Бағдарламасы «Экономика математикалық модель құру»жүктеу 218.93 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі218.93 Kb.
түріБағдарламасы

Студенттерге арналған пән бағдарламасы Нысан ПМУ ҰС Н 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекетттік университеті
Алгебра және математикалық талдау кафедрасы

Студенттерге арналған пән бағдарламасы
«Экономика – математикалық модель құру» пәні бойынша
050601 Математика мамандығы

Павлодар
Студенттерге арналған Нысан

пәннің бағдарламасын ПМУ ҰС Н 7.18.2/11

бекіту парағы
БЕКІТЕМІН

ФМжАТФ деканы

_________С.К.Тлеукенов

200_ж. «__»___________

Құрастырушы: ф.-м.ғ.к., профессор Мухтаров М.М. _________

Алгебра және математикалық талдау кафедрасы
Экономика – математикалық модель құру

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


050601 Математика мамандыққа арналған


Бағдарлама 2009 ж. «29» тамыз айында бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
2009 ж. «29» тамызында кафедра отырысында ұсынылған

Хаттама № 1 .


Кафедра меңгерушісі _________________ И.И.Павлюк

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған

200_ж. «____»___________ №__хаттама

ӘК төрағасы _____________________ А.Т. Кишубаева


1 Оқытушылар туралы мәліметтер
Дәріс сабақтарды өткізеді: ф.-м.ғ.к., профессор Мухтаров Мағзұм Мұхтарович

Тәжірибе сабақтарды өткізеді: ф.-м.ғ.к., профессор Мухтаров Мағзұм Мұхтарович

Қабылдау уақыты: бекітілген кесте бойынша, №А1-201

2 Пән туралы мәлімет
2.1 ЖОЖ-нан мәліметтер
050601 Математика мамандығы

Оқу түрі

Бақылау түрі

Студ.жұмыс көлемі, сағ

Курс және семестр бойынша

сағаттарды бөлінуі

емтихан


сынақКур.жұм..


Кур.жоба.


ЕГЖ


БЖС

барлығы

Дәріс

Тәж.

Зертх

СӨЖ

Дәріс

Тәж.

Зертх

СӨЖ

жалпы

ауд

сөж

7 семестр
1

Күндізгі

орта білім негізінде7

с

ем135

45

90


15

3090

-


Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәннің мақсаты – Математикалық әдістердің ғылым мен техника есептерін шешуде, экономика және басқару ісіндегі ролі өте зор. Осымен байланысты математика пәнің оқытудың мынадай мақсаттары алға қойылады:

- студенттердің математикалық және алгоритмдік ойлау қабылетін дамыту.;

- студенттердің математикалық есептерді зерттеу және шешудің негізгі әдістерін меңгеруі;

- студенттерге қолданбалы өндірістік есептерді шешу үшін математикалық білімдерін дұрыс пайдалану дағдысын сіңіру.

пәннің міндеттері – Көздеген мақсатқа жету үшін математика

пәнің оқытудің мынадай негізгі міндеттері жүктеледі:

- математикалық ұғымдар мен әдістерді пайдаланып студенттерге

ғылыми зерттеудің мәнің ашып көрсету;

- қолданбалы өндірістік есптерді шешудегі математиканың

ерекшелігі мен ролін айқындау.

- студенттерді кәсіптік жұмысында математикалық әдістерді

қолдануға бейімдеу;

Осы мақсатқа жету үшін мыналар қарастырылады. 1. Дәрістер оқу. Дәрістерде пәннің мазмұны баяндалып, негізгі математикалық ұғымдар мен әдістерге талдау жасалады. Бұл жағдайда дәрістің мазмұны мен студенттің болашақ кәсіптік жұмысын байланыстырып отыру қажет.

 2. Тәжірибелік сабақтар. Тәжірибелік сабақтарда студенттер математикалық есептерді шешудің негізгі әдістерін үйренумен қатар математика курсының теориялық қағидаларынан теориялық қағидаларынан түсінік алады.

 3. Студенттердің өзіндік жұмысы. Математикалық әдістерді меңгерудің негізі ретінде студенттердің өзіндік жұмысын айтуға болады. Оған мыналар жатады:

- студенттердің аудиториядағы үздіксіз жұмысы;

- аудиториядан тыс жердегі үздіксіз жұмысы;

- математикалық талдаудың арнаулы бөлімдері бойынша рефераттар жазу және ғылыми зерттеу жұмыстарына қатысу;

- студенттердің ғылыми – тәжірибелік конференцияларға қатысуы .т.б.

Пәнді үйрену нәтижесінде студенттер теориялық материалдық

негізгі бөлігін біліп шығуы тиіс.


Пәнді игеру нәтижесінде студенттер – теориялық білімдерін

берілген қолданбалы және тәжірибелік есептерді зерттеуге пайдалана алатындай:

- алынған нәтижеге математикалық талдау жасап және қорытынды шығара алатындай дәрежеде болуы керек;

- ғылыми әдебиеттерді және оқу - әдістемелік құралдарды пайдаланып және өзбетінше математикалық білімін көтеріп отыруы тиіс;Әдебиет

Негізгілері
 1. Акулич И.Л. Математические программирования в примерах и задачах.

М; Вн. шк., 1986. 319с.

 1. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. –М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, ДИС,1997.-368с.

 2. Исследование операций в экономике. Под ред. Н.Ш. Кремера.-

М: Юнити, 2000, 407с.

4. Красс М.С. Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики. – Сп б.: Питер, 2006, -496с. 1. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волошенко А.В. Математическое программирование. М.: Высш.шк.,1980, -352с.

 2. Сабыров Г., Қасенұлы Ш., Жамантаев А., Бергузинова Г., Исмагулова Н., Абенова Д. Экономикалық математикалық әдістері мен модельдеріне арналған әдістер мен жаттығулар жинағы.

Павлодар, 2003. -120б.
Қосымша


 1. Вентцель Е.С. Исследование операций –М: Наука, 1980

 2. Интрилигатор М.Математические методы оптимизации и экономическая теория. –М.: Айрис-пресс,2002, -576с.

9. Экономико-математические методы и прикладные модели

Под ред. В.В. Федосеева

М: Юнити, 2000, 391с

3 Тақырыптық жоспар

050601 “Математика” мамандығы бойынша студенттерге арналған Экономика-математикалық модель құру пәнінің тақырыптық жоспары


Тақырыптар аты

Дәріс

Тәжірибелік сабақ

СӨЖ

1

2

3

4

5

1
2
3

4
5
6


7

8

9


10

Сызықтық бағдарлаудың жалпы түрде қойылған есебі. Сызықтық бағдарлаудың жалпы есебінің геометриялық кескіні

Сызықтық бағдарлаудың негізгі теоремалары.

Сызықтық бағдарлау есептерінің шешімін табу әдістері

Сызықтық бағдарлаудағы қосалқылық теориясы

Сызықтық емес (сызықсыз) бағдарлаудың жалпы түрдегі есебі. Негізгі ұғымдар мен есептің математикалық моделі.

Бөлшекті-сызықтық бағдарлау

Лагранждың көбейткіштері әдісі. Кун-Таккер теоремасы

Дөңес бағдарлаулар

Ойындар теориясының элементтері

Экономикалық есептерді динамикалық бағдарлау әдісімен шешу1

3

1


1
1
1

3

3


1

2
1
4

2
4
2


4

4

4


3

8
8
11

9
10


8
11

8

9


815

30

90

4.1 Дәрістердің мазмұны

1-тақырып. Сызықтық бағдарлаудың жалпы түрде қойылған есебі. Сызықтық бағдарлаудың жалпы есебінің геометриялық кескіні.

Жалпы түрдегі есептің қойылуы. Есептің әртүрлі жазылуы. Мүмкін болатын шешімдер, сүйекіш шешімдер және тиімді шешімдер. Жалпы түрдегі есептің геометриялық мағынасы.

2. Сызықтық бағдарлаудың негізгі теоремалары. Мақсат функциясының экстремумы туралы негізгі теорема. Тиімді шешімдер жиыны туралы теорема. Бұрыштық нүкте. Шектелген облыста шешімнің бар болатындығы туралы теорема.

3. Сызықтық бағдарлау есептерінің шешімін табу әдістері. Сызықтық бағдарлаудың шешімін график салу әдісімен анықтау. Шешудің алгоритмі. Симплекс әдісі. Симплекс кестелері және есепті шешудің алгоритмі. Жасанды базис әдісі. Көлік есебінің қойылуы. Есептің ашық және жабық модельдері. Көлік есебінің экономикада қолданылуы.

4. сызықтық бағдарлаудағы қосалқылық теориясы. Симметриялы және симметриялы емес қосалқылық есептері. Аралас қосалқылық есептері. Симметриялы және симметриялы емес есептердің шешімін табу. Аралас қосалқылық есептерді шешу.

5. Сызықтық емес (сызықсыз) бағдарлаудың жалпы түрдегі есебі. Негізгі ұғымдар мен есептің математикалық моделі. Сызықтық емес бағдарлаудың шешімін график салу әдісімен табу.

6. Бөлшекті-сызықтық бағдарлау. Есептің математикалық моделі. Негізгі теоремалар. Тиімділік белгісі. Симплекс кестелері арқылы шешудің алгоритмі. Бөлшекті-сызықтық бағдарлаудың экономикада қолданылуы.

7. Лагранждің көбейткіштері әдісі. Кун-Таккер теоремасы. Ершік нүктесінің анықтамасы. Лагранж көбейткіштері әдісінің экономикада қолданылуы. Кун-Таккер теоремасының экономикалық математикалық модельдерді зерттеуге қолданылуы және оның экономикалық тұрғыдан сипаттамасы.

8. Дөңес бағдарлаулар.Бағыт бойынша туынды және градиент. Дөңес және ойыс функциялар. Дөңестік және ойыстық белгілері (критерийі). Негізгі теоремалар. Квадраттық бағдарлау есебінің шешімін табу алгоритмі.

 1. Ойындар теориясының элементтері. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Ойындарды сыныптау. Матрицалық ойындар. Екі ойыншының қосындысы нолге тең. Ойын есебінің қойылуы. Төлем матрицасы. Ойын бағасы. Ойыншылардың таза және аралас стратегиялары (саясаттары). Тиімді саясаттар. Матрицалық ойынның сызықтық бағдарлау есебімен байланысы . Табиғатпен ойын есебі. Табиғатпен ойын есебінің экономикада қолданылуы.

 2. Экономикалық есептерді динамикалық бағдарлау әдісімен шешу. Динамикалық бағдарлаудың есебінің жалпы түрде қойылуы. Тиімділік принципі және Беллман теңдеулері. Динамикалық бағдарлау есебінің қолданылуының жалпы схемасы.Қорларды салалар арасында тиімді түрде үлестіру есебі.


4.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


 1. Сызықтық бағдарлау есептері. Сызықтық теңдеулер жүйесі. Экономикалық математикалық моделдер құру, олардың мысалдары.

 2. Сызықтық бағдарлау есебі қойылуы. Сызықтық бағдарлау есебінің шешімін геометриялық әдіспен табу.

 3. Сызықтық бағдарлау есебін шешімін симплекс әдісмен табу.

 4. Жасанды базис әдісі.

 5. Сызықтық бағдарлаудың қосалқылық теориясы.

 6. Көлік есебінің шешімін табу.

 7. Сызықтық емес бағдарлау. Бөлшекті сызықтық бағдарлау.

 8. Лагранж көбейткіштері әдісі.

 9. Ойын теориясы. Матрицалық ойындардың шешімін табу.

 10. Динамикалық бағдарлау. Тиімділік принципі. Беллман теңдеуі.


4.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны
Студенттердің өз бетінше игеру жұмыстары

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

коспект

сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық

конспект

сабаққа қатысу

30

3

Аудиториялық сабақтарда тыңдалмаған сабақтарды игеру

конспект

Колоквиум

30

4

Бақылау шараларына дайындық
РБ1,РБ2

15
Барлығы90


1 тақырып. Сызықтық бағдарлаудың мақсат функциясының шектелмеген облыстағы экстремумы.

Әдебиет: [4], 1 тарау, §§1.2, 2, 1.2.32 тақырып. Симплекс әдісінің экономика есептерінде қолданылуы.

Әдебиет: [4], 1 тарау, §§1.4.1, 1.4.23 тақырып. Қосалқылық теориясы. Симметриялы емес қосалқылық есептердің шешімін анықтау.

Әдебиет: [4], 1 тарау, §§1.6.5- 1.6.74 тақырып. Тасымалдау есептері және олардың экономикада қолданылуы.

Әдебиет: [4], 1 тарау, §§1.7.45 тақырып. Бүтін сандық бағдарлаудың экономикада қолданылуы.

Әдебиет: [4], 2 тарау, §§2.1-2.36 тақырып. Сызықтық емес бағдарлау. Лагранж көбейткіштері.

Әдебиет: [4], 3 тарау, §§3.47 тақырып. Дөңес бағдарлау. Негізгі анықтамалар мен теоремалар.

Әдебиет: [4], 3 тарау, §§3.5.1, 3.5.28 тақырып. Матрицалық ойындар. Кооперативтік ойындар.

Әдебиет: [4], 4 тарау, §§4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.69 тақырып. Динамикалық бағдарлаудың сызықтық емес экономикалық есептерде қолданылуы.

Әдебиет: [4], 4 тарау, §§4.1, 4.210 тақырып. Экономикалық есептердің баланстық моделі.

Әдебиет: [4], 3 тарау, §§11.2
5 Бақылау іс-шараларын өткізу формалары

    1. Ағымдағы үлгерім (АҮ) 0,6

    2. Емтихан (Е) 0,4


5.1 Ағымдағы үлгерімдерді бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг (1 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

Апта ішіндегі үлкен балл

13

11

13

11

15

13

16

8

100

Сабаққа қатысу

Дәріс

4

2

4

2

4

2

4

2

24

Тәж

Т

4

Т

4

Т

4

Т

4

Т

5

Т

5

Т

6

Т

6

38

Кезінде жасалған СӨЖ

СӨЖ 5

СӨЖ 5

СӨЖ 5

СӨЖ 5

СӨЖ 6

СӨЖ 6

СӨЖ 6
38

Рубеж бақылау (РБ)


100

100
2 рейтинг (1 семестр)

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Всего

Апта ішіндегі үлкен балл

15

15

15

15

15

15

10

100

Сабаққа қатысу

Дәріс

4

2

4

2

4

2

4

22

Тәж

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5

Т

5

Т

6

36

Кезінде жасалған СӨЖ

СӨЖ

6

СӨЖ 8

СӨЖ 6

СӨЖ 8

СӨЖ 6

СӨЖ 8
42

Рубеж бақылау (РБ)100

100


6 Курс саясаты
Курс саясатында тәжірибе және өзіндік жұмыстарының тапсырмалары және есептері міндетті түрде орындаулы болу керек.

Студенттер міндетті түрде сабақтарға қатысу керек. Қатыспаған сабақтарының тапсырмаларын кез келген уақытында тапсыру керек, үйткені екі сабақ өткенненен кейін істелінген тапсырма есептелінбейді.

Кеш келген студенттерге сабаққа қатысуға рұксат болмайды. Барлық сабақтарға (дәріс, тәжірибе, өзіндік) студент дайындалып келуіне міндетті түрде. Студенттің дайындығы бақылау жұмыс, тест, рубеж бақылау ретінде тексеріледі.

Берілген тапсырмалар уақытында істеліну керек, кешігіп істелінген тапсырмалар кем есептеленеді (сабаққа қатысқан студенттерге).

Бақылау түрлері

Жоғарғы ұпай

АҮ1

АҮ2

1 Сабаққа қатысу және дайындалу

24

22

2 Тәжірибе жұмыстарын орындау мен қорғауы

38

36

3 СӨЖ орындау мен қорғауы

38

42

Барлығы

100

100

РБ бағасы 100 ұпаймен есептеледі.РБ-ға тек АҮ балдары бар студенттерғана кабылданады.

АҮ және РБ қорытынды бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) осы формуламен анықталады


Р1(2) = АҮ 1(2)*0,7 + РБ1(2)*0,3.
Егер оқу жоспарында емтихан және сынақ қабылданса сонда сынақты Р2 анықтағанда екінші рубеж бақылау ретінде санайды.

Егер студент рубеж бақылауды өтпесе немесе 50 ұпайдан кем алса сонда рейтинг анықталмайды.

Студентінің кіру рұқсатының рейтингі (КРР) семестр бойынша осы формуламен есептеледі


КРР = (Р1+Р2)/2.


Қорытынды бақылауға (ҚБ) тек жумыс бағдарламаның барлық талаптарды орындаған және кіру рұқсатының рейтингі 50 ұпайдан кем емес студенттер қабылданады.

Қорытынды бағаны (Б) осылай есептеленеді

Б = КРР *0,6 + ҚБ*0,4

Қорытынды баға тек егер де екі бақылауда (КРР, ҚБ) қанағаттанарлық баға болса ғана есептеленеді. Егер студент қорытынды бақылауда жоқ болса студентке «Қанағаттанарлық емес» баға қойылады.

Емтиханның және арадағы аттестациянің нәтижелері сол күнде студентке айтылады.

Жаратымды бағалар жоғары баға алу үшін қорытынды бақылаудан жанадан тапсырылмайды.

Бақылау түрлері: Т – тәжіреби жұмыс, СӨЖ – студенттің өзіндік жұмыс, РБ – рубеж бақылау.
Студеттердің білімін қорытынды баға

Кредитті жүйе бойынша қорытынды баға (Б)

Дәстүрлі жүйе бойынша қорытынды баға (Б)

Балл ретінде

Сан ретінде

Әріп ретінде

емтихан

сынақ

95-100

4

A

Өте жақсы

есептелді

90-94

3,67

A-

85-59

3,33

B+

Жақсы

80-84

3,0

B

75-79

2,67

B-

70-74

2,33

C+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

C

60-64

1,67

C-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлық емес

есептелгенжоқ

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет