Бағдарламасы ғылыми-педагогикалық бағыт СҰРАҚтар тізімі менеджмент мәні және ұғымыжүктеу 53.54 Kb.
Дата22.04.2019
өлшемі53.54 Kb.
түріБағдарламасы

6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша

магистратураға қабылдау

БАҒДАРЛАМАСЫ

Ғылыми-педагогикалық бағыт
СҰРАҚТАР ТІЗІМІ


 1. Менеджмент мәні және ұғымы.

 2. Менеджменттің қалыптасуы мен дамуы.

 3. Ұйымдастыру және басқару.

 4. Ұйымның ішкі ортасы.

 5. Ұйымның қызмет етудегі сыртқы ортасы және оның әсері.

 6. Ұйымның мақсаттары және олардың жіктелуі. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы

 7. Менеджменттегі коммуникациялар.

 8. Шешімдерді қабылдау процесі.

 9. Шешім қабылдау модельдері мен әдістері.

 10. Менеджменттің ғылыми бағыттары мен қағидаттары.

 11. Ұйымдық құрылымдардың түрлері.

 12. Басқарудың қазіргі заманғы ұйымдық-құқықтық нысандары.

 13. Басқарудың экономикалық әдістері.

 14. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері.

 15. Әкімшілік-әміршілдік басқару әдістері.

 16. Жүйелер туралы түсінік және олардың қасиеттері.

 17. Стратегиялық жоспарлау процесі.

 18. Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде.

 19. Мотивация: мәні және қазіргі заманғы теориялары.

 20. Менеджмент жүйесіндегі маркетинг.

 21. Сапаны басқару жүйесі.

 22. Формальді емес ұйымдар және олардың сипаттамасы.

 23. Жетекшілік стилдері және басқару әдістері.

 24. Ұйымдағы менеджменттің тиімділігі.

 25. Басқару тиімділігінің критерийлері мен көрсеткіштері.

 26. Жанжалдардың туындауы мен типтері: әдістері мен жанжалдарды шешу стильдері.

 27. Өзгерістердің табиғаты және оларды басқару.

 28. Еңбек ресурстарын қалыптастыру.

 29. Еңбек ресурстарын дамыту.

 30. Кадрлық саясатты қалыптастыру және жүргізу.

 31. Персоналды іріктеу және орналастыру

 32. Еңбек ақы төлеу және ынталандыру.

 33. Корпоративтік мәдениет және оның ұйым қызметінің тиімділігіне әсері.

 34. Қазақстан Республикасының 2003-2015 жж. индустриялық-инновациялық даму стратегиясы

 35. Қазақстанда бизнесті дамытудың сыртқы және ішкі шарттары.

 36. Басқарудың ұйымдық құрылымын жобалау әдістері.

 37. Ұйымдағы тәуекелдерді басқару.

 38. Басқарудағы бизнес-жоспар.

 39. Экономиканы басқару әдістері: мәні, түрлері.

 40. Экономиканы басқарудағы құқықтық әдістерінің рөлі.

 41. Операцияларды басқарудағы жүйелік тәсілдер.

 42. Өндірістік қорларды басқару.

 43. Өнімнің сапасын басқару.

 44. Экономикалық жүйелер: ұғымы және ерекшеліктері.

 45. Стратегиялық басқарудың мәні және ерекшеліктері.

 46. Стратегиялық бақылау.

 47. Бизнестің даму стратегиясының типтері.

 48. Ұйымдағы стратегиялық өзгерістер.

 49. Фирманың өнімділік стратегиясы.

 50. Жаңалық енгізу инновациялық басқарудың объектісі ретінде.

 51. АҚШ және Жапония фирмаларындағы персоналды басқарудың ерекшеліктері.

 52. Сапа басқарудың спецификалық объектісі ретінде.

 53. Корпорацияның инвестициялық қызметін басқару.

 54. Басқарушылық қызметт әдебі және мәдениеті.

 55. Ұйымның мақсаттары және олардың жіктелуі. Менеджменттегі мақсатты тәсіл

 56. Басқарудағы ақпараттың рөлі.

 57. Өндірістік менеджмент: түсінігі және мәні.

 58. Тактикалық жоспарлау: түрлері және әдістері.

 59. «Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшылары» мемлекеттік бағдарламасы.

 60. Өндірісті басқару әдістері.

 61. Кәсіпкерліктегі тәуекелді басқару.

 62. Дағдарысқа қарсы басқару.

 63. Кәсіпорынның инновациялық стратегиясының қалыптасуы және саясаты.

 64. Инновациялар мен инвестициялардың тиімділігі.

 65. Инновациялық менеджменттің құралдары: жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау.

 66. Инвестициялық тәуекелдер: түсінігі және түрлері.

 67. Кәсіпкерлік тәуекелдің формалары.

 68. Басқарудағы жүйелілік тәсіл.

 69. Басқарушылық қызмет мәдениеті: мәні, түсінігі, элементтері, ерекшеліктері.

 70. Қазақстандағы кәсіпкерлік пен бизнестің негізгі сипаттары мен мазмұны

 71. Бизнестегі этика және әлеуметтік жауапкершілік.

 72. Бостондық консалтингтік топ матрицасы шағын бизнестегі стратегиялық баламаларды жоспарлау және талдау құралы ретінде.

 73. Шағын және орта бизнес түсінігі және оның экономикадағы рөлі.

 74. Шағын бизнестегі маркетингтік зерттеулер.

 75. Шағын бизнес ерекше белгілері.

 76. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы

 77. Басқарудың ұйымдық құрылымын жобалау әдістері

 78. Басқару шешімдерін қабылдау әдістері

 79. Басқарудың заманауи ұйымдық-құқықтық нысандары

 80. Басқару тиімділігінің критерийлері мен көрсеткіштері

 81. Кәсіпорынды басқарудағы коммуникациялар

 82. Ұйымдағы тәуекелдерді басқару

 83. Мотивация басқару функциясы ретінде

 84. Шешімдерді қабылдау әдістері

 85. «Қазақстан - 2050» стратегиясы.

Әдебиеттер:

 1. Блячман Л.С., Галенко В.П., Минкин А.В. Введение в менеджмент. Изд-во СПбУЭФ, 2003г.с.256.

 2. Виханский О.С., Наумов А.И. «Менеджмент»: учебник для ВУЗов (Москва, Издательство «Градарики», 2005. - 528 с.

 3. Иванов Л. Б. «Основы менеджмента: эволюция управленческой мысли», учебное пособие, СПб, ЛТА, 1996 год.

 4. Ильин Н. И., Лукманова И.Г. и др. — Управление проектами.— СПб.; “Два-Три”, 1996 - 610 с.

 5. Карпов А.В. Психология менеджмента. - М.: Гардарики, 2000.

 6. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. М.: ИНФРА-М, 2001, с. 256.

 7. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999.

 8. Маслоу Абрахам. Мотивация и личность / А. Маслоу; Пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина и др .— 3-е изд. — СПб..: Питер, 2003. - 351 с.

 9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. — Основы менеджмента: пер. с англ. — М.: “Дело ЛТД”, 1994 — 702 с.

 10. Русинов Ф. М., Петросян Д. С. «Основы теории современного менеджмента», учебное пособие, М, 1993 год.

11 .Дж.М.Иванцевич, Лобанов А.А. “Человеческие ресурсы управления (Основы управления персоналом), - М:Дело,1993

12. Егоршин А.П. - Управление персоналом, Нижний Новгород:НИМБ, 1999

13. Дятлов В.П., Кибанов А.А., Одегов Ю.Г. и др. “Управление персоналом”, М:Academia,2001

14. Травин В.В., Дятлов В.А. “Менеджмент персонала предприятия”, М:Дело, 2000

15. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. “Менеджмент персонала предприятия”, М:Дело,2000

16. Управление персоналом. Учебник для вузов. Под ред. Т.Ю.Базаров, Б.Л. Еремина, М:”Банки-биржи”, ЮНИТИ, 1998

17. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. Учебное пособие. Москва-Новосибирск,1998

18. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник. М:ИНФРА-М:1997

19. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческих персоналом. Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран западной Европы,М:МП “Сувенир”,1993

20. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации, М:ПРИОР, 1996 1. Стратегия ”Казахстан - 2030”.

 2. Программа ”индустриально – инновационного развития РК”.

 3. Шумпептер И. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.

 4. Фостер Р. Обоснование производства: атакующие выигрывают. – М.: прогресс, 1987.

 5. Ансофф И. Стратегическое управление.

 6. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития. – М.: Прогресс, 1990.

 7. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. – М.: 1992.

 8. Гончарова Н.П. Перерва П.Г. Маркетинг инновационного процесса. – Киев, 1998.

 9. Абдыгапарова С.Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации. – Алматы, Экономика, 2001.

 10. Абдыгапарова С.Б. Инновационный менеджмент: Алматы, Экономика, 2003.

«Экономика және менеджмент»

кафедрасының меңгерушісі Таменова С.С.

Келісілді:


Экономика факультетінің деканы Нурмуханова Г.Ж

Ф УТ 702–49–14. Программа вступительного экзамена по специальности (магистратура/докторантура). СМК УТ. Издание первое

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
2017 -> Бағдарламасы өтетін күні: 16 тамыз 2017 жыл Өтетін орны: Шымкент қаласы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2017 -> Мемлекеттік мекеме
2017 -> Қосымша 2 Техникалық ерекшелігі Реанимациялық бригадаларға арналған жылжымалы жедел медициналық көмек комплексі
2017 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясының
2017 -> Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс туралы хабарландыру 17/07/2012г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет