Бағдарламасы 6М071000 «Матерниалтану және жаңа материалдар технологиясы»жүктеу 148.28 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі148.28 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

КАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТ«БЕКІТЕМІН»

Ғылыми кеңестің төрағасы,

КарМТУ ректоры

_____________М.Ибатов

«____»_____________2017ж.
Қабылдау емтиханы

БАҒДАРЛАМАСЫ

6М071000 «Матерниалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы

Машинажасау факультеті

Нанотехнологиялар және металлургия кафедрасы

2017

6М071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы бойынша магистратураға түсуге арналған пәндер тізімі(«Металлургиядағы нанотехнологиялар» білім беру бағдарламасы)


№ п\п

Наименование дисциплины

Количество вопросов

1

Материалдарды термиялық өңдеу

70

2

Материалдарды механикалық қасиеті

70

3

Жаңа материалдарды таңдаудың әдістемесі

70

Емтихан жазбаша түрде өткізіледі. Әрбір билет үш сұрақты (бір сұрақ аталған пәндерден) және аталған пәндерден бір есепті құрайды. Есепті шешу, қажетіне қарай автоматтандырылған жобалауға («КОМПАС», «AutoCAD») арналған бағдарламалардың бірінде орындалады. Есептердің үлгі түрлері бағдарламада келтіріледі. Емтиханға дайындалу кезінде тізімде көрсетілген әдебиетті, сонымен қатар қазіргі басылымдық ғылыми –техникалық әдебиетті қолдану ұсынылады.«Материалдарды термиялық өңдеу»

пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы:
1. Болаттың құрылысы.

2. Термиялық өңдеу кезінде болатты қыздыру және суыту.

3. Алдын ала термиялық өңдеу. Қыздыру және суыту кезіндегі болаттағы. құрылымдық түрлену.

4. Болатты күйдіру және нормальдау.

5. Аустентитің мартенситке түрленуі.

6. Қыздыру кезінде мартенситтің түрленуі.

7. Болатты шынықтыру.

8. Болатты босату.

9. Термомеханикалық және механикалық-термиялық өңдеулер.

10. Химия-термиялық өңдеу үрдістерінің физикалық негіздері.


Пән бойынша сұрақтар:

 1. Болаттың кристалдық құрылуының ерекшеліктері.

 2. Металл құйылманың құрылуы.

 3. Модифицирлеу. 1-ші және 2-ші текті модификаторлар.

 4. Қайта кристалдану.

 5. Болатты термиялық өңдеу.

 6. Термиялық өңдеу кезінде қыздыру уақытын есептеу.

 7. Термиялық өңдеу кезінде болатты қыздыру және суыту.

 8. Термиялық өңдеу кезінде болаттың тотығу және көміртексізденуі.

 9. Суыту орталары.

 10. Перлиттің аустенитке түрленуі. Түрлену механизмі.

 11. Аустениттің перлитке түрленуі. Түрлену механизмі.

 12. Аустениттің изотермиялық ыдырау кинетикасы.

 13. Аустениттің ыдырауының термокинетикалық қисықтары.

 14. Күйдіру және оның түрлері.

 15. Күйдіру кезіндегі ақау түрлері.

 16. Болатты нормальдау. Күйдіру мен нормальдаудың болаттың механикалық қасиеттеріне әсері.

 17. Болатты шынықтыру. Шынықтыру түрлері.

 18. Шынықтыру кезіндегі ақау түрлері.Олардың алдын алу әдістемелері.

 19. Аустениттің мартенситке түрлену ерекшеліктері.

 20. Мартенситтік түрленуге әсерететін факторлар.

 21. Болаттың шынықтыруды қабылдауы.

 22. Қыздыру кезіндегі мартенситтің түрленуі.

 23. Болатты босату. Босату түрлері.

 24. Термомеханиқалық өңдеу.

 25. Болатты химия - термиялық өңдеу.

 26. Мартенситтің табиғаты, оның құрылымы мен қасиеттері

 27. Марстенситтің перлитке айналу ерекшеліктері

 28. Қыздыру температурасының әсерінен мартенситтің перлитке айналу механизімі

 29. Болатты шынықтыру мақсаты және анықтамасы

 30. Шынықтыру түрлерінің классификациясы

 31. Болатты босатудың мақсаты және анықтамасы

 32. Болатты босатудың түрлері

 33. Босату температурасының болаттың құрамына әсері

 34. Соңғы термоөңдеуден кейінгі ақаулардың түрлері

 35. Шынықтыру кезіндегі ақауларды ескерту әдістері

 36. ТМӨ түрлерінің классификациясы

 37. ТМӨ негізгі өлшемдері

 38. ТМӨ кейінгі болаттың құрамы

 39. ХТӨ кезіндегі процестің физикалық негізі

 40. ХТӨ кезіндегі абсорбциялық процестер

 41. ХТӨ кезіндегі диффузиялық қабаттың құрылуы және түзілу механизмі

 42. ХТӨ кезіндегі диффузиялық қабатта жаңа фазалардың түзілу механизмі

 43. ХТӨ кезіндегі диффузияның рөлі

 44. ХТӨ кезіндегі диффузия коэффициенті

 45. Металдардағы диффузияның ерекшеліктері

 46. Болатты цементациялау

 47. Болаттарды цементациялау процесіне әсер ететін факторлар

 48. Қатты да болатты цементациялау

 49. Қарбюризаторға қойылатын талаптар, оның құрамы

 50. Бөлшектерді цементациялау технологиясы

 51. Газды цементация

 52. Газды карбюризаторлар

 53. Газды цементация технологиясы

 54. Ұйық ортада цементациялау

 55. Цементациядан кейін бұйымдарды термиялық өңдеу

 56. Цементтелген болаттардың құрамы және құрылымы

 57. Цементтелген бөлшектерді сапалық бақылау

 58. Болатты азоттау

 59. Коррозияға қарсы азоттау

 60. Азотталған болаттардың құрамы және құрылымы

 61. Болаттарды азоттау процесіне әсер ететін факторлар

 62. Бөлшектерді азоттау технологиясы

 63. Азотталған бөлшектерді сапалық бақылау

 64. Болаттарды нитроцементациялау

 65. Жоғары температуралы және төмен температуралы цианирлеу технологиясы

 66. Алитирленген болаттар

 67. Силицирленген болаттар

 68. Хромдалған болаттар

 69. Диффузиялы хромдау технологиясы

 70. Болатты борлау


Әдебиет
Негізгі әдебиеттер тізімі

 1. Лахтин Борирование стали Ю.М., Арзамасов Б.Н. Материаловедение.- М:Металлургия, 1985

 2. Лившиц Б.Г. металлография. – М: Металлургия, 1998

 3. Физическое металловедение / Под ред. Кана Р.У., Хаазена П. 3-е изд. I-II том. М.: Металлургия, 1987

 4. Юм-Розери В., Рейнор С. Структура металлов и сплавов. – М: Металлургия, 1961

 5. Штейнберг С.С. Металловедение. – Свердловск: металлургиздат, 1961

 6. Жадан В.Т., Полухин П.И. Материаловедение и технология материалов. М: Металлургия. 1994

 7. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение М.: Машиностроение, 1980, 483 с.

 8. Металловедение и термическая обработка сталей. Справочник./Под редакцией Берштейна М.Л., Рахштадта А.Г. – М: Металлургия, 1983, 352 с.

 9. Термическая обработка в машиностроении. (Справочник под ред. Ю.М. Лахтина и А.Г. Рахштадта), М: Машиностроение, 1981, с. 275-368

Қосымша әдебиеттер тізімі

 1. Технологическая наследственность в машиностроительном производстве/ Под ред.Дальского А.М.- М.: Изд-во МАИ, 2000, 364 с.

 2. Гуляев Б.Б. Физико-химические основы синтеза сплавов. Л.: ЛГУ, 1980, 192 с.

 3. Пресняков А.А., Дегтярев А.С., Аубакирова Р.К., Жумартбаева Т.В. Металлические расплавы, их затвердевание и кристаллизация. Алматы: Гылым, 1994.- 208с.

 4. Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. М.: Машиностроение. 1980

 5. Попов А.А. Теоретические основы химико-термической обработки стали. – М.: Металлургиздат. 1992

 6. Самсонов Г.В., Эпик А.П. Тугоплавкие покрытия. – М.: Металлургия, 1973


«Материалдардың механикалық қасиеті»

пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы:
1. Кернеу және деформация.

2. Механикалық сынақтардың классификациясы.

3. Серпімділік қасиеттері.

4. Пластикалық деформация.

5. Деформацияланған металдардың құрылымы мен қасиеттеріне әр түрлі факторлардың әсері.

6. Динамикалық сынақтар кезінде анықталатын, механикалық қасиеттер.

7. Циклдік сынақтар кезінде анықталатын, механикалық қасиеттер.

8. Статикалық сынақтар кезінде анықталатын, механикалық қасиеттер.

9. Металдар мен қорытпалардың беріктігі мен майысқыштығына температураның әсері.

10. Металдардың қирауы.


Пән бойынша сұрақтар:

1. Созуға сынақтар жүргізу әдістемесі.

2. Баушингера эффектінің дислокациялық механизмі.

3. Серпімділік қасиеттерді анықтау әдістемелері. Серпімділік қасиеттерді анықтаудың импульстік әдістемесін сипаттаңыз.

4. Созылудың бірінші реттік диаграммасы. Оған тән нүктелерді көрсетіңіз және түсініктеме беріңіз.

5. Айналдыру маятнигі. Жұмысы. Мақсаты.

6. Бринелль бойынша қаттылықты анықтау әдістемесі

7. Роквелл бойынша қаттылықты анықтау әдістемесі.

8. Виккерс бойынша қаттылықты анықтау әдістемесі.

9. Пластикалық деформацияның дислокациялық механизмі.

10. Серпімділік қасиеттердің қандай константалары болады ? Олар қалай анықталады?

11. Механикалық сынақтар ұқсастығының қандай талаптары сақталуы тиіс? Әр бір критериге түсініктеме беріңіз.

12. Деформацияланған металдың құрылымы мен қасиеттеріне қыздырудың әсері.

13. Температураны жоғарлату мен деформация жылдамдығын арттырудың пластикалық деформацияға әсері.

14. Кернеу – деформация қисық сызықтарын салыңыз. Константалары қандай және қандай сынақтар бойынша анықтауға болады?

15. Ішкі үйкеліс шамасын анықтау тәсілдері.

16. Қосарланумен пластикалық деформация механизмі.

17. Қандай екі әдіспен пластикалық деформацияны эксперименттік игереді?

18. Металдардың деформациялық беріктенуінің мәнін сипаттаңыз.

19. Деформация сипаттамаларының арасындағы функционалдық байланыс.

20. Июге динамикалық сынақтар жүргізу әдістемесі.

21. Кернеу тензоры деген түсінікті не үшін пайдаланады? Кернеу тензорын сипаттаңыз және көлемдік әр түрлі атаулы кернеулік кездегі кернеулік күйдің схемасын салыңыз.

22. Я.Б. Фридман бойынша механикалық сынақтар кезіндегі кернеулік күйдің сегіз схемасы. Сынақтарды жүзеге асыру мысалдарын келтіріңіз.

23. Кернеулік күй схемасының «жұмсақтығы» нені сипаттайды және α – жұмсақтық коэффициентін қандай формуламен есептеп алуға болады? Айналдыру схемасы үшін жұмсақтық коэффициентін есептеңіз, ν=0,25.

24. Сығуға сынақ жүргізу әдістемесі.

25. Жарықшақтардың туындауы мен таралуының дислокациялық механизмі. Қирау механикасы.

26. Бринелль бойынша қаттылықты анықтау әдістемесі сипаттаңыз

27. Роквелл бойынша қаттылықты анықтау әдістемесі сипаттаңыз.

28. Виккерс бойынша қаттылықты анықтау әдістемесі сипаттаңыз.

29. Серпімді қасиеттер константасы. Оларды анықтау әдістері.

30. Металдардың ішкі үйкеліс бірліктерін анықтау әдістері.

31. α жұмсақтық коэффициенті. Тағайындалуы. Шешімді есептеу формуласы.

32. Тұтқыр бұзылу. Механизм. Шарттар.

33. Сынғыш бұзылу. Механизм. Шарттар.

34. Сырғанаудағы пластикалық деформацияның үш сатысын сипаттаныз.

35. Тензор кернеуді жазыңыз және екі жақты сығудағы қауырт күй сұлбасын сызыңыз.

36. Тензор кернеуді жазыңыз және екі жақты созудың қауырт күй сұлбасын сызыңыз.

37. Тензор кернеуді жазыңыз және әр түрлі атаудағы жазық кернеу күйінің кернеулік күйінің схемасын салыңыз.

38. Тензор кернеуді жазыңыз және бір жақты сығудағы қауырт күй сұлбасын сызыңыз.

39. Тензор кернеуді жазыңыз және екі жақты созудағы қауырт күй сұлбасын сызыңыз.

40. Тензор кернеуді жазыңыз және үш жақты сығудағы қауырт күй сұлбасын сызыңыз.

41. Тензор кернеуді жазыңыз және екі жақты созудағы қауырт күй сұлбасын сызыңыз.

42. Тензор кернеуді жазыңыз және көлемді әр түрлі атаудағы кернеу күйінің кернеулік күйінің схемасын салыңыз.

43. Жалпы түрдегі тензор кернеуді жазыңыз .

44.Қисық кернеулердің серпімді бөлімдері – деформация. Қандай констандаларды және сынауларда нені анықтауға болады?

45. Механикалық сынақтардың ұқсастық шарттары. Әр бір критериге түсініктеме беріңіз.

46. Серпімді қасиеттерді анықтаудың импульстік әдісі.

47. Серпімді қасиеттерді анықтаудың резонанстік әдісі .

48. Қаттылықты Роквелл бойынша, А, В және С шкаласы әдістерімен анықтаудағы айырмашылыты сипаттаңыз.

49. Бір жақты созу схемасы үшін жұмсақтық коэффициентін есептеңіз, ν=0,25.

50. Бір жақты сығу схемасы үшін жұмсақтық коэффициентін есептеңіз, ν=0,25.

51. Үш жақты созу схемасы үшін жұмсақтық коэффициентін есептеңіз, ν=0,25.

52. Металдардың деформациялық беріктену мәнін сипаттаныз.

53. Тұтқыр-сынғыш ауысудың температурасын анықтау және сынғыштың критикалық температурасы.

54. Динамикалық иілгіштікке сынақ жүргізудің әдістері.

55. Кернеулік күйдегі схеманың жылжу металдарының пластикалық деформациясына әсері.

56. Сынау температурасының жылжу металдарының пластикалық деформациясына әсері.

57. Тозу және тозуға төзімділік.

58. Қажуға сынақ жасаудың әдістері.

59. Жүктеме циклдерінің түрлері.

60. Қажулық сыну кинетикалық бұзылудың бетбұрысы ретінде.

61. Ыстыққа төзімділікке сынаудың әдістері.

62. Қажулық сызаттар пайда болуы және таралуы.

63. Ыстыққы беріктіке әр түрлі факторлардың әсер етуі.

64. Қисық кернеу-деформация түрлеріне қоспалардың әсер етуән сипаттаңыз.

65. Жылжымалылыққа сынау әдістері. Жылжымалылыққа сынау үлгілері.

66. Металдарды деформациялық беріктендіру.

67. Төзімділік сипаттамаларына әр түрлі факторлардың әсері.

68. Үш дәннің түйіліскен жерінде жарықшақтың пайда болу механизмі.

69. Үлгіні созуға сынау кезінде «мойынның» пайда болу механизмі.

70. Синергетикалық анализ.
Әдебиет
Негізгі әдебиеттер тізімі

1. Золотаревский В.С. Механические свойства металлов. – М.: Металлургия, 1998. – 306 с.

2. Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. – М.: Металлургия, 1979. – 496 с.

3. Степнев М.Н. Статистическая обработка результатов механических испытаний. – М.: Машиностроение, 1972. – 336 с.

4. Костин П.П. Физико-механические испытания металлов, сплавов и неметаллических материалов. – М.: Машиностроение, 1990. – 296 с.

5. Жуковец Н.И. Механические свойства металлов. – М.: Высшая школа, 1986. – 312 с.

6. Колмаков А.Г. Методы измерения твердости. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 412 с.

7. Иванова В.С., Шанявский А.А. Количественная фрактография. – Челябинск: Металлургия, 1988. – 400 с.

8. Куксенова Л.И., Лаптева В.Г., Колмаков А.Г., Рыбакова Л.М. Методы испытаний на трение и износ. – М.: Интермет Инжиниринг, 2001. – 496 с.

Қосымша әдебиеттер тізімі

1. Иванова В.С., Оксогоев А.А., Закиричная М.М., Пруцков М.Е. Оптимизация структуры машиностроительных материалов // Металлургия машиностроения, № 6, 2002. – С. 18-29.

2. Кабалдин Ю.Г., Семашко Н.А., Евстигнеев А.И. Интеллектуальный подход к процессам разрушения и синтеза материалов // Металлургия машиностроения. – 2002. - № 5. С. 13-16.

3. Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин. – Л.: Наука, 1974.

4. Шарая О.А., Куликов В.Ю., Шарый В.И. Учебное пособие по курсу Механические свойства материалов», КарГТУ, 2004.

5. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Механические свойства материалов». Шарая О.А., Куликов В.Ю., Шарый В.И., Атамбаев Ж.Н., КарГТУ, 2005 г.

6. Фридман Я.Б. Механические свойства металлов. М.: Машиностроение, 1974.

7. Журналы «Материаловедение», «Литейное производство», «Металлургия в машиностроении».«Жаңа материалдарды таңдаудың әдістемесі»

пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы:
1. Материалтанудағы ғылыми және техникалық зерттеулердің методологиясы.

2. Негізгі компонентті таңдау кезінде техникалық және эксплуатациялық қасиеттері бойынша элементтерді жіктеу.

3. Әр түрлі типті қос диаграммалардағы «негізгі компонент – легрлеуші кешен» жүйесіндегі өзара әрекеттесу түрлері.

4. Әр түрлі тағайындалған материалдардың құрамы мен қасиеттерінің басқарушы параметрлерін оңтайландыру және әзірлеу әдістемесі.

5. қажетті құрылымды, техникалық және эксплуатациялық қасиеттері бар қорытпалар қалыптастыру принциптері.

6. Легрлеулің техникалық және эксплуатациялық қасиеттерге әсері.


Пән бойынша сұрақтар:

1. Машина жасауда материалдар синтезінің ғылыми принциптері.

2. Қорытпалар дамуының заманауи тенденциялары.

3. Қорытпалар синтезі.

4. Сынамалар және қателіктер әдістемесі.

5. Қасиеттердің типизациясы – беріктік.

6. Қасиеттердің типизациясы – майысқыштық.

7. Қасиеттердің типизациясы – тығыздығы.

8. Қасиеттердің типизациясы – балқу температурасы.

9. Қасиеттердің типизациясы – электр өткізгіштігі.

10. Қасиеттердің типизациясы – тот басуға тұрақтылық.

11. Конструкциялық материалдарға қойылатын жалпы талаптар.

12. Күй – ерігіштік диаграммаларының критериі, үйлесімдік.

13. Күй – термиялық өңдеу диаграммасы критериі, температураға.

14. Кешенді легрлеудің қажеттілігі.

15. Негізгі және легрлеуші қоспалар.

16. Конструкциялық қорытпа негізін таңдау және есебі.

17. Материал дамуының төрт кезеңі.

18. Түсті металдар мен қорытпалар.

19. Конструкциялық болаттардың жітелуі.

20. Төменгі көміртекті сапалы болаттар.

21. Ыстыққа берік қорытпалар негізін таңдау.

22. Кешенді легрлеу.

23. Ыстыққа төзімді және ыстыққа берік болаттар.

24. Материалға қойылатын талаптарды есепке алу.

25. Материалдар мен беріктендіруші технологияларды таңдау принциптері.

26. Қорытпалардың дамуының негізгі тенденциялары

27. Ерекше физикалық қасиеттері бар металдар мен қорытпалардың марка тізімдері

28. Металл материалдарының ғылымды және техниканы дамытудағы рөлі мен мағынасы

29 Металл емес материалдарының техникадағы рөлі мен мағынасы

30 Металл – қатты денедегі байланыс түрлері

31 Ионды – қатты денедегі байланыс түрлері

32 Кавалентті – қатты денедегі байланыс түрлері

33 Еркін түрдегі элементтерді алу әдістері

34 Қонструкциялық материалдарға қойылатын талаптар

35 Металдардың механикалық қасиеттері және пластикалық деформациясы

36 Наноматериалдар, олардың құрылуының ерекшелітері және қолдану облыстары

37 Жаңа материалдарға қойылатын талаптар

38 Конструкциялық легрленген болаттарға қойылатын жалпы талаптар

39 Инструментальды легрленген болаттарға қойылатын жалпы талаптар

40 Металл емес материалдардың классификациясы

41 Керамикалық материалдар

42 Резина материалдар

43 Ағаш материалдар

44 Атомдық номер диаграммасы – электр өткізгіштігі.

45 Атомдық номер диаграммасы – балқу температурасы.

46 Атомдық номер диаграммасы – коррозияға қарсы төзімділік

47 Ерігіштік критериі а = сd

48 Ерігіштік критериі ω = сd/bd

49 Термоөңдеу критериі γ = сf/hg

50 Қатарынан жақындату әдісі

51 Пассивті-статистикалық әдіс

52 Эксперименттік жобалау әдісі

53 Материалдың сапасы бойынша бөлшекке қойылатын талаптар

54 Нақты бөлшектер материалдарына қойылатын талаптарды өңдеу - факторлар

55 Конструкциялық қорытплар мен болаттардың маркасының тізімінің құрылуы

56 Негізгі ыстыққа төзімді қорытпаларды таңдау

57 Өткізгіш металдар мен қорытпалардың құрамы

58 Металл емес материалдарды таңдау ерекшеліктері

59 Анықтау құрамы бойынша материалдарды салыстырмалы бағалау

60 Бағасы бойынша материалдарды салыстырмалы бағалау

61 Технологиялығы бойынша материалдарды салыстырмалы бағалау

62 Өлшемдерді бағалаудың статикалық әдістері

63 Жалпы тағайындалудағы конструкциялы болаттарды таңдау

64 Материалдар құрамының статикалық сипаттамасы

65 Статистикалық тексеру болжам

66 Материалдарға қойылатын талаптарды есепке алу

67 Ерекше құрамды болаттар мен қорытпалар

68 Түсті металдар және олардың қорытпалары

69 Өтізгіш қорытпаларды дайындау технологиясы

70.Металл емес материалдардың классификациясы – реактопласттар және термопластар
Әдебиет
Негізгі әдебиеттер тізімі


 1. Зоткин В.Е. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий.-М.: Форум, 2010.-320с.

 2. Гуляев Б.Б. Синтез сплавов.-М.: Металлургия, 1984.-160с.

 3. Ганеев А.А. Математические основы синтеза композиционых материалов.-Уфа: УГАТУ, 2008.-136с.

 4. Колачев В.А., Ливанов В.А., Елагин В.И. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов, - М.: Металлургия, 2002.

 5. Композиционные материалы. Под ред. Манохина А.И. – М.: Наука, 2011, 292с.

 6. Калинчев В.А., Буланов И.М. Прогрессивные материалы в машиностроении. М.: Высшая школа, 2008, 70с.

Қосымша әдебиеттер тізімі

 1. Ржевская С.В. Материаловедение.– М.: МГТУ, 2005.– 280 с.

 2. Металловедение и термическая обработка стали. Справочник под ред. Бернштейна М.Л, Рахштадт А.М. – М.: Металлургия, 2003 г.

 3. Журналы «Материаловедение», «Литейное производство», «Металлургия в машиностроении». 

 4. Ржевская С.В. Материаловедение: Учебник для вузов. Издательство Московского госдуарственного горного университета, 2003г., 456с.

 5. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: Машиностроение, 2010. 493с.

НТМ кафедрасының отырысында қаралдыХатама № 19 16.05.2017 ж.
НТМ кафедрасының меңгерушісі_______________ Б.К. Балбекова
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
2017 -> Бағдарламасы өтетін күні: 16 тамыз 2017 жыл Өтетін орны: Шымкент қаласы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2017 -> Мемлекеттік мекеме
2017 -> Қосымша 2 Техникалық ерекшелігі Реанимациялық бригадаларға арналған жылжымалы жедел медициналық көмек комплексі
2017 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясының
2017 -> Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс туралы хабарландыру 17/07/2012г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет