Бағдарламасы алматы, Қазақстан, 017 жыл, сәуір программа II международной научно-практической конференцииДата23.04.2019
өлшемі258.5 Kb.
#112542
түріБағдарламасы

IV Халықаралық Фараби оқулары

Алматы, Қазақстан, 2017 жыл, 4-18 сәуір

«Тұрақты даму мақсатындағы халықаралық журналистиканы оқыту модельдері»

(ІІ MTIJ)» атты ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның


БАҒДАРЛАМАСЫ
Алматы, Қазақстан, 2017 жыл, 7 сәуір


ПРОГРАММА
II Международной научно-практической конференции

«МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (MTIJ)»

Алматы, Казахстан, 7 апреля 2017 года

в рамках

IV Международных Фарабиевских чтений

Алматы, Казахстан, 4-18 апреляprogram

II International Scientific and Practical Conference"MODELS OF EDUCATION FOR INTERNATIONAL JOURNALISM

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (MTIJ) "

Almaty, Kazakhstan, April 7, 2017

Within the framework of

IV INTERNATIONAL FARABEE READINGS

Almaty, Kazakhstan, April 4-18

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Алматы қ. ЮНЕСКО Кластерлік Бюросы

БҰҰ Академиялық ықпал бағдарламасы (UNAI)

«Әділ сөз» сөз бостандығын қорғау халықаралық қоры

«Түркітілдес журналистер қоры» ҚҚ

Халықаралық «MediaNet»журналистика орталығы

«Мінбер» журналистерді қолдау орталығы» ҚҚ


_________________________________

Министерство Образования и науки Республики Казахстан

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы

Программа Хаба академическое влияние ООН (UNAI)

Международный фонд защиты свобода слова «Адил соз»

ОФ «Фонд Тюркоязычных журналистов»

Международный центр журналистики «MediaNet»

ОФ Центр поддержки журналистов «Мінбер»
______________________________

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Al-Farabi Kazakh National University

UNESCO Almaty Cluster Office

The Hub program the academic influence of the United Nations (UNAI)

International Foundation for Protection of Freedom of Speech «Adil Soz»

Public Foundation of «Turkic-speaking journalists»

International Centre for journalism «MediaNet»

Journalists Support Center «Minber»

Құрметті_________________________________________!
Сізді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасы Халықаралық Фараби оқулары және БҰҰ академиялық ықпал ХАБ бағдарламасы (UNAI) аясында Алматыдағы ЮНЕСКО Кластерлік бюросының қолдауымен Халықаралық журналистиканы оқыту стандарттарына арналған «Тұрақты даму мақсатындағы халықаралық журналистиканы оқыту модельдері (MTIJ)» атты ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына шақырады.

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 2017 жылы 7 сәуірде сағат 10.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ журналистика факультеті, профессор Т.Қожакеев атындағы мәжіліс залында өтеді (230 ауд).Ұйымдастыру алқасы
Уважаемый (-ая)__________________________________!
Приглашаем Вас принять участие во II Международной научно-практической конференции «Модели обучения международной журналистике в целях устойчивого развития (МTIJ)». Конференцию проводит Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет журналистики, кафедра ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе при поддержке Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы, в рамках Программы Хаба Академическое влияние ООН (UNAI) и IV Международных Фарабиевских чтений.

Международная научно-практическая конференция состоится 7 апреля 2017 года, в 10.00 в актовом зале имени профессора Т.Кожакеева факультета журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби.Оргкомитет


Dear (th) _________________________________________!
We invite you to participate in the II International Scientific and Practical Conference "Models of teaching international journalism for sustainable development (MTIJ)". The conference is hosted by the al-Farabi Kazakh National University, the Faculty of Journalism, the UNESCO Chair, international journalism and media in society with the support of the UNESCO Cluster Office in Almaty, within the framework of the Haba Program, the United Nations Academic Influence (UNAI) and the IV International Farabi Readings.

The International Scientific and Practical Conference will be held on April 7, 2017, at 10.00 in the assembly hall named after Professor T. Kozhakeev of the Faculty of Journalism of the Kazakh National University named after al-Farabi.


The organizing committee

ҰЙЫМДАСТЫРУ АЛҚАСЫ
Төраға: Мұтанов Ғ.М., техн.ғ.д., профессор, академик, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры.

Төрағаның орынбасарлары: Бүркітбаев М.М., х.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Бірінші проректоры; Рамазанов Т.С., физ.-мат.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі проректоры; Жаманбалаева Ш.Е., әлеум.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Әлеуметтік даму жөніндегі проректоры; Медеубекұлы С., фил.ғ.к., доцент, журналистика факультетінің деканы.

Ұйымдастыру алқасының мүшелері: ЮНЕСКО, халықаралық журналситика және қоғамдық медиа кафедрасының меңгерушісі, филол.ғ.д., профессор Н.Т. Шыңғысова; ғылыми-инновациялық жұмыс жөніндегі кафедра меңгерушісінің орынбасары, аға оқытушы Д.Ө. Байғожина; оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, аға оқытушы А.Қ. Жұмабаева; филол.ғ.к., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының доценті Е.И. Дудинова.


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: Мутанов Г.М., д.техн.н., профессор, академик, ректор КазНУ имени аль-Фараби.

Заместитель председателя: Буркитбаев М.М., д.х.н., профессор, первый проректор КазНУ имени аль-Фараби; Рамазанов Т.С., д.физ.-мат.н., профессор, проректор по научно-инновационной деятельности КазНУ имени аль-Фараби; Джаманбалаева Ш.Е., д.соц.н., профессор, проректор по социальному развитию КазНУ имени аль-Фараби; Медеубекулы С., к.филол.н., доцент, декан факультета журналистики.

Члены оргкомитета: заведующая кафедрой ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе, д.филол.н., профессор Н.Т. Шынгысова; зам.заведующего кафедрой ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе по научно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству, ст.преподаватель Д.О. Байгожина; зам.заведующего кафедрой ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе по учебно-методической и воспитательной работе А.К. Жумабаева; к.филол.н., доцент кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе Е.И. Дудинова.

ORGANISING COMMITTEE
Chairman: Mutanov G.M., Doctor of Technical Sciences, Professor, Academician, Rector of Al-Farabi Kazakh National University.

Vice-Chairman: Burkitbayev M.M., Doctor of Chemical Sciences, Professor, First Vice-Rector of Al-Farabi Kazakh National University; Ramazanov T.S., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Vice Rector Research-Innovation Affairs of Al-Farabi Kazakh National University; Dzhamanbalaeva Sh.E., Doctor of Sociological Sciences, Professor, Vice Rector for Language and Student Development; Medeubekuly S. Candidate of Philology, associate professor, Dean of the Faculty of Journalism.

Organizing Committee: Head of the UNESCO Chair, International Journalism and Media in Society, Doctor of Philology, Professor N.T. Shyngysova; Deputy Head of the UNESCO Chair, International Journalism and Media in the Society for Scientific Innovation and International Cooperation, Senior Teacher D.O. Baygozhina; Deputy Head of the UNESCO Chair, International Journalism and Media in the Society for Educational, Methodological and Educational Work A.K. Zhumabaeva; Candidate of Philology, Associate Professor of the UNESCO Chair, International Journalism and Media in the Society E.I. Dudinova.Халықаралық ғылыми-тәжірибелік

конференцияда талқыланатын бағыттар:


 • Журналистік білім берудің халықаралық трендтері

 • Журналистік білім берудің жаһандық бағыттары;

 • Қазақстандық медиа-мектеп: инновациялық модельдер.

 • Халықаралық журналистика – даму мәселелері

 • Мамандықтың жаңа стандарттары: Орталық Азиядағы журналист мәртебесі;

 • Реттеу құралдары және БАҚ-тағы өзін-өзі реттеу;

 • Журналистік шеберлік және бұқаралық мәдениет нысанындағы кәсібилік;

 • Тұрақты даму және журналистика: өзара қарым-қатынас аспектілері;

 • Азаматтық журналистика контенті.

 • MTIJ конференциясы технологиялық алаң ретінде

 • Халықаралық журналистиканы дамыту саласындағы MTIJ конференциясының мүмкіндіктері;

 • Журналистика педагогтарының корпорациясын құру: ұйымдастыру мәселелері және ұсыныстар.


Направление работы международной

научно-практической конференции:


 • Мировые тренды журналистского образования

   • Глобальные направления журналистского образования;

   • Казахстанская медиа-школа: инновационные модели.

 • Международная журналистика – проблемы развития

 • Новые стандарты профессии: статус журналиста в Средней Азии;

 • Инструменты регулирования и саморегулирования СМИ;

 • Журналистское мастерство и профессионализм под прицелом массовой культуры;

 • Устойчивое развитие и журналистика: аспекты взаимодействия;

 • Контент гражданской журналистики;

 • Конференция МTIJ как технологическая площадка

 • Возможности Конференции МTIJ в сфере развития международной журналистики;

 • Создание корпорации педагогов журналистики: организационные вопросы и предложения.Sessions and DIRECTIONs OF WORK OF THE

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE: • World trends of journalism education

 • Global trends in journalism education;

 • Kazakhstan media school: innovative models.

 • International journalism – development issues

 • New standards of the profession: the status of a journalist in Central Asia;

 • Tools for media regulation and self-regulation;

 • Journalistic skills and professionalism at the sight of mass culture;

 • Sustainable development and journalism: aspects of interaction;

 • Content of civil journalism;

 • MTIJ conference as a technological platform

 • Opportunities of MTIJ Conference in the field of international journalism development;

 • Creation of a corporation of teachers of journalism: organizational issues and proposals.


ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК

КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

0900

-

0930

Қатысушыларды тіркеу

0930

-

1000

ҚазҰУ ғалымдарының ғылыми еңбектерінің көрмесі

1000

-

1010

 • Пленарлық мәжіліс

Модератор: Журналистика факультетінің деканы Сағатбек Медеубекұлы

1010

-

1020

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедасының меңгерушісі, филол.ғ.д., профессор Назгүл Тұрсынбайқызы Шыңғысованың алғы сөзі

1020

-

1030

«Қазақ газеттері» ЖШС Бас директоры-Редакторлар кеңесінің төрағасы Жұмабек Кенжалиннің құттықтау сөзі

1030

-

1040

Сергей Карпов – Алматы қ. ЮНЕСКО Кластерлік Бюросының коммуникация және ақпарат бағдарламасының маманы

1040

-

1050

Свитич Луиза – М.В. Ломоносов атындағы ММУ, журналистика факультеті, филол.ғ.д., профессор

Стеллах Анджей – с.ғ.д., профессор, Адам Мицкевич атындағы университеттің саяси ғылымдары және журналистика факультетінің деканы, Польша

Тадауэш Валлас – саяси ғылымдарының докторы, профессор, Адам Мицкевич университетінің кадр және қаржы жөніндегі проректоры, Польша


1050

-

1100

Рафис Абазов – MDP бағдарламасының директоры, Колумбия университетінің адьюнк-профессоры

Ғалия Ибраева – ҚазҰУ-дың Бірінші проректорының кеңесшісі1100

-

1110

Мария Дубовицкая – Астанадағы ЕҚЫҰ Кеңесі бағдарламасының саяси мәселелер және БАҚ бойынша ұлттық үйлестірушісі

1110

-

1120

Нәзия Жоямергенқызы – «Түркі тілдес журналистер қоры» ҚҚ президенті

1120

-

1130

Бекжан Әшірбаев – «Заң» газетінің бас редакторы

1130

-

1140

Әлия Шәріпбаева – Сорос-Қазақстан қоры Медиалық бағдарламасының үйлестірушісі

1140

-

1150

Әділ Жалилов – «MediaNet» Халықаралық Журналистика Орталығының директоры

1150

-

1200

Есенгүл Кәпқызы – «Мінбер» журналистерді қолдау орталығы қоғамдық қорының жетекшісі, филол.ғ.к.

1200

-

1210

Ғалия Әженова – «Әділ сөз» халықаралық сөз бостандығын қорғау ұйымының сарапшысы

1210

-

1220

Жұлдыз Әбділда – «Ұлан» газетінің бас редакторы

1220

-

1230

Клюкина-Витюк Марина Юрьевна – Алматыдағы Ресей Федерациясы Бас консулдығының кеңесші консулы

1230

-

1235

Ахатова Багиля – Қазақстан коммуникативтік ассоциация директоры, филол.ғ.д., профессор

1235

-

1240

Гүлнар Асанбаева – Медиа және ақпараттық саясат жөніндегі сарапшы

1240

-

1245

Салтанат Кажимуратова – Медиа және коммуникация кафедрасының аға оқытушысы, КИМЭП

1245

-

1250

Салтанат Шакирова – «Гендерлік зерттеу орталығы» ҚБ сарапшысы, ф.ғ.к.

1250

-

1255

Заря Жұманова – «Мектеп Мерейі. Гордость Школы» республикалық танымдық-ақпараттық журналының бас редакторы

Батима Қабдолданова – PR менеджер, «Гүлстан» республикалық ғылыми-танымдық, көпшілік журналы1300

-

1400

Сертификаттар табыстау рәсімі

Криста Пиккат – Алматы қаласындағы ЮНЕСКО-ның Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан Кластерлік бюросының директоры

Қорытындылау

Конференцияның жабылуы
1400

-

1530

Түскі ас

1530

-

1600

Секциялық мәжілістер


ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

0900

-

0930

Регистрация участников конференции

0930

-

1000

Презентация научных трудов ученых КазНУ

1000

-

1010

 • Пленарное заседание

Модератор: декан факультета журналистики Сагатбек Медеубек

1010

-

1020

Приветственное слово зав.кафедрой ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе, д.филол.н., профессора Шынгысовой Назгуль Турсынбаевны

1020

-

1030

Приветственное слово генерального директор ТОО «Казак газеттері» Жумабека Кенжалина

1030

-

1040

Сергей Карпов – специалист программы Коммуникация и информация, Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы

1040

-

1050

Свитич Луиза Григорьевна – д.филол.н., профессор факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия

Стеллах Анджей – д.п.н., профессор, декан факультета политических наук и журналистики, университета Адам Мицкеевича, Польша

Тадауэш Валлас – д.п.н., профессор, проректор по кадрам и финансам университета Адама Мицкеевича, Польша


1050

-

1100

Рафис Абазов – директор программы MDP, адьюнк-профессор Колумбийского университета

Галия Ибраева – советник Первого проректора КазНУ им.аль-Фараби1100

-

1110

Мария Дубовицкая – Национальный координатор по политическим вопросам и СМИ Офис программ ОБСЕ в Астане

1110

-

1120

Назия Жоямергенкызы – президент ОФ «Фонда тюркоязычных журналистов»

1120

-

1130

Бекжан Аширбаев – главный редактор газеты «Заң»

1130

-

1140

Алия Шарипбаева – координатор Медийной программы Фонда Сорос

1140

-

1150

Галия Аженова – эксперт международного фонда защиты свободы слова «Адил соз»

1150

-

1200

Есенгул Капкызы – президент ОФ Центр поддержки журналистов «Мінбер», к.филол.н.

1200

-

1210

Адиль Джалилов – Директор Международного Центра Журналистики "MediaNet"

1210

-

1220

Жулдыз Абдилда – главный редактор газеты «Ұлан»

1220

-

1230

Клюкина-Витюк Марина Юрьевна – Консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в Алматы

1230

-

1235

Багиля Ахатова – директор Казахстанской коммуникативной ассоциации, д.ф.н., проф. КазУМОиМЯ

1235

-

1240

Гульнар Асанбаева – Эксперт по медиа и информационной политике

1240

-

1245

Салтанат Кажимуратова – старший преподаватель кафедры медиа и коммуникаций КИМЭП

1245

-

1250

Шакирова Светлана – Эксперт ОО «Центр гендерных исследовании», к.филос.н.

1250

-

1255

Заря Жуманова – главный редактор республиканского позновательно-информационного журнала «Мектеп Мерейі. Гордость Школы»

Батима Кабдолданова – PR менеджер, научно-позновательный журнал «Гүлстан»1300

-

1400

Вручение сертификатов

Криста Пиккат – Директор Кластерного Бюро и Представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане, и Таджикистане

Подведение итогов

Закрытие конференции1400

-

1530

Кофе-брейк

1530

-

1600

Секционные заседания


Order of the international scientific

and practical conference


0900

-

0930

Registration of participants of International Scientific and Practical Conference

0930

-

1000

Presentation of academic works of scholar of Al-Farabi KazNU

1000

-

1010

 • Plenary session

Moderator: Dean of the Faculty of Journalism Sagatbek Medeubekuly

1010

-

1020

Welcome speech by Doctor of Philology, Professor, Head of the UNESCO, International Journalism and Media in Society Department

1020

-

1030

Welcome speech the general director of "Kazak Newspaper" LLP Zhumabek Kenzhalin

1030

-

1040

Sergey Karpov – Head of Communication and Information Department, UNESCO Cluster Office in Almaty

1040

-

1050

Svitich Louise Grigorevna – Moscow State University, Faculty of Journalism, Doctor of Philology, Professor

Stellae Andrzej – Doctor of Political Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Political Science and Journalism, the University of Adam Mickiewicz, Poland

Tadaoush Wallas – Doctor of Political Sciences, Professor, Vice-Rector for Human Resources and Finance, Adam Mickiewicz University, Poland


1050

-

1100

Rafiz Abazov – Director of MDP Program, Adjunct Professor, Columbia University (USA)

Galiya Ibraeva – Advisor to the First Vice-Rector of KazNU named after al-Farabi1100

-

1110

Maria Dubovitskaya – National Coordinator for Political Affairs and Media Office of OSCE Programs in Astana

1110

-

1120

Nazia Zhoyamrenkynyzy – President of PF "Fund of Turkic Speaking Journalists"

1120

-

1130

Bekzhan Ashirbayev – Chief Editor of newspaper "Zan"

1130

-

1140

Alyia Sharipbaeva – Coordinator of the Soros Foundation Media Program

1140

-

1150

Zhuldyz Abdilda – Chief editor of the newspaper "Ulan"

1150

-

1200

Galiya Azhenova – Expert of the International Foundation for the Protection of Freedom of Speech "Adil Soz"

1200

-

1210

Esengul Kapkyzy – President of the PF Center for the Support of Journalists "Minber", candidate philology

1210

-

1220

Adil Jalilov – Director of the International Journalism Center "MediaNet"

1220

-

1230

Zhuldiz Abdilda – Chief Editor of newspaper «Ulan»

1230

-

1235

Klyukina-Vityuk Marina Yuryevna – Consul-adviser of the Consulate General of the Russian Federation in Almaty

1235

-

1240

Bagila Ahatova – Director of Communication Association of Kazakhstan, Doctor of Philosophy, professor

1240

-

1245

Gulnar Asanbaeva – Expert on media and information policy

1245

-

1250

Svetlana Shakirova – Expert of the NGO "Gender Research Center", Candidate of Philosophy

1250

-

1255

Zarya Zhumanova – Editor-in-chief of the republican cognitive-information magazine "Mektep Merey. Pride of the School»

Batima Kaboldanova - PR manager, scientific-cognitive magazine "Gulstan"1300

-

1400

Presentation of certificates

Krista Pickkat - Director of the Cluster Office and UNESCO Representative in Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan

Summing up the results

Closing of conference1400

-

1530

Standing buffet

1530

-

1600

Sections


Секциялық мәжіліс.

Өтетін орны: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,

Журналистика факультеті, профессор Т. Қожакееватындағы мәжіліс залы /230-ауд/.


 1. Карпов С., Алматы қ. ЮНЕСКО Кластерлік Бюросының коммуникация және ақпарат бағдарламасының маманы – Модели обучения опыт и ресурсы ЮНЕСКО в Алматы

 2. Дубовицкая М., Астанадағы ЕҚЫҰ Кеңесі бағдарламасының саяси мәселелер және БАҚ бойынша ұлттық үйлестірушісі – Приветственное слово

 3. Ахатова Б.А., Қазақстан коммуникативтік ассоциация директоры, фил.ғ.д., профессор, Павленко В.Н., журналист, PR-кеңесші, Қазақстан коммуникация ассоциациясы одағының үйлестірушісі – Опыт деятельности НПО по профессиональной подготовке кадров-коммуникаторов

 4. Свитич Л.Г., филол.ғ.д., М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің профессоры – Особенности нового журнализма в условиях медиатрансформации

 5. Shyngyssova N.T., Doctor Philology, professor, chair of department UNESCO, International Journalism and media in society, Amangeldi Y., master deegree – Are we living Through a Golden ageof tabloid Journalism in Kazakhstan?

 6. Ахметова Л.С., т.ғ.д., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының профессоры, Веревкин А.В., с.ғ.к., доцент, Лифанова Т.Ю. филос.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті – Международные стандарты и интернационализация современного образования

 7. Султанбаева Г.С., с.ғ.д., баспасөз және электронды БАҚ кафедрысының профессоры – Караван медиаграмотности ЮНЕСКО

 8. Барлыбаева С.Х., т.ғ.д., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының профессоры – Современные тренды медиа развития

 9. Dudinova E.I., candidate of Philology, associate Professor of the UNESCO Chair, International Journalism and Media in Society, Mukhamadiyeva L.I., Editorial, publishing and design art – Concepts of reforming of educational process within education digitalization

 10. Tlepbergenova A.A.,candidate philology, Department of UNESCO, International Jornalism and Media in Society – Features of the transformation of journalism in modern society

 11. Рожков А.В., филол.ғ.к., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының доценті – Тұрақты өзгеріс форматындағы журналистика

 12. Negizbaeva M.O., candidate philology, Baigozhina D.O., senior teacher Department of UNESCO, International Jornalism and Media in Society

 13. Әбжанов Қ., филол.ғ.к., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының доценті – Студенттерге халықаралық өзгерістерді бақылап, зерделеуге машық беру

 14. Аргынбаева М.Х., филол.ғ.к., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының доценті, Абдраш А.Из истории возникновения Шанхайской организации сотрудничества

 15. Ниязгулова А.А., профессор МУИТ, Ибрагимов Н.А., баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының аға оқытушысы – Перспективы развития конвергентной журналистики

 16. Мысаева Қ.Н., филол.ғ.к., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының доценті – Role of Social Media on Society and Kazakhstan’s Media

 17. Gubasheva D.T., candidate of Philology, Associate Professor of department UNESCO, International Journalism and media in society – Model United Nations Conference - New Silk Road dedicated to the 25th anniversary of the accession ofKazakhstan and the Central Asian countries to the United Nations

 18. Акчалов Е.Е., Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА доценті, Бекхожин М.К., Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА аға оқытушысы – Производственная логистика в работе студии-продакшн

 19. Шакирова С., ОО «Гендерлік зерттеу орталығы», эксперті, филос.ғ.к., доцент «Как бы»: вербальный мусор нашего времени

 20. Мусинова А.А., филол.ғ.к., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының доценті – Проблемы становления e-learning обучения на платформе МООК КазНУ им.аль-Фараби

 21. Әбдіжәділқызы Ж., филол.ғ.к., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының доценті – Ұлттық журналистиканы әлемдік журналистика мен салыстырмалы сипатта оқыту әдістері

 22. Жақсылықбаева Р.С., филол.ғ.к., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының доценті – Қазақстан және шетел журналистері тәжірибесіндегі құқықтық нормалар

 23. Муканова Г.К., т.ғ.к., баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының доцентіМетафоры и идиомы как инструмент обучения международных журналистов: история и личности (Мустафа Шокай)

 24. Ошанова О.Ж., филол.ғ.к., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының доценті – Еліміздің білім беру саласындағы деректік журналистика мәселелері

 25. Майкотова Ғ., филол.ғ.к., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының доценті – Азаматтық қоғам институттарының БАҚ-тағы рөлі

 26. Өзбекова Г.С., филол.ғ.к., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының доценті – Халықаралық журналистика ерекшеліктері

 27. Иманалиев Ж.О., филол.ғ.к., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының доценті – Нью-Йорк Таймс газетінің тарихы мен тәжірибесі

 28. Zhurtbay N.T., Zhumabaeva A.K., Mamyrova G.S., seniors teacher of department UNESCO, International Journalism and Media in Sociaty – Research methods: library of congress

 29. Әшірбаев Б., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы – Оқу үрдісіндегі дуалды білім беру жүйесі

 30. Дауренбекова А.А., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы – БАҚ қызметін реттейтін халықаралық құқық

 31. Нода Л.П., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының аға оқытушысы – Современные реалии метода «журналист меняет профессию»

 32. Тілепберген А.М., баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының аға оқытушысы – Полиграфия өндірісінің техникасы мен технологиясы: ерекшеліктері, мәселелері және даму барысы

 33. Kazhimuratova S., senior lecturer, Department of Media and Communications, KIMEP University – Experiential learning: a case study teaching fashion journalism course at KIMEP university

 34. Сұлтанбаева Э.С., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы – Медиаменеджмент технологияларының даму тенденциялары: әлемдік және ұлттық тәжірибе элементтері негізінде

 35. Мергенбаева Қ., баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының аға оқытушысы – Балаларға арналған кітаптардың дизайны

 36. Ложникова О.П., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының аға оқытушысы – Интеллектуальный капитал как основа устойчиого развития в передачах радио аль- Фараби

 37. Бакенова Р., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының аға оқытушысы – Сценарий жазудың заманауи пәрменділігі

 38. Әлқожаев Б., баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының аға оқытушысы – Адам табиғаты мен психологиялық реңдерінің публицистикалық өрімі

 39. Қалым Ж., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы – Сайттарға халықаралық тақырыпта контент таңдап алу жолдары

 40. Нурсали А.Б., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының ассистенті – Баспасөздегі экономикалық медиамәтіннің рөлі

 41. Кұтпанбаева Ж., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының оқытушысы – Коммуникативные стратегии и технологии в СМИ

 42. Nursali A., assistant of chair UNESCO, International Journalism and Media in SocietyThe culture of journalistic speech

 43. Данаева Н.Т., Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының 2 курс PhD докторанты «Бесіктен бақиға дейін» немесе этнокөсемсөз

 44. Алимжанова А.Б., журналистика факультетінің PhD докторанты Мультимедиалық журналистика дамуына әсер ететін факторлар

 45. Буенбаева З.Қ., журналистика факультетінің 1-курс докторанты Бұқаралық ақпарат құралдарындағы конвергенция үдерісінің эволюциясы

 46. Мақұлбекова С.Б., ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғамдық медиа кафедрасының 2 курс магистранты – Қазақстандағы медиа білім беру: азаматтық сауаттылықты қалыптастыру шаралары

 47. Маханбетжанова А.С., баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының аға оқытушысы Контекстная реклама в электронных изданиях

 48. Талгат Ш., магистрант факультета журналистики Динамика развития СМИ и международного терроризма: аспекты взаимодействия

 49. Мухамбетова И., магистратура, факультет журналистики Деятельность служб по связям с общественностью в органах государственного управления

 50. Toleukhanova A., KIMEP, Master student in International Journalism Current journalism education trends, positive and negative experience in Kazakhstan universities

 51. Өзбек А., М.Х.Д. атындағы Тараз мемлекеттік университеті, филология факультетінің 1-курс студенті – Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы

 52. Каримова А., Института Сорбонна-Казахстан, 1 курс – Много языков, один мир

 53. Төленова Е.А., № 157 жалпы білім беретін мектеп мұғалімі – Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру

 54. Төленова Е.А., № 157 жалпы білім беретін мектеп мұғалімі – Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру

 55. Бухарбаева Л.А., Еңбекші қазақ ауданы, Байтерек орта мектебі, Қазақ тілі мен әдебиеті – Қазақ тілін оқытудағы жаңа технологияларды пайдаланудың ерекшеліктері

 56. Ақмурзина А.А., Бастауыш сынып мұғалімі – Мектеп оқышуларына сабақ өту тәсілі

 57. Муратова Д., Бастауыш сынып мұғалімі – Орфографияны оқытудың дидактикалық мәселелері

 58. Нурходжаева М.И., № 45 мектеп-гимназиясы, орыс тілі пән мұғалімі – Мектепке оқытуға баланы психологиялық дайындау

 59. Сымханова Ж.А., № 45 мектеп-гимназиясы, бастауыш мектеп мұғалімі – Қазақ тілін оқытудағы жаңа технологиялар

 60. Жунусбекова Д.А., Бастауыш мектеп мұғалімі – Әлеуметтік желінің мектеп оқышуларына әсері: кері ықпалы мен тигізер әсері

 61. Байтенова Б.К., Бастауыш мектеп мұғалімі – Орфографиялық жаттығуларды орындатудағы қарым-қатынас


Секционное заседание.

Место проведения: КазНУ имени аль-Фараби,

Факультет журналистики, актовый зал именипрофессора Т. Қожакеева атындағы мәжіліс залы /230-ауд/.


 1. Карпов С., специалист программы Коммуникация и информация, Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы – Модели обучения опыт и ресурсы ЮНЕСКО в Алматы

 2. Дубовицкая М., Национальный координатор по политическим вопросам и СМИ Офис программ ОБСЕ в Астане – Приветственное слово

 3. Ахатова Б.А., директор Казахстанской коммуникативной ассоциации, д.ф.н., проф. КазУМОиМЯ, Павленко В.Н., журналист, PR-консультант, член Координационного

 4. Совета Казахстанской Коммуникативной ассоциации – Опыт деятельности НПО по профессиональной подготовке кадров-коммуникаторов

 5. Свитич Л.Г., МГУ имени Л.Н. Ломоносова, факультет журналистики, д.филол.н., профессор – Особенности нового журнализма в условиях медиатрансформации

 6. Shyngyssova N.T., Doctor Philology, professor, chair of Department UNESCO, International Journalism and media in society, Amangeldi Y., master deegree – Are we living Through a Golden ageof tabloid Journalism in Kazakhstan?

 7. Ахметова Л.С., д.и.н., профессор кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе, Веревкин А.В., к.с.н., доцент, Лифанова Т.Ю. к.филос.н., доценты КазНУ имени аль-Фараби – Международные стандарты и интернационализация современного образования

 8. Султанбаева Г.С., д.п.н., профессор кафедры печати и электронных СМИ – Караван медиаграмотности ЮНЕСКО

 9. Барлыбаева С.Х., д.и.н., профессор кафедры печати и электронных СМИ – Современные тренды медиа развития

 10. Dudinova E.I., candidate of Philology, associate Professor of the UNESCO Chair, International Journalism and Media in Society, Mukhamadiyeva L.I., senior lecture department of the editorial, publishing and design art – Concepts of reforming of educational process within education digitalization

 11. Tlepbergenova A.A.,candidate philology, Department of UNESCO, International Jornalism and Media in Society – Features of the transformation of journalism in modern society

 12. Рожков А.В., к.филол.н., доцент кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе – Тұрақты өзгеріс форматындағы журналистика

 13. Negizbaeva M.O., candidate philology, associate Professor of the UNESCO Chair, International Journalism and Media in Society, Baigozhina D.O., senior teacher Department of UNESCO, International Jornalism and Media in Society –

 14. Абжанов К., к.филол.н., доцент кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе – Студенттерге халықаралық өзгерістерді бақылап, зерделеуге машық беру

 15. Аргынбаева М.Х., к.филол.н., доцент кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе, Абдраш А.Из истории возникновения Шанхайской организации сотрудничества

 16. Ниязгулова А.А., профессор МУИТ, Ибрагимов Н.А., ст.преподаватель кафедры редакторского-издательского и дизайнерского искусства – Перспективы развития конвергентной журналистики

 17. Мысаева Қ.Н., к.филол.н., доцент кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе – Role of Social Media on Society and Kazakhstan’s Media

 18. Gubasheva D.T., candidate of Philology, Associate Professor of department UNESCO, International Journalism and media in society – Model United Nations Conference - New Silk Road dedicated to the 25th anniversary of the accession ofKazakhstan and the Central Asian countries to the United Nations

 19. Акчалов Е.Е., доцент КазНАИ имени Т.Жүргенова, Бекхожин М.К., ст.преподаватель КазНАИ имени Т.Жүргенова – Производственная логистика в работе студии-продакшн

 20. Шакирова С., эксперт ОО «Центр гендерных исследовании», к.филос.н., доцент «Как бы»: вербальный мусор нашего времени

 21. Мусинова А.А., к.филол.н., и.о. доцента кафедры печати и электронных СМИ – Проблемы становления e-learning обучения на платформе МООК КазНУ им.аль-Фараби

 22. Әбдіжәділқызы Ж., к.филол.н., доцент кафедры печати и электронных СМИ – Ұлттық журналистиканы әлемдік журналистика мен салыстырмалы сипатта оқыту әдістері

 23. Жақсылықбаева Р.С., к.филол.н., доцент кафедры печати и электронных СМИ – Қазақстан және шетел журналистері тәжірибесіндегі құқықтық нормалар

 24. Муканова Г.К., к.и.н., доцент кафедры издательско-редакторского и дизайнерского исскустваМетафоры и идиомы как инструмент обучения международных журналистов: история и личности (Мустафа Шокай)

 25. Ошанова О.Ж., к.филол.н., доцент кафедры печати и электронных СМИ – Еліміздің білім беру саласындағы деректік журналистика мәселелері

 26. Майкотова Ғ., к.филол.н., доцент кафедры печати и электронных СМИ – Азаматтық қоғам институттарының БАҚ-тағы рөлі

 27. Өзбекова Г.С., к.филол.н., доцент кафедры печати и электронных СМИ – Халықаралық журналистика ерекшеліктері

 28. Иманалиев Ж.О., к.филол.н., доцент кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе – Нью-Йорк Таймс газетінің тарихы мен тәжірибесі

 29. Zhurtbay N.T., Zhumabaeva A.K., Mamyrova G.S., seniors teacher of department UNESCO, International Journalism and Media in Sociaty – Research methods: library of congress

 30. Аширбаев Б., ст.преподаватель кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе – Оқу үрдісіндегі дуалды білім беру жүйесі

 31. Дауренбекова А.А., ст.преподаватель кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе – БАҚ қызметін реттейтін халықаралық құқық

 32. Нода Л.П., ст.преподаватель кафедры печати и электронных СМИ – Современные реалии метода «журналист меняет профессию»

 33. Тілепберген А.М., ст.преподаватель кафедры ь кафедры редакторского-издательского и дизайнерского искусства – Полиграфия өндірісінің техникасы мен технологиясы: ерекшеліктері, мәселелері және даму барысы

 34. Kazhimuratova S., senior lecturer, Department of Media and Communications, KIMEP University – Experiential learning: a case study teaching fashion journalism course at KIMEP university

 35. Сұлтанбаева Э.С., ст.преподаватель кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе – Медиаменеджмент технологияларының даму тенденциялары: әлемдік және ұлттық тәжірибе элементтері негізінде

 36. Мергенбаева Қ., ст.преподаватель редакторского-издательского и дизайнерского искусства – Балаларға арналған кітаптардың дизайны

 37. Ложникова О.П., ст.преподаватель кафедры печати и электронных СМИ – Интеллектуальный капитал как основа устойчиого развития в передачах радио аль- Фараби

 38. Бакенова Р., ст.преподаватель кафедры печати и электронных СМИ – Сценарий жазудың заманауи пәрменділігі

 39. Әлқожаев Б., ст.преподаватель кафедры печати и электронных СМИ – Адам табиғаты мен психологиялық реңдерінің публицистикалық өрімі

 40. Қалым Ж., ст.преподаватель кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе – Сайттарға халықаралық тақырыпта контент таңдап алу жолдары

 41. Нурсали А.Б., ассистент кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе – Баспасөздегі экономикалық медиамәтіннің рөлі

 42. Кұтпанбаева Ж., преподаватель кафедры ЮНЕСКО, международной журналистики и медиа в обществе – Коммуникативные стратегии и технологии в СМИ

 43. Nursali A., assistant of chair UNESCO, International Journalism and Media in SocietyThe culture of journalistic speech

 44. Данаева Н.Т., докторант 2 курса кафедры печати и электронных СМИ «Бесіктен бақиға дейін» немесе этнокөсемсөз

 45. Алимжанова А.Б., докторант кафедры печати и электронных СМИ Мультимедиалық журналистика дамуына әсер ететін факторлар

 46. Буенбаева З.Қ., докторант 2 курса кафедры печати и электронных СМИ Бұқаралық ақпарат құралдарындағы конвергенция үдерісінің эволюциясы

 47. Мақұлбекова С.Б., магистрант 2 курса кафедры ЮНЕСКО, межлународной журналистики и медиа в обществе – Қазақстандағы медиа білім беру: азаматтық сауаттылықты қалыптастыру шаралары

 48. Маханбетжанова А.С., магистрантка редакторского-издательского и дизайнерского искусства – Реклама в электронных изданиях

 49. Талгат Ш., магистрант факультета журналистики Динамика развития СМИ и международного терроризма: аспекты взаимодействия

 50. Мухамбетова И., магистратура, факультет журналистики Деятельность служб по связям с общественностью в органах государственного управления

 51. Toleukhanova A., KIMEP, Master student in International Journalism Current journalism education trends, positive and negative experience in Kazakhstan universities

 52. Өзбек А., студентка 1 курса факультета филологии, университет Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати – Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы

 53. Каримова А., студентка института Сорбонна-Казахстан, 1 курс – Много языков, один мир

 54. Төленова Е.А., № 157 жалпы білім беретін мектеп мұғалімі – Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру

 55. Бухарбаева Л.А., Енбекшиказак, ср.школа Байтерек, учитель казахского языка и литературы – Қазақ тілін оқытудағы жаңа технологияларды пайдаланудың ерекшеліктері

 56. Ақмурзина А.А., учитель начальных классов – Мектеп оқышуларына сабақ өту тәсілі

 57. Муратова Д., учитель начальных классовОрфографияны оқытудың дидактикалық мәселелері

 58. Нурходжаева М.И., № 45 школа-гимназиясы, учитель русского языка – Мектепке оқытуға баланы психологиялық дайындау

 59. Сымханова Ж.А., № 45 школа-гимназиясы, учитель начальных классов – Қазақ тілін оқытудағы жаңа технологиялар

 60. Жунусбекова Д.А., учитель начальных классов – Әлеуметтік желінің мектеп оқышуларына әсері: кері ықпалы мен тигізер әсері

 61. Байтенова Б.К., учитель начальных классов – Орфографиялық жаттығуларды орындатудағы қарым-қатынас

 62. Нұрдаулет А.Е., № 45 школа-гимназиясы, учитель английского языка – Ағылшын тілін оқытудағы инновациялық тәсілдер


Қорытынды пленарлық мәжіліс

«ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКАНЫ ОҚЫТУ МОДЕЛЬДЕРІ (MTIJ)» атты ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның ұсыныстары
Сөз сөйлеу регламенті
Пленарлық мәжіліс баяндама 10-15 мин.

Секциялық мәжілісіндегі баяндама 5-7 мин.

Талқылау кезіндегі баяндама 5-7 мин.

Заключительное пленарное

заседание и рекомендации
ІІ Международной научно-практической конференции

«МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (MTIJ)»
Доклад на ленарном заседании 10-15 мин.

Доклад на заседании секции 5-7 мин.

Выступление в порядке обсуждения 5-7 мин.

closing PLENARY SESSION AND

RECOMMENDATIONS:
ІІ International Scientific and Practical Conference

"MODELS FOR TRAINING INTERNATIONAL JOURNALISTICS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (MTIJ)"

Report at the luncheon meeting 10-15 min.

Report at the meeting of the section 5-7 min.

Speech in the order of discussion 5-7 min.


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет