Бағдарламасы Форма ф со пгу 18. 2/06жүктеу 211.76 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі211.76 Kb.
түріБағдарламасы


Жұмыс бағдарламасы

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Автоматтандыру және басқару кафедрасы

Жұмыс бағдарламасы

Математикалық есептер және автоматтандыру негіздері пәні бойынша

050702 «Автоматтандыру және басқару» мамандықтың студенттері үшін

Павлодар


Лист утверждения
к рабочей программе дисциплины, разработанной

на основании рабочего учебного планаФорма

Ф СО ПГУ 7.18.1/08БЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректор

_________Н.Э. Пфейфер

200__ж. «___»__________


Құрастырушы: аға оқытушы ____________________ Ю.В. Кибартене

Автоматтандыру және басқару кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Математикалық есептер және автоматтандыру негіздері пәні бойынша

050702 «Автоматтандыру және басқару» мамандықтың студенттері үшін


Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспары негізінде жасалды және С. Торайғыров атындағы ПМУ ғылыми кеңесінің отырасында бекітілді
2007ж. 30.01 № 5 хаттама

Кафедра мәжілісінде ұсынылды 12.04.2007 жылы.

Протокол №8.

Кафедра меңгерушісі ____________ Хацевский В.Ф.


Энергетикалық факультеты әдістемелік кеңесімен ұсынылды

"16" 04 2007 г., протокол № 10.

ҒӘК төрағасы ____________ Кабдуалиева М.М.
КЕЛІСТІ

Факультет деканы ____________ Кислов А.П. “___”______200_ ж.


ЖӘҚБ ҚАБЫЛДАНДЫ

ЖӘҚБ бастығы _________ Головерина Л.Т. “___”______200_ ж.


1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері
1.1 Пәннің мақсаты – студенттерді моделдеу теориясының жалпы ұғымы: математикалық модельдердің құру әдістерін, процестер мен объектілерді формальды суреттеуге, оптимизацияланған есептерді шешу үшін математикалық модельдерді қолдануды үйрету.
1.2 Пәннің міндеттері:

- студенттердің автоматтандырылған жүйелерді жасау кезінде пайда болатын есептерді шешуді математикалық жолмен құрастыру жайында ұғым алуы.


1.3 Пәнді оқу нәтижесінде студенттердің мынаны білуі тиіс:

- математикалық модельдердің ұсыну түрлерін;

- автоматтандыру есептерін шешудің сандық әдістерін.
1.4 Пәнді оқу нәтижесінде студенттер мынадай нәрселерді жасауды білу керек:

- автоматтандыру есептерін ауызша түсіндіру бойынша математикалық модельдерді құру;

- автоматтандырылған жүйелерді оптимизациялау есептерін шешу;

- автоматтандырылған жүйелерді жасау кезінде пайда болған есептерді шешу барысында есептік әдістерді дұрыс қолдану.


2 Пән туралы мәлімет

Пререквизиттер – пәндер, тізімнің құрамы білім, іскерлік және әдеттер, қажетті оқылатын пәннің игеруіне арналған:

- Ғылыми- жаратылыс циклдігі;

- Физика – бөлімдері: Электрлілік. Магнетизм;

- Математика – бөлімдері: Дифференциалды теңдеулерді шешу. Кешенді айнымалылар функциялары. Көрсетілімді функциялар. Дифференциалды теңдеулерді шешудің есептік әдістері. Фурье-Лапластың түрленуі. Векторлармен әрекет;

- Информатика – бөлімдері: Бағдарламалау. ЭЕМ- де теңдеу жүйелерін шешу әдістері.3 Тақырыптық жоспарларТематический план

дисциплины

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07Пәннің тақырыптық жоспары
Орта білім негізінде оқудың күндізгі бөлімі

Тақырыптың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ
1

2

3

4

5

6
1

Кіріспе

0,5

-

-2

Моделдеу теориясының жалпы сұрақтары

3

-

-

20
3

Автоматтандыру жүйелерінің негізгі элементтерінің математикалық моделдерін құрылуы

2

2,5

-

10
4

Шешудің сандық әдістері

6

10

-

30
5

Оптимизациялық есептерді шешу үшін математикалық моделдерді қолдану

6

5

-

10
6

Сызықтық бағдарламалау есептері

1,5

2,5

-

5
7

Сызықтық емес бағдарламалау есептері

2

2,5

-

5
8

Оптималды басқару есептерін шешуде оптимизациялау әдістерін қолдану

1,5

-

-

10Пән бойынша барлығы


22,5

22,5

-

90

Тематический план

дисциплины

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07Пәннің тақырыптық жоспары
Орта білім негізінде оқудың сырттай бөлімі


Тақырып атауы

Сағаттар саны
Дәріс

Тәж.

Лаб.

СӨЖ
1

2

3

4

5

6
1

Кіріспе.

0,5

-

-

-
2

Моделдеу теориясының жалпы сұрақтары

2

-

-

10
3

Автоматтандыру жүйелерінің негізгі элементтерінің математикалық моделдерін құру

1

1

-

10
4

Шешудің сандық әдістері

3

2

-

20
5

Оптимизациялық есептерді шешу үшін математикалық моделдерді қолдану

2

1

-

15
6

Сызықтық бағдарламалау есептері

1

1

-

5
7

Сызықтық емес бағдарламалау есептері

1

1

-

10
8

Оптималды басқару есептерін шешуде оптимизациялау әдістерін қолдану

1,5

-

-

10Бақылау жұмысы

-

-

-

37Пән бойынша барлығы

12

6

-

117Дәрістер мазмұны


1 тақырып. Кіріспе

Пәннің мақсат-міндеттері, оның басқа пәндермен байланысы. Модель мен оның объектісінің ұғымы. Моделдеу зерттеу әдісі іспеттес. Моделдеудің адамның танымдық және тәжірибелік қызметі үрдісінде алатын орны. Математикалық модель ұғымы. Автрматтандыру есептерін шешу барысында математикалық модельдің (ММ) мәні. Моделдер түрлері: статикалық, динамикалық, детерминдік, стохастикалық, бірөлшемді, көпөлшемді, сызықтық, сызықтық емес. ММ-нің зерттеліп отырған объектіге сәйкестігі, модель сапасының бағалануы.

Ұсынылатын әдебиеттер.
2 тақырып. Моделдеу теориясының жалпы мәселелері

Моделдеудің негізгі принциптері: ММ детализациялаудың қажетті дәрежесі; моделді жүйелі жолмен құру. Моделді ұсынудың формалары. Құрлымдық моделдер: ерекшеліктері, мүмкіндіктері, тиімді, тиімсіз жақтары. Бағдарламалық қамтамасыз ету.

Жағдайлар моделі. Динамикалық жүйе жағдайының ұғымы; жағдай моделдерінің формалары. Басқару объектілерінің моделдік жағдайы. Бағдарламалық қамтамасыз ету.

Басқару объектілерінің идентификациясы. Идентификация есептерін құру. Идентификация әдістері.


3 тақырып. Автоматтандыру жүйелерінің негізгі элементтерінің математикалық моделдерін құру

Моделдеу объектілерін баяндау. Объектіні жеңілдету (идеализациялау). Моделді қолдану саласында жұмыс істейтін заңдылықтар. Бұл заңдылықтарды қалыптастырудың математикалық әдістері.

Берілген құрылғылардың мақсаттарын, шектеулерін, әсерін баяндау. Датчиктерді, түрлендіргіштерді, регуляторларды суреттеу.
4 тақырып. Есептеудің сандық әдістері

Функциялардың аппроксимациясы. Есептің қойылымы. Нүктелік аппроксимация. Біркелкілік жақындау. Қатарларды пайдалану. Интерполирлау. Эмпирикалық формалаларды алу.

Есептік дифференциациялау. Көбейтінділердің аппроксимациясы. Интерполяционды формулаларды қолдану. Белгісіз коэффициенттің әдістері.

Есептік интегралдау. Тікбұрыш пен трапеция әдістері. Симпсон әдісі. Сплайнды пайдалану.

Сызықтық жүйелерді шешу әдістері: тікелей және интерационды.

Кош есебі: шешудің бірқадамды және көпқадамды әдістері. Нәтиже нақтылығын бағалау және интегралдау қадамын таңдау. Шекті есеп: шешу әдістері.


5 тақырып. Оптимизацияланған есептерді шешу үшін математикалық моделдерді қолдану.

Оптимизациялау есебінің жалпы қойылымы. Оптимизациялаудың бір және көпкритерийлі есептері, оларды шешу әдістері. Бірөлшемді және көпөлшемді оптимизациялау; шартты және шартсыз оптимизациялау. Шарсыз оптимизациялаудың есептік әдістері: біркелкі іздеу әдісі, разрядты жақындау әдісі, дихотомия әдісі, алтын қима әдісі.


6 тақырып. Сызықтық бағдарламалау есептері.

Теңдік пен теңсіздік түрлерінің сызықтық шектеу кезінде сызықтық мақсаттық функциялардың көпөлшемді оптимизациялануы. Симплекс-әдісінің алгебрасы, тірек шешімді алу. Сызықтық бағдарламалаудың екі жақты есебі. Стандартты бағдарламалар және автоматтандыру есебін шешу үшін оларды қолдану мысалдары.


7 тақырып. Сызықтық емес бағдарламалау есебі.

Сызықтық емес бағдарламалаудың көпөлшемді есептері. Іздеу әдістері: Гаусс-Зейдель әдісі, релаксациямен бірге әдіс; градиентті әдіс; Монте-Карлоның ізденусіз әдісі. Стандартты бағдарламалар және оларды инженерлік есептеуде қолдануы.

Көпсатылы процестерді оптимизациялау. Динамикалық бағдарламалау есептерін шешу әдістері.
8 тақырып. Оптималды басқару есептерін шешуге арналған оптимизация әдістерін қолдану.

Максимум немесе Понтрягин әдістерін пайдалану. Сызықтық емес бағдарламалау әдістерін қолдану. Динамикалық кері есептерін шешу.


9 тақырып. Қорытынды.

Қорытынды шығару. Курстың жеке бөлімдерінің байланысуы, кейбір бөлімдердің ерекшеліктері, автоматтандыру жүйелерін жобалауда алған білімдерді пайдалану.


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Тәжірибелік сабақтардың мақсаты – «Математикалық есептер және

Автоматика негіздері» курсы бойынша студенттер білімін тереңдету мен бекіту.

Сабақ барысында студенттер жеке тапсырмалар бойынша жұмыс істейді және пайда болған сұрақтарға жауап алады.

1 сабақ. Құрылымдық сызбанұсқа түрінде автоматтандырылған басқару жүйелерінің математикалық моделін құру.

2 сабақ. Автоматтандырылған басқару жүйесі элементтерінің математикалық моделін құру.

3 сабақ. Оптимизация есебін шешуге арналған есептің ауызша түсіндірілуі бойынша технологиялық үрдістің математикалық моделін құру.

4 сабақ. Сызықтық бағдарламалау (геометриялық әдіс) әдістерімен технологиялық үрдістерді оптимизациялау.

5-сабақ. Сызықтық бағдарламалау (симплекс-әдіс) әдісімен технологиялық процестерді оптимизациялау.

6-сабақ. Сызықтық бағдарламалаудың транспорттық есебі.

7-сабақ. Сызықтық емес бағдарламалау (Гаусс-Зейдель әдісі, градиент) әдісімен технологиялық процестерді оптимизациялау.8-сабақ. Оптималды деңгейлі есептерді шешу үшін оптимизация әдісін қолдану.
Күндізгі бөлім студенттері үшін

СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп формасы

Бақылау түрі

Сағат түрінде көлем

1

Дәрістік сабақтарға дайындық
Сабаққа қатысу

20

2

Практикалық сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

20

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды оқып білу
Сұрақ

25

4

Бақылау шараларына дайындық
РБ1, РБ2, тест жұмысы

20

Барлығы

90Сырттай оқыту бөлімінің студенттері үшін

СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп формасы

Бақылау түрі

Сағат түрінде көлем

1

Сессия кезінде дәрістік сабақтарға дайындық
Сабаққа қатысу

20

2

Сессия кезінде практикалық сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

20

3

Сессия кезінде аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды оқу
Сұрақ

20

4

Сессияға дейін бақылау жұмысын орындау

бж

бж қорғау

37

5

Бақылау шараларына дайындық
РБ1, РБ2, тест жұмысы

10

6

Сессия кезінде экзаменға дайындық
Экзамен тапсыру

10

Барлығы

117

Өздік жұмыстар үшін тақырыптар


1-тақырып. Сыналып жатқан объектке ММ-нің сәйкес келуі, үлгінің сапасына баға. Ұсынылатын әдебиет: [2], 215-283 б.; [8], 52-71 б.

2-тақырып. Басқару объектілерін идентификациялау. Идентификация әдістері. Ұсынылатын әдебиет: [2], 86-91 б.; [8], 136-162 б.

3-тақырып. Датчиктарды, өзгертушілерді, реттеуіштерді суреттеу. Ұсынылатын әдебиет: [6], 45-87 б.; [7],102-135 б.

4-тақырып. Сандық дифференциалдау. Краевый есеп: шешу әдістері. Ұсынылатын әдебиет: [1], 315-327 б.; [3], 283-297 б.

5-тақырып. Шарасыз оптимизацияның сандық әдістері: тең қима әдісі. Ұсынылатын әдебиет: [3], 134-152 б.; [4], 34-51 б.; [11], 105-129 б.;

6-тақырып. Сызықтық бағдарламалаудың екі жақты есебі. Транспорттық есеп. Ұсынылатын әдебиет: [4], 257-283 б.; [5], 213-234 б.; [9], 56-73 б.

7-тақырып. Динамикалық бағдарламалау есептерін шешу әдістері. Ұсынылатын әдебиет: [6], 215-223 б.; [11], 123-131 б.

Сырттай оқыту бөлімінің студенттері үшін «Математикалық есептер және автоматика негіздері» бақылау жұмысының мазмұны.


Индивидуалды есептердің негізінде студенттер объектінің математикалық модельдерін жаратуда, автоматтандыру есептерін, оның ішінде оптимизациялық есептерді, шешуде сандық есептерді қолдануда практикалық дағдыларды алады.


Выписка из рабочего

учебного плана

специальности


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/104 050702 мамандық «Автоматтандыру және басқару» оқу жұмыс жоспарларының көшірмелері Математикалық есептер және автоматтандыру негіздері пәні бойынша


Оқу түрі

Бақылау түрі

Студенттер жұмысының көлемі, сағ

Сағаттардың курс және семинар бойынша таратылуы (сағат)

емтихан

сынақ

к. жоба

к. жұмыс


сем. ЕГЖ

.сем. БЖ

БАРЛЫҒЫ

Дәріс

Тәжір.

зерт

СӨЖ

Дәріс

Тәжір.

зерт

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

Орта білім негізінде күндізгі оқу
семестр

4 семестр
4
135

45

90

22,5

22,5
90

Орта білім негізінде сырттай оқу
5 семестр

6 семестр

6

6

135

18

117

12

6
117

Мамандық жоғары білім негізінде сырттай оқу
1 семестр

2 семестр
2

2

135

18

117

12

6
117


5 Әдебиет
Негізгі әдебиет
1. Моисеев Н.Н. М Математикалық есептер және автоматтандыру негіздері атематические задачи системного анализа. - М.: Наука, 1998. - 487 с.

2. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. - М.: Высшая школа, 2000. - 271 с.

3. Турчак Л.И. Основы численных методов. - М.: Наука, 2001. - 320 с.
Қосымша әдебиет
4. Коршунов Ю.Н. Математические основы кибернетики. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 424 с.

5. Краскевич В.Е. Численные методы в инженерных исследованиях. - К.: Высшая школа, 1986. - 263 с.

6. Ротач В.Я. Расчет динамики промышленных автоматических систем регулирования. - М.: Энергия, 1973. - 440 с.

7. Егоров В.Н., Корженевский-Яковлев О.В. Цифровое моделирование систем электропривода. - Л.: Энергоатомизадт, 1986. - 168 с.

8. Теория автоматического управления. Теория линейных систем автоматического управления. - Под редакцией Воронова А.А.: Высшая школа, 1977. - 303 с.

9. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. - М.: Наука, Гл. ред. физ-мат. лит., 1987. - 600 с.

10. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М.: Гос. изд. физ-мат. лит., 1960 - 659 с.

11. Фурунжиев Р. И. и др. Применение математических методов и ЭВМ: Практикум: Учебное пособие для вузов/ Р. И. Фурунжиев, Ф.М. Бабушкин, В.В. Варавко. – Минск: Вышэйшая школа, 1988 - 191 с.12. Потемкин В.Г. Система инженерных и научных расчетов MATLAB: - В 2-х т. Том 2. – М.: ДИАЛОГ – МИФИ, 1999 - 304 с.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет