың негізгі бағыттары

11
12

ӨМҮТ6
Т3

8

Энергияны үнемдеудегі энергия аудиіті

Энергияны қолдану тиімділігін арттыру саласындағы Мемлекеттік саясат. Жылу-энергетика объектілерін энергия аудит-теуден өткізу негіздері. өнеркәсіп орындарды энергия аудиттеуден өткізу ерекшеліктері, экспресс-аудит, терең энергетикалық зерттеулер, энергетикалық паспорт. Өндірістік кәсіпорынның отын-энергетикалық балансы. Оны құрастыру мақсаты мен міндеті, түрлері мен талдау

13, 14

ӨМҮТ7

9

Дәстүрлі емес энергия көздерін қолдану

Дәстүрлі емес және қайталанатын энергия көздері. Дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия көздері. Энергия көздерінің ресурстары және қорлары. Энергияның баламалы көздерін пайдалану проблемма-лары мен перспективалары. Дәстүрлі емес энергетиканың даму болашағы және мәселелері. Күн энергиясын қолдану. Күн энергиясының түрлену процесстерінің физикалық негіздері. Күн коллекторлардың түрлері, олардың жұмыс ережелері және есептеу әдістері. Жел энергетикасы. Биогаз алу әдістері. Геотермал энергетика

15

ӨМҮТ8
Т4

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Жылуэнергетикада және жылутехнологияда энергияны үнемдеу» пәні бойынша 050717 Жылуэнергетика мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған


бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

1-рейтинг (6 - семестр)

Апталар

1-сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар-лығы

Максималды балл

20

30

20

30

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру түрі

 

ДҮТ 1, 2

ДҮТ 3, 4

ДҮТ 5, 6

ДҮТ 7, 8

16

Бақылау түрі

 

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

4

8

0

8

0

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру түрі

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

16

Бақылау түрі

 

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

4

8

0

8

0

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру түрі

 

 

ӨМҮТ1

ӨМ

ҮТ2
ӨМҮТ3

ӨМ

ҮТ4


 

28

Бақылау түрі

 

 

К

КК

К

 

Макс.балл

 

 

4

104

10

 

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру түрі

 

 

 
Т

 
 

Т

40

Бақылау түрі

 

 

 
Т1

 
 

Т2

Макс.балл

 

 

 
20

 
 

20

2-рейтинг (6 - семестр)

Апталар

1-сабақ үшін макс. балл

9

10

11

12

13

14

15
Бар-лығы

Апта ішіндегі максималды балл

20

30

20

30

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру түрі

 

ДҮТ 9,10

ДҮТ 11,12

ДҮТ13,14

ДҮТ 15

16

Бақылау түрі

 

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

4

8

0

8

0

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру түрі

 

ПҮТ 9,10

ПҮТ 11,12

ПҮТ13,14

ПҮТ 15

16

Бақылау түрі

 

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

4

8
8

0

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру түрі

 

 

ӨМҮТ5

ӨМ

ҮТ6
ӨМ

ҮТ7


ӨМ

ҮТ8


 

28

Бақылау түрі

 

 

К

КК

К

 

Макс.балл

 

 

4

104

10

 

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру түрі

 

 

 
Т

 
 

Т

40

Бақылау түрі

 

 

 
Т3

 
 

Т4

Макс.балл

 

 

 
20

 
 

20

 

 

 

 

 

 

 

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәріске дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; 1 зертх.ҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; Ж – жіберілу; Е – есеп; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1– курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т – тексеру; ӨМҮТ1 – материалды өздігінен меңгерудің №1 үй тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т – №1 тест.

Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»________№_____ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______ С.А. Глазырин 20__ж. «___» __________

Ескерту – 1 апта үшін максималды балл топтың оқу сабақтарының кестесіне сәйкес есептеледі.Пән бойынша қорытынды рейтингін есептеу әдісі

Пән бойынша қорытынды бақылауы оқу жұмыс жоспарына сай емтиханнан құралады. Университеттің Ғалымдар Кеңесімен қорытынды бақылауы және үлгерім бойынша келесі салмақ үлестері орнықтырылған, 2-кестеде көрсетілген.


2-кесте – үлгерім және қорытынды бақылау бойынша салмақ үлестері

Қорытынды бақылаудың түрі

Бақылау түрі

Салмақ үлесі

Сынақ

Емтихан

0,4

Үлгерім бақылауы

0,6

Пән бойынша баллмен қорытындылау рейтингі мына формуламен анықталады:Мұнда Р1, Р2, З. – 1, 2-рейтингте, сынақта жиналған, 100 баллдық шкаламен анықталатын тиісті баллдар.

ВДу, ВДз – семестр кезіндегі үлгерімнің салмақ үлесі және пән бойынша қорытынды рейтингтегі қорытынды бақылауының түрлері.

Пән бойынша баллмен қорытындылау рейтингі (Қ), 3-кестеге сәйкес, сандық эквивалентке ауысады, әріптік және дәстүрлі бағаға және “Оқушылардың оқу жетістігі журналы” мен “Рейтингтік ведомосына” енгізіледі.

Егер оқушы емтиханда Р бағасын алса, онда оның бақылау рейтингі пән бойынша анықталмайды, ал ведомоста “қанағаттанбайтын” баға енгізіледі.

Үлгерім бойынша қорытынды балл семестрдың әр жартысы (1, 2 рейтинг) үшін сабаққа дайындалу және топта белсенді жұмыс істегені және сабақта бақылау шараларында қатысқаны, зерттеу және өздік жұмыстарын уақытында сапалы орындау және қорғау, шекаралық бақылау сабаққа қатысқан үшін жинақталған баллдардан тұрады.
3-кесте – Студенттердің білім бағасы


Баллмен қорытындылау бағасы (Қ)

Баллдың сандық эквиваленті (С)

Әріптік жүйедегі баға

Дәстүрлі жүйедегі баға

Емтихан, дифсынақ

Сынақ

95-100

4

А

Өте жақсы

Сынақ

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы


80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағат


65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

Ғ

Қанағатсыз

Сынақтан өткен жоқ

Дәстүрлі формада қорытынды бағасы сынақ кітапшасына және пән бойынша аралық аттестациялау ведомосіне қойылады.11 Курстың саясаты

Дәріс сабақтарына міндетті түрде қатысу, оны әр сабақта тексеріліп, белгіленеді. Егер студент тексеру кезінде аудиторияда болмаса, кешігіп келген жағдайдың өзінде де сабақта жоқ деп саналады. Сарамандық, семинарлық сабақтарға белсінді қатысу. Берілген талаптарды орындау емтихан тапсыруға мүмкіндік береді.

Қойылатын талаптар және босатылған сабақтар үшін төлем түрлері:

- Оқу процесіне белсенді қатысу.

- Сабаққа кешікпеу.

- Аудиторияға сыртқы киіммен кірмеу.

- Сабақ үстінде сөйлеспеу, басқа тыс жұмыстармен араласпау, ұялы телефондарды өшіру және т.б.

- Оқу бөлмелерінде шылым шекпеу және дөрекі сөздер айтпау.

Себепсіз дәріс сабақтарына қатыспаған үшін – 0балл. Себепсіз сарамандық (зертханалық) сабақтарға қатыспаған үшін – 0 балл.

Берілген тапсырмасы кешіктіріп орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.

Қорытынды баға бірнеше негізге сүйене қойылады:

1 Сабаққа қатысу, соның ішінде дәріс жиынтығын тексеру.

2 Дәріс және семинар сабақтарында белсенді қатысу, өздік жұмыстарды орындау.

3 Өтпелі бақылау.

4 Емтихан бағасы.

Студент күн-тізбелік кесте арқылы өзінің білім дәрежесін бағалауына болады. Міндетті балды жинау үшін, барлық сабақ түрлерінде белсенділік таныту керек. Егер берілген шарттар орындалмаса, онда семестрдің соңында барлық тақырыптарды қарастырып, тапсырасыз, одан кейін ғана емтиханды тапсыруға мүмкіншілік аласыз.

Сабақта өзін-өзі ұстау, тәртіп сақтау ережесін бұзған студент қатал жазаланады, яғни топтан кету немесе төменгі баға алу. Кестеде көрсетілген барлық жұмыстар уақытқа сай кезінде орындалуы тиіс.

Семестірдің сонында сынақ билет немесе тест арқылы қабылданады. Билетте 3 сұрақ. Тестік тапсырма берілуі мүмкін (барлығы 100 сұрақ, бір тестік тапсырмада 50 сұрақ болады).


12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1) Борисова Н.Г. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнике: Учебное пособие. – Алматы: АИЭС, 2006. – 119 с.

2) Дукенбаев К., Нурикен Е. Энергетика Казахстана (техни-ческий аспект). – Алматы, 2001. – 312 с.

3) Фокин В.М., Бойков Г.П., Видин Ю.В. Основы энергосбере-жения в вопросах теплообмена. М.: «Издательство Машиностроение-1», 2005. – 192 с.

4) Мунц В.А. Энергосбережение в энергетике и теплотехноло-гиях : конспект лекций / В.А. Мунц. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 136 с.


Қосымша

5) Рэй Дж. Экономия энергии в промышленности. М.: Энергоатомиздат, 1983. – 208 с.

6) Ольшанский, А. И. Основы энергосбережения : курс лекций / А. И. Ольшанский, В. И. Ольшанский, Н. В. Беляков ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2007. – 223 с.

7) Фокин В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита. М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. – 256 с.

8) Энергосбережение на промышленных предприятиях: Учебное пособие / Под ред. проф. М.И. Яворского. – Томск: Изд. ТПУ, 2000. – 134 с.

9) Андрижевский А.А., Володин В.И. Энергосбережение и энергетический менеджмент: учебное пособие / - 2 –е изд., испр. – Мн.: Выш. Шк., 2005. – 294 с.10) Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов. / В семи разделах. Под общ. редакцией д.т.н. Данилова О.Л., Костюченко П.А., 2006. – 668 с.

11) Поверочный расчет котлов-утилизаторов: Методическое руководство к курсовой работе по дисциплинам «Вторичные энергоресурсы», «Энергосбережение в энергетике и теплотехнологиях» / В.А. Мунц, Е.Ю. Павлюк. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. – 30 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет