Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіжүктеу 323.74 Kb.
Дата07.09.2018
өлшемі323.74 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіС. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

Бейорганикалық химия пәнінен

5В072000- Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, 5В072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының студенттері үшін


О)У ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАCЫ

ПавлодарМамандықтың мемлекеттік жалпы білім беру стандарты және типтік бағдарламасы негізінде әзірленген жұмыс бағдарламасының бекіту парағы

ПМУ ҰС Н 7.18.1/08


БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректорыПфейфер Н.Э.

« «____- 2011 ж.


Құрастырушы: х.ғ.к.; доцент Жапаргазинова К.Х. .

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

5В072000 -Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы; 5В072100 -Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының студенттері үшін

Бейорганикалық химия пәнінен
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

О0у жұмыс бағдарламасы 5В072000 мамандығы бойынша ҚР МЖМБС 3.08.346-2006 5В072100 мамандығы бойынша ҚР МЖМБС 3.08.347-2006 Мемлекеттік стандарты және Бейорганикалық химия типтік бағдарламасы РОӘК 22.06. .2006 ж. бекітілген негізінде құрастырылған

Кафедра мәжілісінде ұсынған «____»_____ 2011 ж.

хаттама №_____

Кафедра менгерушісі Жапаргазинова К.Х.


ХТжЖ факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2011 ж. «27» 08 № 1 хаттама

OӘК төрайымы У.Д. Буркитбаева
КЕЛІСІЛДІ:

Факультет деканы К._К. Ахметов «__ _» __ 2011 ж.Жжәқб құпталған

ЖжӘҚБ бастығы _______________ Варакута А.А. 20__ ж «____»_______.


Университетің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ ж «____»_______,№___хаттамаПәннің мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты:

 • студенттердің ғылымі-материалистіқ қозқарастарын қалыптастыру, химиялық
  ой-жүйелерін тереңдету;

 • химиялық қосылыстардың айналу механизмін білу;

 • казіргі заман талабына сай жаңа техникалық конструкциялық
  материалдарының қасиеттерін, физико-химиялық заңдар мен процестері
  турғысынан сипатттама беріп, көрнекі-практикалық козқарас қалыптастыру.

Оқыту міндеттері:

Студенттер білуге тиісті тараулары:Білу:

 • Химияның негізгі түсініктері мен заңдарын, элементтердің және олардың
  қосылыстарының қасиеттері, конструкциялық материалдардың, құймалардың,
  металдардың қасиеттерін және технологиясындағы физика-химиялық
  құбылыстарын білу;

йрену:

 • лабораториялық эксперимент жүргізіп, қорытынды шығара білу;

 • әр түрлі есептерді шығара білу;

 • қарапайым химиялық жағдайларға болжам жасау (жаңа заттардың,
  конструкциялық материалдардын, технологиялардын перспективтігін білу).


Пререквизиттер:

- математика

- физика

--химия


Пәннің тақырыптық жоспары Ф СО ПМУ 7.18. 2/07Пәннің тақырыпТЫҚ жоспарыТақырыптар аталуы

Сағат саны

Дєр.

Тәж.

Лаб.

С¤Ж

1

2

3

4

5

6

1

Химияның негізгі түсініктері

5

3

4

18

2

Зат құрылысының негізі

5

3

8

23

3

Заттардың әрекеттесуі

5

6

8

21

4

Ерітінділер

5

5

10

24

5

Элементтер химиясы

5

-

-

34
Курс бойынша барлығы

30

15

15

(30)


120
Барлығы:

180(195)


Теориялық курстың мазмұны
Тарау 1. ХИМИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ

1.1. Физикалық бірліктердің халықаралық жүйесі және оның бейорганикалық химияда қолданылуы.

CU жүйесінің негізгі бірліктері: масса, көлем және заттың тығыздығы қысым, энергетикалық шамалар.

1.2 Атом молекулалық ілім. Атомдық массаның қазіргі жүйесі изотоптар және изобарлар. Атомдық масса және изотоптың массалық саны. Элементтің изотоптық құрамы. Жай және күрделі заттар. Молекулалық масса. Жеке заттар және олардың қоспалары. Таза заттардың химиялық классификациясы.

1.3. Химиялық реакциялардың стехиометриясы. Стехиометрия теңдеулері. Моль-зат мөлшерінің өлшемі. Эквивалент, эквиваленттің молярлы массасы туралы түсінік эквиваленттік фактор. Эквиваленттер заңы.

1.4 Бейорганикалық заттардың қазіргі номенклатурасы. Химиялық элементтер. Жай заттар, иондар. Қосылыстардың әртүрлі кластары қышқылдар және олардың тұздары, оксидтер комплексті қосылыстар.


Тарау 2. ЗАТ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ НЕГІЗІ

2.1. Атом құрылысы. Кванттық механика туралы түсінік. Атомдағы электрондардың кванттық энергиясы. Электронның екі жақтылық қасиеті. Шредингер теңдеуі. Толқындық функция. Электрондық тығыздық. Квант сандары олардың физикалық мәні. Элементтер спині s-, p-, d-, f- атомдық орбитальдары. Көп электронды атомдар. Паули принципі. Электрон қабатындағы электрондардың максимал саны. Хунд ережесі. Көп электронды атомдағы электрондардың энергетикалық деңгейдегі және деңгейшедегі орналасу реті. Атомдардың магнитті және энергетикалық сипаттамасы.

2.2. Д.И.Менделеевтің периодтық системасы. Периодтық заңның қазіргі анықтамасы. Периодтық системаның структурасы: периодтар, топтар, топшалар. Клечовский ережесі. Негізгі және қосымша топшалардағы лантаноид және актиноидтардың электрондық құрылысының ерекшеліктері s-, p-, d-, f- элементтер. Элементтер қасиеттерінің периодты өзгеруі (вертикальды, горизонталды және диоганалды периодтылық).

2.3 Коваленттік байланыс.

Валенттік байланыс әдісі. Коваленттік байланыстың қасиеті: бағытталуы және қанығуы. Коваленттік байланыстың түзілу механизмі (алмасу, донорлы-акцепторлық). Коваленттік байланыстың характеристикасы: ұзындығы, мықтылығы, байланыс бұрыштары. Күрделі молекуладағы орташа байланыс энергиясын есептеу туралы түсінік. Молекуладағы атомдардың эффективті заряды. Диполь моменті.

Екі атомды молекуладағы потенциалды энергияның қисығы. Валентті байланыс әдісінің негізгі ережелері. Элементтің валенттілігі. Толқынды функциялардың беттесуі. Мысалы: sp-, sp2 sp-3 гибридбелу. d орбитальдардың қатысуымен болатын гибридтелу. δ- және π- байланыстардың түзілуі. Делокализацияланған π - байланыс.

Молекулалық орбитальдар әдісі. Молекулалық орбитальдар әдісінің негізгі ережелері. М.О. энергетикалық диаграммасы. Байланыстырушы, байланыстырушы емес және босаң орбитальдар. Екі атомды молекуладағы МО толтыру реті, МО әдісі бойынша екі атомды молекуладағы байланыс ұзындығы және энергиясының өзгеру заңдылығын түсіндіру. Электронның спинінің заттың магнитті қасиетіне әсері. МО әдісі бойынша молекуланың және ионның магнитті қасиетін түсіндіру.

2.4. Иондық байланыс. Иондық байланыстың қанықпауы және бағытталмауы. Иондардың электростатикалық әсерлеуі. Иондардың поляризациясының электрондық структураға, зарядқа және ионның радиусына байланыстылығы. Иондардың поляризациясының заттардың қасиетіне балқу температурасына тұрақтылыққа байланыстылығы.

2.5. Молекулааралық әсерлесу.

Молекулааралық күштердің табиғаты. Молекулааралық әсерлесудің энергиясы. Сутектік байланыс. Молекулааралық және молекулаішіндік, симметриялық және ассиметриялық сутектік байланыс. Байланыс энергиясы және ұзындығы.

2.6. Конденсациялық жағдайдағы заттың құрылысы. Қатты, сұйық, газ тәріздес, плазмалық күйде олардың ерекшеліктері. Кристалдық күй. Изоморфизм, полиморфизм. Кристалдық тордың түрлері (атомдық, молекулалық, иондық, металдық). Әртүрлі кристалдық тордағы бөлшектердің арасындағы байланыстың табиғаты. Сұйық және аморфты күй, олардың ерекшеліктері.

Тарау 3. ЗАТТАРДЫҢ ӘРЕКЕТТЕСУІ.

3.1. Химиялық термодинамика элементтері.

Ішкі энергия және энтальпия. Экзо- және эндотермиялық реакциялар. Термохимиялық теңдеулер. Стандарты жағдай туралы түсінік. Заттардың стандартты түзілу энтальпиясы. Гесс заңы және оның салдары. Химиялық реакциялардың энтальпиясын молекуладағы байланыс энергиясын атомдану энтальпиясының жану энтальпиясын, еру энтальпиясын және т.б., Энтропия. Абсолютті энтропия және зат құрылысы. Әртүрлі процестегі энтропияның өзгерісі.

3.2. Химиялық тепе-теңдік. Шын және шамалас тепе-теңдік, олардың белгілері. Химиялық тепе-теңдік қатынасы, Гиббс энергиясы, оның энтропиямен байланысы. Гиббс энергиясының тепе-теңдік константасымен байланыстылығы. Гомогенді және гетерогенді жүйедегі тепе-теңдік. G және G0 арасындағы байланыс. Өздігінен жүретін процестердің критериі. Ле-Шателье принципі.

3.3. Химиялық реакция жылдамдығы. Химиялық кинетика туралы түсінік. Бір сатылы және көп сатылы реакциялар. Реакциялардың классификациясы. Тізбекті және параллельді реакциялар. Әсер етуші массалар заңы, реакция жылдамдығының констансары. Реакцияның молекулалығы. Реакция жылдамдығының температураға байланыстылығы. Тізбекті реакция туралы түсінік.

Гомогенді және гетерогенді катализ туралы түсінік өндірістегі каталитикалық процестер.

3.4. Тотығу-тотықсыздану процестері. Тотығу дәрежесі. Тотықтырғыштар және тотсықсыздандырғыштар. Тотығу-тотықсыздану реакциясының классификациясы. Тотығу-тотықсыздану реакциясының теңдеуін құрастыру. Тотығу-тотықсыздану процесінің жүру бағытына температурасының реагенттердің концентрациясының, олардың табиғатының, ортаның және басқа жағдайлардың әсері. Тотығу-тотықсыздану эквиваленті.


Тарау 4. ЕРІТІНДІЛЕР

4.1. Ерітінділердің түзілуі.. Ерітінділердің конценрациясын анықтау тәсілдері: массалық және көлемдік. Массалық процент. Моляльдық. Мольдық үлес. Молярлы және эквивалентті концентрация. Титр. Ерігіштік. Ерігіштікке әртүрлі факторлардың әсері. Сұйытылған бейэлектролит ерітінділерінің қасиеті. Ерітіндінің үстіндегі будың қысымы – Раульдің бірінші заңы. Ерітінделердің қайнау және қату температуралары – Раульдің екінші заңы. Осмос қысымы – Вант-Гофф принципі. Еріген заттардың молекулалық массасын анықтау әдістері.

4.2. Электролит ерітінділері. Электролит түрлері. Аррениустың электролиттік диссоциация теориясы. Ион және молекулалардың сольватанциясы. Ерітіндідігі әлсіз электролиттік диссоциациялану дәрежесін электр өткізгіштігі бойынша анықтау. Оствальдтың сұйылту заңы. Әлсіз электролиттердің сатылай диссоциациясы. Ерігіштік көбейтіндісі: тұнбаға түсу және су еритін электролитті еріту. Тұздар гидролизі. Гидролизді күшейту және баяулату. Сатылай гидролиз. Толық гидролиз.

4.3. Комплексті қосылыстардың химиясы. Комплексті қосылыстар туралы жалпы түсінік. Комплекс түзуші лиганда, координациялық сан. Комплексті қосылыстың ішкі және сыртқы сферасы. Комплексті қосылыстардың сипаттамасы.

Комплексті қосылыстардың изомерияся. Комплексті қосылыстардағы химиялық байланыс. Кристалдық өріс теориясы туралы түсінік. Комплексті қосылыстардың электронды спектрін жұту және магнитті қасиеттерін түсіндіру. Диссоциациялану және тұрақсыздық константасы. Осы изомерияларды есептеу.

4.4. Электрохимиялық процестер. Металдардың электрохимиялық кернеулік қатары. Стандарты электродты потенциалдар. Нернст теңдеуі. Тотығу-тотықсыздану потенциалының реагенттердің концентрациясына байланыстылығы.


Тарау 5. ЭЛЕМЕНТТЕР ХИМИЯСЫ.
5.1 S-элементтердің қасиеттері. Сутегі: алынуы, қасиеттері, қолданылуы. Сілтілік металдар: жалпы сипаттамасы, ерекше қасиеттері. Сілтілік металдар қосылыстарының сипаттамасы. Қолданылыу. Жер-сілтілік металдар: жалпы сипаттамасы, қасиеттері. Жер-сілтілік металдар тұздарының гидролизі, олардың ерігіштігі, қолданылуы.

5.2 Р-элементтер. III топтың жалпы сипаттамасы, активтікті салыстыру. Бор. Бор қосылыстарының химиясы. Қолданылуы Алюминий. Жалпы сипаттамасы, қасиеттері, қолданылуы. Галлий, индий, таллий. Қасиеттері, қолданылуы. IV топтың жалпы сипаттамасы, қасиеттері, қолданылуы. Көміртегі. Аллотропия құбылысы. Табиғатта таратылуы. Жасанды алмаздарды алу. Көміртегінің анорганикалық қосылыстарының химиясы. Қолданылуы. Кремний. Кремнийдің ерекше қасиеттері. Шыны және шыны материалдар. Кремний қосылыстарының қолданылуы. V топтың жалпы сипаттамасы. Азот. Таралуы, молекула қүрылысы. Аммиак, гидразин және гидроксиламинның құрылысы мен қасиеттері. Азоттың оксидтері, азотты және азот қышқылдарының құрылысы мен қасиеттері. Фосфор: аллотропия, жалпы сипаттамасы. Фосфордың қасиеттері мен қосылыстары. Фосфор қышқылдары. Минералды тынайтқыш-

Күкірт, селен, теллур. Аллотропия, молекулалар құрылысы. Сутектік күкірт, сульфидтер,полисульфидтер. Күкірт қышқылдары; сульфаттары, өндірісте алынылуы. VII топтың элементтері. Галогендер. Фтордың химиясы. Галогенсутектер. Тотықтыргыш қасиеттері. Қолданылуы.
5.3 d-элементтер. Жалпы сипаттамасы. Құрылысының және химиялық қасиеттерінің ерекшеліктері. VI-А топтың элементтері. Хром: құрылысы, қасиеттері, алынуы. Ш-валентті хромның тұздары, қасиеттері. ^І-валентті хромның қосылыстары. Тотқтыргыш және тотықсыздандыргыш қасиетттері. Заттардың токсикалығы. Молибден, вольфрам қосылыстары. VII топ. Жалпы сипаттама. Марганец қосылыстары және оның қасиеттері. Темір, кобальт, никель. Қасиеттері. Болат, чугун. Комплекстң қосылыстар. Платина металдары. I- Б топ. Мыс, күміс, алтын: құрылысы, қасиеттері. Қолданылуы. II-Б топ. Мырыш, кадмий, сынап: құрылысы, қасиеттері. Қолданылуы


Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Дәрістік сабақтардың тізімі1 тақырып

Химияның негізгі түсініктері

1.1

Химия пәні. Химияның негізгі тұсініктері: зат, элемент, молекула, атом, моль, эквивалент

1.2

Химияның негізгі заңдары: заттар массасының сақталу заңы, құрам тұрақтылық, эквиваленттер заңы, көлемдік қатынас, еселік қатынас заңы. Авогадро заңы және оның салдары, Дальтон, Гей-Люссак, Бойль-Мариотт заңдары. Газды қалыпты жағдайға келтіру. Менделеев-Клапейрон теңдеуі

2 тақырып

Атом қүрылысы

2.1

Атом қүрылысы теорияларының дамыуы. Атом ядросының құрамы. Протон, нейтрон,электрон және баска элементарлі бөлшектер. Радиоактивтік. Ядерлық реакциялары.

2.2

Атомның квант-механикалық моделі. Электрондық тығыздық. Толқындық функция. Квант сандары. Квант сандырының физикалық мәні. Электрон бүлттарының пішіндері.

2.3

Қөп электронды атомдар. Электрондық деңгейлерді толтыру тәртібі. Паули принципі. Гунд ережесі. Клечковский ережелері. (Ережелерден ескертпе). Электрондардың "құлап түсу" қүбылысы. Валенттік электрондар.
Д.И. Менделеевтің периодтық заңы және элементтер атомдарының құрылыс теориясы

2.4

Периодтық заңның ашылу тарихы. Периодтық заңның казіргі кездегі тұжырымдамасы. Периодтың жүйесінің құрылымы.

2.5

Периодтық жүйедегі элементтердің энергетикалық деңгейлер мен деңгейшелердің толтыруы. Негізгі және қосымша топтардагы атомдардың электрондық құрылысының ерекшеліктері. Лантаноид және актиноид қатарларының ерекшеліктері.

2.6

s -, р-, d-, f- элементтер. Атомдардың электрондық конфигурациясына сай химиялық элементтер қасиеттерінің өзгеруі. Атомдар және иондар радиустары. Иондану энергиясы, электртерістік.

3 тақырып

Химиялық байланыс және молекулалар құрылысы

3.1

Химиялық байланыстың негізгі типтері. Химиялық байланыс түзілуінің шарттары.

3.2

Химиялық байланыстың негізгі сипаттамалары; ұзундығы, энергиясы, валенттік бұрыштары, торсион бұрышы. Ковалентті байланыстың түзілуі механизмі; айырбастау және донорлы-акцепторлы механизмдері. Ковалентті байланыстың қасиеттері; қанығуы, полярлігі, бағытталуы. Молекуладағы атомдардың эффективті зарядтары.

3.3

Валенттік байланыс әдісі(ВБӘ).:негізгі қағидалары. Молекулада байланыс түзілген кездегі атомдық орбитальдардың қаптасуы. Толқындық функциялардың гибридизациясы. sр - , sр2 - , sр3 -гибридизация. d- орбиталдар қатысумен жүретін гибридтену процесі. α - және π - байланыстар. Гиллеспи методы.

3.4

Молекулярлық орбитальдар эдісі(МО): негізгі қағидалары. Байланыстыруші, босатуші және байланыстыруші емес молекулярлі орбитальдар. Екі атомды молекулалардағы МО орбитальдардың толтыру кезектігі. МО турғысынан молекулалар мен иондардың
магнитті қасиеттері.

3.5

Иондық байланыс, оның ерекше қасиеттері. Сутектік байланыс: молекулалар арасындағы, молекулалар ішіндегі. Заттардың физико-химиялық қасиеттеріне сутектік байланыстың ықпалы.

3.6

Молекулааралық әрекеттесу: ориентациялық, дисперсиялық, индукциялық. Изоморфизм және полиморфизм құбылыстары. Кристаллдық күй: кристаллдық торларының типтері (атомдық, молекулалалық, иондық, металдық).

4 тақырып

Химиялық процестердің негізгі заңдылықтары

4.1

Химиялық процестердің энергетикасы. Термохимиялық заңдар. Энтропия және энтальпия туралы түсініктер. Химиялық процестер кезіндегі энтальпияның өзгеруі. Гиббс энергиясы. Химиялық реакциялардың өз бетімен жұрұінің шарттары.
Химиялық кинетика

4.2

Химиялық кинетика мен тепе-теңдік. Химиялық реакциялардың жылдамдығы және оның концентрация мен температураға байланыстығы. Реакцияның жылдамдық константасы, оған әсер ететін факторлар. Активтендіру энергия. Катализ. Гомо- және гетерогенді катализ.

4.3

Химиялық тепе-теңдік. Тепе-теңдік константасы. Тепе-теңдіктің ығысуы. Ле-Шателье принципі. Химиялық тепе-тендікке температура, қысым және концентрацияның әсері.

5 тақырып

Ерітінділер

5.1

Ерітінділер. Идеалды және идеалды емес ерітінділер

5.2

Электролиттердің сулы ерітінділері. Электролиттік диссоциация, оның себебі. Күшті және әлсіз электролиттердің айырмашылығы, диссоциациялануы. Диссоциациялануы константасы. Оствальд заңы. Активтік және активтіктің коэффициенті.

5.3

Ерітінділер концентрациясын сан мәнімен өрнектеу. Қаныққан ерітінді- сол электролиттің кристалдары жүйесіндегі тепе-теңдік. Еріткіш көбейтіндісі. Аз еритін электролиттердің еру және тұнбаға тусу жағдайлары.

5.4

Су. Судың диссоциациясы, иондық көбейтіндісі. рН туралы түсінік. Оны анықтау үшін қолданылатын әдістер. Буфер ерітінділері. Буфер сыйымдылығы, оған әсер ететін факторлар.

5.5

Түздар гидролизі. Осы процестің жұру жағдайлары. Катион немесе анион бойынша гидролиз. Сатылы гидролиз. Толық жұретін гидролиз. Гидролиз дәрежесі және константасы, олардың арасындағы байланыс. Гидролизді күшейту немесе әлсіздету тәсілі. Сольволиз.

5.6

Қышқылдар мен негіздер теориясы. Сольвожүйелер теорияларының жалпы сипаттамасы, қышқылдар мен негіздердің протонді және электронды теориясы.

6 тақырып

Электрохимиялық процестер.6.1

Тотығу-тотыксыздану реакциялар. Олардың теңдеулерін құрастыру әдістері. Электродтық потенциалдар туралы ұғым. Стандартты электродты потенциал. Нернст теңдеуі. Электр куатының химиялық көздері. Гальвани элементтердің жұмыс істеу принципі. Отын элементтер.

6.2

Электролиз, оның маңызы. Электролиттер балқымаларының
электролизі. Электролиттер сулы ерітінділерінің электролизі. Катодтағы процестер. Иондардың зарядсыздануының кезектігі. Фарадей заңдары. Металдарды рафинирлеу. Ток бойынша шығым.

7 тақырып

Комплексті қосылыстар: тұзілуі жағдайлары, химиялық байланыстардың табиғаты. Комплекстң қосылыстардың құрылысы, олардың классификациясы және номенклатурасы. Тұрақтылық және тұрақсыз константалары. Комплексті иондардың түзілуі және ыдырауы.

8 тақырып

S-элементтердің қасиеттері

8.1

Сутегі: алынуы, қасиеттері, қолданылуы

8.2

Сілтілік металдар: жалпы сипаттамасы, ерекше қасиеттері. Сілтілік металдар қосылыстарының сипаттамасы. Қолданылыу.

8.3

Жер-сілтілік металдар: жалпы сипаттамасы, қасиеттері. Жер-сілтілік металдар тұздарының гидролизі, олардың ерігіштігі, қолданылуы.

9 тақырып

Р-элементтер

9.1

III топтың жалпы сипаттамасы, активтікті салыстыру. Бор. Бор қосылыстарының химиясы. Қолданылуы

9.2

Алюминий. Жалпы сипаттамасы, қасиеттері, қолданылуы.

9.3

IV топтың жалпы сипаттамасы, қасиеттері, қолданылуы. Көміртегі. Аллотропия құбылысы. Табиғатта таратылуы. Жасанды алмаздарды алу. Көміртегінің анорганикалық қосылыстарының химиясы. Қолданылуы.

9.4

Кремний. Кремнийдің ерекше қасиеттері. Шыны және шыны материалдар. Кремний қосылыстарының қолданылуы.

9.5

Германий, қалайы, қорғасын. Жалпы сипаттамасы, қасиеттері. Ерігіштігі, гидролизге ұшырауы. Қолданылуы.

9.6

V топтың жалпы сипаттамасы. Азот. Таралуы, молекула қүрылысы. Аммиак, гидразин және гидроксиламинның құрылысы мен қасиеттері. Азоттың оксидтері, азотты және азот қышқылдарының құрылысы мен қасиеттері. Қолданылуы.

9.7

Фосфор: аллотропия, жалпы сипаттамасы. Фосфордың қасиеттері мен қосылыстары. Фосфор қышқылдары. Минералды тынайтқыш-

д ар.


9.8

Күкірт, селен, теллур. Аллотропия, молекулалар құрылысы. Сутектік күкірт, сульфидтер,полисульфидтер. Күкірт қышқылдары; сульфаттары, өндірісте алынылуы. Селенидтер мен теллуридтер.

9.9

VII топтың элементтері. Галогендер. Фтордың химиясы. Галогенсутектер. Тотықтыргыш қасиеттері. Қолданылуы.

10 тақырып

d-элементтер

10.1

Жалпы сипаттамасы. Құрылысының және химиялық қасиеттерінің ерекшеліктері. VI-А топтың элементтері. Хром: құрылысы, қасиеттері, алынуы. Ш-валентті хромның тұздары, қасиеттері. ^І-валентті хромның қосылыстары. Тотқтыргыш және тотықсыздандыргыш қасиетттері. Заттардың токсикалығы. Молибден, вольфрам қосылыстары.

10.2

VII топ. Жалпы сипаттама. Марганец қосылыстары және оның қасиеттері.

10.3

Темір, кобальт, никель. Қасиеттері. Болат, чугун. Комплекстң қосылыстар. Платина металдары.

10.4

I- Б топ. Мыс, күміс, алтын: құрылысы, қасиеттері. Қолданылуы.

10.5

II-Б топ. Мырыш, кадмий, сынап: құрылысы, қасиеттері. Қолданылуы

11 тақырып

Лантаноидтер мен актиноидтар: құрылысы, қасиеттері. Қолданылуы

12 тақырып

Металдар коррозиясы.

12.1

Химиялық және электрохимиялық коррозиясы. Поляризация құбылысы. Сутекті және оттекті деполяризация құбылысының мәні.

12.2

Металдарды коррозиядан корғау тәсілдеріПрактикалық сабақтардың тізімі
Тақырып1. Сабақ 1. Химияның негізгі ұғымдары. Моль, атомдық масса, мольдік масса, бейорганикалық заттардың негізгі класстары. Есептер шығару

Тақырып1. Сабақ 2 Газ заңдары. Газ тәріздес заттардың молекулалық массасын, эквивалентті молярлы массасын анықтау әдістері. Есептер шығару

Тақырып-2.1. Сабақ 3. Атом құрылысы, химиялық элементтер атомдарының электрондық конфигурацияларын жазу және қасиеттерін белгілеу

Тақырып 2.2. Сабақ 4. Химиялық байланыс. Молекулалардың құрылысы және қасиеті. Заттардың энергетикалық диаграммаларын сызу

Тақырып 3.1. Сабақ 5. Термохимиялық процестер. Энтальпия, энтропия және Гиббс энергиясының еептеулері.

Тақырып 3.2, 3.3 Сабақ 6. Кинетикалық теңдеулер. Заттардың тепе-теңдік концентрацияларын есептеу

Тақырып 3. 4. Сабақ 7. Тотыгу-тотықсыздану реакциялар. Электрондық баланс және жартылай реакциялар әдістер бойынша ТТР теңдеулерін құрастыру.

Тақырып 4.1. Сабақ 8, 9. Ерітінділер түрлі концентрациясын есептеу.

Тақырып 4.4. Сабақ 10, 11. Электролиз кезінде электродтарда жүретін процестер дің механизмін көрсету. Электрохимиялық есептер. Электролиз өнімдерінің шығымын есептеу

Тақырып 5.1. Сабақ 12. S-элементтердің қасиеттері. Есептер шығару

Тақырып5.2. Сабақ 13. р - элементтердің қасиеттері. Есептер шығару

Тақырып5.3. Сабақ 14, 15. d- элементтердің қасиеттері. Есептер шығаруЛабораториялық жұмыстардың тізімі
Төменде лабораториялық жұмыстардың тізімі және олардың сағат арқылы көрсетілген көлемі келтірілген. Лабораториялық жұмыстарға дайындалу және тапсыру үшін қолданылатын әдебиет тізімі берілген.
-жұмыс №1.(Л1). Химиялық лабораториядағы қаупсіздік техника. Кіріспе сабақ.-2 сағат. Әдебиет:11,12,14

-жұмыс №2. (Л 2). Мырыштың эквиваленттік массасын аныктау. .-2 сағат. Әдебиет: 11,12,14

-жұмыс №3 (Л 3). Таразы, оларда жұмыс істеудің ережелері. Заттардың массаларын өлшеу .-2 сағат. Әдебиет: 11,12,14

-жұмыс №4 (Л 4). Көміртегі оксидінің молекулалық массасын анықтау. .-2 сағат. Әдебиет: 11,12,14

-жұмыс №5 (Л 5). Бейтараптау реакцияның жылу эффектісін анықтау .-2 сағат. Әдебиет: 11,12,14

-жұмыс №6 (Л 6). Химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардың концентрациясына мен температураға тәулділігі. .-2 сағат. Әдебиет: 11,12,14

-жұмыс №7 (Л 7). Әр түрлі концентрациялы ерітінділерді дайындау. Концентрацияларын анықтау.-2 сағат. Әдебиет: 11,12,14

-жұмыс №8 (Л 8). Электролиттік диссоциация, электрөткізгіштік және оны анықтау тәсілдері. Түздар гидролизі, әсер ететін факторлар.-2 сағат. Әдебиет: 11,12,14

-жұмыс №9 (Л 9). ). Тотығу-тотықсыздану реакциялар.-2 сағат. Әдебиет: 11,12,14

-жұмыс №10 (Л 10 Элетролиттер сулы ерітінділерінің электролизі. .-2 сағат. Әдебиет 11,12,14:

-жұмыс №11 (Л 11). Металдар коррозиясы, қорғау әдістері.-2 сағат. Әдебиет: 11,12,14

-жұмыс №12 (Л 12). Комплексті қосылыстар.-1 сағат. Әдебиет: 11,12,14

-жұмыс №13 (Л 13). S- элементтер Сілтілік металдардың қасиеттері Жер-сілтілік металдардың қасиеттері Судың кермектілігін анықтау.-2 сағат. Әдебиет: 11,12

-жұмыс №14 (Л 14). р - элементтердің қасиеттері Бор, алюминий. Көміртегі, кремний қасиеттері.-2 сағат. Әдебиет: 11,14

-жұмыс №15 (Л 15). Азот, азот оксидтерінің қасиеттері Фосфор, фосфор қышқылдары.-2 сағат. Әдебиет: 11,14

-жұмыс №16 (Л 16). d- элементтердің Хром қосылыстарының қасиеттері.-1 сағат. Әдебиет: 11,14СӨЖ МАЗМҰНЫ
СӨЖ түрлері

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарға дайындалу
Сабақтарға қатысу

10

2

Лабораториялық жұмыстарға дайындалу

Лабораториялық жұмыстардың кестелерін дайындау, реакциялары мен танысу. Есептеулер жүргізу

Лабораториялық жұмысты істеу үшін рұқсат алу

10

3

Лабораториялық жұмыстар бойынша есеп шығару және қорғау

Есеп, сұрақтар

ЛЖ қорғау

15

4

Практикалық сабақтарға дайындалу, есептер шығару, үй тапсырмаларын істеу

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

10

5

Аудиториялық сабақтарға кірмеген материалдармен танысу

конспект

Коллоквиум, сұрақтар

10

6

Бақылау шараларға дайындалу
Межелік бақылау, жазбаша бақылау жұмыстар

5
Барлығы60
Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан үзіндісі

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»

050721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»

мамандықтын оқу жұмыс жоспарынан үзіндісі

Бейорганикалық химияОқудың

түрі


Бақылаудың түрлері

Жүмыс көлемі (сағат) студент б/ша

Курс немесе семестрлер бойынша сағаттардың таралуы

емт.


сынақ

кп.

бж.

ЕГЖ

бақылау

жұмыс


барлығы

лек

пр.

лаб

см

өж


сөж

лек

пр.

сдж

жал пы

ауд

сдж

1.

Күндізгі, орта білім негізінде

1
180


60

120


Семестр 1

Семестр 2

30


15

30


60

60

-

-

-


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет
1. Ахметов Н.С. «Общая неорганическая химия»- М: Высш.шк., 1998-640б.

2. Аханбаев К. «Жалпы және анорганикалық химия», Алматы:Санат, 1999

3. Бірімжанов Б.А., Нұрахметов Н.Н. «Жалпы химия», Алматы: Ана тілі.- 1992

4.Гольбрайх З.Б. «Сборник задач и упражнений по химии»:Учебное пособие для хим-технол.вузов; 4-е изд.Перераб. и доп.-М:Высш. Шк.,1987-272с.

5.Глинка Н.Л. «Сборник задач и упражнений по общей химии», М.: Высшая школа.-1979 г.

6. Карапетьянц М., Дракин С.И. «Общая и неорганическая химия» М.:Химия, 1981, 632 с.

7.Некрасов Б.В. «Основы общей химии», М.:Химия, 1981, 559 с.

8. Павлов Н.Н. Неорганическая химия М.: Высшая школа, 1986

9.Угай Я.А. « Общая химия», М.: Высшая школа, 1984, 440 с.

10. Электронный учебник «Химия»


Қосымша әдебиет

11. Глинка Н.Л. « Общая химия», М.: Высшая школа.-1978-1988 гг.

12. Жапаргазинова К. Х. Лабораториялық жұмыстарды жасау үшін методикалық нұсқаулар. ПМУ, 2006 ж.

13.Карапетьянц М., Дракин С.И. « Практикум по общей и неорганическойхимия», М.:Химия, 1980

14. Левант, Райцын П.С. Практикум по общей химии Л.: Химия.-1988
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет